Нова издања

Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави

Том 2
тематски зборник радова

 

Тематски зборник под насловом Полиција и правосудни органи као га¬ранти слободе и безбедности у правној држави представља резултат ис¬тоименог научно-стручног скупа с међународним учешћем, одржаног од 23. до 25. маја 2017. године на Тари. Зборник садржи радове еминентних посленика науке и струке из осам земаља, чије расправе и анализе дотичу разноврстан спектар значајних ак¬туелних питања везаних за улогу полиције и правосуђа у заштити људских права и безбедности грађана у савременим условима. Његова актуелност се огледа и у радовима који критички сагледавају однос редовног и уставног правосуђа на пољу заштите људских права, посебно имајући у виду пред¬стојећу уставну реформу у сфери правосуђа, коју би сагласно Акционом плану за поглавље 23 у процесу приступања Републике Србије Европској унији требало спровести до краја 2017. године. Поред радова који се баве питањима уставноправне и кривичноправне заштите људских права и слобода у националној, компаративној и међународној перспективи, у пуб¬ликацији су посебно заступљени радови који третирају различите проблеме везане за улогу полиције у сузбијању и превенцији кривичних дела и прекр¬шаја, ефективну сарадњу државних органа у контроли криминала, као и међународну сарадњу у функцији делотворнијег и ефикаснијег одговора на проблеме организованог и високотехнолошког криминала, илегал¬них миграција, тероризма и других савремених претњи. Најзад, у фокусу једног броја радова су развој полицијске организације, односно улога поли¬ције, њен имиџ и однос с грађанима у историјској визури и у савременим условима.

 

2017, 471 стр.
ISBN 978–86–7020–385–3

ARCHIBALD REISS DAYS, Vol. I, II, III

Thematic Proceedings of International Significance

 

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса“, који је одржан седми пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији од 7. до 9. новембра 2017. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у три тома и садржи укупно 131 рад на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Белoрусије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Бангладеша, Уједињених Арапских Емирата, Грчке, Мађарске, Македоније, Румуније, Руске Федерације, Србије, Словачке, Словеније, Чешке, Швајцарске, Турске, Украјине, Италије, Аустралије и Велике Британије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

 

2017, 495, 461, 476 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3
ISBN 978–86–7020–378–5 (Vol. I)
ISBN 978–86–7020–386–0 (Vol. II)
ISBN 978–86–7020–387–7 (Vol. III)

Основи полицијске тактике

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Саша Милојевић
доц. др Бојан Јанковић

 

Уџбеник Основи полицијске тактике обрађује проблематику поступања полицијских службеника и јединица полиције при примени полицијских овлашћења у складу са одредбама Закона о полицији (ступио на снагу 2016. године) и више подзаконских аката, при обављању позорничке и патролне делатности, пружању полицијске помоћи у извршењима, реализацији обезбеђења одређених личности, објеката, јавних окупљања и простора, успостављању јавног реда и мира нарушеног у већем обиму, затим упаду у објекат и заштити државне границе. Посебно су сагледани садржаји који се баве тактиком заштите личне безбедности полицијских службеника при полицијским интервенцијама. У односу на прво издање уџбеника, у овом издању су обрађене потпуно нове теме, као што су тактика заштите државне границе и традиционални и проактивни начини обезбеђења спортских приредби. У складу с новим одредбама Закона о полицији, посебно се разматрају нова средства принуде, електромагнетна средства и распршивачи с надражујућим средством, док су тактике примене средстава принуде предвиђених у ранијим законским решењима прилагођене новим законским решењима. Осим Закона о полицији обрађена су и нова законска решења која у великој мери утичу на тактике примене полицијских овлашћења, а пре свега поједине одредбе Закона о окупљању грађана, Закона о јавном реду и миру и Закона о оружју и муницији. Такође, уџбеник је обогаћен новим ауторским фотографијама, скицама и табелама којима се текст приближава читаоцима.

 

2017, 367 стр.
ISBN 978–86–7020–381–5

Криминалистичка оператива

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Зоран Ђурђевић
проф. др Ненад Радовић

 

Уџбеник Криминалистичка оператива, намењен студентима основних струковних и академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, бави се питањима организовања криминалистичке полиције у супротстављању савременим облицима криминала. Промене у трећем, измењеном и допуњеном издању су логичан резултат потребе да се унапреди структура уџбеника и унесу тематске целине које су одраз нових тенденција у криминалистици и стратешких праваца развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Тематске целине у уџбенику су организоване тако да се студенти прво упознају с основним карактеристикама доказивања и моделима и начинима управљања криминалистичким истрагама, а затим с методама за оцену материјалних и личних доказа, односно израдом и начином употребе аналитичких производа у доказивању кривичних дела. Посебна пажња је посвећена научним методама за анализу, повезивање и евалуацију доказа. С обзиром на чињенице да је криминалитет све више глобални проблем и да је за успешно супротстављање тој појави неопходан наднационални приступ, значајну новину у овом издању представља и део о заједничким истражним тимовима.

 

2017, 580 стр.
ISBN 978–86–7020–383–9

Методе истрага пореских кривичних дела: Приручник

друго, измењено и допуњено издање

 

У периоду април–мај 2016. године Криминалистичко-полицијска академија организовала је обуку за око 60 припадника Пореске полиције, чија су тема биле методе истраге у области пореских кривичних дела. Финансијску подршку пружио је ГИЗ, као имплементациона организација у име немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој. Као резултат те обуке и сарадње Пореске управе и Криминалистичко-полицијске академије, уз подршку ГИЗ-а, припремљен је овај приручник, који би требало да значајно допринесе оспособљености припадника Пореске полиције за ефикасну примену полицијских овлашћења у доказивању пореских кривичних дела. Приручник је састављен од девет деловa. Поред практичних знања неопходних за свакодневни рад инспектора Пореске полиције, пружа и информације о активностима које Сектор пореске полиције предузима ради унапређења организације рада и проширења овлашћења када су у питању пореска кривична дела. Приручник ће представљати корисну литературу за сваког инспектора Пореске полиције, извор правних и криминалистичких знања чија ће примена допринети ефикасности рада Пореске полиције, заштити буџета Републике Србије и високом поверењу грађана у Пореску полицију.

 

2017, 330 стр.
ISBN 978–86–7020–380–8

Основи телекомуникација

доц. др Милан Глигоријевић
доц. др Петар Чисар

 

Уџбеник Основи телекомуникација намењен је студентима академских студија информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, али га могу користити и студенти сродних академија, факултета и високих школа, који телекомуникације обрађују у сличном обиму. У првом делу уџбеника обрађени су основни телекомуникациони појмови и најчешћи теоријски аспекти модерних телекомуникација, укључујући физичке карактеристике средине и сигнала. Други део уџбеника је усредсређен на примену појмова и метода описаних у првом делу и приказује кабловске технологије за дистрибуцију комуникационих сервиса, радио-комуникације, радио-релејне везе, јавне комуникационе системе и карактеристике функционалних телекомуникационих система Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

 

2017, 182 стр.
ISBN 978–86–7020–377–8

Полиција и правосудни органи као гаранти слободе и безбедности у правној држави-Том1

зборник радова

Тематски зборник под насловом Полиција и правосудни органи као га¬ранти слободе и безбедности у правној држави представља резултат истоименог научно-стручног скупа с међународним учешћем, одржаног од 23. до 25. маја 2017. године на Тари. Зборник садржи радове еминентних посленика науке и струке из осам земаља, чије расправе и анализе дотичу разноврстан спектар значајних актуелних питања везаних за улогу полиције и правосуђа у заштити људских права и безбедности грађана у савременим условима. Његова актуелност се огледа и у радовима који критички сагледавају однос редовног и уставног правосуђа на пољу заштите људских права, посебно имајући у виду предстојећу уставну реформу у сфери правосуђа, коју би сагласно Акционом плану за поглавље 23 у процесу приступања Републике Србије Европској унији требало спровести до краја 2017. године. Поред радова који се баве питањима уставноправне и кривичноправне заштите људских права и слобода у националној, компаративној и међународној перспективи, у публикацији су посебно заступљени радови који третирају различите проблеме везане за улогу полиције у сузбијању и превенцији кривичних дела и прекршаја, ефективну сарадњу државних органа у контроли криминала, као и међународну сарадњу у функцији делотворнијег и ефикаснијег одговора на проблеме организованог и високотехнолошког криминала, илегалних миграција, тероризма и других савремених претњи. Најзад, у фокусу једног броја радова су развој полицијске организације, односно улога полиције, њен имиџ и однос с грађанима у историјској визури и у савременим условима.

 

2017, 550 стр.
ISBN 978–86–7020–379–2

Организација и послови полиције

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Дане Субошић

Треће, измењено и допуњено издање уџбеника уважава промене у организацији и пословима полиције које су се у међувремену догодиле ‒ између осталог, 5. фебруара 2016. године ступили су на снагу Закон о полицији, Закон о јавном окупљању и Закон о јавном реду и миру, а од објављивања другог издања 2013. године донет је и велики број нових прописа. У овом издању изостављена је област која се односи на посебне мере заштите и поштовања људских права, што је надомештено обрадом изузетно актуелног питања учинка полицијске организације, обухваћеног IV тематском облашћу. Друга значајна измена овог рукописа у односу на његову претходну верзију односи се на далеко потпунију и исцрпнију обраду питања организационих теорија и организационе структуре. Поред тих (полазних) промена структуре и садржаја, ово издање садржи и многобројне друге иновације, којима је актуелизована материја функционисања и структурирања полицијске организације.


2017, 304 стр.
ISBN 978–86–7020–374–7

Од представничке до парламентарне владе у Србији

Едиција Монографије; књ. 30
доц. др Ивана Крстић Мистриџеловић

Принуђена да изнађе адекватан образац за неочекивано повраћену државност, Србија је почела трагање за путоказима из сопственог историјског искуства. Потрага за српским уставним идентитетом као основом примереног уставног модела за Србију морала се, логично, окренути блиставим умовима чије су идеје уграђене у темеље модерне српске државе. У том смислу, XIX век нуди прегршт поузданих смерница, садржаних у концепцијама плејаде најумнијих људи тога доба. Поједини од тих великана који су својим знањем, енергијом и ентузијазмом омогућили убрзано путешествије Србије од заостале турске провинције до узорне европске државе, били су предмет интересовања научних посленика, док су неки други остали изван видокруга проучавалаца прошлости српског народа. У том смислу, ова монографија написана је у право време. Намера пишчева била је да у низу размишљања из личног угла укаже на „знакове поред пута“, које су нам у завештање оставили великани из наше прошлости.


2017, 205 стр.
ISBN 978–86–7020–376–1

Превенција криминала

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Славиша Вуковић

Треће, измењено и допуњено издање уџбеника Превенција криминала значајно је обогаћено резултатима новијих научних истраживања и усклађено с променама у законодавству Репу-блике Србије насталим у међувремену. Број и називи поглавља остали су непромењени. Прво поглавље је посвећено општим питањима, односно дефинисању и класификовању превенције, као и одређивању њеног предмета, циљева, метода и принципа. У другом поглављу се разматра нормативноправно уређење превенције криминала како би студенти стекли увид у међународне и домаће изворе стандарда у тој области. Треће поглавље је посвећено предусловима за успех превенције криминала, док је четврто посвећено активностима кључних субјеката у систему превенције криминала. У петом поглављу посебна пажња је посвећена месту и улози полиције у превенцији криминала. У шестом поглављу се обрађују проблеми у функционисању система превенције криминала, док је последње, седмо поглавље посвећено приказу превенције криминала у појединим европским и англосаксонским државама. С обзиром на то да је текст уџбеника намењен студентима основних студија Криминалистичко-полицијске академије и да спречавање кривичних дела изискује велику креативност, намера аутора је била да студенти, уз теоријска, стекну и практично применљива знања како би након положеног испита развијали превентивну делатност у пракси.


2017, 387 стр.
ISBN 978–86–7020–375–4

Криминалистичкa тактика

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Милан Жарковић
проф. др Звонимир Ивановић

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Криминалистичка тактика актуелизовано је у складу с новим законским решењима у сада важећем Законику о кривичном поступку и другим законима који непосредно или посредно утичу на криминалистичку делатност. Допуњени су, пре свега, делови који се односе на примену специјалних истражних техника, међународну полицијску сарадњу и криминалистичку евиденцију, док је прибављање персоналних доказа усклађено са законским променама и новим решењима.


2017, 362 стр.
ISBN 978–86–7020–369–3

Увод у студије безбедности, друго издање

Едиција „AƩΦΑΛΕΙΑ“ ; књ. 9
проф. др Саша Мијалковић
Марија Поповић

Монографија Увод у студије безбедности је резултат дугогодишњег посвећеног истраживања феномена безбедности и угрожавања безбедности, и плод истраживачких напора ка доказивању научног карактера области безбедности. У монографији се обрађују настанак и развој студија безбедности као наставне и научне области, приказују теоријски правци и школе које објашњавају неке аспекте безбедности, затим процес научног истраживања, начини на које се може доћи до извора података и могући проблеми с којима се сусрећу истраживачи безбедносних појава, логички и етимолошки анализирају и одређују традиционалне и савремене форме појма безбедности, укључујући и анализу недржавног сектора као битне компоненте за анализу савременог појма безбедности. Посебно су приказани концепти безбедности према нивоима анализе ‒ безбедност човека, национална безбедност, међународна безбедност и глобална безбедност.


2016, 252 стр.
ISBN 978–86–7020–336–5

Road safety in local community

Зборник радова са XI међународне конференције,
Врњачка Бања, 13-16. април 2016.

Једанаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. У одабраним радовима на енглеском језику промовишу се најважнији међународни документи и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.


2016, 190 стр.
ISBN 978–86–7020–371–6

Kriminalistička medicina

Drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje
prof. dr Goran Ilić

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Криминалистичка медицина настало је због потребе да се првобитни текст измени и допуни најсавременијим сазнањима из те области. Тако је унето потпуно ново поглавље – Трансплантација органа и њене злоупотреба, које обрађује веома актуелну проблематику трговине органима, док су сва остала поглавља комплетирана најновијим литературним подацима и ауторовим искуствима из свакодневног рада на пољу судско-медицинских експертиза. С друге стране, основни принципи у изради претходног издања (у смислу његове свеобухватности, али и истовремено једноставности и разумљивости) у потпуности су задржани, што уџбеник препоручује не само студентима Криминалистичко-полицијске академије већ и ширем кругу читалаца.


2017, 250 стр.
ISBN 978–86–7020–373–0

Методе истрага пореских кривичних дела: Приручник

Водећи се идејом да спој практичних и академских знања увек доводи до најбољих резултата, приручник је настао као резултат обуке припадника Пореске полиције под називом „Методе истрага у области порес¬ких кривичних дела“, коју је организовала Криминалистичко-полицијска академија уз финансијску подршку ГИЗ-а. Основни циљеви тренинга били су јачање пореских истраживачких капацитета, усавршавање различитих метода истрага и подизање капацитета одељења Пореске полиције. Приручник би требало да значајно допринесе оспособљености припадника Пореске полиције за ефикасну примену полицијских овлашћења у доказивању пореских кривичних дела. Поред практичних знања неопход¬них за свакодневни рад инспектора Пореске полиције, пружа и информације о активностима које Сектор пореске полиције предузима ради унапређења орга¬низације рада и проширења овлашћења када су у питању пореска кривична дела.


2017, 290 стр.
ISBN 978–86–7020–372–3
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени