Нова издања

Људска права друго издање

Проф. др Дарко Симовић
Проф. др Радомир Зекавица

 

За разлику од првог издања, аутори су не само одвојено изложили већ и придали подједнак значај међународноправном и уставноправном оквиру људских права. Наиме, у претходном издању акценат је био на међународним изворима људских права, док су се аутори само узгредно освртали на уставна решења Републике Србије, што је уобичајен приступ у уџбеничкој литератури посвећеној људским правима. Кључна новина овог издања огледа се у томе што је посебан део текста посвећен уставном праву људски права. И у делу уџбеника посвећеном међународном праву људских права, уставно право људских права приказано је у две димензије: у нормативној равни и кроз праксу Уставног суда Србије. При томе, посебан нагласак није на дескрипцији уставних решења већ на изразито детаљном приказу номотехничких недостатака уставног текста којим су уређена људска права. Такав приступ даје уџбенику посебну вредност с обзиром на то да неконзистентност уставних решења може да се одражава и на остваривање људских права. Тај део текста је несумњиво плод преданог истраживачког рада и систематског приступа анализи праксе Уставног суда Србије, те отуда може бити од користи широј правничкој публици а не само студентима Универзитета.

 

2023, 471 стр.
ISBN 978-86-7020-498-0

Биологија: практикум с радним листовима

Проф. др Ана Бранковић

 

Практикум покрива програм вежби из предмета Биологија и Форензичка ботаника и зоологија који се изучавају на Криминалистичко-полицијском универзитету и садржи 20 вежби подељених на теоријски и практични део. Вежбе обухватају рад на микроскопу и припрему микроскопских препарата, бојење препарата и микроскопирање прокариотских и биљних и животињских еукариотских ћелија, задатке из генетике, деобу соматских и полних ћелија, биохемијске процесе ферментације и фотосинтезе, физиологију биљака и животиња, морфологију риба и жаба, примену ботанике и зоологије у форензици, прикупљање и идентификацију биљних трагова с места кривичног догађаја, микроскопску анализу длака и перја, разликовање влакана природног и синтетичког порекла, узимање отисака зуба и форензичку ентомологију.

 

2023, 118 стр.
ISBN 978-86-7020-494-2

ARCHIBALD REISS DAYS ‒ Investigating and proving contemporary forms of crime: scientific approaches

Thematic Conference Proceedings of International Significance (2022; Belgrade 12)

 

Тематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса”, одржаног дванаести пут заредом на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду 8. и 9. новембра 2022. године у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, садржи укупно 11 радова на енглеском језику. Руководећи се научним достигнућима у образовно-научном пољу природно-математичких, техничко-технолошких и друштвено-хуманистичких наука, аутори радова из шест земаља анализирају актуелне проблеме истраживања и доказивања савремених облика криминала.

 

2023, 183 стр.
ISBN 978-86-7020-496-6
ISBN 978-86-7020-190-3

Public prosecutor in criminal proceedings of Serbia and Hungary

Едиција „Монографије”; књ. 55
Проф. др Драгана Чворовић
Проф. др Винце Вари

 

Ова публикација на енглеском језику у едицији „Монографије” даје експертску и критичку анализу кривично процесне улоге јавног тужиоца као једног од кључних субјеката у откривању и доказивању кривичних дела. Најпре се из нормативног аспекта анализирају позитивноправне норме којима се дата област уређује у Србији и у Мађарској ‒ пре свега важећи законик о кривичном поступку и остали прописи чији је предмет нормирање положаја јавног тужиоца у кривичном поступку. Потом се разматрају практични аспекти примене позитивног кривичнопроцесног законодавства у обе државе и, у том контексту, положај јавног тужиоца у кривичном и предистражном поступку. На крају се сагледавају многобројни криминалнополитички разлози који оправдавају озакоњење немалог броја института с циљем ефикаснијег деловања јавног тужиоца у откривању и доказивању кривичних дела у Србији и у Мађарској. Посебна вредност ове монографије јесу предлози аутора de legе ferenda, који могу допринети ефикасном деловању јавног тужиоца у области борбе против криминала уопште.

 

2023, 309 стр.
ISBN 978-86-7020-495-9

Приватна безбедност: право, теорија и пракса

Проф. др Жељко Никач
Бранко Лештаннн

 

Монографија је резултат континуираних истраживања аутора и представља њихов покушај да на једном месту обједине знања, правне стандарде и најбољу праксу у области приватне безбедности. Садржи најзначајнија решења која се односе на обављање послова приватне безбедности, овлашћења, техничку заштиту и опремање, овлашћења приватних детектива, надзор над радом, евиденције и заштиту података и уговорну материју као основ ангажовања пружаоца услуга, садржана у кровним законима ‒ Закон о приватном обезбеђењу и Закон о детективској делатности, као и у осталим прописима у наведеној области који су ступили на снагу до предаје рукописа за објављивање у мају 2022. године. Актуелности текста посебно доприноси упоредноправни приказ приватне безбедности у великим државама света, Европској унији и у земљама у окружењу (некадашња СФРЈ).

 

2023, 287 стр.
ISBN 978-86-7020-492-8

Организовани криминал и тероризам

Проф. др Саша Мијалковић
Проф. др Младен Бајагић
Доц. др Марија Поповић Манчевић

 

Експанзија организованог криминала, тероризма и других облика политички мотивисаног насиља, али и њихове интеракције у условима друштвене, економске, културне и политичке нестабилности карактеришу прилике како на глобалном тако и на националном плану у сутон XX и у освит XXI века. Осим динамике развоја тероризма и организованог криминала, мотив за писање ове монографије је и развој наставног курикулума у Криминалистичко-полицијском универзитету, али и у сродним високошколским установама. Наиме, иновирана научно-наставна грађа може се користити у наставном процесу у оквиру више наставних предмета ‒ Национална безбедност, Међународна безбедност, Организовани криминал и тероризам, Транснационални организовани криминал, Илегалне миграције и трговина људима, Феноменологија угрожавања безбедности, Тероризам и политичко насиље, Тероризам и антитероризам, Угрожавање безбедности лица, имовине и пословања, Савремене студије безбедности, али истовремено бити и инспирација за многе завршне радове на студијама другог и трећег степена.

 

2023, 596 стр.
ISBN 978-86-7020-493-5

ИСТОРИЈА ПОЛИЦИЈЕ У СРБИЈИ • THE HISTORY OF POLICE IN SERBIA

Бранко Богдановић
Проф. др Ивана Крстић Мистриџеловић

 

Вечита тежња друштва да обезбеди личну и колективну заштиту, ред и мир, као и честа нарушавања поретка и односа утврђених законима, довели су до настанка полиције. Стога се с правом може рећи да је полиција одраз друштва у којем је настала и да је историја развоја полиције својеврсна историја развитка самог друштва из којег је потекла. Развој полиције уопште може се поделити на раздобље неформалног уређења, у којем су се чланови одређене заједнице сами повезивали ради очувања безбедности, затим прелазни период, у којем су настајали корени извршних органа власти, и модерно доба, у којем су формирани полицијски органи власти. Такав развојни пут имала је и полиција у Србији. Специфичан геостратешки положај Србије умногоме је допринео турбуленцијама у друштвеном и државном уређењу земље, које су за последицу имале и честе темељне реорганизације њене полиције. Српска полиција се, међутим, захваљујући виталности, ентузијазму и самопрегору својих кадрова, релативно брзо изнова уздизала на највиши ниво, не заостајући за полицијама у богатијим и развијенијим државама, које су се континуирано уобличавале под много повољнијим условима.

 

2023, 332 стр.
ISBN 978-86-7020-491-1

Полицијска информатика: практикум

Др Венезија Илијази
Проф. др Бранкица Поповић

 

У практикуму се детаљно описује ко¬ришћење Јединственог информационог система МУП-a Републике Србије (ЈИС), пре свега за непосредно оперативно информисање полицијских службеника. Садржај је подељен у осам тематских целина, у оквиру којих се сагледава историјат увођења информационих технологија и аутоматизованих ин¬формационих система у МУП Републике Србије, као и њихова организација, излажу основни концепти података, информација, обавештења и информисања, а затим објашњавају евиден¬ције и апликације у ЈИС-у и начин добијања информација из појединих (најчешће коришћених) оперативних евиденција. У последњој целини су дати задаци за вежбање с решењима.

 

2023, 76 стр.
ISBN 978-86-7020-490-4

Увод у аналитику података

Проф. др Владица Стојановић

 

Уџбеник описује историјски развој процеса прикупљања и обраде података и основне појмове савремене аналитике података. У оквиру шест поглавља приказују се принципи криминалистичко-полицијске аналитике података и алати намењени оперативно-аналитичким техникама, потом стратешка аналитика података (основни статистички принципи, алати и технике савремене аналитике података, затим принципи регресионе анализе и корелације унутар повезаних скупова података и динамичка анализа података, с акцентом на анализи временских серија) и, на крају, технике вештачке интелигенције, с краћим освртом на складиштење података и на претрагу и откривање знања у подацима (кластеризација и учење из података).

 

2022, 301 стр.
ISBN 978-86-7020-489-8

Основи криминологије

Проф. др Биљана Симеуновић Патић

 

Ауторка овог уџбеника определила се за мултидисциплинарни приступ изучавању феномена криминалитета и организоване социјалне реакције на криминалитет. Најпре излаже основне концепте и принципе криминологије као научне дисциплине, након чега даје увид у проблем криминалитета као масовне појаве, специфичности појединих врста и видова криминалитета, њихова појавна обележја и факторе и обележја учинилаца и жртава. У последња два поглавља аналитички презентује темељне проблеме савременог супротстављања криминалу и видове контроле криминалитета, социјалну (формалну и неформалну) реакцију на криминалитет, савремене стратегије и проблеме деловања полиције у контроли криминалитета, као и нове тенденције у тој области.

 

2022, 377 стр.
ISBN 978-86-7020-488-1

Структурирани језик за упите: збирка за вежбање

Проф. др Кристијан Кук
Проф. др Војкан Николић

 

Збирка Структурирани језик за упите (SQL) бави се, најпре, принципима криминалистичко-полицијске аналитике података, детаљно описујући етапе криминалистичко-аналитичког процеса и поједине алате намењене оперативно-аналитичким техникама, као и визуелизацијом података и применом важнијих софтверских алата који се у ту намену користе. Наредна поглавља су посвећена подручјима стратешке аналитике података, основним принципима регресионе анализе и корелацији унутар повезаних скупова података, савременој динамичкој анализи података односно основама теоријско-методолошке научне дисциплине која се бави временском зависношћу појава ‒ анализа временских серија, као и основним принципима техника вештачке интелигенције. Текст је илустрован мноштвом примера и неопходним графичким илустрацијама.

 

2022, 139 стр.
ISBN 978-86-7020-487-4

Uvod u forenzičku hemiju

Проф. др Никола Милашиновић

 

Уџбеник је настао као тежња аутора да студенти боље разумеју концепт, проблематику, комплексност и хетерогеност материје која се изучава у оквиру предмета хемија, с посебним освртом на форензичку хемију. Састоји из пет поглавља која покривају основни правни концепт неопходан за потребе форензичких анализа, метрологију и хемијске основе опште, неорганске и делимично органске хемије, као и дела који покрива градиво неопходно за разумевање боја и одабраних материјала који се најчешће срећу у форензичким испитивањима – анализи трагова материјала (мастила, премаза, природних и синтетских полимера и влакана, гума, керамичких материјала), прилагођено нивоу наставе и опреме на Департману форензичког инжењерства на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду.

 

2022, 382 стр.
ISBN 978-86-7020-484-3

International Scientific Conference ”ARCHIBALD REISS DAYS“

Book of Abstracts

 

Зборник садржи 48 сажетака радова учесника међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса”, одржаног дванаести пут заредом на Криминалистичко-полицијском универзитету 8. и 9. новембра 2022. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензичких наука, медицине и информатике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Босне и Херцеговине, Мађарске, Северне Македоније, Словачке, Словеније, Хрватске, Румуније, Немачке, Аустрије, Белорусије, Русије, САД и Србије.

 

2022, 76 стр.
ISBN 978-86-7020-485-0
ISBN 978-86-7020-190-3

Увод у биометријске идентификације

друго издање
Проф. др Смиља Теодоровић
Проф. др Бранкица Поповић

 

Ова публикација је први одобрени уџбеник у области биометријских идентификација на српском језику. Намењена је студентима који похађају наставу на Криминалистичко-полицијском универзитету, али је могу користити сви заинтересовани за идентификације особа ‒ запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, криминолози и криминалисти и судски вештаци. Један од основних циљева овог уџбеника јесте да читаоце упозна с доступним приступима биометријској идентификацији појединаца у свим сферама друштва, с нарочитим освртом на идентификације током криминалистичких истрага. У уџбенику су приказани традиционалне и савремене методе идентификације особа, њихова примена у различитим сценаријима и предности и тренутна ограничења описаних технологија. Осим теоријског садржаја, понуђено је и прегршт практичних примера имплементације обрађених приступа.

 

2022, 213 стр.
ISBN 978-86-7020-488-5

Мапирање криминала

друго, измењено и допуњено издање
Проф. др Ненад Милић

 

Како је област мапирања криминала динамична, у друго, измењено и допуњено издање уџбеника Мапирање криминала било је нужно унети нове садржаје како би се унапредили његова актуелност и квалитет. Истовремено, искуства у раду са студентима стечена након првог издања указала су аутору на неоп­ходност да се поједини садржаји сажму а други детаљније објасне.

Новим садржајима проширен је трећи део уџбеника, где је у поглављу Криминална жаришта додат текст који се од­носи на картографску визуелизацију темпоралних карактеристика жа­ришта. У другом поглављу трећег дела уџбеника Методе откривања жаришта доне­кле је промењена систематика приказаних метода. Такође су унети нови садржаји који се односе на избор различи­тих нивоа агрегације података и проблеме у раду с агрегираним подаци­ма. Посебан значај имају нови садржаји који се одно­се на оцену ефикасности предикције метода откривања жаришта, где се приказују стопа погодака, индекс прецизности предикције, recapture rate index и индекс ефикасности предикције. У трећем поглављу су додатно обрађени практични аспекти откривања ефекта премештања, при чему се посебна пажња посвећује израчунавању пондерисаног количника премештања и укупног нето ефекта интервенције. У поглавље Примена посебних техника мапирања криминала у циљу зашти­те права на приватност унети су садржаји који објашњавају концепте обрнутог геокодирања, географског маскирања и k-анонимности.

 

2022, 511 стр.
ISBN 978-86-7020-482-9
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени