Мастер академске студије - Информатика и рачунарство

Сви студијски програми на основним, студијама другог и трећег степена који се изводе на Универзитету су акредитовани у складу са Законом о високом образовању од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.

Развојем интернет технологија и wеб сервиса долази и до све веће злоупотребе како интернета тако и рачунара ради стицања против правне имовинске користи или чак да би се неком напакостило без икаквог посебног разлога. Сајбер криминал постаје све већа претња како за државне институције тако и за бројна приватна предузећа.

Мастер студије – Информатика и рачунарство обезбеђују проширивање знања стечених на основним академским студијама (информационих технологија или безбедносно/полицијских наука) и стицање компетенција за обављање специфичних дужности у случајевима злоупотребе ИКТ система и управљања компјутерским инцидентом.

Право уписа на студијски програм мастер академских студија информатике и рачунарства имају кандидати који су завршили факултете из техничко-технолошког поља, природно математичког поља, као и области криминалистике, безбедности, правних и економских наука.

Пријемни испит се састоји из три од понуђених шест предмета: Дискретна математика, Архитектуре рачунара, Безбедност података, Основи телекомуникација, Рачунарске мреже и Оперативни системи.

Студије трају једну годину или два семестра, чиме се остварује 60 ЕСПБ. Након успешног завршетка стиче се звање мастер информатичар. Тиме се стичу неопходни услови за стручно усавршавање у области борбе против високотехнолошког криминала.

Студијски програм развијен је у оквиру четири основне области: софтверског инжењерства којим се обезбеђује апликација обраде, рачунарских комуникација - хардверско-софтверске платформе за неопходну размену података, сигурности података која укључује савремене биометријске методе аутентификације и неопходним елементима дигиталне форензике и криминалистичке науке које омогућавају средства и методе за прикупљање, анализу и чување трагова и предмета – доказа са подацима.

Завршетком ових студија стиче се академски назив МАСТЕР ИНФОРМАТИЧАР. Студенти се оспособљавању за адекватно коришћење аутоматских идентификационих система, избор квалитетних узорака и ажурирање база података; идентификација особа на основу непроменљивих биолошких карактеристика људског организма – биометрије; коришћење софтверских (open source и комерцијалних) решења, њихове инграције у анализи, обради виртуелног окружења, проналажењу софтверских и хардверских реликата и трагова извршења кривичног дела као и препознавању испољених облика и форми високотехнолошког криминала; адекватан ниво практичне примене одговарајућих метода у систему националне безбедности и њихову компарацију са земљама у окружењу.

План и програм студијског програма можете погледати
Конкурс за упис на студије другог степена шк. 2020/21
Погледајте списак литературе и испитна питања

Списак предмета на мастер студијама:

Изборни предмети

 1. Примена вештачке интелигенције

  Упознавање са основним концептима вештачке интелигенције у управљању системима и практично оспособљавање за моделовање, дизајн и тестирање система вештачке интелигенције уз имплементацију у програмским језицима.

 2. Софтверско инжењерство

  Упознавање са савременим софтверским инжењерством, теоријом и практичним поступцима у процесу развоја софтвера у свим фазама његовог животног циклуса.

 3. Дигитална форензика

  Циљ предмета је да омогући студенту знања да анализира и документује ситуацију на дигиталном систему на коме је извршен упад и коме је нанешена штета, са циљем да се обезбеде валидни докази.
 4. Дигитални телекомуникациони системи

  Овладавање основним знањима неопходним за познавање и коришћење савремених дигиталних телекомуникационих техника.

 5. Безбедност софтвера

  Провера безбедносних пропуста у софтверима је веома битна  јер претње постају све јаче и снажније.  Што се раније у процесу развоја софтвера пронађе и реши проблем безбедности, то је наша околина безбеднија. Студенти се кроз рад са алатом Process Explorer упознају са основама рада DLL процеса на оператином систему при чему је акценат дат на препознавањe имена објеката. Кроз статичку анализу програмског кȏда, студенти ће уочавати могућност побољшања квалитета кȏда као и откривање потенцијалних безбедносних пропуста. Стечено знање у вези препорука о безбедности wеб апликација oд стране међународне организација OWASP студенти ће користити у препознавању напада типа HTML and CSS Markup Attacks, Cross-Site Scripting, и друге.

 6. Детекција напада на мрежи

  Циљ овог предмета је да пружи детаљан приказ науке и принципа детекције напада на мрежу. Предмет обухвата методологије, технике и алате за праћење догађаја у рачунарском систему или мрежи, са циљем спречавања и откривања нежељених процесних активности, као и опоравка од злонамерног понашања усмереног ка рачунарској мрежи.

 7. Напредни системи за биометријску идентификацију

  Упознавање са напредним концептима у области примене биометријских система за идентификацију.

 8. Антихакерски алати

  Упознавање са сигурносним проблемима у мрежном окружењу уз анализу различитих механизама напада као и одговарајућих заштитних решења.

 9. Пословни интелигентни информациони системи

  Упознавање са концептима пословне интелигенције и оспособљавање за
  практична знања и вештине ефикасног коришћење података пословања са
  циљем доношења квалитетних пословних одлука коришћењем алата и техника за пословну интелигенцију.

 10. Статистички методи одлучивања

  Упознавање са основним методама уни и мултиваријационе статистичке анализе и операционих истраживања и оспособљанање за примену тих метода у решавању проблема из праксе.

 
Студирај НА ПРАВОМ МЕСТУ И ОСПОСОБИ СЕБЕ
ДА И ТИ БУДЕШ део тима за борбу против сајбер-криминала!