Нова издања

Увиђај саобраћајних незгода: мернографичка обрада

 Проф. др Крсто Липовац
Проф. др Миладин Нешић

 

Приручник даје јасан осврт на разлоге и законски основ увиђаја саобраћајних незгода, чији је циљ двојак: прикупљање података за утврђивање одговорности учесника у незгоди и унапређење безбедности саобраћаја и превентивно деловање у саобрћају. Појашњени су основе и циљеви спровођења увиђаја саобраћајних незгода и детаљно објашњен поступак, методе и елементи увиђајне документације и њихове најчешће грешке и недостаци у пракси. Посебна пажња је посвећена изради скице места незгоде и ситуационог плана места незгоде. Приручник садржи четири тематске целине. У уводном делу су детаљно објашњени појам, циљеви, основ и правни оквир спровођења увиђаја саобраћајних незгода. У другом поглављу су обрађене методе прикупљања података на увиђајима саобраћајних незгода, као и њихова обележја и специфичности. Треће поглавље обезбеђује систематизацију претходних знања у вези с техничких цртањем и пројектовањем, док су у четвртом и најобимнијем поглављу обрађени скицирање, мерење и израда ситуационих планова.

 

2024, 353 стр.
ISBN 978-86-7020-507-9

English by the book

Prof. dr Dragoslava Mićović
Vesna Anđelić Nikolendžić
Mirjana Stojov
Vojislav Jovanović

 

Уџбеник је коауторско дело четири дугогодишња професора енглеског језика на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду. Намењен је, пре свега, студентима мастер академских студија и обрађује теме које се односе на професионални живот и рад полицијских службеника. Вежбања су углавном усмерена ка усвајању одговарајуће терминологије, али како је циљ развијање све четири језичке вештине, нису занемарене ни вежбе у вези с писањем и читањем. Осим тога, мањи део вежбања односи се на превођење стручних текстова на енглески језик. Граматичка вежбања су у другом плану и заступљене су само партије и области за које су аутори сматрали да би могле бити релевантне за језик полицијске професије.

 

2024, 181 стр.
ISBN 978-86-7020-510-9

Организација и послови полиције

Проф. др Дане Субошић
Проф. др Обрад Стевановић

 

Уџбеник Организација и послови полиције обрађује полицијску организацију са становишта организационих наука, посебно науке о управи као претпоставке управне политике, и становишта науке о полицији. Текст уџбеника садржи уводну област и три тематске области. У уводу се наглашавају четири основна поимања организације и послова полиције као научне дисциплине, наставног предмета, садржаја полицијске обуке и садржаја практичног рада. У првом делу се разматрају појам, настанак и развој полицијске организације, као и најзначајније организационе теорије и њихов однос с полицијом. У другом поглављу су обрађена поједина питања полицијске организације с функционалног становишта, док је трећи део посвећен структурним елементима полицијске организације као система.

 

2023, 271 стр.
ISBN 978-86-7020-505-5

Психологија криминала четврто издање

проф. др Даг Коларевић

 

Уџбеник Психологија криминала условно се може поделити у две целине: први део, који обухвата основне појмове из области академских психолошких дисциплина као што су општа психологија и психологија личности, и други део, који обухвата теме из области психологије криминала као посебне психолошке дисциплине. Аутор се бави врло сложеним и осетљивим питањем једног посебно опасног облика људског понашања ‒ криминалним, насилничким понашањем. Систематично, логички доследно и теоријски засновано, у књизи се разматрају проблеми дијагностиковања (препознавања) начина функционисања аберантног, криминалног ума починиоца најтежих кривичних дела.

 

2023, 324 стр.
ISBN 978-86-7020-449-2

Криминалистичкa тактика четврто издање

проф. др Милан Жарковић
проф. др Звонимир Ивановић

 

Материјал који се налази у овом уџбенику резултат је дугогодишњег развоја криминалистичке науке у Републици Србији и на просторима бившe СФРЈ. Четврто издање уџбеника актуелизовано је у складу с новим законским решењима у важећем Законику о кривичном поступку и другим законима који непосредно или посредно утичу на криминалистичку делатност. Допуњени су и проширени, пре свега, делови који се односе на примену специјалних истражних техника, међународну оперативну полицијску сарадњу, криминалистичку евиденцију и систематизацију криминалистичких мера и радњи, док је прибављање персоналних доказа усклађено са законским променама и новим решењима.

 

2023, 362 стр.
ISBN 978-86-7020-369-3

Управно право пето издање

проф. др Драган Васиљевић
проф. др Зорица Вукашиновић Радојичић

 

Управно право, као наставна дисциплина, креће се у одређеним дидактичким и педагошким границама и својим програмом се уклапа у општи наставни план и програм одговарајућих студија на појединим високошколским образовним установама. Уобичајена је пракса да сту¬денти кроз Управно право, као наставну дисциплину на основним студијама, стичу основна сазнања о најважнијим питањима система науке управног права. Уџбеник Управно право је намењен, пре свега, студентима криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, али и посленицима науке управног права, као и ширем кругу заинтересоване правничке јавности.

 

2023, 399 стр.
ISBN 978-86-7020-326-6

Национална безбедност

пето, измењено и допуњено издање
Проф. др Саша Мијалковић

 

Све турбулентнија безбедносна стварност у земљи, а посебно у свету, која из дана у дан све више подсећа на хибридну верзију Хладног рата, динамичност безбедносних претњи у свету и у земљама у окружењу, далеко развијенија безбедносна и политичка култура у органима државне власти, што је значајно изменило и унапредило политику и праксу националне безбедности, изразита диманичност на пољу међународних интеграција Републике Србије и хармонизација националног законодавства са законодавством Европске уније само су неки од разлога који су подстакли аутора да измени и допуни претходно издање свог уџбеника. Посебно место заузимају новине у вези с појединим субјектима националног система безбедности Републике Србије, који су значајније реформисани после публиковања четвртог издања.

 

2023, 545 стр.
ISBN 978-86-7020-504-8

Савремене методе у техничко-технолошком инжењерству

Проф. др Горан Јованов

 

Савремене методе у техничко-технолошком инжењерству неопходан су елемент истраживања како у лабораторији тако и у различитим производним процесима техничко-технолошких система. Хомологизација и стандардизација, рад с мноштвом података и њихова непрестана размена, свеобухватна и континуирана имплементација нових технологија, потреба за одрживим стањем система, стања без ризика, утврђивање разлога, узрока и последица и могућности прогнозе стања система разлози су за писање и објављивање публикација у којима се наведене теме обрађују. Овај уџбеник управо има задатак да студента, будућег форензичара, оспособи да самостално ради у лабораторији, примењује методе истраживања, обрађује, приказује и тумачи добијене резултате, како би на крају доносио квалитетне и научно засноване закључке о разматраним проблемима.

 

2023, 395 стр.
ISBN 978-86-7020-503-1

Криминалистичка стратегија

Проф. др Саша Марковић

 

Уџбеник упућује, превасходно студенте основних студија Криминалистичко-полицијског универзитета, али и студенте на другом степену студија, у области планирања и дефинисања стратешких пројеката и доношења стратешких одлука у области безбедности. Отуда је делом посвећен дефинисању појмова стратегије, стратешког размишљања и планирања у полицијском систему и полицијског стратегијског менаџмента. Аутор такође разматра одређене моделе и начине полицијског поступања, међународну полицијску сарадњу, место и улогу српске полиције у наведеним областима и доношење одређених стратешких докумената. Посебан део уџбеника је посвећен елементима деликтних криминалистичких стратегија и савременим моделима полицијског рада, при чему је текст прожет многобројним модификованим примерима из праксе српске полиције.

 

2023, 431 стр.
ISBN 978-86-7020-500-0

Полицијски менаџмент

Проф. др Далибор Кекић

 

Уџбеник Полицијски менаџмент прилагођен је структурно и садржајно студијском програму истоименог предмета, који се изучава на основним струковним студијама криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету, с тим да може послужити и као средство анализе широј стручној и научној јавности и садашњим и будућим руководиоцима у Министарству унутрашњих послова. Замишљен је и припремљен као оптималан фонд (база података) научних знања, који би будућим полицијским менаџерима требало да омогући одабир неког или неких од многобројних потенцијалних решења за организационе изазове и проблеме с којима ће се сусретати у раду, као и смернице за управљање ситуацијама које захтевају специфичне менаџерске способности. Студенти се оспособљавају да, осим личних, остварују и циљеве полицијске организације на различите законите начине, уз употребу креативних и иновативних решења.

 

2023, 225 стр.
ISBN 978-86-7020-502-4

Организација рачунара из перспективе програмера

Проф. др Милан Гњатовић

 

Књига пружа увид у организацију рачунара из перспективе програмера, с посебним акцентом на изабране аспекте који су релевантни за сигурност, исправност и ефикасност програма. Садржај је структуриран у шест поглавља, у којима се разматрају извршење програма, механизам позивног стека и изабрани процесорски регистри који омогућавају имплементирање функција, прекорачење адресног опсега низа и сигурносне последице тог прекорачења, ефекти аритметичког прекорачења опсега целих бројева и аритметичког поткорачења реалних бројева, основни аспекти организације хијерархијског меморијског система, изабране технике оптимизовања кôда, као и технике Хеминговог заштитног кôдовања и преплитања кôдних речи. Кад год је било прикладно, изложени аспекти су илустровани практичним примерима, изведеним на партикуларном рачунару с оперативним системом Убунту. Од читаоца се очекује основно познавање програмског језика Ц.

 

2023, 180 стр.
ISBN 978-86-7020-501-7

ИСТОРИЈА ПОЛИЦИЈЕ У СРБИЈИ • THE HISTORY OF POLICE IN SERBIA

друго издање • 2nd edition
Бранко Богдановић
Проф. др Ивана Крстић Мистриџеловић

 

Вечита тежња друштва да обезбеди личну и колективну заштиту, ред и мир, као и честа нарушавања поретка и односа утврђених законима, довели су до настанка полиције. Отуда је она одраз друштва у којем је настала, док је историја развоја полиције својеврсна историја развитка самог друштва из којег је потекла. Развој полиције уопште може се поделити на раздобље неформалног уређења, у којем су се чланови одређене заједнице сами повезивали ради очувања безбедности, затим прелазни период, у којем су настајали корени извршних органа власти, и модерно доба, у којем су формирани полицијски органи власти. Такав развојни пут имала је и полиција у Србији. Специфичан геостратешки положај Србије умногоме је допринео турбуленцијама у друштвеном и државном уређењу земље, које су за последицу имале и честе темељне реорганизације њене полиције. Српска полиција се, међутим, захваљујући виталности, ентузијазму и самопрегору својих кадрова, релативно брзо изнова уздизала на највиши ниво, не заостајући за полицијама у богатијим и развијенијим државама, које су се континуирано уобличавале под много повољнијим условима.

 

2023, 332 стр.
ISBN 978-86-7020-499-7

Људска права

друго издање
Проф. др Дарко Симовић
Проф. др Радомир Зекавица

 

За разлику од првог издања, аутори су не само одвојено изложили већ и придали подједнак значај међународноправном и уставноправном оквиру људских права. Наиме, у претходном издању акценат је био на међународним изворима људских права, док су се аутори само узгредно освртали на уставна решења Републике Србије, што је уобичајен приступ у уџбеничкој литератури посвећеној људским правима. Кључна новина овог издања огледа се у томе што је посебан део текста посвећен уставном праву људски права. И у делу уџбеника посвећеном међународном праву људских права, уставно право људских права приказано је у две димензије: у нормативној равни и кроз праксу Уставног суда Србије. При томе, посебан нагласак није на дескрипцији уставних решења већ на изразито детаљном приказу номотехничких недостатака уставног текста којим су уређена људска права. Такав приступ даје уџбенику посебну вредност с обзиром на то да неконзистентност уставних решења може да се одражава и на остваривање људских права. Тај део текста је несумњиво плод преданог истраживачког рада и систематског приступа анализи праксе Уставног суда Србије, те отуда може бити од користи широј правничкој публици а не само студентима Универзитета.

 

2023, 471 стр.
ISBN 978-86-7020-498-0

Биологија: практикум с радним листовима

Проф. др Ана Бранковић

 

Практикум покрива програм вежби из предмета Биологија и Форензичка ботаника и зоологија који се изучавају на Криминалистичко-полицијском универзитету и садржи 20 вежби подељених на теоријски и практични део. Вежбе обухватају рад на микроскопу и припрему микроскопских препарата, бојење препарата и микроскопирање прокариотских и биљних и животињских еукариотских ћелија, задатке из генетике, деобу соматских и полних ћелија, биохемијске процесе ферментације и фотосинтезе, физиологију биљака и животиња, морфологију риба и жаба, примену ботанике и зоологије у форензици, прикупљање и идентификацију биљних трагова с места кривичног догађаја, микроскопску анализу длака и перја, разликовање влакана природног и синтетичког порекла, узимање отисака зуба и форензичку ентомологију.

 

2023, 118 стр.
ISBN 978-86-7020-494-2

ARCHIBALD REISS DAYS ‒ Investigating and proving contemporary forms of crime: scientific approaches

Thematic Conference Proceedings of International Significance (2022; Belgrade 12)

 

Тематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса”, одржаног дванаести пут заредом на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду 8. и 9. новембра 2022. године у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, садржи укупно 11 радова на енглеском језику. Руководећи се научним достигнућима у образовно-научном пољу природно-математичких, техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука, аутори радова из шест земаља анализирају актуелне проблеме истраживања и доказивања савремених облика криминала.

 

2023, 183 стр.
ISBN 978-86-7020-496-6
ISBN 978-86-7020-190-3
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени