Нова издања

Концепти функционалног и императивног програмирања

Проф. др Милан Гњатовић

 

Књиге из програмирања неоправдано често полазе од претпоставке да је програмирање занатска вештина. Такво редуковање појма програмирања не само да је неправедно према информатици као грани науке, већ условљава да се „вештина” програмирања представља кроз призму програмских језика, чиме се синтаксички детаљи стављају у фокус пажње, док читалац остаје ускраћен за увид у фундаменталне концепте програмирања. У овој књизи је примењен сасвим другачији приступ. Ако тражите детаљну спецификацију синтаксе неког програмског језика, нећете је наћи – мада ћете видети довољно програмских кодова да стекнете осећај за интерпретирање програмских синтаксичких структура. У основи, намена ове књиге је да представи концепте функционалног и императивног програмирања. Попут свих других инжењерских дисциплина, програмирање подразумева начин размишљања. Функционално и императивно програмирање су две фундаменталне парадигме програмирања, што значи да су у књизи представљена два различита, али повезана начина размишљања о програмирању. Концепти функционалног програмирања илустровани су на програмском језику Ракет (енгл. Racket), а концепти императивног програмирања на програмском језику Ц (енгл. C). Међутим, изложени концепти нису ограничени само на наведене програмске језике. Књига је предвиђена да се користи као уџбеник на предмету Основи програмирања на првој години основних академских студија Информатика и рачунарство на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду. Аутор, међутим, верује да би могла бити занимљива и корисна ширем кругу читалаца.

 

2021, 210 стр.
ISBN 978-86-7020-473-7

Специјално физичко образовање 3

Проф. др Горан Вучковић
Проф. др Радивоје Јанковић

 

Једна од дужности полицијских службеника јесте да ефикасно употребљавају средства принуде када су за то испуњени законски услови. То се, пре свега, односи на полицијске службенике с правом да примењују овлашћења у виду употребе средстава принуде, односно на овлашћена службена лица (ОСЛ). Законита и правилна примена дефинисаних овлашћења овлашћених службених лица, нарочито у виду употребе средстава принуде (УСП), представља неопходност, терет али и гарант остваривања њихове улоге у друштву. У уџбенику СФО 3 разматра се употреба средстава принуде попут физичке снаге, распршивача с надражујућим средством, електромагнетних средстава, службене палице и средстава за везивање, како из аспекта фактора који утичу на ефикасност њихове употребе (едукација, моторичке способности, стрес и психолошке компоненте), тако и из аспекта нормативног уређења односно законског основа за њихову употребу.

 

2021, 186 стр.
ISBN 978-86-7020-472-0

Детекција напада на мрежу

Едиција Монографије; књ. 48
Проф. др Петар Чисар

 

Ова монографија упознаје читаоце с основним појмовима у области сигурности информационих система и обезбеђује солидну основу за овладавање напредним знањима и вештинама у области откривања и предупређивања напада на мрежу. Аутор описује методологију напада на информационе системе, затим облике мрежне рањивости, основне концепте политике сигурности информација, системе за детекцију напада (IDS), затим методе, технике и алате за статистичку детекцију, систем за превенцију упада (IPS), мрежну баријеру, обезбеђење сигурности на нивоу апликација, примену вештачке интелигенције у детекцији упада, детекцију и заштиту од злонамерног софтвера, врсте и карактеристике софтвера за мониторинг рачунарске мреже и њихову класификацију, као и тестирање сигурности.

 

2021, 220 стр.
ISBN 978-86-7020-471-3

Увод у хемију: практикум за лабораторијске вежбе

друго издање
Проф. др Никола Милашиновић
Доц. др Биљана Котуревић

 

Када се појмови и идеје спознају кроз експерименте и директним запажањима у лабораторији, разумевање света хемије постаје темељније и свеобухватније. Због тога студенти на курсевима хемије раде у лабораторији и учествују у извођењу експеримената повезаних с теоријом коју изучавају у оквиру предмета Увод у хемију. Практикум се састоји од 13 вежби које покривају целокупно градиво опште хемије, прилагођено нивоу наставе и опреме на Криминалистичко-полицијском универзитету, као и градиво из области форензичке хемије која се с циљем анализе физичких доказа ослања на принципе и концепте хемије, односно на истраживање физичких и хемијских својстава супстанци. У уводном делу сваке вежбе посебно је назначена потреба да студент научи или обнови градиво, да се упозна са садржајем и основним принципима израде сваке експерименталне вежбе, као и да одговори на питања која се налазе на крају тог дела. Такође, студенту је омогућено да адекватно сакупи и обради резултате након извођења експеримента.

 

2021, 243 стр.
ISBN 978-86-7020-362-4

Основи телекомуникација

друго издање
Проф. др Милан Глигоријевић
Проф. др Петар Чисар

 

Уџбеник Основи телекомуникација намењен је студентима академских студија информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, али га могу користити и студенти сродних академија, факултета и високих школа, који телекомуникације обрађују у сличном обиму. У првом делу уџбеника обрађени су основни телекомуникациони појмови и најчешћи теоријски аспекти модерних телекомуникација, укључујући физичке карактеристике средине и сигнала. Други део уџбеника усредсређен је на примену појмова и метода описаних у првом делу и приказује кабловске технологије за дистрибуцију комуникационих сервиса, радио-комуникације, радио-релејне везе, јавне комуникационе системе и карактеристике функционалних телекомуникационих система Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

 

2021, 182 стр.
ISBN 978-86-7020-377-8

Национална историја државе и права

Проф. др Ивана Крстић Мистриџеловић

 

У књизи Национална историја државе и права приказан је државни и правни развој српског народа од досељавања на Балканско полуострво до избијања Другог светског рата на територији тадашње Југославије. Уџбеник је хронолошки подељен на три дела: феудално, грађанско и савремено. Средњевековно доба почиње историјским прегледом друштвеног и државног развоја, након чега се описују основне одлике правног система у Србији и Босни и излажу извори кривичног, грађанског и процесног права. Грађанско доба је назив другог дела у којем се приказује положај Срба под туђинском влашћу – османском и хабзбуршком. Акценат је на државноправном развоју Србије и Црне Горе у „дугом” XIX веку, односно до 1914. године. Трећи део – Савремено доба, бави се уводом у стварање заједничке државе и њеним животом у међуратном периоду. У државном погледу, уџбеник се завршава Уредбом о Бановини Хрватској из августа 1939. године, а у политичком – нападом нацистичке Немачке на Југославију 6. априла 1941. године, сасвим у духу традиције наших државноправних историја.

 

2021, 264 стр.
ISBN 978-86-7020-469-0

Професионализација јавне управе у Србији

Едиција „Монографије“ ; књ. 47
Проф. др Зорица Вукашиновић Радојичић
Проф. др Дејан Вучетић

 

Студија о професионализацији јавне управе бави се концептуалним питањима јавне управе, анализом научних доктрина реформе управе, анализом правног и институционалног оквира на централном и локалном нивоу, организационим и функционалним аспектима реформе управе, као и анализом јавнослужбеничког система. Аутори критички анализирају међународне и европске управне стандарде и износе de lege ferenda предлоге за унапређење рада управе у Србији. Свесни чињенице да стварање нове организационе културе и система вредности захтева одређено време и да се не могу просто преузимати решења других држава, аутори сматрају да су за дефинисање пожељних реформских праваца од научног значаја како традиционалне тако и савремене доктрине реформе јавне управе. Јавна управа се посматра у свеобухватном, друштвеном контексту. Новије концепције развоја управе стављају акценат на остваривање стратешких циљева рада управе, промену функционалних и организационих принципа, поједностављење управних процедура, развој свих функција управљања људским ресурсима, оптимизацију радних процедура. Све више се интензивира дигитализација процеса и развија електронска управа, поједностављују се управне процедуре, спроводе се оптимизација и реорганизација јавне управе и развијају се компетенције запослених, како би се изградило поверења грађана у јавни сектор и како би грађани били задовољни пруженим услугама.

 

2021, 211 стр.
ISBN 978-86-7020-468-3

Криминал и економија Србије

Едиција „Монографије”; књ. 46
Проф. др Јелена Радовић-Стојановић

 

Монографија Криминал и економија Србије резултат је вишегодишњих истраживања веза и односа између криминала и економије у Републици Србији. Истраживања су заснована на теоријским основама економике криминала, у међународним оквирима познате а у Републици Србији још недовољно афирмисане научне дисциплине. Прва поглавља у монографији посвећена су методолошким питањима, статистичком изражавању и мерењу криминала. Економски услови који утичу на криминал у истраживањима веза и односа између криминала и економије најчешће се апроксимирају стопом незапослености. Осим стопе незапослености, у монографији су као израз текућих економских кретања коришћене стопа раста бруто домаћег производа и висина просечне зараде у Републици Србије. Додатни циљ ове монографије је био и да се разјасне поједини појмови и концепти који су, чини се, остали недовољно јасни у једном делу научне и шире јавности у Републици Србији – сива економија и статистички концепт необухваћене економије који се користи у обрачуну бруто домаћег производа. На крају, у монографији је истраживано како је економска политика употребљавана за превенцију и борбу против криминала у Републици Србији. Коришћени су подаци Републичког завода за статистику Републике Србије, Министарства финансија Владе Републике Србије и Пореске управе, као и подаци које објављује Евростат (European Statistical Office – Eurostat) у оквиру статистичке области Криминал и правосуђе (Crime and Criminal Justice). Последњи расположиви подаци Евростата јесу подаци за 2018. годину, док су за Републику Србију последњи расположиви подаци за 2018. и, у неким случајевима, за 2019. годину.
Монографија Криминал и економија Србије

 

2021, 157 стр.
ISBN 978-86-7020-466-9

Учесници у управном поступку и спору у праву Србије

Едиција „Монографије”; књ. 45
Проф. др Драган Васиљевић

 

Још једна књига у едицији „Монографије” савремено, систематично и веома разумљиво обрађује готово сва значајнија питања која се односе на учеснике у управном поступку и спору у праву Србије. Први део рада обухвата општа теоријска али и позитивноправна питања у вези с учесницима у управном поступку, садржана у тренутно важећем Закону о општем управном поступку Републике Србије. У том контексту су и обрађена питања која се односе на појам и врсте управног поступка, управну ствар, облике управног поступања и субјекте који учествују у управном поступку (њихов правни статус, својство учешћа, поступак међусобног општења и др.). Други део монографије се односи на учеснике у управном спору – суд, тужилац, тужени, заинтересовано лице, заступници странака, сведоци, вештаци, тумачи и др. Размотрени су њихов положај и међусобни односи како са становишта правне теорије тако и важећег законодавства – пре свега Закона о управним споровима.

 

2021, 198 стр.
ISBN 978-86-7020-465-2

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ: 100 ГОДИНА

UNIVERSITY OF CRIMINAL INVESTIGATION AND POLICE STUDIES: 100 YEARS

 

Давне 1921. године, државна висока Полицијска школа, под управом знаменитог криминалисте и пријатеља Србије др Родолфа Арчибалда Рајса, била је једина високошколска установа која је образовала кадар искључиво за потребе полиције. Данас је то Криминалистичко-полицијски универзитет, који наставља српску традицију високог полицијског образовања. У ту образовну институцију, која је правни наследник Криминалистичко-полицијске академије настале интеграцијом Више школе унутрашњих послова и Полицијске академије, уграђена су сва позитивна искуства претходних установа полицијског школства и уједно је створен савремен модел образовања ефикасног кадра за потребе полиције и других безбедносних субјеката, уз поштовање европских и светских стандарда. Монографија сведочи о настанку и развоју високог полицијског образовања у Србији, о почетку рада и оснивању Криминалистичко-полицијског универзитета, као и о његовој организацији и делатности данас.

 

2021, 411 стр.
ISBN 978-86-7020-455-3

Безбедност саобраћаја у локалној заједници

Зборник радова са XVI међународне конференције
Копаоник, 16–19. јун 2021. године

 

Шеснаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, као један од најважнијих догађаја у региону, има амбицију да представља и стручно анализира рад и резултате рада у области безбедности саобраћаја, истиче добре активности, указује на проблеме и недостатке, систематизује теорију и праксу безбедности саобраћаја, а све с циљем мотивисања и покретања на акције унапређења безбедности саобраћаја. Ове године, посебна пажња је посвећена представљању активности које спроводе јединице локалне самоуправе и поједини субјекти који делују на локалном нивоу. Неколико градова и општина су усвојили своје стратешке документе у области безбедности саобраћаја који су предмет анализе и дискусије. Радова промовишу најважније документе и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2021. [Електронски извор, USB флеш меморија]
ISBN 978-86-7020-464-5

Инфраструктура рачунарских мрежа

Проф. др Петар Чисар

 

Уџбеник Инфраструктура рачунарских мрежа обрађује основне концепте, категоризацију, референтне слојевите моделе, симулације и сигурност рачунарских мрежа, затим врсте преноса података, технике приступа медијуму, управљање грешкама у преносу, мрежне уређаје, основне концепте мрежних оперативних система, бежичне рачунарске мреже, интернет протокол, протоколе рутирања, транспортне протоколе, мониторинг мрежног саобраћаја, WAN технологије и квалитет мрежне услуге. Написан је тако да читаоца најпре упознаје с основним појмовима и концептима инфраструктуре и функционисања рачунарских мрежа. Осим основних појмова, уџбеник даје и солидну основу за овладавање напредним знањима и вештинама из наведене области, водећи читаоца кроз све релевантне подобласти теме коју обрађује.

 

2021, 200 стр.
ISBN 978-86-7020-459-1

Информациони системи: практикум

Доц. др Војкан Николић

 

Практикум Информациони системи проистекао је из потребе да се обезбеди адекватан наставни материјал за извођење вежби на предмету Информациони системи, како би студенти, на основу практичних примера и савремених софтверских алата, свеобухватније сагледали и разумели развој информационих система. Први део практикума је посвећен моделовању пословних процеса, док се други део бави моделовањем релационих база података. У трећем делу се обрађује фаза израде информационог система, када се практично, на основу релационог модела из другог поглавља, реализују база података и апликација. Целокупан поступак је детаљно обрађен кроз практичне примере креирања табела, упита, форми, извештаја, макроа и модула у софтверском алату Microsoft Access.

 

2021, 161 стр.
ISBN 978-86-7020-462-1

Системи техничке заштите у установама за извршење кривичних санкција

Едиција „Монографије”; књ. 44
Проф. др Радован В. Радовановић
Др Мартин И. Матијашевић, спец. крим
Кристијан Г. Ђујић, спец. крим

 

Ова научно-стручна монографија намењена је превасходно студентима Криминалистичко-полицијског универзитета, али и запосленима стратешког, тактичког и оперативног нивоа у Служби за обезбеђење Управе за извршење кривичних санкција. Резултат је самосталног истраживачког рада др Радована Радовановића, редовног професора Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Кристијана Ђујића, специјалисте криминалистике, начелника Службе за обезбеђење Казнено-поправног завода у Панчеву, као и др Мартина Матијашевића, сарадника Факултета безбедности Универзитета у Београду, запосленог у Служби за обезбеђење Казнено-поправног завода у Панчеву. Састоји из четири поглавља: (1) Систем извршења кривичних санкција у Републици Србији, (2) Концепт динамичке безбедности и процена ризика у установама за извршење кривичних санкција, (3) Систем обезбеђења у извршењу кривичних санкција и (4) Противпожарни системи заштите у установама за извршење кривичних санкција. У монографији није приказана статистичка обрада нити су коришћени подаци из области делатности Управе за извршење кривичних санкција, већ су само представљена савремена достигнућа у области техничке заштите и њихова интеграција у установама за извршење кривичних санкција − како у Републици Србији тако и у иностранству.

 

2021, 274 стр.
ISBN 978-86-7020-463-8

Безбедност у ванредним ситуацијама

Друго, измењено и допуњено издање
Проф. др Драган Млађан

 

Предмет истраживања и претежни садржај уџбеника Безбедност у ванредним ситуацијама односе се на штетне ефекте опасности ненамерног карактера чији је извор човек односно технологија  (пожари, хаварије, експлозије, рушење зграда и др.), опасности од природних непогода  (земљотреси, поплаве, клизишта, снежне лавине и др.), њихову интеракцију и заштиту људи, имовине и животне средине од тих опасности.

У уџбенику је такође дата класификација ванредних ситуација према различитим критеријумима ‒ фазе развоја, брзина ширења, обим/размере, порекло/узрок настанка и учесталост, а приказани су и основни теоријски модели удеса и катастрофа техногеног карактера, као и данас незаобилазни концепт одрживог развоја.  

Друго издање уџбеника представља покушај ажурирања информација о ванредним ситуацијама у складу с најновијим научним и практичним сазнањима у свету и код нас, као и с радом са студентима и истраживачким резултатима аутора.

 

2021, 527 стр.
ISBN 978-86-7020-461-4
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени