доц. др Никола Милашиновић
Биљана Котуревић

Разумевање света хемије постаје боље када се појмови и идеје спознају кроз експерименте и директним запажањима у лабораторији. Због тога је важно да студенти на курсевима хемије раде у лабораторији и учествују у извођењу експеримената који су повезани с теоријом коју савладавају у оквиру предмета Увод у хемију.
Практикум чини 13 вежби које практично покривају целокупно градиво опште хемије, прилагођено нивоу наставе и опреме на Криминалистичко-полицијској академији, као и градиво из области форензичке хемије која се с циљем анализе физичких доказа ослања на принципе и концепте хемије, односно на истраживање физичких и хемијских својстава супстанци. У уводном делу сваке вежбе посебно је назначена потреба да студент научи или обнови градиво, да се упозна са садржајем и основним принципима израде сваке експерименталне вежбе, као и да одговори на питања која се налазе на крају тог дела. Такође, студенту је омогућено да на адекватан начин сакупи и обради резултате након извођења експеримента.


2016, 243 стр.
ISBN 978–86–7020–362–4

проф. др Миленко Крећа
проф. др Тијана Шурлан

Уџбеник приказује систем међународног јавног права прилагођено студентима Основних академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији у Београду и пратећи циљ и функцију коју овај предмет има за њихово образовање и будући рад. Стога су неке области, које су заступљене у другим уџбеницима међународ¬ног јавног права у потпуности изостављене (нпр., међународно инвестиционо право), неке су дате сасвим сумарно (нпр., међународно уговорно право), док се у неким областима посебно подвлаче међуна¬родноправне норме које су од изразитог значаја за рад полиције (нпр., дипломатско-конзуларно право, међународна људска права, међуна¬родно хуманитарно право, међународно кривично право, међуна¬родне организације). Уџбеник презентира различита теоријска мишљења о неким питањима, што је веома подстицајно за критичко размишљање студената. Иако је реч о уџбенику, дакле пре свега о образовном а не о научном раду, поједина мишљења аутора свакако чине значајан допринос нашој доктрини међународног права.


2016, 357 стр.
ISBN 978–86–7020–364–8

 

 

 

проф. др Мирољуб Благојевић
проф. др Горан Вучковић
доц. др Ненад Коропановски
проф. др Миливој Допсај

Уџбеник се бави проблематиком усмереног нивоа обуке, који представља надоградњу основне обуке (СФО I) и чини неопходну спону ка ситуационој обуци (СФО III), а његов основни циљ је систематско разматрање метода и процеса оспособљавања студената Криминалистичко-полицијске академије у Београду за примену варијанти и комбинација техника СФО (блокови, ударци, бацања и полуге), као и метода и средстава опште и специфичне физичке припреме (базично-моторички статус, основе моторичког тренинга и контроле нивоа тренираности). Реализација постављеног циља заснована је на свеобухватном сагледавању потреба послова будућих официра полиције, с једне стране и законитостима посебног методолошког приступа у обуци студентске популације, с друге стране. Уџбеник може бити користан и за усавршавање у пословима физичко-техничког обезбеђења, као и у деловима војне обуке који се односе на усвајање и савладавање задатака из моторичког простора.

 

2016, 212 стр.
ISBN 978–86–7020–359–4

Vesna Anđelić Nikolendžić
Mirjana Stojov

Овај уџбеник је првенствено намењен студентима Криминалистичко-полицијске академије, али и свима онима који желе да стекну или усаврше знање енглеског језика генерално, а посебно језичког регистра полицијске, криминалистичке и правне струке. Прву већу целину чине лекције сврстане у четити категорије према тежини (Elementary, Intermediate, Advanced, Additional Reading). Оне су праћене одговарајућим вежбањима и практичним задацима. Корисници се овде упознају с читавим спектром жанрова ‒ од свакодневног, колоквијалног, преко публицистичког и књижевног до крајње формалног, административног, правног и академског. Другу велику целину чине граматичке партије комбиноване с неколико ширих тема везаних за језик, његово изучавање и практичну примену. Вехикуларни језик у граматичком делу је српски, а такав избор је условљен искључиво искуством у раду с групама мешовитих нивоа знања. Мали двосмерни речник стручних термина чини трећи део ове публикације, док је на самом крају преглед коришћене литературе и електронских извора.

 

2016, 328 стр.
ISBN 978–86–7020–360–0

тематски зборник радова I

Тематски зборник радова „Криминалитет у Србији и инструмен¬ти државне реакције“ садржи двадесет два рада и настао је у оквиру научноистра¬живачког пројекта који под истим називом реализује научноистра¬живачки тим Криминалистичко-полицијске академије у периоду 2015–2019. године. Предмет истраживања је широко постављен и обухвата различите аспекте с којих се феномен криминалитета може посматрати, почев од правних норми које санкционишу поједине облике криминалитета, преко уставноправних оквира за деловање државе, све до конкретних питања од чијег решавања зависи успешна и ефикасна државна реакција. Извори података су раније објављени научни радови, а посебно документи државних органа (службени акти, евиденције и др.) и службеници тих органа. Својим сазнањима, на нивоу дескрипције и систематизације, истраживања у оквиру овог зборника могу употпунити знање о феноменолошкој, етиолошкој и виктимолошкој димензији криминалитета.

 

2016, 465 стр.
ISBN 978–86–7020–361–7

зборник радова у три тома

Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел“, уз подршку Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, организовали су седми научно-стручни скуп с међународним учешћем „Европске интеграције: правда, слобода и безбедност“. Сва три тома зборника садрже 84 рада, чији су аутори еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, информатике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби из Белгије, Босне и Херцеговине, Мађарске, Македоније, Немачке, Румуније, Русије, Украјине, Хрватске, Црне Горе и Србије. Зборник представља добру теоријску основу како за свестрано сагледавање тзв. европског права тако и за истраживања, емпиријска и теоријска, која тек треба да уследе на српском путу ка Европској унији.

Преузми Volume I (6 Mb)
Преузми Volume II (6 Mb)
Преузми Volume III (6 Mb)

2016, 494, 490, 510 стр.
ISBN 978-86-7020-353-2 (Т. 1); ISBN 978-86-7020-354-9 (Т. 2); ISBN 978-86-7020-355-6 (Т. 3)

Thematic Proceedings of International Significance

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса“, који је одржан шести пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији 10. и 11. марта 2016. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у три тома и садржи укупно 166 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Белoрусије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Кине, Хрватске, Грчке, Мађарске, Македоније, Црне Горе, Румуније, Руске Федерације, Србије, Словачке, Словеније, Шпаније, Швајцарске, Турске, Украјине и Велике Британије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

Преузми Volume I (6 Mb)
Преузми Volume II (10 Mb)
Преузми Volume III (21 Mb)

2016, 558, 574, 643 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3

Едиција „AƩΦΑΛΕΙΑ“; књ. 10
проф. др Биљана Симeуновић-Патић
доц. др Тања Кесић

Монографија Криминалистичка виктимологија поставља темеље једне нове дисциплине произашле из виктимологије и криминалистике, а чија специфичност се огледа у томе што користи и развија виктимолошка сазнања о факторима и ефектима виктимизације, с циљем да допринесе ефикасности криминалистичких истрага и криминалистичке превенције, као и заштити жртава од секундарне виктимизације у предистражном и кривичном поступку, односно у контакту с полицијом и другим субјектима кривичноправног система. У оквиру књиге је могуће издвојити две целине. Прва се односи на виктимолошка питања односно на објашњење виктимизације и анализу појавних облика виктимитета схваћеног као укупност свих криминалних виктимизација посматраних у одређеном временском и просторном оквиру. Посебан акценат је стављен на виктимизацију насилничким и имовинским кривичним делима, а у оквиру тога су обрађена обележја одређених појавних облика и видова виктимизације поменутим кривичним делима. Анализиране су и последице виктимизације, а нарочито реакција жртве на кризу изазвану виктимизацијом и ефекти трауме. У другом делу рада је обрађена правна проблематика у вези с виктимизацијом, тј. дат је осврт на најважније међународне документе из те области. Након тога су приказани различити модели кривичног поступка и процесни положај жртве у њима. Посебна пажња је посвећена помоћи и подршци жртвама криминалитета у Републици Србији.

 

2016, 261 стр.
ISBN 978–86–7020–351–8

Едиција „Монографије“; књ. 28
проф. др Срђан Милашиновић
проф. др Саша Милојевић

Ова монографија у истоименој едицији намењена је и прилагођена корисницима који улазе у свет науке и почињу да се баве научним истраживањима, тако да им методологија постаје неоходан „алат“ за бављење научним пословима. Књига је подељена у пет целина: 1. Истраживање безбедносних појава, у којој се говори о изворима и начину избора проблема истраживања и о појму и структури процеса истраживања; 2. Пројектовање истраживања, где се детаљно објашњава структура пројекта истраживања; 3. Организовање и реализовање истраживања, у којој се аутори баве субјектима и средствима у истраживању, избором и обуком сарадника и односима у истраживању; 4. Израда завршних докумената, како парцијелних тако и целовитих, где је посебна пажња посвећена језику и стилу у изради завршних докумената, и 5. Верификација истраживања, која се пре свега односи на научну и административну верификацију просеца истраживања.

 

2016, 308 стр.
ISBN 978–86–7020–352–5

Овај приручник групе аутора својеврсни је допринос и још један вредан примерак којим се обогаћује скроман фонд књига, приручника и других радова и публикација о приватном обезбеђењу код нас. Део је наставне литературе за потребе полазника Стручне обуке за обављање послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спорт¬ским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, чијим се успешним похађањем могу стећи три лиценце прописане Законом о приватном обезбеђењу. Приручник је такође користан кандидатима који се припремају за полагање стручног испита, али и другим структурама у приватном сектору безбедности, као и стручњацима и менаџерима из праксе.

 

2016, 310 стр.
ISBN 978–86–7020–378–8

каталог изложбе
проф. др Дарко Симовић
мр Рената Самарџић
доц. др Ивана Крстић-Мистриџеловић

Овај изложбени каталог уприличен је поводом свечаног отварања Рајсове собе на Криминалистичко-полицијској академији у Београду. Изложба представља не само симболично већ нераскидиво и коначно спајање давних почетака полицијског школства у Србији с данашњицом. Предмети из Рајсове личне заоставштине поседују, пре свега, културно-историјску и уметничку вредност, с обзиром на то да су били у власништву личности од значаја за српску историју, документујући време, околности и начин живота др Арчибалда Рајса. У поставци Рајсове собе доминира дух његових идеја, које су годинама надахњивале генереције студената.

 

2016, 34 стр.
ISBN 978-86-7020-350-1

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Милан Милошевић
доц. др Тања Kесић
проф. др Александар Бошковић

Уџбеник је резултат дугогодишњег праћења науке и праксе кривичног поступка и активног суделовања у њима. Настао је на основу одредаба Законика о кривичном поступку, Закона о полицији, Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других, посебно тешких кривичних дела и других законских и подзаконских прописа Републике Србије, с циљем да читаоцима приближи појмове, решења и правне институте значајне, пре свега, за практично поступање полицијских службеника и других овлашћених службених лица. Најзад, организација и надлежност полиције у предистражној и истражној фази редовног кривичног поступка, као и у неким посебним и помоћним кривичним поступцима, приказане су према прописима који се у овом тренутку ефективно примењују на територији Републике Србије изван подручја Косова и Метохије. Реч је о одредбама Законика о кривичном поступку Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14), као основног правног акта, али и о одредбама других, посебних прописа који уређују положај и улогу полиције, пре свега, у претходном кривичном поступку. Поред позитивноправног приступа у уџбенику су посебно наглашена решења из упоредног права.

 

2016, 232 стр.
ISBN 978–86–7020–349–5

приручник за обуку

Приручник представља део наставне литературе за потребе полазника Стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања на Криминалистичко-полицијској академији у Београду. У складу са Законом о приватном обезбеђењу (Службени гласник РС, број 104/13), Академија је решењем Министарства унутрашњих послова број 106/2 од 19. марта 2015. године овлашћена за организовање стручних обука за: 1) обављање послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања у области приватног обезбеђења (О1), 2) обављање послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана (О2) и 3) обављање послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите и послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите (О3). Приликом израде Приручника, аутори су уважили Програм стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања, Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења, научне и стручне радове о наведеној теми, ставове потенцијалних корисника, као и ставове рецензента.

 

2016, 171 стр.
ISBN 978–86–7020–347–1

доц. др Ивана Бјеловук

У практикуму су изложене неке од метода криминалистичке технике за идентифика-цију извршилаца кривичних дела, регистрацију објеката, вођење криминалистичких збирки и вршење увиђаја – проналажење, фиксирање и тумачење трагова и одабир компаративног материјала за вештачење, које су погодне за извођење у лабораторијским условима. Циљ Практикума је да студенти стекну одређен ниво самопоуздања неопходног за реализацију практичних задатака, као и да касније могу да примене стечена знања у реализацији реалних криминалистичко-техничких послова. Свака вежба започиње уводним делом у којем су описани значај, могућности и начин употребе тих знања у криминалистици, а након њега следе задаци које студент треба да обави током вежбе.

 

2016, 149 стр.
ISBN 978–86–7020–344–0


Зборник радова с XI међународне конференције, Врњачка бања, 13-16.04.2016.

Једанаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. Преко шездесет радова објављених у две књиге зборника промовишу најважније међународне документе и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2016, 324, 322 стр.
ISBN 978–86–7020–345–7 (Књ. 1); ISBN 978–86–7020–346–4 (Књ. 2)

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs