Erasmus Policy Statement

ЕРАЗМУС ПОЛИТИКА КПУ ЗА ПЕРИОД 2014-2020

Криминалистичко-полицијски универзитет (КПУ) реализује академске програме на основним, мастер и докторским студијама у области друштвених наука (основне, мастер и докторске студије криминалистике), природно-математичких наука (основне, мастер и докторске студије информатике и рачунарства) и техничко-технолишких наука (основне, мастер и докторске студије форензичког инжењерства).

Универзитет баштини дугу традицију високог полицијског школства у Републици Србији од 1921. године, a од 2006. године je привржен болоњском процесу. Такође, Универзитет је посвећен и стратешки усмерен на развијање и ширење међународне сарадње у области високог полицијског образовања и научно-истраживачког рада, и тежи успостављању и неговању сарадње са сродним високошколским и научним институцијама у земљама Европске уније, као и у другим земљама, укључујући Руску федерацију, Украјину, Белорусију, Турску, Кину и др. Са наведеним субјектима, Универзитет остварује сарадњу на основу споразума о сарадњи, којима се уређује сарадња у области образовне активности, мобилности и научно-истраживачког рада.     

КПА има мисију да развија и унапређује високо полицијско образовање, као и релевантне научне дисциплине у области криминалистике, информатике и форензичког инжењерства, промовишући демократске вредности и професионализам полицијске делатности, као и научну утемељеност савремене контроле криминалитета.
Учествовање у Ерасмус плус програму саставни је део стратегије институције у области развоја међународне сарадње. Универзитет је био координатор једног Ерасмус плус пројекта (IMPRESS). Ерасмус плус програми у којима Универзитет учествује подстакли су и убрзали развој у правцу увођења и унапређења мобилности студената, наставног и ненаставног особља, као и јачање институционалних капацитета и међународне научне сарадње. Универзитет ће у наредном периоду настојати да оствари учешће у свим кључним активностима програма Ерасмус плус, укључујући, нарочито програме из домена KA2 - Strategic Partnerships, Knowledge Alliances and Capacity Building Projects in higher police education.

Универзитет је од свог оснивања стратешки привржен оснаживању везе између полицијског образовања и полицијског рада, као и научном истраживању у области криминалистичких, полицијских и безбедносних наука. С тим у вези, Универзитет је посебно заинтересован да пружи допринос како унапређењу домаћег високог полицијског образовања, тако и стварању додатне вредности за европски простор полицијског образовања, односно константном ширењу и унапређењу сарадње и повезивању европских земаља у дефинисању образовних политика у области полицијског школства. У том смислу, Универзитет настоји да у оквиру Ерасмус плус програма развије стратешка партнерства, савезе знања и програме мобилности студената и особља са сродним установама за високо образовање полицијских службеника и релевантним научним институцијама, приоритетно (мада не искључиво) из ЕУ, односно европског простора.

Универзитет очекује да ће реализацијом мобилности значајно унапредити сарадњу са институцијама за високо образовање полицијских службеника и других институција које се баве образовањем у области безбедности из земаља Европске уније, као и из других земаља, што ће заузврат унапредити његов образовни систем, наставне програме, научна истраживања, али и учинити да Универзитет постане отворен за пружање знања и стручности студентима којима су она потреба да би адекватно одговорили на криминал и остале безбедносне изазове.

Универзитет је посвећен унапређењу полицијског образовања чији би резултат била боља ефикасност и ефективност полицијског рада у разнородном друштву које се све брже мења  и непрекидно сусреће са новим ризицима и безбедносним изазовима, уз истовремено растуће очекивање да полиција унапреди превентивно и проактивно деловање и однос с грађанима, као и заштиту жртава криминалитета. С тим у вези, важно је да се искористе постојећа компаративна искуства и научна сазнања у функцији унапређења студијских програма високог полицијског образовања, ради унапређења дигиталних компетенција највишег нивоа, способности за решавање проблема, вештине ‘учења да се учи’ као и социјалних вештина полицијских службеника. Развијајући своје студијске програме у области информатике и рачунарства, као и форензичког инжењерства, Универзитет одговара на растуће потребе на тржишту рада многих европских земаља, за дипломираним инжењерима технологије и инжењерства.

Универзитет ће искористити предности програма Еразмус да унапреди мобилност својих запослених и да ојача сарадњу са другим институцијама високог полицијског образовања широм Европе, али и да обједини компаративна искуства како би систем полицијског образовања учинила пријемчивијим за студенте из етничких мањина, нарочито Роме.

Очекује се да сарадња са партнерским институцијама у оквиру програма Еразмус+ унапреди докторске студије, омогућавајући студентима да развију вештине истраживања, критичко мишљење и креативност, као и способности да примењују нова знања и вештине (укључујући вештине безбедности у кибер простору) у контроли криминала.

Универзитет намерава да даље развија наставу засновану на истраживању и да подржава интердисциплинарно образовање и истраживање како би високо образовање у области криминалистике, форензичког инжењерства и информатике било ефикасније и ефективније, као и да одлучно обезбеди развој полицијског рада заснованог на доказима.

ЕРАЗМУС ПОЛИТИКА КПУ ЗА ПЕРИОД 2021-2027

Криминалистичко-полицијски универзитет је високошколска установа која припада јединственом систему високог образовања Републике Србије. Истовремено је једина самостална високошколска установа која је основана за потребе високог полицијског образовања. Дакле, реч је о јединственом моделу високог полицијског образовања, који се заснива на свим законима и стандардима високог образовања у Републици Србији, али који има бројне специфичности и посебности у односу на друге високошколске установе.

Универзитет у свом саставу има три департмана: Департман криминалистике, у оквиру кога реализује академске програме у пољу друштвено-хуманистичких наука; Департман информатике и рачунарства, у оквиру кога реализује академске програме у пољу природно-математичких наука и Департман форензичког инжењерства, у оквиру кога реализује академске програме у пољу техничко-технолошких наука. У оквиру сваког департмана реализују се акредитовани студијски програми на основним, мастер и докторским студијама, док се на Департману криминалистике изводе и специјалистичке академске студије. Универзитет је акредитовао и изводи наставу на једном мастер програму у области интердисциплинарних‒мултидисциплинарних‒трансдисциплинарних (ИМТ) студија. Дакле, мисија Криминалистичко-полицијског универзитета је да омогућава, развија и унапређује високо полицијско образовање, као и релевантне научне дисциплине у области криминалистике, информатике, форензичког инжењерства и студија безбедности, промовишући демократске вредности и професионализам полицијске делатности, као и научну утемељеност савремене контроле криминалитета.

 Став Универзитета је да је развијање и унапређење високог полицијског образовања немогуће без развијене међународне сарадње, односно без повезивања европских земаља у дефинисању образовних политика у области полицијског образовања. С тим у вези, Универзитет је посебно заинтересован да пружи допринос како унапређењу домаћег високог полицијског образовања, тако и стварању додатне вредности за европски простор полицијског образовања, као и да активно учествује у константном ширењу и унапређењу сарадње и повезивању европских земаља у дефинисању образовних политика у области полицијског школства. У овим активностима, Универзитет ће се максимално ослонити на своје чланство у Асоцијацији европских полицијских колеџа (54 институције), али и на потврђену сарадњу са 27 институција високог полицијског образовања са подручја Европе и Азије.  У периоду 2021‒2027. године, Универзитет ће настојати да удвостручи број институција са којима остварује међународну сарадњу, најпре потписивањем споразума о сарадњи, а затим и разменом других садржаја из области образовања и науке.

Учествовање у Ерасмус плус програму саставни је део стратегије институције за развој и јачање сопствених образовних и научних институционалних капацитета, али и за развој међународне сарадње. Универзитет је био успешан партнер у конзорцијуму једног Ерасмус плус пројекта (NatRisk, 2016‒2020), а био је и координатор другог Ерасмус плус пројекта (IMPRESS, 2017‒2021). Универзитет je схватио сврсисходност учествовања у Ерасмус плус програму и зналачки је, законито и успешно прихватио европске стандарде и добру праксу. То је подстакло развој ресора и активности међународне сарадње, али и доношење интерних аката које Универзитет пре тога није имао. Резултат тога су: нова радна места и нове дужности (проректор за међународну и интеринституционалну сарадњу, академски ЕСПБ координатор мобилности студената, административни ЕСПБ координатор мобилности студената, Комисија за реализацију програма мобилности студената Универзитета, сарадници за послове међународне сарадње и администрирања на међународним пројектима); усвајање нових докумената и аката (Правилник о мобилности, Стратегија мобилности, Стратегија интернационализације образовања, као и акциони планови за њихово спровођење), али и увођење нових поглавља и општих норми у другим општим актима Универзитета (Статут, Годишњи програм рада Универзитета, Финансијски план Универзитета итд.).

Даље, Универзитет је успео да успостави нове контакте са међународним окружењем у оквиру Европске уније, стекне прво међународно искуство и омогући прве мобилности студентима, наставницима и осталим запосленима. Универзитет се определио да међународна мобилност буде једна од окосница  међународне сарадње у области високог полицијског образовања и научно-истраживачког рада, без које нема развоја и напретка. Зато су у планирање, праћење и унапређење академске мобилности, поред проректора за међународну сарадњу и поменутих новоформираних органа и дужности, укључени сви органи, организационе јединице и службе Универзитета. Да би размена била олакшана, усвојени су правилници о размени кадра и студената и признавање ЕСПБ бодова како би се регулисала, водила и осигурала међународна размена.

Општа акта Универзитета, као и транспарентост и доступност свих информација у оквиру посебног Еразмус одељка на интернет страници и даље ће осигуравати да се избор у мобилности врши транспарентно, са подједнаким могућностима за све потенцијалне учеснике, без дискриминација на основу пола, етничког или социјалног порекла, вере или уверења, политичког или другог мишљења, припадности националној мањини, имовине, старости или сексуалне оријентације. Уложиће се додатни напори да избори студената, наставног и ненаставног особља за мобилност и убудуће буду организовани на фер, јасан, доследан и документовани начин и да се сваки појединац третира подједнако. Универзитет ће наставити са праксом потпуног признавања успешног завршетка мобилности студената ради учења, стручне праксе или истраживања, и то путем кредита односно признавањем ЕСПБ бодова остварених током периода мобилности. Успешно завршене активности студента биће признате кроз академско признавање периода мобилности, и то признавањем положених испита (ЕСПБ бодова)  као  резултата које је студент остварио на размени, као и признавањем изборних активности, уношењем у додатак дипломи. Универзитет ће студентима на мобилности омогућити приступ Библиотеци Универзитета, као и свим наставним и ненаставним садржајима који су доступни домаћим студентима. На основу годишњег извештаја реализације мобилности, Универзитет ће наставити да преиспитује и унапређује услове и механизме за стварање претпоставки за квалитетнију академску мобилност. Уз помоћ резултата интерног праћења међународне мобилности и сарадње, Универзитет ће осигуравати континуирано ажурирање и побољшање квалитета спровођења међународне мобилности, студијских и истраживачких и других међународних активности.

Дакле, Криминалистичко-полицијски универзитет је свестан значаја и неопходности учествовања у Ерасмус плус програмима за актуелност студијских програма, оправданост постојања, атрактивност и конкурентност у националном и у европском простору високог образовања и науке. Стога је и визија Универзитета да се наставком учешћа у Ерасмус плус програму настави са усвајањем нових стандарда високог образовања у Европској унији, тј. да се додатно развију и кадровски оснаже организационе јединице за међународну сарадњу, стручно усаврше кадрови који воде послове међународне сарадње, континуирано унапређују интерна акта и процедуре међународне сарадње, додатно развијају стратешка партнерства, створе нови савези знања, остваре нови програми мобилности студената и особља са сродним установама за високо образовање полицијских службеника и релевантним образовно-научним институцијама из Европске уније. Универзитет ће у наредном периоду настојати да оствари учешће у свим кључним активностима програма Ерасмус плус, укључујући, нарочито програме из домена KA2 ‒ Strategic Partnerships, Knowledge Alliances and Capacity Building Projects in higher police education. То ће, нужно, унапредити процес објављивања радова наставника и сарадника Универзитета, што самостално, што у коауторству са европским ауторима, у иностраним зборницима радова и монографијама, а пре свега у референтним међународним научним часописима.

Конкретније, учешћем у програму Ерасмус плус у периоду од 2021. до 2027. године, Универзитет ће значајно унапредити сарадњу са институцијама за високо образовање полицијских службеника и са другим институцијама које се баве образовањем у области безбедности из земаља Европске уније, као и из других земаља. То ће унапредити наставне програме, научно-истраживачки рад и трансфер знања и практичних вештина, тако да ће Универзитет постати отворен за едуковање, обуку и стицање компетенција којима ће дипломирани студенти моћи адекватно да одговоре на криминал и на остале савремене безбедносне изазове и претње. Тако ће се и даље развијати, учвршћивати и унапређивати наша свест о потреби ширења знања и вештина домаћих и страних студената, стицати животно искуство кроз учење о различитим културама и обичајима и стварати и ширити међународно пријатељство. Стицањем међународног искуства олакшаће се лични напредак учесника у мобилности. Развијаће се свест о потреби сарадње, умрежавања и протока знања и вештина у педагошким, научним, организационим и другим областима са стручњацима из европског простора. Охрабриваће се и подстицати видљивост, сврсисходност и практична применљивост резултата мобилности и интернационализације образовања. У активностима мобилности и интернационализације образовања неће се толерисати никаква дискриминација. Политика недискриминације ће се и даље развијати кроз различите врсте додатне подршке, како за долазеће и одлазеће студенте, тако и за студенте из различитих друштвених средина и за припаднике етничких мањина.

Универзитет ће искористити предности програма Еразмус плус да кроз унапређену мобилност својих запослених и кроз ојачану сарадњу са другим институцијама високог полицијског образовања обједини компаративна европска искуства. То ће учинити да систем полицијског образовања пружи знања којима ће се обезбедити већа ефикасност и ефективност полицијског рада у мултикултуралном и све динамичнијем и глобализованијем друштву, које се сусреће са новим ризицима и безбедносним изазовима. Истовремено, на бази усвојених иностраних искустава, свеобухватније ће се одговорити на растуће очекивање јавности да полиција унапреди превентивно и проактивно деловање и однос с грађанима, као и да ефикасније заштити жртве криминалитета. Због свега тога је Универзитет спреман да прихватањем нових компаративних искустава и научних сазнања која су развиле партнерске институције у Европи, унапреди своје студијске програме, способности решавања проблема, вештине „учења да се учи“, као и социјалне вештине будућих полицијских службеника. Модернизовани наставни програми и студијски програми биће засновани на искуству, истраживању и анализи пројеката из Европске уније, а прилагођени потребама савремене полиције и других субјеката који спречавају и сузбијају савремени криминал. Тако ће се, поред унапређења стручних, постићи виши квалитет и основних (као што су дигиталне, социјалне, еколошке) и трансверзалних вештина и компетенција, као што је решавање конкретних проблема кроз тимски рад.

Учешће у Ерасмус плус програмима такође ће утицати и на јачање укупних капацитета институције материјално-техничким инвестирањем у инфраструктуру, пре свега у објекте, учионице, библиотеку, лабораторије, полигине. Кроз имплементацију програма за системско праћење мобилности, развиће се електронска база података за ефикасније праћење и евалуацију резултата одлазећих и долазећих мобилности студената и запослених. Развијањем и унапређењем студијских програма у области информатике и рачунарства, као и форензичког инжењерства, ефикасније ће се одговорити растућим потребама европског тржишта рада за дипломираним инжењерима технологије и рачунарства.

Посебно се очекује да сарадња са партнерским институцијама у оквиру програма Ерасмус плус унапреди докторске студије на Универзитету, омогућујући студентима да развију вештине истраживања, критичко мишљење и креативност, као и способности примене нових знања и вештина у контроли криминала, а посебно вештина безбедности у сајбер простору.

Универзитет намерава да и даље развија наставу засновану на истраживању и да подржава интердисциплинарно образовање и истраживање како би високо образовање у области криминалистике, форензичког инжењерства и информатике било ефикасније и ефективније, као и да одлучно обезбеди развој полицијског рада заснованог на доказима, уз уважавање свих универзалних демократских вредности.

Erasmus повељу (2014-2020) можете погледати овде
Erasmus политику (2021-2027) можете погледати овде

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени