Нова издања

Криминалистичкa психологија

проф. др Валентина Баић

 

Уџбеник је настао након вишегодишњег научноистраживачког рада и детаљне анализе доступне литературе, али и спремности ауторке да одговори захтевима овако озбиљног задатка. У припреми уџбеника, поред англосаксонске и делом немачке и хрватске литературе, значајно је констатована и словеначка литература. Ауторка се руководила одређеним смерницама, посебно повезујући област криминалистичке психологије с криминалистиком односно криминалистичком тактиком, као и новијом граном форензичке психологије ‒ истражном психологијом. Поред разматрања питања примењивости знања и психолошких метода у раду криминалистичке полиције, сагледани су и теоријски и практични значај психологије као научне дисциплине. У теоријском смислу, у уџбенику су презентована знања која омогућују боље схватање појава и догађаја у којима се јавља човек као један од њихових покретача. У практичном смислу, та знања омогућују боље разумевање криминалног понашања и поступака условљених, у већој мери, дејством конативних и когнитивних фактора и истовремено пружају многобројне информације о унутрашњем, емоционалном стању човека, његовим намерама, мотивима, као и о његовој личности уопште. Поред садржаја својствених општој психологији и неким другим теоријским, психолошким дисциплинама, уџбеник садржи и оне довољно стимулативне и информативне за студенте Криминалистичко-полицијске академије, као и за све заинтересоване за ову област.

 

2018, 328 стр.
ISBN 978–86–7020–395–2

Увод у право

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Радомир Зекавица
проф. др Мирослав Живковић

 

Друго издање уџбеника Увод у право целовито и квалитетно анализира све релевантне теме и питања која се у уџбеничкој литератури из области теорије државе и права подразумевају – појам државе, појам права, питање међусобне повезаности државе и права, облици државе и државна организација, правна норма, правни акти и правни однос, владавина права и правна држава. Аутори су уврстили и једну нову тему које није било у претходном издању. Наиме, у оквиру расправе о облицима државно-политичких уређења, анализирају се специфичности политичког система Европске уније, тако да студенти имају прилику да сазнају нешто и о тој, веома актуелној теми. Истовремено, аутори су настојали да уџбеник обогате низом историјских примера и примерима из упоредног права.

 

2018, 367 стр.
ISBN 978–86–7020–398–3

Contemporary security studies

Edition AƩΦΑΛΕΙΑ; vol. 10
проф. др Саша Мијалковић
Марија Поповић

 

Монографија је резултат дугогодишњег посвећеног истраживања феномена безбедности и угрожавања безбедности, и плод истраживачких напора ка доказивању научног карактера области безбедности. У монографији се обрађују настанак и развој студија безбедности као наставне и научне области, приказују теоријски правци и школе које објашњавају неке аспекте безбедности, затим процес научног истраживања, начини на које се може доћи до извора података и могући проблеми с којима се сусрећу истраживачи безбедносних појава, логички и етимолошки анализирају и одређују традиционалне и савремене форме појма безбедности, укључујући и анализу недржавног сектора као битне компоненте за анализу савременог појма безбедности. Посебно су приказани концепти безбедности према нивоима анализе ‒ безбедност човека, национална безбедност, међународна безбедност и глобална безбедност. Књига је превод на енглески већ објављеног издања 2015. године под насловом Увод у студије безбедности, истих коаутора.

 

2018, 234 стр.
ISBN 978–86–7020–403–4

Archibald Reiss Days, Vol. I & II (CD-ROM)

Thematic Proceedings of International Significance

 

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса”, који је одржан осми пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији 2. и 3. октобра 2018. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у два тома као електронско издање (CD-ROM) и садржи укупно 90 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Канаде, Сједињених Америчких Држава, Мађарске, Шпаније, Велике Британије, Македоније, Републике Српске, Босне и Херцеговине, Италије, Уједињених Арапских Емирата, Немачке, Словачке, Русије, Кине, Словеније, Црне Горе, Хрватске, Швајцарске, Аустралије, Румуније и Србије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

 

2018, 517, 568 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3
ISBN 978–86–7020–404–1 (Vol. I)
ISBN 978–86–7020–405–8 (Vol. II)

Биометријско-форензичке идентификације: Лабораторијски практикум са задацима

друго издање
проф. др Смиља Теодоровиће

 

Овај практикум представља први уџбеник из области биометријске идентификације особа на српском језику. Један од најважнијих циљева овог практикума је да се студентима приближе биометријске и форензичке анализе које се обављају у криминалистичким истрагама ради идентификације појединаца. Студенти ће имати прилику да се упознају како с традиционалним, тако и са савременим методама за идентификацију особа и то практичним, интерактивним учењем у мањим групама. Као интегрални део овог практикума, студенти ће из вежбе у вежбу стећи вештине употребе и разумевања научних метода, анали¬зе података, аналитичког размишљања, тумачења доказа с места злочина или несрећа, закључивања и решавања проблема. Кроз практичне задатке, практи¬кум такође омогућава студентима да примене стечена теоријска знања у реалним криминалистичким сценаријима.

 

2018, 138 стр.
ISBN 978–86–7020–274–0

Основи информатике

проф. др Драган Ранђеловић

 

Уџбеник Основи информатике урађен је према наставном програму истоименог предмета који се изучава на првој години академских студија студијског програма Информатика и рачунарство Криминалистичко-полицијске академије у Београду. Садржи укупно седам глава којима су обухваћене следеће теме: 1) увод у информатику, 2) архитектура рачунара, 3) софтвер, 4) рачунарске мреже, 5) апликациони софтвер, 6) информациони системи и 7) рачунарство у облаку. У сваком поглављу је дат илустративни приказ одговарајућих садржаја, праћених практичним примерима који читаоцу омогућавају да проверава стечена знања и лакше разуме презентовану материју.

 

2018, 506 стр.
ISBN 978–86–7020–392–1

Методи теоријске физике - Едиција „Монографије“ ; књ. 33

prof. dr Bratislav S. Tošić
prof. dr Jovan P. Šetrajčić
prof. dr Stevo K. Jaćimovski

 

Mонографија Методи теоријске физике настала је према идејној концепцији професора Братислава Тошића, академика ВАНУ, с циљем да надокнади недостатак ове врсте литературе на српском језику. Монографија је конципирана према савременом курсу Математичке физике који је он засновао и годинама држао студентима физике на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Иако је професор Братислав Тошић креирао значајан део монографије, нажалост није дочекао да она добије свој коначан облик. Друга два аутора, његови студенти и потоњи сарадници, узели су на себе обавезу да овај замашан посао доврше.

 

2018, 499 стр.
ISBN 978–86–7020–394–5

Корупција у полицији: криминолошка перспектива

Едиција „Монографије“ ; књ. 32
доц. др Зоран Кесић

 

Ова монографија се бави актуелном и на нашим просторима недовољно теоријски обрађеном и емпиријски истраженом криминалном појавом корупције у полицији. У првом делу књиге су обухваћени основни криминолошки аспекти проблема корупције у полицији, тако да се читалац најпре упознаје с њеним појмом и појавним облицима, а затим му се пружају исцрпне информације о идентификованим факторима ризика од њеног настанка и развоја, специфичностима последица коруптивног поступања припадника полиције на индивидуалном и друштвеном нивоу, као и о пракси супротстављања корупцији и особеностима мноштва мера и механизама који се предузимају и примењују ‒ како у свету тако и код нас. У другом делу аутор преиспитује допринос и домашај појединачних истраживачких приступа проблему корупције у полицији, а потом показује и аргументује како истраживање сложених криминалних појава захтева приступ утемељен на триангулацији истраживачких стратегија. Рад је настао у оквиру научноистраживачког пројекта „Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције“, који Криминалистичко-полицијска академија у Београду финансира и реализује у периоду 2015–2019. године.

 

2017, 355 стр.
ISBN 978–86–7020–389–1

Форензички методи у криминалистици

тематски зборник радова

 

Тематски зборник радова Форензички методи у криминалистици садржи 18 радова у шест истраживачких области и обухвата део истраживачких резултата остварених у 2016. години на петогодишњем пројекту „Форензички методи у криминалистици“ (2015–2019), који реализује тим Криминалистичко-полицијске академије под руководством проф. др Радована Радовановића. У њима се третирају питања и задаци научно-стручне обраде места криминалног догађаја (кривичног дела), правни аспекти употребе одређених метода на објектима затеченим на месту догађаја/дела, њихова примарна идентификација уколико је могућа, као и пренос и секундарна идентификација у форензичкој лабораторији, како би сви ти поступци омогућили стручну, професионалну и јасну презентацију кривичног дела на суду. Коришћење форензичких метода за идентификовање особа и трагова материјала у криминалистици, као и коришћење потребне правне регулативе за њихову употребу, представљају значајан допринос развоју и унапређењу криминалистичко-форензичке праксе.

 

2017, 359 стр.
ISBN 978–86–7020–391–4

Регионална сарадња у сузбијању прекограничног криминала: “Савремени изазови тероризма и мигрантске кризе”

зборник сажетака
можете преузети овде

 

Зборник садржи сажетке радова презентованих на конференцији „Регионална сарадња у сузбијању прекограничног криминала: савремени изазови тероризма и мигрантске кризе“, коју је Криминалистичко-полицијска академија, у сарадњи с Факултетом безбједносних наука у Бањој Луци и Фондацијом „Ханс Зајдел“, организовала у мају 2018. године у Бјељини, БиХ. Радови се односе на нове облике испољавања тероризма, радикализацију и насилни радикализам, спречавање тероризма, радикализма и насилног екстремизма, мигрантску кризу и борбу против организованог криминала у вези с мигрантском кризом. Аутори и коаутори радова су уважени стручњаци из области безбедности (DCAF, Љубљана, Министарство унутрашњих послова Републике Српске и Министарство унутрашњих послова Републике Србије), као и научни радници с Факултета безбједносних наука у Бањој Луци, Криминалистичко-полицијске академије у Београду, Факултета безбедности у Београду, Полицијске академије у Даниловграду, Црна Гора, Факултета политичких наука у Бањој Луци, Факултета политичких наука у Београду и Полицијске академије у Бањој Луци.

 

2018, CD-ROМ
ISBN 978–86–7020–396–9

Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији

тематски зборник радова

 

Овај тематски зборник радова је настао као резултат истраживања у оквиру истоименог пројекта који Криминалистичко-полицијска академија у Београду реализује у периоду 2015–2019. године. Посвећен је управљању полицијском организацијом схваћеној у ширем смислу, јер обухвата и субјекте намењене за заштиту и спасавање, при чему је управљање засновано на учинку (резултатима рада). За такав приступ управљању полицијском организацијом од значаја су: перформансе (способности), компетенције (знања, вештине, навике), мотивација полицијских службеника, као и сарадња организационих јединица полиције с релевантним субјектима безбедности. То су разлози због којих зборник садржи радове о управљању полицијском организацијом заснованом на учинку при обављању полицијских послова и послова заштите и спасавања.

 

2017, 271 стр.
ISBN 978–86–7020–390–7

Мапирање криминала

проф. др Ненад Милић

 

Уџбеник Мапирање криминала омогућава студентима четврте године Криминалистичко-полицијске академије стицање основних теоријских и практичних знања која се односе на анализу и картографско приказивање геопросторне дистрибуције кривичних дела и других догађаја од значаја за рад полиције, а у контексту унапређења аналитичке подршке вршењу полицијских послова. Уџбеник обрађује практични и теоријски значај геопросторних аспеката криминалне активности у анализи и разумевању криминала (први део). Како се данас анализа и визуелизација геопросторних података не могу замислити без употребе географских информационих система (ГИС), садржаји који за циљ имају да упознају читаоца са основним појмовима ГИС такође проналазе место у овом уџбенику (други део). Мапирање криминала је значајан чинилац подршке доношењу одлука у полицији како на различитим хијерархијским нивоима ‒ од тактичког (четврти део) до стратешког (пети део), тако и у различитим групама послова полиције ‒ послови полиције опште надлежности, саобраћајне полиције и криминалистичке полиције. На крају, мапирање криминала проналази своје место и у савременим концептима рада полиције ‒ концепту рада полиције на жаришту, концепту рада полиције у заједници и проблемски оријентисаном раду полиције и географском профилисању.

 

2017, 495 стр.
ISBN 978-86-7020-388-4

Информациони системи

проф. др Бранкица Поповић
доц. др Кристијан Кук

 

Тежиште уџбеника Информациони системи јесте на упознавању појмова везаних за развој и примену информационих система, нарочито oних у вези с пословним процесима. У првом поглављу се уводе основни елементи из области информационих система. Друго поглавље се бави развојем пословних информационих система, док је њихова примена објашњена у трећем поглављу. Најважнији организациони, етички и друштвени аспекти информационих система приказани су у четвртом поглављу. У том поглављу су дати и основни принципи заштите информационих система. У петом поглављу су приказани модели података, док се шесто поглавље бави ER (Entity-Relationship) шемама. Област пројектовања информационих система, приказана у седмом поглављу, обрађена је у мери која је довољна да се нека релациона база података успешно имплементира у информациони систем. У последњем, осмом поглављу објашњени су ЈET технологија и веза са MS Access-ом.

 

2017, 203 стр.
ISBN 978–86–7020–384–6

Процена ризика у спречавању извршења кривичних дела експлозивним материјама

Едиција Монографије; књ. 31
др Дејан Бошковић
доц. др Владимир М. Цветковић

 

Актуелност проблематике опасних а посебно експлозивних материја нарочито је уочљива с обзиром на постојећу опасност од изазивања удеса односно извршења кривичних дела експлозијом експлозивних материја с тежим последицама за живот људи, имовину и животну средину, који су последњих година све учесталији. Значај процене ризика у спречавању кривичних дела која се могу извршити експлозивним материјама, с једне стране, и недовољна заступљеност стручне и научне литературе из те области, с друге стране, кључни су разлози који су утицали на опредељење аутора да се баве тим истраживањима. Монографија је писана на основу резултата теоријских и емпиријских истраживања спроведених током израде докторске дисертације под називом „Специфичности спречавања и сузбијања кривичних дела извршених експлозивним материјама“, коју је аутор др Дејан Бошковић одбранио у новембру 2012. године на Факултету за безбедност и заштиту у Бањој Луци, као и на основу накнадно спроведених истраживања оба аутора у наведеној области. Рад је истовремено резултат научно-истраживачког пројекта под називом „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“, који финансира и реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду у периоду 2015−2019. године, а чији је руководилац проф. др Дане Субошић.

 

2017, 157 стр.
ISBN 978–86–7020–382–2

Организовани криминал

треће издање
проф. др Горан Бошковић

 

Треће, репринт издање уџбеника Организовани криминал је искорак напред ка разумевању нових домета домаће и иностра¬не теорије и праксе у области супротстављања организованом криминалу, њиховој уградњи у ткиво постојећег штива и презентацију стручној и читалачкој јавности.

 

2017, 298 стр.
ISBN 978–86–7020–284–9
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени