Докторске студије - Информатика

Докторске студије Информатика реализују се у оквиру Департмана информатике и рачунарства. Студјиски програм акредитован је у оквиру поља природно-математичких наука, научна област рачунарске науке. Студије трају три године, а одбраном докторске дисертације стиче се 180 ЕСПБ и научни назив доктор наука – раћунарске науке.

Сврха студијског програма

Сврха студијског програма је стварање врхунских истраживача у области рачунарских наука које се с правом сматрају фундаментом развоја данашњице, како друштва тако и науке уопште. Сврха докторског студијског програма Информатика је да омогући напредним студентима да, након мастер академских студија, усаврше и надограде раније стечено знање као и да овладају методама и поступцима научно-истраживачког рада из области за коју се определе кроз изборне предмете и тему докторске дисертације. Тако се овим студијским програмом обезбеђује образовање доктора наука оспособљених да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области рачунарских наука, као и да дају критичку анализу истраживања из те и сродних области. Они ће бити окосница за формирање научног подмлатка на универзитетима, научним институтима и другим установама где ће у реализацији научних, иновационих, развојних и примењених истраживања примењивати  савремена достигнућа из области рачунарских наука.

Стога ће стручњаци образовани оваквим програмом, бити носиоци развоја у области рачунарских наука, а посебно развоја и имплементације информационих технологија и софтверских решења који доприносе успешном развоју укупне друштвене активности. Тиме се подржава и стратешко опредељење Републике Србије ка дигиталној трансформацији друштва и иновацијама вођеним технологијама као што су технологије паметних градова и посебно технологије обезбеђивања безбедности и сигурности у сајбер простору. 

Успешни студенти овог студијског програма ће бити оспособљени да најновија научна достигнућа у области рачунарских наука примене у решавању проблема у области криминалистике, безбедности и полицијских послова. То укључује, али се не ограничава на, очување безбедности и сигурности информација - посебно у сајбер простору, аналитичку обраду (великих) података у системима за доношење одлука, развој информационих система специфичне намене, проналажење дигиталних доказа и друго.

Циљ студијског програма

Примарни циљ је, у складу са сврхом програма, стварање врхунских стручњака способних за самостални истраживачки рад, који ће унапредити научну мисао у области рачунарских наука, у Србији и региону. У том смислу важно је истаћи садржајну и формалну усклађеност са стандардима европских и других образовних високошколских система, како би студенти стекли могућност за даље усавршавање на другим универзитетима у свету, уз остварену конкурентност приликом запошљавања. У вези са тим, конкретан циљ овог студијског програма је пружање висококвалитетног приступа у стицању најсавременијих знања неопходних за критичку анализу и оригинална истраживања из области рачунарских наука уз коришћење свих доступних ресурса, укључујући и ресурсе на Националној платформи за вештачку интелигенцију Републике Србије.

Циљеви студијског програма су: постизање темељног разумевања и познавања најсавременијих трендова у области рачунарских наука; постизање научних способности  и академских вештина које омогућавају самосталан научно-истраживачки рад као и извођење наставе на факултетима, високим и вишим школама; оспособљавање студената за остваривање и примену оригиналних научних достигнућа у рачунарским и другим наукама; стицање знања и вештина неопходних за успешну припрему, презентацију и публиковање резултата истраживања према међународним стандардима у научној заједници; развој критичног мишљења, поштовања принципа етичког кодекса добре научне праксе, креативних способности и вештина комуницирања на професионалном нивоу потребних за будући развој каријере; подстицање студената да успостављају сарадњу и укључе се у мреже у светском образовном и научном простору.

Поред перманентног унапређења образовног процеса у складу са најбољом светском праксом, циљ студијског програма је примена научних и фундаменталних знања у циљу развоја иновативних решења у пракси. Тако се овим студијским програмом студент усмерава од савремених сазнања у области теоријског рачунарства и математичких модела рачунских процеса, преко савремених трендова у области софтверског инжењерства и обраде и анализе (великих) података до најновијих праваца у примени алгоритама вештачке интелигенције и очувања информационе сигурности и безбедности у сајбер простору.

У том смислу је јасно дефинисан правац развоја стручњака, посебно потребног у полицији и безбедносним службама Републике Србије као и у другим државним органима и јавним предузећима, оспособљеног да  најновија научна достигнућа у области рачунарских наука примени у решавању проблема у области криминалистике, полицијских послова, безбедности и сигурности пословних процеса (нарочито у сајбер простору).

Компетентност дипломираних студената

По завршетку докторских студија студент стиче следеће опште компетенције и способности у складу са сврхом и циљевима програма:

 1. Оспособљеност за самостални научно-истраживачки рад у одговарајућој научној дисциплини рачунарских наука која се верификује адекватним научним публикацијама и одбраном докторске дисертације. То подразумева овладавање врхунским знањем из области рачунарских наука, које укључује методе истраживачког рада, релевантне експерименталне и теоријске технике и способност њиховог адекватног одабира и коришћења.
 2. Способност остваривања и примене оригиналних научних достигнућа у рачунарским и другим наукама. Способност уочавања, селекције и самосталног решавања практичних и теоријских проблема из области рачунарских наука. Способност темељног разумевања и познавања најсавременијих трендова, као и праћења и анализирања иновација у области рачунарских наука и њихове примене у решавању проучаваних проблема. 
 3. Способност примене најсавременијих знања у области рачунарских наука у реализацији научних, иновационих, развојних и примењених истраживања и укључивање у домаће и међународне истраживачке тимове. Ово такође омогућава укључивање доктора наука у образовни процес и наставак рада на универзитету.
 4. Способност критичког мишљења, комуникације на професионалном нивоу, тимског рада и поштовања принципа етичког кодекса и добре научне праксе.
 5. Способност презентовања остварених научно-истраживачких резултата, према међународним стандардима у научној заједници, путем саопштења на научним скуповима или објављивањем у одговарајућим публикацијама (научни радови, монографије, приручници, уџбеници).
 6. Способност за учешће у развоју научне дисциплине из које је докторска дисертација, као и науке уопште а тиме и развоју целог друштва.

У оквиру изборних предмета студент се може усмерити ка стицању неких од следећих компетенција:

 1. Компетентност за примену математичко-статистичких метода у научним истраживањима и у доношењу одређених научно-истраживачких закључака у разним научним областима у рачунарским и другим наукама.
 2. Компетентност у примени принципа интелигентне анализе и учења из (великих) података, применом дата мининг технологије, у различитим областима истраживања и решавању специфичних проблема у пракси.  
 3. Компетентност у примени принципа машинског учења и вештачке интелигенције у различитим истраживањима и пракси укључујући развој и примену вештачких неуралних мрежа и технологије интелигентних агената.
 4. Способност за самосталан истраживачки рад, унапређење постојећих и развој нових алгоритама и метода у области информационе и сајбер безбедности. Компетентност у примени савремених система за заштиту рачунарских мрежа и напредних веб-сервиса, разумевање постојећих ограничења у овој области и примена блокчејн технологија у развоју поузданих и сигурних система.
 5. Способност коришћења постојећих и самостални развој нових алгоритама за дигиталну обраду слика које се могу применити у различитим научним истраживањима као и у решавењу различитих практичних проблема (нпр. примена у биометријским системима препознавања).
Настава на студијском програму се одвија у групама, уз менторски и консултативни рад са студентима.

Листа ментора ангажованих на реализацији Докторских студија

Структура студијског програма

Студијски програм акредитован 2017. године

Програм обухвата три обавезна, четири изборних предмета као и шест обавезних

студијских истраживачких радова чије је савладавање предуслов за квалитетну израду докторске дисертације.

У првој години предвиђена су два обавезна предмета: Методологија научно-истраживачког рада и Технологија агената у интелигентним системима, два  изборна предмета и Студијски истраживачки рад 1 и 2.

У другој години се налази један обавезни предмет - Учење из података, два изборна предмета и Студијски истраживачки рад 3 и 4. Трећа година посвећена је Студијском истраживачком раду 5 и 6 и изради и одбрани докторске дисертације.

Студијски истраживачки рад 1, 2 и 3 подразумева обавезу студента да напише један семинарски рад, везан за предмет који је слушао у одговарајућем семестру студија Као еквивалент се може признати и други облик активности (нпр. саопштење на конференцији). Студијски истраживачки рад 4 подразумева израду семинарског рада у коме студент образлаже теоријске основе своје будуће докторске дисертације и то је класификациони испит кандидата за израду докторске дисертације. Садржај се формира посебно за сваког кандидата према потребама даљег рада. Студијски истраживачки рад 5 је студијско истраживање и подразумева самостални рад студента на решавању отворених проблема, док Студијски истраживачки рад 6 подразумева да остварене научне резултате студент припреми за публиковање у часопису са SCI (SCIe) листе. Добијањем потврде о прихватању рада за публиковање сматра се да је студент положио овај испит. Такви оригинални резултати такође представљају и услов за одбрану докторске дисертације, која представља завршни део студијског програма докторских студија.

Предлог иновираног студијског програма 2023

Програм обухвата један обавезни и седам изборних предмета. Значајан део програма се састоји од истраживачког рада студента (Рад на докторату 1-4. део) у оквиру којих је студентима омогућено упознавање са најновијим резултатима у области њиховог научног интересовања као и стицање неопходних знања како би успешно спровели сопствено истраживање изабраних научних проблема. Научно-истраживачки рад студента се завршава израдом и одбраном докторске дисертације.

У првој години предвиђен је обавезан предмет Методологија научно-истраживачког рада, три изборна предмета и Рад на докторату 1. и 2. део. У другој години се налазе четири изборна предмета и Рад на докторату 3. и 4. део. Трећа година посвећена је истраживању у вези са докторском дисртацијом као и њеном израдом и одбраном.

Радови на докторату (1-4) су тематски уже оријентисани и дефинишу се у складу са исказаним интересовањем студента и актуелним истраживањима на Департману Информатике и рачунарства. Они су у директној функцији истраживања која воде ка изради докторске дисертације. Тако се у оквиру 'Рада на докторату 1 и 2' (прва година) студенти упознају са актуелним правцима развоја научне мисли као и са примењеним научним методама у одговарајућој области истраживања. У оквиру 'Рада на докторату 3'  студенти се упознају са отвореним научним проблемима у научној области њиховог интересовања и истражују начине њиховог решавања, док се у 'Раду на докторату 4' дефинише методологија научног истраживања изабраног(их) проблема у области научног интересовања студента.

У оквиру друге године студија, положени 'Рад на докторату 3' указује да студент поседује висок ниво разумевања области из које ће радити Докторску дисертацију, док је услов за положени 'Рад на докторату 4' публиковање резултата сопственог истраживања у часопису са импакт фактором (према Journal Citation Reports) са SCI/SCIe листе. У трећој години студија, у оквиру петог и шестог семестра, предвиђена је припрема, финализација и одбрана докторске дисертације која носи 60 ЕСПБ.

Кроз понуду изборних предмета студентима се омогућава овладавање специфичним знањима неопходним за самостално истраживање изабране научне дисциплине које ће допринети развоју нових знања у области рачунарских наука. 

 

 План и програм студијског програма можете погледати овде
Распоред наставника по предметима за школску 2021/22. годину, можете погледати овде
Пријаву докторске дисертације, можете погледати овде
Етички кодекс о академској честитости студената можете погледати овде
Прилоге, упутства и обрасце можете погледати овде
 Опште информације о упису можете добити на телефон Студентске службе 011/3107-242 или путем е-мејла Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени