Нова издања

Психологија криминала четврто издање

проф. др Даг Коларевић

 

Уџбеник Психологија криминала условно се може поделити у две целине: први део, који обухвата основне појмове из области академских психолошких дисциплина као што су општа психологија и психологија личности, и други део, који обухвата теме из области психологије криминала као посебне психолошке дисциплине. Аутор се бави врло сложеним и осетљивим питањем једног посебно опасног облика људског понашања ‒ криминалним, насилничким понашањем. Систематично, логички доследно и теоријски засновано, у књизи се разматрају проблеми дијагностиковања (препознавања) начина функционисања аберантног, криминалног ума починиоца најтежих кривичних дела.

 

2023, 324 стр.
ISBN 978-86-7020-449-2

Криминалистичкa тактика четврто издање

проф. др Милан Жарковић
проф. др Звонимир Ивановић

 

Материјал који се налази у овом уџбенику резултат је дугогодишњег развоја криминалистичке науке у Републици Србији и на просторима бившe СФРЈ. Четврто издање уџбеника актуелизовано је у складу с новим законским решењима у важећем Законику о кривичном поступку и другим законима који непосредно или посредно утичу на криминалистичку делатност. Допуњени су и проширени, пре свега, делови који се односе на примену специјалних истражних техника, међународну оперативну полицијску сарадњу, криминалистичку евиденцију и систематизацију криминалистичких мера и радњи, док је прибављање персоналних доказа усклађено са законским променама и новим решењима.

 

2023, 362 стр.
ISBN 978-86-7020-369-3

Управно право пето издање

проф. др Драган Васиљевић
проф. др Зорица Вукашиновић Радојичић

 

Управно право, као наставна дисциплина, креће се у одређеним дидактичким и педагошким границама и својим програмом се уклапа у општи наставни план и програм одговарајућих студија на појединим високошколским образовним установама. Уобичајена је пракса да сту¬денти кроз Управно право, као наставну дисциплину на основним студијама, стичу основна сазнања о најважнијим питањима система науке управног права. Уџбеник Управно право је намењен, пре свега, студентима криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, али и посленицима науке управног права, као и ширем кругу заинтересоване правничке јавности.

 

2023, 399 стр.
ISBN 978-86-7020-326-6

Национална безбедност

пето, измењено и допуњено издање
Проф. др Саша Мијалковић

 

Све турбулентнија безбедносна стварност у земљи, а посебно у свету, која из дана у дан све више подсећа на хибридну верзију Хладног рата, динамичност безбедносних претњи у свету и у земљама у окружењу, далеко развијенија безбедносна и политичка култура у органима државне власти, што је значајно изменило и унапредило политику и праксу националне безбедности, изразита диманичност на пољу међународних интеграција Републике Србије и хармонизација националног законодавства са законодавством Европске уније само су неки од разлога који су подстакли аутора да измени и допуни претходно издање свог уџбеника. Посебно место заузимају новине у вези с појединим субјектима националног система безбедности Републике Србије, који су значајније реформисани после публиковања четвртог издања.

 

2023, 545 стр.
ISBN 978-86-7020-504-8

Савремене методе у техничко-технолошком инжењерству

Проф. др Горан Јованов

 

Савремене методе у техничко-технолошком инжењерству неопходан су елемент истраживања како у лабораторији тако и у различитим производним процесима техничко-технолошких система. Хомологизација и стандардизација, рад с мноштвом података и њихова непрестана размена, свеобухватна и континуирана имплементација нових технологија, потреба за одрживим стањем система, стања без ризика, утврђивање разлога, узрока и последица и могућности прогнозе стања система разлози су за писање и објављивање публикација у којима се наведене теме обрађују. Овај уџбеник управо има задатак да студента, будућег форензичара, оспособи да самостално ради у лабораторији, примењује методе истраживања, обрађује, приказује и тумачи добијене резултате, како би на крају доносио квалитетне и научно засноване закључке о разматраним проблемима.

 

2023, 395 стр.
ISBN 978-86-7020-503-1

Криминалистичка стратегија

Проф. др Саша Марковић

 

Уџбеник упућује, превасходно студенте основних студија Криминалистичко-полицијског универзитета, али и студенте на другом степену студија, у области планирања и дефинисања стратешких пројеката и доношења стратешких одлука у области безбедности. Отуда је делом посвећен дефинисању појмова стратегије, стратешког размишљања и планирања у полицијском систему и полицијског стратегијског менаџмента. Аутор такође разматра одређене моделе и начине полицијског поступања, међународну полицијску сарадњу, место и улогу српске полиције у наведеним областима и доношење одређених стратешких докумената. Посебан део уџбеника је посвећен елементима деликтних криминалистичких стратегија и савременим моделима полицијског рада, при чему је текст прожет многобројним модификованим примерима из праксе српске полиције.

 

2023, 431 стр.
ISBN 978-86-7020-500-0

Полицијски менаџмент

Проф. др Далибор Кекић

 

Уџбеник Полицијски менаџмент прилагођен је структурно и садржајно студијском програму истоименог предмета, који се изучава на основним струковним студијама криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету, с тим да може послужити и као средство анализе широј стручној и научној јавности и садашњим и будућим руководиоцима у Министарству унутрашњих послова. Замишљен је и припремљен као оптималан фонд (база података) научних знања, који би будућим полицијским менаџерима требало да омогући одабир неког или неких од многобројних потенцијалних решења за организационе изазове и проблеме с којима ће се сусретати у раду, као и смернице за управљање ситуацијама које захтевају специфичне менаџерске способности. Студенти се оспособљавају да, осим личних, остварују и циљеве полицијске организације на различите законите начине, уз употребу креативних и иновативних решења.

 

2023, 225 стр.
ISBN 978-86-7020-502-4

Организација рачунара из перспективе програмера

Проф. др Милан Гњатовић

 

Књига пружа увид у организацију рачунара из перспективе програмера, с посебним акцентом на изабране аспекте који су релевантни за сигурност, исправност и ефикасност програма. Садржај је структуриран у шест поглавља, у којима се разматрају извршење програма, механизам позивног стека и изабрани процесорски регистри који омогућавају имплементирање функција, прекорачење адресног опсега низа и сигурносне последице тог прекорачења, ефекти аритметичког прекорачења опсега целих бројева и аритметичког поткорачења реалних бројева, основни аспекти организације хијерархијског меморијског система, изабране технике оптимизовања кôда, као и технике Хеминговог заштитног кôдовања и преплитања кôдних речи. Кад год је било прикладно, изложени аспекти су илустровани практичним примерима, изведеним на партикуларном рачунару с оперативним системом Убунту. Од читаоца се очекује основно познавање програмског језика Ц.

 

2023, 180 стр.
ISBN 978-86-7020-501-7

ИСТОРИЈА ПОЛИЦИЈЕ У СРБИЈИ • THE HISTORY OF POLICE IN SERBIA

друго издање • 2nd edition
Бранко Богдановић
Проф. др Ивана Крстић Мистриџеловић

 

Вечита тежња друштва да обезбеди личну и колективну заштиту, ред и мир, као и честа нарушавања поретка и односа утврђених законима, довели су до настанка полиције. Отуда је она одраз друштва у којем је настала, док је историја развоја полиције својеврсна историја развитка самог друштва из којег је потекла. Развој полиције уопште може се поделити на раздобље неформалног уређења, у којем су се чланови одређене заједнице сами повезивали ради очувања безбедности, затим прелазни период, у којем су настајали корени извршних органа власти, и модерно доба, у којем су формирани полицијски органи власти. Такав развојни пут имала је и полиција у Србији. Специфичан геостратешки положај Србије умногоме је допринео турбуленцијама у друштвеном и државном уређењу земље, које су за последицу имале и честе темељне реорганизације њене полиције. Српска полиција се, међутим, захваљујући виталности, ентузијазму и самопрегору својих кадрова, релативно брзо изнова уздизала на највиши ниво, не заостајући за полицијама у богатијим и развијенијим државама, које су се континуирано уобличавале под много повољнијим условима.

 

2023, 332 стр.
ISBN 978-86-7020-499-7

Људска права

друго издање
Проф. др Дарко Симовић
Проф. др Радомир Зекавица

 

За разлику од првог издања, аутори су не само одвојено изложили већ и придали подједнак значај међународноправном и уставноправном оквиру људских права. Наиме, у претходном издању акценат је био на међународним изворима људских права, док су се аутори само узгредно освртали на уставна решења Републике Србије, што је уобичајен приступ у уџбеничкој литератури посвећеној људским правима. Кључна новина овог издања огледа се у томе што је посебан део текста посвећен уставном праву људски права. И у делу уџбеника посвећеном међународном праву људских права, уставно право људских права приказано је у две димензије: у нормативној равни и кроз праксу Уставног суда Србије. При томе, посебан нагласак није на дескрипцији уставних решења већ на изразито детаљном приказу номотехничких недостатака уставног текста којим су уређена људска права. Такав приступ даје уџбенику посебну вредност с обзиром на то да неконзистентност уставних решења може да се одражава и на остваривање људских права. Тај део текста је несумњиво плод преданог истраживачког рада и систематског приступа анализи праксе Уставног суда Србије, те отуда може бити од користи широј правничкој публици а не само студентима Универзитета.

 

2023, 471 стр.
ISBN 978-86-7020-498-0

Биологија: практикум с радним листовима

Проф. др Ана Бранковић

 

Практикум покрива програм вежби из предмета Биологија и Форензичка ботаника и зоологија који се изучавају на Криминалистичко-полицијском универзитету и садржи 20 вежби подељених на теоријски и практични део. Вежбе обухватају рад на микроскопу и припрему микроскопских препарата, бојење препарата и микроскопирање прокариотских и биљних и животињских еукариотских ћелија, задатке из генетике, деобу соматских и полних ћелија, биохемијске процесе ферментације и фотосинтезе, физиологију биљака и животиња, морфологију риба и жаба, примену ботанике и зоологије у форензици, прикупљање и идентификацију биљних трагова с места кривичног догађаја, микроскопску анализу длака и перја, разликовање влакана природног и синтетичког порекла, узимање отисака зуба и форензичку ентомологију.

 

2023, 118 стр.
ISBN 978-86-7020-494-2

ARCHIBALD REISS DAYS ‒ Investigating and proving contemporary forms of crime: scientific approaches

Thematic Conference Proceedings of International Significance (2022; Belgrade 12)

 

Тематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса”, одржаног дванаести пут заредом на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду 8. и 9. новембра 2022. године у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, садржи укупно 11 радова на енглеском језику. Руководећи се научним достигнућима у образовно-научном пољу природно-математичких, техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука, аутори радова из шест земаља анализирају актуелне проблеме истраживања и доказивања савремених облика криминала.

 

2023, 183 стр.
ISBN 978-86-7020-496-6
ISBN 978-86-7020-190-3

Public prosecutor in criminal proceedings of Serbia and Hungary

Едиција „Монографије”; књ. 55
Проф. др Драгана Чворовић
Проф. др Винце Вари

 

Ова публикација на енглеском језику у едицији „Монографије” даје експертску и критичку анализу кривично процесне улоге јавног тужиоца као једног од кључних субјеката у откривању и доказивању кривичних дела. Најпре се из нормативног аспекта анализирају позитивноправне норме којима се дата област уређује у Србији и у Мађарској ‒ пре свега важећи законик о кривичном поступку и остали прописи чији је предмет нормирање положаја јавног тужиоца у кривичном поступку. Потом се разматрају практични аспекти примене позитивног кривичнопроцесног законодавства у обе државе и, у том контексту, положај јавног тужиоца у кривичном и предистражном поступку. На крају се сагледавају многобројни криминалнополитички разлози који оправдавају озакоњење немалог броја института с циљем ефикаснијег деловања јавног тужиоца у откривању и доказивању кривичних дела у Србији и у Мађарској. Посебна вредност ове монографије јесу предлози аутора de legе ferenda, који могу допринети ефикасном деловању јавног тужиоца у области борбе против криминала уопште.

 

2023, 309 стр.
ISBN 978-86-7020-495-9

Приватна безбедност: право, теорија и пракса

Проф. др Жељко Никач
Бранко Лештаннн

 

Монографија је резултат континуираних истраживања аутора и представља њихов покушај да на једном месту обједине знања, правне стандарде и најбољу праксу у области приватне безбедности. Садржи најзначајнија решења која се односе на обављање послова приватне безбедности, овлашћења, техничку заштиту и опремање, овлашћења приватних детектива, надзор над радом, евиденције и заштиту података и уговорну материју као основ ангажовања пружаоца услуга, садржана у кровним законима ‒ Закон о приватном обезбеђењу и Закон о детективској делатности, као и у осталим прописима у наведеној области који су ступили на снагу до предаје рукописа за објављивање у мају 2022. године. Актуелности текста посебно доприноси упоредноправни приказ приватне безбедности у великим државама света, Европској унији и у земљама у окружењу (некадашња СФРЈ).

 

2023, 287 стр.
ISBN 978-86-7020-492-8

Организовани криминал и тероризам

Проф. др Саша Мијалковић
Проф. др Младен Бајагић
Доц. др Марија Поповић Манчевић

 

Експанзија организованог криминала, тероризма и других облика политички мотивисаног насиља, али и њихове интеракције у условима друштвене, економске, културне и политичке нестабилности карактеришу прилике како на глобалном тако и на националном плану у сутон XX и у освит XXI века. Осим динамике развоја тероризма и организованог криминала, мотив за писање ове монографије је и развој наставног курикулума у Криминалистичко-полицијском универзитету, али и у сродним високошколским установама. Наиме, иновирана научно-наставна грађа може се користити у наставном процесу у оквиру више наставних предмета ‒ Национална безбедност, Међународна безбедност, Организовани криминал и тероризам, Транснационални организовани криминал, Илегалне миграције и трговина људима, Феноменологија угрожавања безбедности, Тероризам и политичко насиље, Тероризам и антитероризам, Угрожавање безбедности лица, имовине и пословања, Савремене студије безбедности, али истовремено бити и инспирација за многе завршне радове на студијама другог и трећег степена.

 

2023, 596 стр.
ISBN 978-86-7020-493-5
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени