Нова издања

Мапирање криминала

друго, измењено и допуњено издање
Проф. др Ненад Милић

 

Како је област мапирања криминала динамична, у друго, измењено и допуњено издање уџбеника Мапирање криминала било је нужно унети нове садржаје како би се унапредили његова актуелност и квалитет. Истовремено, искуства у раду са студентима стечена након првог издања указала су аутору на неоп­ходност да се поједини садржаји сажму а други детаљније објасне.

Новим садржајима проширен је трећи део уџбеника, где је у поглављу Криминална жаришта додат текст који се од­носи на картографску визуелизацију темпоралних карактеристика жа­ришта. У другом поглављу трећег дела уџбеника Методе откривања жаришта доне­кле је промењена систематика приказаних метода. Такође су унети нови садржаји који се односе на избор различи­тих нивоа агрегације података и проблеме у раду с агрегираним подаци­ма. Посебан значај имају нови садржаји који се одно­се на оцену ефикасности предикције метода откривања жаришта, где се приказују стопа погодака, индекс прецизности предикције, recapture rate index и индекс ефикасности предикције. У трећем поглављу су додатно обрађени практични аспекти откривања ефекта премештања, при чему се посебна пажња посвећује израчунавању пондерисаног количника премештања и укупног нето ефекта интервенције. У поглавље Примена посебних техника мапирања криминала у циљу зашти­те права на приватност унети су садржаји који објашњавају концепте обрнутог геокодирања, географског маскирања и k-анонимности.

 

2022, 511 стр.
ISBN 978-86-7020-482-9

Основи полицијске тактике

треће, измењено и допуњено издање
Проф. др Саша Милојевић
Проф. др Бојан Јанковић

 

Уџбеник Основи полицијске тактике обрађује проблематику поступања полицијских службеника и јединица полиције при примени полицијских овлашћења у складу са одредбама Закона о полицији (ступио на снагу 2016. године) и више подзаконских аката, при обављању позорничке и патролне делатности, пружању полицијске помоћи у извршењима, реализацији обезбеђења одређених личности, објеката, јавних окупљања и простора, успостављању јавног реда и мира нарушеног у већем обиму, затим упаду у објекат и заштити државне границе. Посебно су сагледани садржаји који се баве тактиком заштите личне безбедности полицијских службеника при полицијским интервенцијама. У односу на претходно, треће, измењено и допуњено издање уџбеника садржи два нова поглавља. Како се протеклих година Србија суочавала с озбиљним природним катастрофама, ангажовање припадника полиције у отклањању насталих последица било је неопходно, због чега је посебно обрађена тема тактике поступања полиције у ванредним ситуацијама. У настојању да се полицијским службеницима обезбеди литература за обуке и тренинге која би им омогућила лакше и квалитетније усвајање нових знања, обрађена је још једна нова тема ‒ Методика полицијско-тактичке обуке. Уџбеник је обогаћен и новим ауторским фотографијама, графиконима и шемама, како би текст био што разумљивији читаоцима.

 

2022, 540 стр.
ISBN 978-86-7020-483-6

Криминалистичка техника

Проф. др Ивана Бјеловук

 

Уџбеник представља скромни допринос ауторке изучавању криминалистичке технике (форензике) и обједињује постојећа знања из ове области за потребе криминалистa. Кључне теме су идентификација учинилаца кривичних дела, регистрација објеката, вођење криминалистичких збирки и обављање увиђаја – проналажење, фиксирање и тумачење трагова и одабир компаративног материјала за вештачење. У три садржинске целине описани су методи за криминалистичко-техничку (форензичку) регистрацију и идентификацију лица и предмета, оперативна криминалистичка техника (форензика) и лабораторијска испитивања у криминалистичкој техници (форензици). Акценат је стављен на трасолошка вештачења, с обзиром на то да студенти као криминалисти неће бити квалификовани да обављају поједине врсте вештачења (биолошка, физичко-хемијска и токсиколошка). Уџбеник обилује и примерима из праксе из одговарајућих области ради потпунијег разумевања обрађених тема.

 

2022, 391 стр.
ISBN 978-86-7020-479-9

Digitalni telekomunikacioni sistemi

Едиција Монографије; књ. 52
Проф. др Петар Чисар

 

Монографија упознаје читаоце с основним појмовима у области дигиталних телекомуникационих система, дајући приказ технологија и примера који омогућавају квалитетно и ефикасно усвајање знања из ове уже области рачунарске технике и информатике. Аутор описује кључне особине дигиталног преноса сигнала, дигиталне комуникације на великим растојањима, синхрону и анахрону комуникацију, брзину сигнализације и ширину преносног опсега, као и контролу пренетог податка. Потом се бави широкопојасним претплатничким системима, телекомуникационим медијима, проширеним спектром, системом видео-надзора и дигиталним мултиплексирањем. Посебан акценат је на глобалном стандарду ТЕТРА и ЛТЕ и еЛТЕ стандардима, затим на основним концептима дронске и антидронске технологије, географском информационом систему ГИС и Ли-ФИ технологији за пренос података помоћу видљиве светлости.

 

2022, 178 стр.
ISBN 978-86-7020-480-5

Теоријске основе криптологије

Проф. др Владица Стојановић
Проф. др Душан Јоксимовић
Мр Небојша Јокић

 

Уџбеник обрађује претежно теоријске аспекте одређених математичких, телекомуникационих и области физике, које су кључне за савремену криптологију. Прилагођен је предзнању и потребама студената Криминалистичко-полицијског универзитета, којима наведене области предочава кроз различите начине презентације садржаја: а) општу дискусију о значају и парадигмама криптологије, б) илустративни приказ појединих савремених криптографских техника за шифровање уз помоћ симетричних и асиметричних кључева, в) примену математичких метода и теорије информација у криптологији, г) разматрање генератора псеудослучајних и случајних низова и д) примену квантне криптологије на дистрибуцију криптографских кључева. Аутори најпре излажу поједине историјске и савремене чињенице криптолошке дисциплине уопште, док у наставку текста анализирају теорију бројева, апстрактну алгебру, комбинаторику и вероватноћу, теорију информација, елиптичке криве, генерисање случајних низова и квантну механику у контексту њихове примене у криптологији.

 

2022, 391 стр.
ISBN 978-86-7020-481-2

БЕЗБЕДНОСТ ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА: ПРАКТИКУМ


Мр Игор Вуковић
Проф. др Бранкица Поповић
 

У практикуму Безбедност података и информација разматрају се основни принципи безбедности података и информација, поверљивост, интегритет и расположивост (доступност) података и идентификација, аутентификација, ауторизација и утврђивање одговорности (чиме се проширује интегритет). Циљ је да се студентима додатно приближи област безбедности података и информација, да се кроз практичан рад с различитим механизмима и решењима која су основ даљег бављења овим доменом информационих технологија свеобухватније сагледају активности за повећање безбедности, уоче проблеми и изнађу њихова решења и омогући самостално креирање модела и симулирање реалних услова рада за потребе различитих тестирања.

 

2022, 117 стр.
ISBN 978-86-7020-475-1

ПОЛИЦИЈА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ


Проф. др Тања Kесић
Проф. др Александар Бошковић
Проф. др Драгана Чворовић
 

Уџбеник је резултат дугогодишњег праћења науке и праксе кривичног поступка и активног суделовања у њима. Настао је на основу одредаба Законика о кривичном поступку, Закона о полицији, Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције и других законских и подзаконских прописа Републике Србије, с циљем да читаоцима приближи појмове, решења и правне институте који су, пре свега, важни за практично поступање полицијских службеника и других овлашћених службених лица.
Најзад, организација и надлежност полиције у предистражној и истражној фази редовног кривичног поступка, као и у неким посебним и помоћним кривичним поступцима, приказане су према прописима који се у овом тренутку ефективно примењују на територији Републике Србије изван подручја Косова и Метохије. Реч је о одредбама Законика о кривичном поступку Републике Србије (Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019 и 27/2021 ‒ Одлука Уставног суда, и 62/2021 ‒ Одлука Уставног суда), као основног правног акта, али и о одредбама других, посебних прописа којима се уређују положај и улога полиције, пре свега, у претходном кривичном поступку.

 

2022, 343 стр.
ISBN 978-86-7020-474-4

ЗАШТИТА ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ ПРИСТУПА

Едиција Монографије; књ. 49
Проф. др Милан Благојевић
Проф. др Радован Радовановић
 

Убрзани технолошки развој у последњих десетак година, посебно у области информационих технологија и микропроцесорске технологије, променио је у великој мери карактеристике алармних система и уопште техничких система заштите. У најкраћем, поузданост савремених система умногоме је унапређена, што подразумева дугачак радни век без грешака и отказа, са заштитом од диверзије споља или унутра и занемарљивом стопом лажних алармирања. Такође, без обзира на број функција које поседују данашњи системи, начин руковања је прихватљив за све кориснике, без обзира на разлике у нивоу њиховог техничког образовања, јер су функције система јасне и разумљиве и прихватају се интуитивно.
Ова књига представља покушај да се јасно и разумљиво, без залажења у детаље о практичној реализацији појединих уређаја и износећи сведено објашњење физичке појаве на којој уређаји заснивају свој рад, приближи читаоцима начин функционисања појединих компонената и система за заштиту од неовлашћеног приступа у целини.

 

2022, 201 стр.
ISBN 978-86-7020-477-5

ТЕРОРИЗАМ КАО КАТЕГОРИЈА НАЦИОНАЛНОГ И МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА

Едиција Монографије; књ. 51
Проф. др Ивана П. Бодрожић
 

Ова публикација у едицији „Монографије” обрађује тероризам као кривично дело у националном кривичном законодавству Републике Србије од 1973. године, закључно са затеченим стањем кривичног законодавства након Закона о изменама и допунама Кривичног законика из 2019. године, и тероризам као уговорно предвиђени облик кривичног дела односно кривичноправну категорију дефинисану низом релевантних међународних прописа, којима су парцијално инкриминисана понашања која се имају сматрати деликтима тероризма на наднационалном нивоу, као и могућности препознавања тероризма као кривичног дела из категорије core crimes, које би требало да буде сврстано у стварну надлежност Међународног кривичног суда.

 

2022, 229 стр.
ISBN 978-86-7020-478-2

Методи теоријске физике II

Едиција Монографије; књ. 50
Проф. др Братислав Тошић
Проф. др Јован Шетрајчић
Проф. др Стево Јаћимовски
Др Слободанка Галовић
Др Далибор Чевизовић

 

Пред читаоцима је други део монографије Методи теоријске физике, која је настала према идејној концепцији професора Братислава Тошића, академика ВАНУ, како би се надоместио недостатак ове врсте литературе на српском језику. Монографија је конципирана према савременом курсу Математичке физике који је он засновао и годинама држао студентима физике на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Иако је професор Братислав Тошић креирао значајан део монографије, нажалост није дочекао да она добије свој коначан облик. Презентовани методи у теорији линеарних простора, линеарних оператора, интеграције комплексне променљиве и специјалних функција не претендују на свеобухватност већ само на њихову практичну примену у модерној науци − пре свега у квантној физици. Одабрани примери би требало да читаоцима олакшају разумевање и савладавање нових садржаја савремене науке.

 

2022, 264 стр.
ISBN 978-86-7020-476-8

Концепти функционалног и императивног програмирања

Проф. др Милан Гњатовић

 

Књиге из програмирања неоправдано често полазе од претпоставке да је програмирање занатска вештина. Такво редуковање појма програмирања не само да је неправедно према информатици као грани науке, већ условљава да се „вештина” програмирања представља кроз призму програмских језика, чиме се синтаксички детаљи стављају у фокус пажње, док читалац остаје ускраћен за увид у фундаменталне концепте програмирања. У овој књизи је примењен сасвим другачији приступ. Ако тражите детаљну спецификацију синтаксе неког програмског језика, нећете је наћи – мада ћете видети довољно програмских кодова да стекнете осећај за интерпретирање програмских синтаксичких структура. У основи, намена ове књиге је да представи концепте функционалног и императивног програмирања. Попут свих других инжењерских дисциплина, програмирање подразумева начин размишљања. Функционално и императивно програмирање су две фундаменталне парадигме програмирања, што значи да су у књизи представљена два различита, али повезана начина размишљања о програмирању. Концепти функционалног програмирања илустровани су на програмском језику Ракет (енгл. Racket), а концепти императивног програмирања на програмском језику Ц (енгл. C). Међутим, изложени концепти нису ограничени само на наведене програмске језике. Књига је предвиђена да се користи као уџбеник на предмету Основи програмирања на првој години основних академских студија Информатика и рачунарство на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду. Аутор, међутим, верује да би могла бити занимљива и корисна ширем кругу читалаца.

 

2021, 210 стр.
ISBN 978-86-7020-473-7

Специјално физичко образовање 3

Проф. др Горан Вучковић
Проф. др Радивоје Јанковић

 

Једна од дужности полицијских службеника јесте да ефикасно употребљавају средства принуде када су за то испуњени законски услови. То се, пре свега, односи на полицијске службенике с правом да примењују овлашћења у виду употребе средстава принуде, односно на овлашћена службена лица (ОСЛ). Законита и правилна примена дефинисаних овлашћења овлашћених службених лица, нарочито у виду употребе средстава принуде (УСП), представља неопходност, терет али и гарант остваривања њихове улоге у друштву. У уџбенику СФО 3 разматра се употреба средстава принуде попут физичке снаге, распршивача с надражујућим средством, електромагнетних средстава, службене палице и средстава за везивање, како из аспекта фактора који утичу на ефикасност њихове употребе (едукација, моторичке способности, стрес и психолошке компоненте), тако и из аспекта нормативног уређења односно законског основа за њихову употребу.

 

2021, 186 стр.
ISBN 978-86-7020-472-0

Детекција напада на мрежу

Едиција Монографије; књ. 48
Проф. др Петар Чисар

 

Ова монографија упознаје читаоце с основним појмовима у области сигурности информационих система и обезбеђује солидну основу за овладавање напредним знањима и вештинама у области откривања и предупређивања напада на мрежу. Аутор описује методологију напада на информационе системе, затим облике мрежне рањивости, основне концепте политике сигурности информација, системе за детекцију напада (IDS), затим методе, технике и алате за статистичку детекцију, систем за превенцију упада (IPS), мрежну баријеру, обезбеђење сигурности на нивоу апликација, примену вештачке интелигенције у детекцији упада, детекцију и заштиту од злонамерног софтвера, врсте и карактеристике софтвера за мониторинг рачунарске мреже и њихову класификацију, као и тестирање сигурности.

 

2021, 220 стр.
ISBN 978-86-7020-471-3

Увод у хемију: практикум за лабораторијске вежбе

друго издање
Проф. др Никола Милашиновић
Доц. др Биљана Котуревић

 

Када се појмови и идеје спознају кроз експерименте и директним запажањима у лабораторији, разумевање света хемије постаје темељније и свеобухватније. Због тога студенти на курсевима хемије раде у лабораторији и учествују у извођењу експеримената повезаних с теоријом коју изучавају у оквиру предмета Увод у хемију. Практикум се састоји од 13 вежби које покривају целокупно градиво опште хемије, прилагођено нивоу наставе и опреме на Криминалистичко-полицијском универзитету, као и градиво из области форензичке хемије која се с циљем анализе физичких доказа ослања на принципе и концепте хемије, односно на истраживање физичких и хемијских својстава супстанци. У уводном делу сваке вежбе посебно је назначена потреба да студент научи или обнови градиво, да се упозна са садржајем и основним принципима израде сваке експерименталне вежбе, као и да одговори на питања која се налазе на крају тог дела. Такође, студенту је омогућено да адекватно сакупи и обради резултате након извођења експеримента.

 

2021, 243 стр.
ISBN 978-86-7020-362-4

Основи телекомуникација

друго издање
Проф. др Милан Глигоријевић
Проф. др Петар Чисар

 

Уџбеник Основи телекомуникација намењен је студентима академских студија информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, али га могу користити и студенти сродних академија, факултета и високих школа, који телекомуникације обрађују у сличном обиму. У првом делу уџбеника обрађени су основни телекомуникациони појмови и најчешћи теоријски аспекти модерних телекомуникација, укључујући физичке карактеристике средине и сигнала. Други део уџбеника усредсређен је на примену појмова и метода описаних у првом делу и приказује кабловске технологије за дистрибуцију комуникационих сервиса, радио-комуникације, радио-релејне везе, јавне комуникационе системе и карактеристике функционалних телекомуникационих система Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

 

2021, 182 стр.
ISBN 978-86-7020-377-8
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени