Нова издања

Увод у аналитику података

Проф. др Владица Стојановић

 

Уџбеник описује историјски развој процеса прикупљања и обраде података и основне појмове савремене аналитике података. У оквиру шест поглавља приказују се принципи криминалистичко-полицијске аналитике података и алати намењени оперативно-аналитичким техникама, потом стратешка аналитика података (основни статистички принципи, алати и технике савремене аналитике података, затим принципи регресионе анализе и корелације унутар повезаних скупова података и динамичка анализа података, с акцентом на анализи временских серија) и, на крају, технике вештачке интелигенције, с краћим освртом на складиштење података и на претрагу и откривање знања у подацима (кластеризација и учење из података).

 

2022, 301 стр.
ISBN 978-86-7020-489-8

Основи криминологије

Проф. др Биљана Симеуновић Патић

 

Ауторка овог уџбеника определила се за мултидисциплинарни приступ изучавању феномена криминалитета и организоване социјалне реакције на криминалитет. Најпре излаже основне концепте и принципе криминологије као научне дисциплине, након чега даје увид у проблем криминалитета као масовне појаве, специфичности појединих врста и видова криминалитета, њихова појавна обележја и факторе и обележја учинилаца и жртава. У последња два поглавља аналитички презентује темељне проблеме савременог супротстављања криминалу и видове контроле криминалитета, социјалну (формалну и неформалну) реакцију на криминалитет, савремене стратегије и проблеме деловања полиције у контроли криминалитета, као и нове тенденције у тој области.

 

2022, 377 стр.
ISBN 978-86-7020-488-1

Структурирани језик за упите: збирка за вежбање

Проф. др Кристијан Кук
Проф. др Војкан Николић

 

Збирка Структурирани језик за упите (SQL) бави се, најпре, принципима криминалистичко-полицијске аналитике података, детаљно описујући етапе криминалистичко-аналитичког процеса и поједине алате намењене оперативно-аналитичким техникама, као и визуелизацијом података и применом важнијих софтверских алата који се у ту намену користе. Наредна поглавља су посвећена подручјима стратешке аналитике података, основним принципима регресионе анализе и корелацији унутар повезаних скупова података, савременој динамичкој анализи података односно основама теоријско-методолошке научне дисциплине која се бави временском зависношћу појава ‒ анализа временских серија, као и основним принципима техника вештачке интелигенције. Текст је илустрован мноштвом примера и неопходним графичким илустрацијама.

 

2022, 139 стр.
ISBN 978-86-7020-487-4

Uvod u forenzičku hemiju

Проф. др Никола Милашиновић

 

Уџбеник је настао као тежња аутора да студенти боље разумеју концепт, проблематику, комплексност и хетерогеност материје која се изучава у оквиру предмета хемија, с посебним освртом на форензичку хемију. Састоји из пет поглавља која покривају основни правни концепт неопходан за потребе форензичких анализа, метрологију и хемијске основе опште, неорганске и делимично органске хемије, као и дела који покрива градиво неопходно за разумевање боја и одабраних материјала који се најчешће срећу у форензичким испитивањима – анализи трагова материјала (мастила, премаза, природних и синтетских полимера и влакана, гума, керамичких материјала), прилагођено нивоу наставе и опреме на Департману форензичког инжењерства на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду.

 

2022, 382 стр.
ISBN 978-86-7020-484-3

International Scientific Conference ”ARCHIBALD REISS DAYS“

Book of Abstracts

 

Зборник садржи 48 сажетака радова учесника међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса”, одржаног дванаести пут заредом на Криминалистичко-полицијском универзитету 8. и 9. новембра 2022. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензичких наука, медицине и информатике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Босне и Херцеговине, Мађарске, Северне Македоније, Словачке, Словеније, Хрватске, Румуније, Немачке, Аустрије, Белорусије, Русије, САД и Србије.

 

2022, 76 стр.
ISBN 978-86-7020-485-0
ISBN 978-86-7020-190-3

Увод у биометријске идентификације

друго издање
Проф. др Смиља Теодоровић
Проф. др Бранкица Поповић

 

Ова публикација је први одобрени уџбеник у области биометријских идентификација на српском језику. Намењена је студентима који похађају наставу на Криминалистичко-полицијском универзитету, али је могу користити сви заинтересовани за идентификације особа ‒ запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, криминолози и криминалисти и судски вештаци. Један од основних циљева овог уџбеника јесте да читаоце упозна с доступним приступима биометријској идентификацији појединаца у свим сферама друштва, с нарочитим освртом на идентификације током криминалистичких истрага. У уџбенику су приказани традиционалне и савремене методе идентификације особа, њихова примена у различитим сценаријима и предности и тренутна ограничења описаних технологија. Осим теоријског садржаја, понуђено је и прегршт практичних примера имплементације обрађених приступа.

 

2022, 213 стр.
ISBN 978-86-7020-488-5

Мапирање криминала

друго, измењено и допуњено издање
Проф. др Ненад Милић

 

Како је област мапирања криминала динамична, у друго, измењено и допуњено издање уџбеника Мапирање криминала било је нужно унети нове садржаје како би се унапредили његова актуелност и квалитет. Истовремено, искуства у раду са студентима стечена након првог издања указала су аутору на неоп­ходност да се поједини садржаји сажму а други детаљније објасне.

Новим садржајима проширен је трећи део уџбеника, где је у поглављу Криминална жаришта додат текст који се од­носи на картографску визуелизацију темпоралних карактеристика жа­ришта. У другом поглављу трећег дела уџбеника Методе откривања жаришта доне­кле је промењена систематика приказаних метода. Такође су унети нови садржаји који се односе на избор различи­тих нивоа агрегације података и проблеме у раду с агрегираним подаци­ма. Посебан значај имају нови садржаји који се одно­се на оцену ефикасности предикције метода откривања жаришта, где се приказују стопа погодака, индекс прецизности предикције, recapture rate index и индекс ефикасности предикције. У трећем поглављу су додатно обрађени практични аспекти откривања ефекта премештања, при чему се посебна пажња посвећује израчунавању пондерисаног количника премештања и укупног нето ефекта интервенције. У поглавље Примена посебних техника мапирања криминала у циљу зашти­те права на приватност унети су садржаји који објашњавају концепте обрнутог геокодирања, географског маскирања и k-анонимности.

 

2022, 511 стр.
ISBN 978-86-7020-482-9

Основи полицијске тактике

треће, измењено и допуњено издање
Проф. др Саша Милојевић
Проф. др Бојан Јанковић

 

Уџбеник Основи полицијске тактике обрађује проблематику поступања полицијских службеника и јединица полиције при примени полицијских овлашћења у складу са одредбама Закона о полицији (ступио на снагу 2016. године) и више подзаконских аката, при обављању позорничке и патролне делатности, пружању полицијске помоћи у извршењима, реализацији обезбеђења одређених личности, објеката, јавних окупљања и простора, успостављању јавног реда и мира нарушеног у већем обиму, затим упаду у објекат и заштити државне границе. Посебно су сагледани садржаји који се баве тактиком заштите личне безбедности полицијских службеника при полицијским интервенцијама. У односу на претходно, треће, измењено и допуњено издање уџбеника садржи два нова поглавља. Како се протеклих година Србија суочавала с озбиљним природним катастрофама, ангажовање припадника полиције у отклањању насталих последица било је неопходно, због чега је посебно обрађена тема тактике поступања полиције у ванредним ситуацијама. У настојању да се полицијским службеницима обезбеди литература за обуке и тренинге која би им омогућила лакше и квалитетније усвајање нових знања, обрађена је још једна нова тема ‒ Методика полицијско-тактичке обуке. Уџбеник је обогаћен и новим ауторским фотографијама, графиконима и шемама, како би текст био што разумљивији читаоцима.

 

2022, 540 стр.
ISBN 978-86-7020-483-6

Криминалистичка техника

Проф. др Ивана Бјеловук

 

Уџбеник представља скромни допринос ауторке изучавању криминалистичке технике (форензике) и обједињује постојећа знања из ове области за потребе криминалистa. Кључне теме су идентификација учинилаца кривичних дела, регистрација објеката, вођење криминалистичких збирки и обављање увиђаја – проналажење, фиксирање и тумачење трагова и одабир компаративног материјала за вештачење. У три садржинске целине описани су методи за криминалистичко-техничку (форензичку) регистрацију и идентификацију лица и предмета, оперативна криминалистичка техника (форензика) и лабораторијска испитивања у криминалистичкој техници (форензици). Акценат је стављен на трасолошка вештачења, с обзиром на то да студенти као криминалисти неће бити квалификовани да обављају поједине врсте вештачења (биолошка, физичко-хемијска и токсиколошка). Уџбеник обилује и примерима из праксе из одговарајућих области ради потпунијег разумевања обрађених тема.

 

2022, 391 стр.
ISBN 978-86-7020-479-9

Digitalni telekomunikacioni sistemi

Едиција Монографије; књ. 52
Проф. др Петар Чисар

 

Монографија упознаје читаоце с основним појмовима у области дигиталних телекомуникационих система, дајући приказ технологија и примера који омогућавају квалитетно и ефикасно усвајање знања из ове уже области рачунарске технике и информатике. Аутор описује кључне особине дигиталног преноса сигнала, дигиталне комуникације на великим растојањима, синхрону и анахрону комуникацију, брзину сигнализације и ширину преносног опсега, као и контролу пренетог податка. Потом се бави широкопојасним претплатничким системима, телекомуникационим медијима, проширеним спектром, системом видео-надзора и дигиталним мултиплексирањем. Посебан акценат је на глобалном стандарду ТЕТРА и ЛТЕ и еЛТЕ стандардима, затим на основним концептима дронске и антидронске технологије, географском информационом систему ГИС и Ли-ФИ технологији за пренос података помоћу видљиве светлости.

 

2022, 178 стр.
ISBN 978-86-7020-480-5

Теоријске основе криптологије

Проф. др Владица Стојановић
Проф. др Душан Јоксимовић
Мр Небојша Јокић

 

Уџбеник обрађује претежно теоријске аспекте одређених математичких, телекомуникационих и области физике, које су кључне за савремену криптологију. Прилагођен је предзнању и потребама студената Криминалистичко-полицијског универзитета, којима наведене области предочава кроз различите начине презентације садржаја: а) општу дискусију о значају и парадигмама криптологије, б) илустративни приказ појединих савремених криптографских техника за шифровање уз помоћ симетричних и асиметричних кључева, в) примену математичких метода и теорије информација у криптологији, г) разматрање генератора псеудослучајних и случајних низова и д) примену квантне криптологије на дистрибуцију криптографских кључева. Аутори најпре излажу поједине историјске и савремене чињенице криптолошке дисциплине уопште, док у наставку текста анализирају теорију бројева, апстрактну алгебру, комбинаторику и вероватноћу, теорију информација, елиптичке криве, генерисање случајних низова и квантну механику у контексту њихове примене у криптологији.

 

2022, 391 стр.
ISBN 978-86-7020-481-2

БЕЗБЕДНОСТ ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА: ПРАКТИКУМ


Мр Игор Вуковић
Проф. др Бранкица Поповић
 

У практикуму Безбедност података и информација разматрају се основни принципи безбедности података и информација, поверљивост, интегритет и расположивост (доступност) података и идентификација, аутентификација, ауторизација и утврђивање одговорности (чиме се проширује интегритет). Циљ је да се студентима додатно приближи област безбедности података и информација, да се кроз практичан рад с различитим механизмима и решењима која су основ даљег бављења овим доменом информационих технологија свеобухватније сагледају активности за повећање безбедности, уоче проблеми и изнађу њихова решења и омогући самостално креирање модела и симулирање реалних услова рада за потребе различитих тестирања.

 

2022, 117 стр.
ISBN 978-86-7020-475-1

ПОЛИЦИЈА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ


Проф. др Тања Kесић
Проф. др Александар Бошковић
Проф. др Драгана Чворовић
 

Уџбеник је резултат дугогодишњег праћења науке и праксе кривичног поступка и активног суделовања у њима. Настао је на основу одредаба Законика о кривичном поступку, Закона о полицији, Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције и других законских и подзаконских прописа Републике Србије, с циљем да читаоцима приближи појмове, решења и правне институте који су, пре свега, важни за практично поступање полицијских службеника и других овлашћених службених лица.
Најзад, организација и надлежност полиције у предистражној и истражној фази редовног кривичног поступка, као и у неким посебним и помоћним кривичним поступцима, приказане су према прописима који се у овом тренутку ефективно примењују на територији Републике Србије изван подручја Косова и Метохије. Реч је о одредбама Законика о кривичном поступку Републике Србије (Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019 и 27/2021 ‒ Одлука Уставног суда, и 62/2021 ‒ Одлука Уставног суда), као основног правног акта, али и о одредбама других, посебних прописа којима се уређују положај и улога полиције, пре свега, у претходном кривичном поступку.

 

2022, 343 стр.
ISBN 978-86-7020-474-4

ЗАШТИТА ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ ПРИСТУПА

Едиција Монографије; књ. 49
Проф. др Милан Благојевић
Проф. др Радован Радовановић
 

Убрзани технолошки развој у последњих десетак година, посебно у области информационих технологија и микропроцесорске технологије, променио је у великој мери карактеристике алармних система и уопште техничких система заштите. У најкраћем, поузданост савремених система умногоме је унапређена, што подразумева дугачак радни век без грешака и отказа, са заштитом од диверзије споља или унутра и занемарљивом стопом лажних алармирања. Такође, без обзира на број функција које поседују данашњи системи, начин руковања је прихватљив за све кориснике, без обзира на разлике у нивоу њиховог техничког образовања, јер су функције система јасне и разумљиве и прихватају се интуитивно.
Ова књига представља покушај да се јасно и разумљиво, без залажења у детаље о практичној реализацији појединих уређаја и износећи сведено објашњење физичке појаве на којој уређаји заснивају свој рад, приближи читаоцима начин функционисања појединих компонената и система за заштиту од неовлашћеног приступа у целини.

 

2022, 201 стр.
ISBN 978-86-7020-477-5

ТЕРОРИЗАМ КАО КАТЕГОРИЈА НАЦИОНАЛНОГ И МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА

Едиција Монографије; књ. 51
Проф. др Ивана П. Бодрожић
 

Ова публикација у едицији „Монографије” обрађује тероризам као кривично дело у националном кривичном законодавству Републике Србије од 1973. године, закључно са затеченим стањем кривичног законодавства након Закона о изменама и допунама Кривичног законика из 2019. године, и тероризам као уговорно предвиђени облик кривичног дела односно кривичноправну категорију дефинисану низом релевантних међународних прописа, којима су парцијално инкриминисана понашања која се имају сматрати деликтима тероризма на наднационалном нивоу, као и могућности препознавања тероризма као кривичног дела из категорије core crimes, које би требало да буде сврстано у стварну надлежност Међународног кривичног суда.

 

2022, 229 стр.
ISBN 978-86-7020-478-2
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени