Нова издања

Digitalni telekomunikacioni sistemi

Едиција Монографије; књ. 52
Проф. др Петар Чисар

 

Монографија упознаје читаоце с основним појмовима у области дигиталних телекомуникационих система, дајући приказ технологија и примера који омогућавају квалитетно и ефикасно усвајање знања из ове уже области рачунарске технике и информатике. Аутор описује кључне особине дигиталног преноса сигнала, дигиталне комуникације на великим растојањима, синхрону и анахрону комуникацију, брзину сигнализације и ширину преносног опсега, као и контролу пренетог податка. Потом се бави широкопојасним претплатничким системима, телекомуникационим медијима, проширеним спектром, системом видео-надзора и дигиталним мултиплексирањем. Посебан акценат је на глобалном стандарду ТЕТРА и ЛТЕ и еЛТЕ стандардима, затим на основним концептима дронске и антидронске технологије, географском информационом систему ГИС и Ли-ФИ технологији за пренос података помоћу видљиве светлости.

 

2022, 178 стр.
ISBN 978-86-7020-480-5

Теоријске основе криптологије

Проф. др Владица Стојановић
Проф. др Душан Јоксимовић
Мр Небојша Јокић

 

Уџбеник обрађује претежно теоријске аспекте одређених математичких, телекомуникационих и области физике, које су кључне за савремену криптологију. Прилагођен је предзнању и потребама студената Криминалистичко-полицијског универзитета, којима наведене области предочава кроз различите начине презентације садржаја: а) општу дискусију о значају и парадигмама криптологије, б) илустративни приказ појединих савремених криптографских техника за шифровање уз помоћ симетричних и асиметричних кључева, в) примену математичких метода и теорије информација у криптологији, г) разматрање генератора псеудослучајних и случајних низова и д) примену квантне криптологије на дистрибуцију криптографских кључева. Аутори најпре излажу поједине историјске и савремене чињенице криптолошке дисциплине уопште, док у наставку текста анализирају теорију бројева, апстрактну алгебру, комбинаторику и вероватноћу, теорију информација, елиптичке криве, генерисање случајних низова и квантну механику у контексту њихове примене у криптологији.

 

2022, 391 стр.
ISBN 978-86-7020-481-2

БЕЗБЕДНОСТ ПОДАТАКА И ИНФОРМАЦИЈА: ПРАКТИКУМ


Мр Игор Вуковић
Проф. др Бранкица Поповић
 

У практикуму Безбедност података и информација разматрају се основни принципи безбедности података и информација, поверљивост, интегритет и расположивост (доступност) података и идентификација, аутентификација, ауторизација и утврђивање одговорности (чиме се проширује интегритет). Циљ је да се студентима додатно приближи област безбедности података и информација, да се кроз практичан рад с различитим механизмима и решењима која су основ даљег бављења овим доменом информационих технологија свеобухватније сагледају активности за повећање безбедности, уоче проблеми и изнађу њихова решења и омогући самостално креирање модела и симулирање реалних услова рада за потребе различитих тестирања.

 

2022, 117 стр.
ISBN 978-86-7020-475-1

ПОЛИЦИЈА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ


Проф. др Тања Kесић
Проф. др Александар Бошковић
Проф. др Драгана Чворовић
 

Уџбеник је резултат дугогодишњег праћења науке и праксе кривичног поступка и активног суделовања у њима. Настао је на основу одредаба Законика о кривичном поступку, Закона о полицији, Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције и других законских и подзаконских прописа Републике Србије, с циљем да читаоцима приближи појмове, решења и правне институте који су, пре свега, важни за практично поступање полицијских службеника и других овлашћених службених лица.
Најзад, организација и надлежност полиције у предистражној и истражној фази редовног кривичног поступка, као и у неким посебним и помоћним кривичним поступцима, приказане су према прописима који се у овом тренутку ефективно примењују на територији Републике Србије изван подручја Косова и Метохије. Реч је о одредбама Законика о кривичном поступку Републике Србије (Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019 и 27/2021 ‒ Одлука Уставног суда, и 62/2021 ‒ Одлука Уставног суда), као основног правног акта, али и о одредбама других, посебних прописа којима се уређују положај и улога полиције, пре свега, у претходном кривичном поступку.

 

2022, 343 стр.
ISBN 978-86-7020-474-4

ЗАШТИТА ОБЈЕКАТА И ПРОСТОРА ОД НЕОВЛАШЋЕНОГ ПРИСТУПА

Едиција Монографије; књ. 49
Проф. др Милан Благојевић
Проф. др Радован Радовановић
 

Убрзани технолошки развој у последњих десетак година, посебно у области информационих технологија и микропроцесорске технологије, променио је у великој мери карактеристике алармних система и уопште техничких система заштите. У најкраћем, поузданост савремених система умногоме је унапређена, што подразумева дугачак радни век без грешака и отказа, са заштитом од диверзије споља или унутра и занемарљивом стопом лажних алармирања. Такође, без обзира на број функција које поседују данашњи системи, начин руковања је прихватљив за све кориснике, без обзира на разлике у нивоу њиховог техничког образовања, јер су функције система јасне и разумљиве и прихватају се интуитивно.
Ова књига представља покушај да се јасно и разумљиво, без залажења у детаље о практичној реализацији појединих уређаја и износећи сведено објашњење физичке појаве на којој уређаји заснивају свој рад, приближи читаоцима начин функционисања појединих компонената и система за заштиту од неовлашћеног приступа у целини.

 

2022, 201 стр.
ISBN 978-86-7020-477-5

ТЕРОРИЗАМ КАО КАТЕГОРИЈА НАЦИОНАЛНОГ И МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ ПРАВА

Едиција Монографије; књ. 51
Проф. др Ивана П. Бодрожић
 

Ова публикација у едицији „Монографије” обрађује тероризам као кривично дело у националном кривичном законодавству Републике Србије од 1973. године, закључно са затеченим стањем кривичног законодавства након Закона о изменама и допунама Кривичног законика из 2019. године, и тероризам као уговорно предвиђени облик кривичног дела односно кривичноправну категорију дефинисану низом релевантних међународних прописа, којима су парцијално инкриминисана понашања која се имају сматрати деликтима тероризма на наднационалном нивоу, као и могућности препознавања тероризма као кривичног дела из категорије core crimes, које би требало да буде сврстано у стварну надлежност Међународног кривичног суда.

 

2022, 229 стр.
ISBN 978-86-7020-478-2

Методи теоријске физике II

Едиција Монографије; књ. 50
Проф. др Братислав Тошић
Проф. др Јован Шетрајчић
Проф. др Стево Јаћимовски
Др Слободанка Галовић
Др Далибор Чевизовић

 

Пред читаоцима је други део монографије Методи теоријске физике, која је настала према идејној концепцији професора Братислава Тошића, академика ВАНУ, како би се надоместио недостатак ове врсте литературе на српском језику. Монографија је конципирана према савременом курсу Математичке физике који је он засновао и годинама држао студентима физике на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Иако је професор Братислав Тошић креирао значајан део монографије, нажалост није дочекао да она добије свој коначан облик. Презентовани методи у теорији линеарних простора, линеарних оператора, интеграције комплексне променљиве и специјалних функција не претендују на свеобухватност већ само на њихову практичну примену у модерној науци − пре свега у квантној физици. Одабрани примери би требало да читаоцима олакшају разумевање и савладавање нових садржаја савремене науке.

 

2022, 264 стр.
ISBN 978-86-7020-476-8

Концепти функционалног и императивног програмирања

Проф. др Милан Гњатовић

 

Књиге из програмирања неоправдано често полазе од претпоставке да је програмирање занатска вештина. Такво редуковање појма програмирања не само да је неправедно према информатици као грани науке, већ условљава да се „вештина” програмирања представља кроз призму програмских језика, чиме се синтаксички детаљи стављају у фокус пажње, док читалац остаје ускраћен за увид у фундаменталне концепте програмирања. У овој књизи је примењен сасвим другачији приступ. Ако тражите детаљну спецификацију синтаксе неког програмског језика, нећете је наћи – мада ћете видети довољно програмских кодова да стекнете осећај за интерпретирање програмских синтаксичких структура. У основи, намена ове књиге је да представи концепте функционалног и императивног програмирања. Попут свих других инжењерских дисциплина, програмирање подразумева начин размишљања. Функционално и императивно програмирање су две фундаменталне парадигме програмирања, што значи да су у књизи представљена два различита, али повезана начина размишљања о програмирању. Концепти функционалног програмирања илустровани су на програмском језику Ракет (енгл. Racket), а концепти императивног програмирања на програмском језику Ц (енгл. C). Међутим, изложени концепти нису ограничени само на наведене програмске језике. Књига је предвиђена да се користи као уџбеник на предмету Основи програмирања на првој години основних академских студија Информатика и рачунарство на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду. Аутор, међутим, верује да би могла бити занимљива и корисна ширем кругу читалаца.

 

2021, 210 стр.
ISBN 978-86-7020-473-7

Специјално физичко образовање 3

Проф. др Горан Вучковић
Проф. др Радивоје Јанковић

 

Једна од дужности полицијских службеника јесте да ефикасно употребљавају средства принуде када су за то испуњени законски услови. То се, пре свега, односи на полицијске службенике с правом да примењују овлашћења у виду употребе средстава принуде, односно на овлашћена службена лица (ОСЛ). Законита и правилна примена дефинисаних овлашћења овлашћених службених лица, нарочито у виду употребе средстава принуде (УСП), представља неопходност, терет али и гарант остваривања њихове улоге у друштву. У уџбенику СФО 3 разматра се употреба средстава принуде попут физичке снаге, распршивача с надражујућим средством, електромагнетних средстава, службене палице и средстава за везивање, како из аспекта фактора који утичу на ефикасност њихове употребе (едукација, моторичке способности, стрес и психолошке компоненте), тако и из аспекта нормативног уређења односно законског основа за њихову употребу.

 

2021, 186 стр.
ISBN 978-86-7020-472-0

Детекција напада на мрежу

Едиција Монографије; књ. 48
Проф. др Петар Чисар

 

Ова монографија упознаје читаоце с основним појмовима у области сигурности информационих система и обезбеђује солидну основу за овладавање напредним знањима и вештинама у области откривања и предупређивања напада на мрежу. Аутор описује методологију напада на информационе системе, затим облике мрежне рањивости, основне концепте политике сигурности информација, системе за детекцију напада (IDS), затим методе, технике и алате за статистичку детекцију, систем за превенцију упада (IPS), мрежну баријеру, обезбеђење сигурности на нивоу апликација, примену вештачке интелигенције у детекцији упада, детекцију и заштиту од злонамерног софтвера, врсте и карактеристике софтвера за мониторинг рачунарске мреже и њихову класификацију, као и тестирање сигурности.

 

2021, 220 стр.
ISBN 978-86-7020-471-3

Увод у хемију: практикум за лабораторијске вежбе

друго издање
Проф. др Никола Милашиновић
Доц. др Биљана Котуревић

 

Када се појмови и идеје спознају кроз експерименте и директним запажањима у лабораторији, разумевање света хемије постаје темељније и свеобухватније. Због тога студенти на курсевима хемије раде у лабораторији и учествују у извођењу експеримената повезаних с теоријом коју изучавају у оквиру предмета Увод у хемију. Практикум се састоји од 13 вежби које покривају целокупно градиво опште хемије, прилагођено нивоу наставе и опреме на Криминалистичко-полицијском универзитету, као и градиво из области форензичке хемије која се с циљем анализе физичких доказа ослања на принципе и концепте хемије, односно на истраживање физичких и хемијских својстава супстанци. У уводном делу сваке вежбе посебно је назначена потреба да студент научи или обнови градиво, да се упозна са садржајем и основним принципима израде сваке експерименталне вежбе, као и да одговори на питања која се налазе на крају тог дела. Такође, студенту је омогућено да адекватно сакупи и обради резултате након извођења експеримента.

 

2021, 243 стр.
ISBN 978-86-7020-362-4

Основи телекомуникација

друго издање
Проф. др Милан Глигоријевић
Проф. др Петар Чисар

 

Уџбеник Основи телекомуникација намењен је студентима академских студија информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, али га могу користити и студенти сродних академија, факултета и високих школа, који телекомуникације обрађују у сличном обиму. У првом делу уџбеника обрађени су основни телекомуникациони појмови и најчешћи теоријски аспекти модерних телекомуникација, укључујући физичке карактеристике средине и сигнала. Други део уџбеника усредсређен је на примену појмова и метода описаних у првом делу и приказује кабловске технологије за дистрибуцију комуникационих сервиса, радио-комуникације, радио-релејне везе, јавне комуникационе системе и карактеристике функционалних телекомуникационих система Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

 

2021, 182 стр.
ISBN 978-86-7020-377-8

Национална историја државе и права

Проф. др Ивана Крстић Мистриџеловић

 

У књизи Национална историја државе и права приказан је државни и правни развој српског народа од досељавања на Балканско полуострво до избијања Другог светског рата на територији тадашње Југославије. Уџбеник је хронолошки подељен на три дела: феудално, грађанско и савремено. Средњевековно доба почиње историјским прегледом друштвеног и државног развоја, након чега се описују основне одлике правног система у Србији и Босни и излажу извори кривичног, грађанског и процесног права. Грађанско доба је назив другог дела у којем се приказује положај Срба под туђинском влашћу – османском и хабзбуршком. Акценат је на државноправном развоју Србије и Црне Горе у „дугом” XIX веку, односно до 1914. године. Трећи део – Савремено доба, бави се уводом у стварање заједничке државе и њеним животом у међуратном периоду. У државном погледу, уџбеник се завршава Уредбом о Бановини Хрватској из августа 1939. године, а у политичком – нападом нацистичке Немачке на Југославију 6. априла 1941. године, сасвим у духу традиције наших државноправних историја.

 

2021, 264 стр.
ISBN 978-86-7020-469-0

Професионализација јавне управе у Србији

Едиција „Монографије“ ; књ. 47
Проф. др Зорица Вукашиновић Радојичић
Проф. др Дејан Вучетић

 

Студија о професионализацији јавне управе бави се концептуалним питањима јавне управе, анализом научних доктрина реформе управе, анализом правног и институционалног оквира на централном и локалном нивоу, организационим и функционалним аспектима реформе управе, као и анализом јавнослужбеничког система. Аутори критички анализирају међународне и европске управне стандарде и износе de lege ferenda предлоге за унапређење рада управе у Србији. Свесни чињенице да стварање нове организационе културе и система вредности захтева одређено време и да се не могу просто преузимати решења других држава, аутори сматрају да су за дефинисање пожељних реформских праваца од научног значаја како традиционалне тако и савремене доктрине реформе јавне управе. Јавна управа се посматра у свеобухватном, друштвеном контексту. Новије концепције развоја управе стављају акценат на остваривање стратешких циљева рада управе, промену функционалних и организационих принципа, поједностављење управних процедура, развој свих функција управљања људским ресурсима, оптимизацију радних процедура. Све више се интензивира дигитализација процеса и развија електронска управа, поједностављују се управне процедуре, спроводе се оптимизација и реорганизација јавне управе и развијају се компетенције запослених, како би се изградило поверења грађана у јавни сектор и како би грађани били задовољни пруженим услугама.

 

2021, 211 стр.
ISBN 978-86-7020-468-3

Криминал и економија Србије

Едиција „Монографије”; књ. 46
Проф. др Јелена Радовић-Стојановић

 

Монографија Криминал и економија Србије резултат је вишегодишњих истраживања веза и односа између криминала и економије у Републици Србији. Истраживања су заснована на теоријским основама економике криминала, у међународним оквирима познате а у Републици Србији још недовољно афирмисане научне дисциплине. Прва поглавља у монографији посвећена су методолошким питањима, статистичком изражавању и мерењу криминала. Економски услови који утичу на криминал у истраживањима веза и односа између криминала и економије најчешће се апроксимирају стопом незапослености. Осим стопе незапослености, у монографији су као израз текућих економских кретања коришћене стопа раста бруто домаћег производа и висина просечне зараде у Републици Србије. Додатни циљ ове монографије је био и да се разјасне поједини појмови и концепти који су, чини се, остали недовољно јасни у једном делу научне и шире јавности у Републици Србији – сива економија и статистички концепт необухваћене економије који се користи у обрачуну бруто домаћег производа. На крају, у монографији је истраживано како је економска политика употребљавана за превенцију и борбу против криминала у Републици Србији. Коришћени су подаци Републичког завода за статистику Републике Србије, Министарства финансија Владе Републике Србије и Пореске управе, као и подаци које објављује Евростат (European Statistical Office – Eurostat) у оквиру статистичке области Криминал и правосуђе (Crime and Criminal Justice). Последњи расположиви подаци Евростата јесу подаци за 2018. годину, док су за Републику Србију последњи расположиви подаци за 2018. и, у неким случајевима, за 2019. годину.
Монографија Криминал и економија Србије

 

2021, 157 стр.
ISBN 978-86-7020-466-9
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени