Мастер академске студије - Форензичко инжењерство

Сви студијски програми на основним, студијама другог и трећег степена који се изводе на Универзитету су акредитовани у складу са Законом о високом образовању од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета.

Mастер студијски програм Форензичко инжењерство омогућује полазницима да обогате своје да обогате своје претходно стечено знање и искуство научним методама и знањем које се може применити на радним местима руковођења техничко-технолошким пројектима и криминалистичко-форензичким идентификацијама, како у лабораторијама тако и при обради места криминалног догађаја. Мастер инжењер технологије се може укључити и у образовни процес и научно-истраживачки рад високошколских и научно-истраживачких установа где су стечена знања овог профила неопходна.

Савремени трендови и сазнања као и најновија професионална, научна и стручна кретања у пољу форензичког инжењерства у свету утицали су на креирање студијског програма. Посебна пажња је усмерена на праћење савремених научних достигнућа у области техничко-технолошких наука, увођењем специјализованих предмета, у оквиру којих се студентима кроз наставу презентују најновије технолошке методе које се користе за идентификације особа и материјала (непосредни лабораторијски приступи у научним институцијама).

Право уписа на студијски програм мастер академских студија форензичког инжењерства имају кандидати који су завршили факултете из области техничко-технолошког поља, природно-математичког поља, поља медицинских наука, као и области криминалистика, безбедност, правне науке, економске науке и специјална едукација и рехабилитација са најмањом просечном оценом током студија 8,00. Кандидати који не испуњавају напред наведене услове полажу пријемни испит из математике, физике, хемије, биологије, физичке хемије и основа форензике. Студије трају једну годину (два семестра), чиме се остварује 60 ЕСПБ.

Студијски програм обезбеђује студентима стицање вештина и знања из различитих научних дисциплина као што су савремене технике за идентификацију материјала, материјали специјалне намене, техничко-технолошко инжењерство, хемијско инжењерство, електрохемијско инжењерство, биохемијско инжењерство, а пружа им и основе за наставак даљег усавршавања тј. уписа на докторске студије. Мастер инжењер технологије се може укључити и у образовни процес и научно-истраживачки рад високошколских и научно-истраживачких установа, где су стечена знања овог профила неопходна.

Завршетком ових студија стиче се академски назив МАСТЕР ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ. Студенти су оспособљени да самостално примењује методе фундаменталних и примењених наука за карактеризације материјала и идентификације особа, предмета и трагова; познају технолошке поступке неопходне за идентификацију материјала; процењују могућности примене техничко-технолошких поступака за добијање поузданих доказа; поседују комуникационе и социјалне способности потребне за рад у инжењерском тиму и вештине комуникације за јасно формулисање и представљање задатака, начина решавања и резултата рада.

План и програм студијског програма можете погледати
Конкурс за упис на студије другог степена шк. 2019/20
Погледајте списак литературе и испитна питања

Списак предмета на мастер студијама:

Обавезни предмети

 1. Методологија научног истраживања

  Упознавање са методама научног истраживања, од основних појмова - шта је наука, које су особености научног рада и научног радника, до стицања практичних знања - како се пишу научни чланак и друга научна дела, етика научног рада, припрема научног излагања, итд.
 2. Биохемијско инжењерство

  Да ли вас интересује како се модификују организми и процеси у циљу добијања производа корисних за човечанство, попут протеинске и ДНК терапије, биогорива, хемијских једињења, хране? Предмет је конципиран тако да се студенти упознају са овом мултидисциплинарном облашћу и да им се омогући потпуно размевање њене ширине. Студенти ће учити о основној структури и функцијама ћелија микроорганизама, о њиховом расту и биореакторима, као и о интеракцијама између микроорганизама битних за индустријске и комерцијалне процесе. Значајан део курикулума чине и теме о кинетици ензима, ензимским реакторима, техникама имобилизације ензима, полимерима као носачима ензима и синтези биокатализатора. Биће обрађене и теме животињских и биљних ћелијских култура, као и одабране теме из области биолошког инжењерства, као што су ћелијско репрограмирање, 3Д биопринтинг и хемијски синтетисани геноми.
 3. Техничко-технолошко инжењерство

  Студенти стучу потребна знања о појединим гранама техничко-технолошког инжењерства и методама, као што су улога инжењера појединих техничко-технолошких дисциплина у расветљавању криминалних догађаја (технологија, грађевинарство, машинство, електротехника, саобраћај, заштита од пожара), физичка и хемијска својства материјала (метали, неметали, композитни материјали, полимерни материјали, гума, керамика ...), структурни недостаци материјала, специјалне технике технолошког инжењерства за детекцију материјала у технолошком инжењерству. Након курса биће оспособљени да примењују технолошке методе идентификације материјала на основу механичких, хемијских и термодинамичких карактеристика.
 4. Савремене технике за идентификацију материјала

  Током курса студенти ће се упознати са непроменљивим карактеристикама материјала (оптичке, хемијске, термичке и радиоактивне карактеристике материјала) и савременим идентификационим техникама (микроскопи, спектроскопски уређаји за радиолошке контроле и одговарајући софтвери). Студент стиче знања о непроменљивим особинама материјала и упознаје са савременим методима и софтверским алатима за идентификацију материјала.
 5. Материјали специјалне намене

  Упознавање студената са материјалима за израду опреме и средстава специјалне намене. То су технолошки производи чије хемијске, оптичке, термичке, механичке и електромагнетне карактеристике омогућавају израду свемирске, антибалистичке, противпожарне, суперпроводне наноструктурне и нестандардне опреме. Циљ предмета је упознавање са процесима производње и методама анализе карактеристика материјала специјалне намене. Могућности лакшег приступа и разумевања потребе усавршавања и развоја појединих материјала за специфичне намене у смислу побољшања перформанси, дизајна, тежине и сл.

Изборни предмети

 1. Хемијско инжењерство

  Улога хемијских инжењера се огледа у способности решавања проблема из праксе од значаја за област хемијског инжењерства, а који су у вези са билансом масе и енергије. У оквиру курса студенти ће се упознати са теоријским и практичним феноменима транспорта. Предмет покрива процесе дијаграма тока код стационарних и нестационарних (вишефазних) процеса. Равнотежа фаза и улога дифузије су такође обрађени у делу курса. Посебан део курса обухвата основе хемијског инжењерства и дизајна индустријских реактора. У делу курса биће речи о законима брзине, кинетици и механизмима реакција у хомогеним и хетерогеним системима, вишестепеним реакцијама, ефектима топлоте, биореакторима, итд.
 2. Биотехнологија

  Како од загађеног земљишта начинити животну средину безбедну за читав живи свет? Како заштитити од штеточина биљке које се користе у исхрани? Ово су само нека од важних питања на која ће бити понуђени одговори на овом курсу. При томе ће се обрађивати фундаментални научни принципи и методе (молекуларне биологије, микробиологије, хемије, биохемије, физике, биоинформатике), на којима је заснована биотехнологија. Обухваћен је преглед метода детекције и ремедијације које се данас користе приликом покушаја деконтаминације различитих локација (земља, вода) загађених опасним отпадом. Други фокус представља примена биотехнологије у инжењерству, производњи хране и пољопривреди (унапређење нутритивних особина усева, предности трансгених биљака, итд.). Студенти се такође упознају са регулативним, законодавним, етичким и предузетничким аспектима ове области.
 3. Биотероризам

  Да ли су биотерористички напади реална претња за савремено човечанство или само пропаганда? Ова актуелна тема се кроз предмет обрађује мултидисциплинарним приступом. Најпре су покривени појам и феноменологија савременог тероризма, посебно тероризма оружјем за масовно уништавање, као и историјат биолошког оружја и биотероризма. Даље су детаљно обрађени биотерористички агенси (микроорганизми), могућности њиховог набављања, производње, као и употребе у терористичке сврхе. Презентују се могуће последице биотерористичких напада по здравље појединаца и јавно здравље, методи раног препознавања биотерористичких напада, као и вештачење биолошких агенаса. Дискутује се о адекватним и интегрисаним реакцијама одговорних државних структура, као и о развоју стратегија за минимизовање последица потенцијалних биотерористичких напада.
 4. Електрохемијско инжењерство

  Електрохемијско инжењерство омогућава студенту да овлада техничко-технолошким аспектима електрохемијске производње и да упозна основне принципе оптимизације електохемијских производних поступака. Такође, студент се оспособљава за истраживачки научно-стручни рад и за вођење и унапређивање електрохемијских технологија уз уважавање економских и еколошких захтева.
 5. Напредни системи за биометријску идентификацију

  Један од главних задатака током разрешавања и превенције криминалних догађаја је идентификација особа-актера у овим догађајима. У овом напредном курсу о аутоматским методама идентификације и аутентификације особа помоћу њихових биолошких карактеристика, обрађују се концепти аутентификације у информационим технологијама, као и аутентификације корисника (системи засновани на знању, системи засновани на поседовању и биометријски системи). Детаљно се обрађују технички аспекти биометријских система, њихове апликације, велики број биометријских карактеристика, развој нових особина за идентификацију, као и њихова имплементација и примењивост. Предметом је обухваћена и мултимодална биометрика, са фокусом на интеграцијске аспекте. Дискутује се о евалуацијама, поузданости и преварљивости биометријских система, као и о аспектима приватности. Кроз практичну наставу студенти се упознају са конкретним биометријским системима реализованим у МУП-у РС, као и са доступним комерцијалним системима.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

 • (011) 3161-444
 • (011) 3107-100
 • dekanat@kpu.edu.rs