доц. др Милан Глигоријевић
доц. др Петар Чисар

 

Уџбеник Основи телекомуникација намењен је студентима академских студија информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, али га могу користити и студенти сродних академија, факултета и високих школа, који телекомуникације обрађују у сличном обиму. У првом делу уџбеника обрађени су основни телекомуникациони појмови и најчешћи теоријски аспекти модерних телекомуникација, укључујући физичке карактеристике средине и сигнала. Други део уџбеника је усредсређен на примену појмова и метода описаних у првом делу и приказује кабловске технологије за дистрибуцију комуникационих сервиса, радио-комуникације, радио-релејне везе, јавне комуникационе системе и карактеристике функционалних телекомуникационих система Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

 

2017, 182 стр.
ISBN 978–86–7020–377–8

зборник радова

Тематски зборник под насловом Полиција и правосудни органи као га¬ранти слободе и безбедности у правној држави представља резултат истоименог научно-стручног скупа с међународним учешћем, одржаног од 23. до 25. маја 2017. године на Тари. Зборник садржи радове еминентних посленика науке и струке из осам земаља, чије расправе и анализе дотичу разноврстан спектар значајних актуелних питања везаних за улогу полиције и правосуђа у заштити људских права и безбедности грађана у савременим условима. Његова актуелност се огледа и у радовима који критички сагледавају однос редовног и уставног правосуђа на пољу заштите људских права, посебно имајући у виду предстојећу уставну реформу у сфери правосуђа, коју би сагласно Акционом плану за поглавље 23 у процесу приступања Републике Србије Европској унији требало спровести до краја 2017. године. Поред радова који се баве питањима уставноправне и кривичноправне заштите људских права и слобода у националној, компаративној и међународној перспективи, у публикацији су посебно заступљени радови који третирају различите проблеме везане за улогу полиције у сузбијању и превенцији кривичних дела и прекршаја, ефективну сарадњу државних органа у контроли криминала, као и међународну сарадњу у функцији делотворнијег и ефикаснијег одговора на проблеме организованог и високотехнолошког криминала, илегалних миграција, тероризма и других савремених претњи. Најзад, у фокусу једног броја радова су развој полицијске организације, односно улога полиције, њен имиџ и однос с грађанима у историјској визури и у савременим условима.

 

2017, 550 стр.
ISBN 978–86–7020–379–2

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Дане Субошић

Треће, измењено и допуњено издање уџбеника уважава промене у организацији и пословима полиције које су се у међувремену догодиле ‒ између осталог, 5. фебруара 2016. године ступили су на снагу Закон о полицији, Закон о јавном окупљању и Закон о јавном реду и миру, а од објављивања другог издања 2013. године донет је и велики број нових прописа. У овом издању изостављена је област која се односи на посебне мере заштите и поштовања људских права, што је надомештено обрадом изузетно актуелног питања учинка полицијске организације, обухваћеног IV тематском облашћу. Друга значајна измена овог рукописа у односу на његову претходну верзију односи се на далеко потпунију и исцрпнију обраду питања организационих теорија и организационе структуре. Поред тих (полазних) промена структуре и садржаја, ово издање садржи и многобројне друге иновације, којима је актуелизована материја функционисања и структурирања полицијске организације.


2017, 304 стр.
ISBN 978–86–7020–374–7

Едиција Монографије; књ. 30
доц. др Ивана Крстић Мистриџеловић

Принуђена да изнађе адекватан образац за неочекивано повраћену државност, Србија је почела трагање за путоказима из сопственог историјског искуства. Потрага за српским уставним идентитетом као основом примереног уставног модела за Србију морала се, логично, окренути блиставим умовима чије су идеје уграђене у темеље модерне српске државе. У том смислу, XIX век нуди прегршт поузданих смерница, садржаних у концепцијама плејаде најумнијих људи тога доба. Поједини од тих великана који су својим знањем, енергијом и ентузијазмом омогућили убрзано путешествије Србије од заостале турске провинције до узорне европске државе, били су предмет интересовања научних посленика, док су неки други остали изван видокруга проучавалаца прошлости српског народа. У том смислу, ова монографија написана је у право време. Намера пишчева била је да у низу размишљања из личног угла укаже на „знакове поред пута“, које су нам у завештање оставили великани из наше прошлости.


2017, 205 стр.
ISBN 978–86–7020–376–1

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Славиша Вуковић

Треће, измењено и допуњено издање уџбеника Превенција криминала значајно је обогаћено резултатима новијих научних истраживања и усклађено с променама у законодавству Репу-блике Србије насталим у међувремену. Број и називи поглавља остали су непромењени. Прво поглавље је посвећено општим питањима, односно дефинисању и класификовању превенције, као и одређивању њеног предмета, циљева, метода и принципа. У другом поглављу се разматра нормативноправно уређење превенције криминала како би студенти стекли увид у међународне и домаће изворе стандарда у тој области. Треће поглавље је посвећено предусловима за успех превенције криминала, док је четврто посвећено активностима кључних субјеката у систему превенције криминала. У петом поглављу посебна пажња је посвећена месту и улози полиције у превенцији криминала. У шестом поглављу се обрађују проблеми у функционисању система превенције криминала, док је последње, седмо поглавље посвећено приказу превенције криминала у појединим европским и англосаксонским државама. С обзиром на то да је текст уџбеника намењен студентима основних студија Криминалистичко-полицијске академије и да спречавање кривичних дела изискује велику креативност, намера аутора је била да студенти, уз теоријска, стекну и практично применљива знања како би након положеног испита развијали превентивну делатност у пракси.


2017, 387 стр.
ISBN 978–86–7020–375–4

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Милан Жарковић
проф. др Звонимир Ивановић

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Криминалистичка тактика актуелизовано је у складу с новим законским решењима у сада важећем Законику о кривичном поступку и другим законима који непосредно или посредно утичу на криминалистичку делатност. Допуњени су, пре свега, делови који се односе на примену специјалних истражних техника, међународну полицијску сарадњу и криминалистичку евиденцију, док је прибављање персоналних доказа усклађено са законским променама и новим решењима.


2017, 362 стр.
ISBN 978–86–7020–369–3

Едиција „AƩΦΑΛΕΙΑ“ ; књ. 9
проф. др Саша Мијалковић
Марија Поповић

Монографија Увод у студије безбедности је резултат дугогодишњег посвећеног истраживања феномена безбедности и угрожавања безбедности, и плод истраживачких напора ка доказивању научног карактера области безбедности. У монографији се обрађују настанак и развој студија безбедности као наставне и научне области, приказују теоријски правци и школе које објашњавају неке аспекте безбедности, затим процес научног истраживања, начини на које се може доћи до извора података и могући проблеми с којима се сусрећу истраживачи безбедносних појава, логички и етимолошки анализирају и одређују традиционалне и савремене форме појма безбедности, укључујући и анализу недржавног сектора као битне компоненте за анализу савременог појма безбедности. Посебно су приказани концепти безбедности према нивоима анализе ‒ безбедност човека, национална безбедност, међународна безбедност и глобална безбедност.


2016, 252 стр.
ISBN 978–86–7020–336–5

Зборник радова са XI међународне конференције,
Врњачка Бања, 13-16. април 2016.

Једанаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. У одабраним радовима на енглеском језику промовишу се најважнији међународни документи и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.


2016, 190 стр.
ISBN 978–86–7020–371–6

Drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje
prof. dr Goran Ilić

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Криминалистичка медицина настало је због потребе да се првобитни текст измени и допуни најсавременијим сазнањима из те области. Тако је унето потпуно ново поглавље – Трансплантација органа и њене злоупотреба, које обрађује веома актуелну проблематику трговине органима, док су сва остала поглавља комплетирана најновијим литературним подацима и ауторовим искуствима из свакодневног рада на пољу судско-медицинских експертиза. С друге стране, основни принципи у изради претходног издања (у смислу његове свеобухватности, али и истовремено једноставности и разумљивости) у потпуности су задржани, што уџбеник препоручује не само студентима Криминалистичко-полицијске академије већ и ширем кругу читалаца.


2017, 250 стр.
ISBN 978–86–7020–373–0

Водећи се идејом да спој практичних и академских знања увек доводи до најбољих резултата, приручник је настао као резултат обуке припадника Пореске полиције под називом „Методе истрага у области порес¬ких кривичних дела“, коју је организовала Криминалистичко-полицијска академија уз финансијску подршку ГИЗ-а. Основни циљеви тренинга били су јачање пореских истраживачких капацитета, усавршавање различитих метода истрага и подизање капацитета одељења Пореске полиције. Приручник би требало да значајно допринесе оспособљености припадника Пореске полиције за ефикасну примену полицијских овлашћења у доказивању пореских кривичних дела. Поред практичних знања неопход¬них за свакодневни рад инспектора Пореске полиције, пружа и информације о активностима које Сектор пореске полиције предузима ради унапређења орга¬низације рада и проширења овлашћења када су у питању пореска кривична дела.


2017, 290 стр.
ISBN 978–86–7020–372–3

Professor Jovan P. Šetrajčić
Professor Stevo K. Jaćimovski
Professor Siniša M. Vučenović

Ова монографија обухвата неке од најважнијих резултата истраживања до којих су аутори дошли у последње две деценије, заједно са сарадницима окупљеним око истраживања физичких својстава нанодимензионих материјала условљених постојањем фонона.
Према својој структури и садржају, монографија се може сврстати у актуелну област физике кондензованог стања и нових материјала. Феномен фононског инжењеринга је изузетно важан, јер до данас није јасан механизам који доводи до појаве тако драстичне промене основних особина материјала када се направе као узорци наноскопских димензија. Аутори експлицитно представљају да су у питању неки облик, димензија узорка (с квантним феноменима на макроскопском нивоу), као и посебни гранични услови који владају на површинским слојевима.


2016, 111 стр.
ISBN 978–86–7020–370–9

проф. др Звонимир Ивановић
доц. др Валентина Баић

У овом уџбенику, поред основних садржаја који се тичу важећег законодавства (Законик о кривичном поступку, Закон о полицији и др.), презентована су и научна сазнања која налазе своју примену у предистражном поступку приликом прикупљања обавештења од персоналних извора. Искази прибављени од различитих категорија лица ‒ у својству осумњиченог или сведока, оштећеног односно жртве кривичног дела (деца, малолетници, старије особе, жене, особе специфичног понашања, тј. телесно оштећене особе, проститутке, психички ненормалне особе с лакшим и тежим менталним или карактерним поремећајима итд.), која су на различите начине повезана са извршеним или планираним кривичним делом, и у данашње време представљају незаобилазан део оперативног и доказног материјала. С друге стране, овим уџбеником аутори настоје да превладају идентификовану лошу праксу субјеката овлашћених за прибављање исказа у различитим фазама поступка, чији је основни узрок занемаривање адекватних психолошких али и криминалистичких знања, односно искључиво или претежно ослањање на искуство, које само по себи није довољно. Отуда и научна и практична оправданост и актуелност овог дела.


2016, 253 стр.
ISBN 978–86–7020–367–9

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Обрад Стевановић

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Безбедносни менаџмент резултат је потребе Криминалистичко-полицијске академије за усклађивањем његовог садржаја са иновираним теоријским знањима, садржајем сродних предмета, најбољом менаџерском праксом и искуствима наставника у извођењу наставе из истоименог предмета. У односу на прво издање, текст овог издања уџбеника измењен је и допуњен у садржајном и структурном смислу. Прво поглавље под називом Организација и организационо окружење и друго поглавље под називом Менаџмент и менаџери, настали су променом назива и значајнијим сажимањем, иновирањем и реструктурирањем текста прва два поглавља првог издања уџбеника под називима Менаџмент, менаџери, организација и организационо окружење и Теоријски извори организације и менаџмента.Такође, седмо поглавље првог издања под називом Рад менаџера при извршавању посебних безбедносних задатака, замењено је у овом издању уџбеника претежно новим и значајно обимнијим седмим поглављем под називом Специјализоване дисциплине менаџмента.


2016, 432 стр.
ISBN 978–86–7020–368–6

Едиција Монографије; књ. 29
доц. др Далибор Кекић

Ова монографија је осмишљена тако да буде својеврсни показатељ екстремних услова у којима менаџери морају деловати, али и практични приручник менаџерима за доношење одлука у условима епидемијских ванредних ситуација. Настала је као резултат рада на интерном пројекту Криминалистичко-полицијске академије под називом „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“. У монографију се разматрају само инфективне и епидемије које се брзо и лако шире. Те епидемије заразних болести предста¬вљају безбедносни проблем који јавне службе, чија је претежна де¬латност успостављање, очување и унапређење безбедности грађана и јавних установа и институција, морају да узму у обзир и, колико је то могуће, наставе са својим редовним делатностима.


2016, 253 стр.
ISBN 978–86–7020–365–5

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Дарко Маринковић
доц. др Оливер Лајић

Неспорно је да динамика криминала захтева и динамику научне и стручне мисли која се на њега односи. У том контексту, треће, измењено и допуњено издање уџбеника Криминалистичка методика представља доказ чињенице да решења кривичног законодавства и криминалистике нису и не смеју бити коначна и непроменљива.
Уџбеник је у односу на своју претходну верзију допуњен са две нове теме – Криминалистичка методика откривања и доказивања насиља у породици (аутора Дарка Маринковића) и Криминалистичка методика откривања и доказивања високотехнолошког криминала (аутора Оливера Лајића). Поред тога, у њега су унете и многобројне допуне појединих наслова, уз значајне измене саме структуре излагања.


2016, 454 стр.
ISBN 978–86–7020–363–1

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs