четврто издање
проф. др Зоран Ђурђевић
проф. др Ненад Радовић

 

Уџбеник Криминалистичка оператива, намењен студентима основних струковних и академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, бави се питањима организовања криминалистичке полиције у супротстављању савременим облицима криминала. Промене у трећем, измењеном и допуњеном издању су логичан резултат потребе да се унапреди структура уџбеника и унесу тематске целине које су одраз нових тенденција у криминалистици и стратешких праваца развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Тематске целине у уџбенику су организоване тако да се студенти прво упознају с основним карактеристикама доказивања и моделима и начинима управљања криминалистичким истрагама, а затим с методама за оцену материјалних и личних доказа, односно израдом и начином употребе аналитичких производа у доказивању кривичних дела. Посебна пажња је посвећена научним методама за анализу, повезивање и евалуацију доказа. С обзиром на то да криминалитет све више постаје глобални проблем и да је за успешно супротстављање тој појави неопходан наднационални приступ, значајну новину у овом издању представља и део о заједничким истражним тимовима.

 

2020, 580 стр.
ISBN 978-86-7020-383-9

друго издање
проф. др Мирољуб Благојевић
проф. др Горан Вучковић
проф. др Ненад Коропановски
проф. др Миливој Допсај

 

Уџбеник се бави проблематиком усмереног нивоа обуке као надоградње основне обуке (СФО I) и чини неопходну спону ка ситуационој обуци (СФО III). Циљ ове публикације је систематско разматрање метода и процеса оспособљавања студената Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду за примену варијанти и комбинација техника СФО (блокови, ударци, бацања и полуге), као и метода и средстава опште и специфичне физичке припреме (базично-моторички статус, основе моторичког тренинга и контрола нивоа тренираности). Реализација постављеног циља заснована је на свеобухватном сагледавању потреба послова будућих официра полиције, с једне стране, и законитостима посебног методолошког приступа у обуци студентске популације, с друге стране. Уџбеник може бити користан и за усавршавање у области физичко-техничког обезбеђења, као и у деловима војне обуке који се односе на савладавање задатака из моторичког простора.

 

2020, 212 стр.
ISBN 978-86-7020-359-4

друго издање

 

Приручник представља део наставне литературе за потребе полазника Стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду. У складу са Законом о приватном обезбеђењу (Службени гласник Републике Србије, број 104/13), Универзитет је решењем Министарства унутрашњих послова број 106/2 од 19. марта 2015. године овлашћена за организовање стручних обука за: 1) обављање послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања у области приватног обезбеђења (О1), 2) обављање послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана (О2) и 3) обављање послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите и послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите (О3). Приликом израде Приручника, аутори су уважили Програм стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања, Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења, научне и стручне радове о наведеној теми, ставове потенцијалних корисника, као и ставове рецензента.

 

2020, 171 стр.
ISBN 978-86-7020-347-1

четврто издање
проф. др Славиша Вуковић

 

Четврто издање уџбеника Превенција криминала значајно је обогаћено резултатима новијих научних истраживања и усклађено с променама у законодавству Републике Србије насталим у међувремену. Број и називи поглавља остали су непромењени. Прво поглавље је посвећено општим питањима, односно дефинисању и класификовању превенције, као и одређивању њеног предмета, циљева, метода и принципа. У другом поглављу се разматра нормативноправно уређење превенције криминала како би студенти стекли увид у међународне и домаће изворе стандарда у тој области. Треће поглавље је посвећено предусловима за успех превенције криминала, док је четврто посвећено активностима кључних субјеката у систему превенције криминала. У петом поглављу посебна пажња је посвећена месту и улози полиције у превенцији криминала. У шестом поглављу се обрађују проблеми у функционисању система превенције криминала, док је последње, седмо поглавље посвећено приказу превенције криминала у појединим европским и англосаксонским државама. С обзиром на то да је текст уџбеника намењен студентима основних струковних и академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду и да спречавање кривичних дела изискује велику креативност, намера аутора је била да студенти, уз теоријска, стекну и практично применљива знања како би након положеног испита развијали превентивну делатност у пракси.

 

2020, 387 стр.
ISBN 978-86-7020-375-4

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Александар Бошковић
проф. др Тања Кесић

 

У уџбенику Кривично процесно право материја кривичног процесног права je представљена кроз општи и посебни део, у складу са систематиком која је општеприхваћена у теорији. У општем делу су обрађена питања која се односе на опште напомене о кривичном процесном праву и кривичном постуку и детаљно анализирани институти кривичнопроцесних субјеката и кривичнопроцесних радњи. Посебни део обухвата излагање о начелима и току кривичног поступка, с акцентом на представљање законских одредаба и најзначајнијих теоријских гледишта о предистражном и истражном поступку и полицијским активностима у тим фазама претходног кривичног поступка. Посебна пажња је посвећена доказним радњама и полицијским активностима усмереним ка хапшењу и задржавању лица и споразумима јавног тужиоца и окривљеног. Детаљно су обрађене и остале фазе првостепеног кривичног поступка, редовни и ванредни правни лекови, као и посебни и помоћни поступци. У односу на претходно издање, текст је у потпуности усклађен са свим новинама у домаћем законодавству насталим у међувремену, а нарочито с новим Законом о полицији и Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције. Такође, у тексту су уважене и измене Законика о кривичном поступку, као и Кривичног законика.

 

2020, 418 стр.
ISBN 978-86-7020-450-8

треће, допуњено издање
проф. др Даг Коларевић

 

Ново издање уџбеника Психологија криминала може се условно поделити на два дела: први део, који обухвата основне појмове из области академских психолошких дисциплина као што су општа психологија и психологија личности, и други део, који обухвата теме из области психологије криминала као посебне психолошке дисциплине. Аутор се бави врло сложеним и осетљивим питањем једног посебно опасног облика људског понашања ‒ криминалним, насилничким понашањем. Систематично, логички доследно и теоријски засновано, у књизи се разматрају проблеми дијагностиковања (препознавања) начина функционисања аберантног, криминалног ума починиоца најтежих кривичних дела.

 

2020, 324 стр.
ISBN 978-86-7020-449-2

треће издање
проф. др Милан Жарковић
проф. др Звонимир Ивановић

 

Материјал који се налази у овом уџбенику резултат је дугогодишњег развоја криминалистичке науке у Републици Србији и на просторима бившe СФРЈ. Треће издање уџбеника Криминалистичка тактика актуелизовано је у складу с новим законским решењима у сада важећем Законику о кривичном поступку и другим законима који непосредно или посредно утичу на криминалистичку делатност. Допуњени су и проширени, пре свега, делови који се односе на примену специјалних истражних техника, међународну оперативну полицијску сарадњу, криминалистичку евиденцију и систематизацију криминалистичких мера и радњи, док је прибављање персоналних доказа усклађено са законским променама и новим решењима.

 

2020, 362 стр.
ISBN 978-86-7020-369-3

друго издање
проф. др Стево К. Јаћимовски

 

Уџбеник Физика за форензичко инжењерство је намењен, пре свега, студентима прве године Криминалистичко-полицијског универзитета на основним академским студијама форензичког инжењерства, али може корисно послужити и студентима на другим студијама техничког односно технолошког усмерења. Реч је о уџбенику из опште физике са основама биофизике и форензичке науке, уз научно-педагошке монографске елементе (према обрађеној проблематици и истраживачком приступу). У првом делу уџбеника анализирају се механичке и термичке појаве и процеси, затим електромагнетне, оптичке, атомске и нуклеарне појаве, све до света елементарних честица. Практично, у овом делу је у потпуности изложен садржај курса опште физике, док су у другом делу обрађени одређени физички, и не само физички, методи који се користе у форензичкој пракси.

 

2020, 383 стр.
ISBN 978-86-7020-332-7

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Бобан Милојковић

 

Треће издање уџбеника Полицијска топографија садржи измене и допуне сходно искуствима стеченим у његовој примени у досадашњем наставном раду, лонгитудиналној евалуацији студената који су изучавали и положили истоимени предмет, новонасталим променама у геоинформационим технологијама и нормативно-правној регулативи, затим новим процедурама, техникама и стандардима полицијског поступања, као и променама у науци и струци геопросторних, полицијско-безбедносних и криминалистичких научних дисциплина након другог издања из 2013. године. Иновирано и допуњено уџбеничко штиво пре свега је намењено студентима академских и струковних студија на Департману криминалистике Криминалистичко-полицијског универзитета, али може корисно послужити и студентима основних, мастер, специјалистичких и докторских студија у области криминалистичких, полицијско-безбедносних и геопросторних наука, као и службеницима МУП-а Републике Србије и широј читалачкој публици.

 

2020, 346 стр.
ISBN 978-86-7020-446-1

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Дане Субошић

 

Уџбеник Организација и послови полиције обрађује структуру (организацију у ужем смислу) и функцију полиције са стратегијског становишта, тј. синтезе постојеће и жељене полицијске организације с једне стране, и могућих управљачких мера за прелазак с постојећег на жељено стање, с друге стране. Текст четвртог, измењеног и допуњеног издања садржи уводну област и девет тематских области. Смањење броја тематских области настало је као резултат ваљаније систематизације садржаја наставног предмета Организација и послови полиције. Наведене измене су такође резултат трајне тенденције ка смањењу преклапања наставних садржаја предмета Организација и послови полиције и других предмета. Осим наведених промена, у овом издању су донекле иновиране постојеће теме (на пример, комуницирање у полицији, управљање учинком у полицији и др.), обрађена су неке нове (reshaping и реинжењеринг, реаговање полиције на амок ситуације и др.) а изостављање оне обухваћене другим предметима на студијама криминалистике на Универзитету (на пример, пратња возова, моторних возила у саобраћају на путевима и пловила, значај и начин ангажовања полиције на унутрашњим пловним путевима и др.).

 

2020, 301 стр.
ISBN 978-86-7020-447-8

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Ивана Бјеловук

 

У практикуму су изложене неке од метода криминалистичке технике за идентифика-цију извршилаца кривичних дела, регистрацију објеката, вођење криминалистичких збирки и вршење увиђаја – проналажење, фиксирање и тумачење трагова и одабир компаративног материјала за вештачење, које су погодне за извођење у лаборато-ријским условима. Циљ практикума је да студенти стекну одређен ниво самопоуздања неопходног за реализацију практичних задатака, као и да касније могу да примене стечена знања у реализацији реалних криминалистичко-техничких послова. Свака вежба започиње уводним делом у којем су описани значај, могућности и начин употребе тих знања у криминалистици, а након њега следе задаци које студент треба да обави током вежбе.

 

2020, 81 стр.
ISBN 978-86-7020-443-0

проф. др Дарко Симовић
проф. др Радомир Зекавица

 

За разлику од постојећих уџбеника из области људских права који ову материју посматрају искључиво или претежно из међународноправне визуре, овај уџбеник одликује уравнотежен теоријскоправни, уставноправни, упоредноправни и међуна-родноправни приступ. Намера аутора је да студентима понуде што занимљивији и питкији уџбеник, који је у највећој мери заснован на приказивању и анализи актуелних примера из праксе међународних тела за заштиту људских права – превасходно Европског суда за људска права, мада се у уџбенику могу наћи и поједини, илустративни примери и пракса Уставног суда Републике Србије.

 

2020, 431 стр.
ISBN 978-86-7020-445-4

електронско издање
Едиција „Монографије“; књ. 42
др Марија Д. Мићовић

 

Монографија је настала као резултат опсежних теоријских и емпиријских истраживања, на основу којих је ауторка аргументовано и прегледно представила садржаје који се односе на идентификацију потенцијалних критичних инфраструктурних објеката у Републици Србији. Ауторка детаљно разматра сва важна питања о специфичности критичне инфраструктуре у Републици Србији, посебно о ризицима којима су изложени критични инфраструктурни системи, значају превенције и процене ризика и интегрисаном приступу у заштити критичних инфраструктурних објеката. На основу тога изводи адекватне и релевантне закључке, који доприносе одређивању специфичности критичних инфраструктурних објеката у Републици Србији и њихове заштите.

Монографија је настала у оквиру интерног пројекта Криминалистичко-полицијске академије под називом „Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције”.

 

2020, CD-ROM
ISBN 978-86-7020-441-6

Зборник радова са XV међународне конференције
Врњачка Бања, 24–27. јун 2020.

 

Петнаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, као један од најважнијих догађаја у региону, има амбицију да представља и стручно анализира рад и резултате рада у области безбедности саобраћаја, истиче добре активности, указује на проблеме и недостатке, систематизује теорију и праксу безбедности саобраћаја, а све с циљем мотивисања и покретања на акције унапређења безбедности саобраћаја.

Ове године, посебна пажња је посвећена представљању активности које спроводе јединице локалне самоуправе и поједини субјекти који делују на локалном нивоу. Неколико градова и општина су усвојили своје стратешке документе у области безбедности саобраћаја који су предмет анализе и дискусије.

Радова промовишу најважније документе и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2020. [Електронски извор]
ISBN 978-86-7020-444-7

Књига 1: О злочинима Аустро-Угаро-Бугаро-Немаца у Србији 1914–1918.
Књига 2: Ратни дописи из Србије 1914–1918.
Књига 3: Визионар модерне полиције
Књига 4: О Србији и Србима (Шта сам видео и проживео у великим данимаЧујте Срби)
Књига 5: Срби о Рајсу

 

Петокњижје објављено поводом девет деценија од смрти Родолфа Арчибалда Рајса доноси његове изабране радове и део литературе која се тиче његовог стручног, научног и дописничког рада. Оно је израз захвалности коју данашња Србија и српски народ, читав век удаљени од Великог рата и свеукупног учинка који је Арчибалд Рајс у њему имао, негују према тој знаменитој историјској личности. У питању је израз поштовања према човеку који је био и остао истински „Јунак Правде, Истине и Права”. 

Жири 64. међународног сајма књига у Београду, одржаног од 20. до 27. октобра 2019. године доделио је Изабраним делима Родолфа Арчибалда Рајса, у издању Завода за уџбенике и Криминалистичко-полицијског универзитета, Посебно признање за допринос у области науке.

 

2019, 405 стр. (књ. 1), 313 стр. (књ. 2), 476 стр. (књ. 3), 355 стр. (књ. 4), 494 стр. (књ. 5)
ISBN 978-86-17-20215-4

Страна 1 од 22

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs