Докторске студије - Форензичко инжењерство

Докторске студије Форензичко инжењерство реализују се у оквиру Департмана форензичког инжењерства. Студјиски програм акредитован је у оквиру поља техничко-технолошких наука, научна област технолошко инжењерство. Студије трају три године, а одбраном докторске дисертације стиче се 180 ЕСПБ и научни назив доктор наука – технолошко инжењерство.
 
Сврха студијског програма је стварање врхунских истраживача у области технолошког инжењерства, који ће решавати најразличитије проблеме релевантне за правосудни систем државе. Студијски програм Форензичко инжењерство обезбеђује образовање доктора наука оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области технолошког инжењерства и форензичких наука. Посебна пажња је посвећена развоју и примени нових технологија и поступака, као и њиховој евентуалној патентној заштити, чиме се значајно доприноси развоју и унапређењу технолошких поступака који се тичу проналажења узрока неуспеха испитиваних материјала и утврђивању чињеница због којих је дошло до инцидента/акцедента, али и побољшања перформанси материјала. Имајући у виду значај форензике као области у којој се примењују фундаменталне и примењене науке које имају важну практичну примену у техничко-технолошким поступцима, јасно је да је овакав кадар неопходан модерном друштву које захтева широки спектар знања. Управо на стручњацима оваквог профила се данас заснива успешан развој укупне друштвене активности. Поред перманентног унапређења образовног процеса у складу са најбољом светском праксом, циљ студијског програма је примена научних, фундаменталних и инжењерских знања у циљу развоја иновативних решења у пракси. Стога стручњаци образовани оваквим програмом, могу бити носиоци развоја у области технолошког инжењерства у установама које спроводе развојна, иновациона и примењена истраживања, најпре у Србији и региону где су потребе за оваквим стручњацима изражене, уз стварање мреже у образовном и научном европском простору.
 
У оквиру обавезних предмета, и уопштено по завршетку докторских студија, студент стиче следеће компетенције и способности  у складу са сврхом и циљевима програма:
- Оспособљеност за самостални истраживачки рад, која се верификује публикацијама и одбраном докторске дисертације. То подразумева овладавање врхунским знањем из поља техничко- технолошких наука, које укључује методе истраживачког рада, релевантне експерименталне и теоријске технике и способност њиховог адекватног одабира и коришћења.
- Примена стечених знања и вештина у пракси и у научним или стручним институцијама и способност учешћа у тимовима који се баве истраживачким, развојним и примењеним пословима у пољу техничко-технолошких наука. Способност за одабир и примену метода и процеса у решавању сложених проблема у техничко-технолошкој и форензичкој пракси.
- Способност селекције проблема који су значајни за развој науке, светске и домаће технологије и/или форезичке праксе, али омогућавају успешан рад на њима у датим кадровским и материјалним условима. Способност праћења, анализирања и примене иновација у пољу техничко-технолошких наука, као и развој нових вештина у складу са развојем најсавременијих знања и технологија, пре свега у домену употребе савремених спектроскопских (FTIR или Raman)/хроматографских метода, површинске анализе, масене спектрометрије, NMR , термалне методе, реологије, итд. у анализи различитих материјала који се користе у индустрији. Способност уочавања, формулисања и решавања инжењерских проблема у различитим гранама техничко-технолошког поља.
- Способност презентовања добијених резултата од значаја за судске поступке, техничко-технолошке поступке, као и излагања одговарајуће проблематике и добијених резултата на научним скуповима и у одговарајућим публикацијама (научни радови, монографије, приручници, уџбеници). Ово омогућава директну везу и укључивање стручњака овог профила пре свега у судске поступке (изношење добијених лабораторијских резултата-доказа). Ово такође омогућава укључивање доктора наука у образовни процес и наставак рада на универзитету, или у истраживачке и развојне тимове техничко- технолошких и форензичких институција.
- Способност укључивања у домаће и међународне истраживачке пројекте, праћење трендова уз помоћ релевантне литературе и сарадња са водећим светским истраживачким групама у области техничко-технолошког развоја и форензичких наука.
- Оспособљеност да употребом адекватних научних метода идентификују традиционалне материјале попут метала и легура (нож, пиштољ и други физички предмети), керамика и стакла као и напредне материјале и трагове попут најразличитијих отисака (прстију), узорака крви, ДНК трагова/узорака, трагове мастила, папир, лепкове, премазе, воскове, биоматеријале, суперпроводне материјале, итд., који су од значаја за област техничко-технолошког инжењерства.
 
У оквиру изборних предмета студент се може усмерити ка стицању неких од следећих компетенција:
- Оспособљеност за примену математичко-статистичких метода у научним истраживањима  и у доношењу одређених научно-истраживачких закључака у разним научним областима и у форензичким научно-истраживачким анализама.
- Способност за анализу карактеристика материјала различитим техникама, са посебним освртом на физичко-хемијску анализу  карактеристика металних, керамичких и (био)полимерних материјала, њихову структуру и својства, као и  овладавање методама добијања и прераде савремених металних, керамичких и полимерних материјала.
- Компетентност у примени принципа различитих области биологије у форензичким истраживањима и пракси, попут молекуларне биологије, генетике, биохемије, микробиологије, ботанике, токсикологије, биотехнологије.
- Компетентност у управљању ризиком у областима форензичко-безбедносног аспекта, као и у решавању конкретних случајева у форензици, применом метода анализе ризика у различитим инжењерским гранама.
- Способност за анализу материјала и структура који се користе у изради сензора и детектора и познавање критеријума за њихово спрезање у микро/наноелектромеханичке системе (MEMS/NEMS). Способност за повезивање физичко-хемијских, механичких, термичких и оптичких својстава материјала са одређеном микро/наносистемском технологијом  у изради сензора. Способност за процену могућег отказа MEMS/NEMS структура.
 
Настава на студијском програму се одвија у групама, уз менторски и консултативни рад са студентима.
 Програм обухвата један обавезни и шест изборних предмета. Значајан део програма се састоји од истраживачког рада студента (Рад на докторату 1-5. део) који се завршава одбраном докторске дисертације.
 
У првој години предвиђен је обавезан предмет Методологија научно-истраживачког рада, три изборна предмета и Рад на докторату 1. и 2. део. У другој години три изборна предмета и Рад на докторату 3. и 4. део. У трећој години реализује се Рад на докторату 5. део и израђују и бране докторску дисертацију.
 
У оквиру рада на докторату у различитим семестрима су предвиђене одговарајуће активности: прикупљање и проучавање литературе (прва година), дефинисање теме дисертације и почетак израде тезе, анализа резултата и њихово излагање кроз семинар, као и публиковање рада у часопису са SCI листе, у оквиру Рада на докторату 4. део (друга година), и израда и одбрана пројекта докторске дисертације, у оквиру Рада на докторату 5. део (трећа година).
 
Крoз понуду изборних предмета  се студентима омогућује усмеравање ка дисциплинама које доприносе развоју нових технологија у области технолошког инжењерства. 

Упутства и обрасци

 План и програм студијског програма 2022, можете погледати овде
 План и програм студијског програма 2016, можете погледати овде
Распоред наставника по предметима за школску 2021/22. годину, можете погледати овде
Пријаву докторске дисертације, можете погледати овде
Етички кодекс о академској честитости студената, можете погледати овде
Прилоге, упутства и обрасце, можете погледати овде

Опште информације о упису можете добити на телефон Студентске службе 011/3107-242 или путем е-мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени