Мастер академске студије - Форензичко инжењерство

Све студијске програме на основним и студијама другог и трећег степена на Универзитету акредитовала је Комисије за акредитацију и проверу квалитета у складу са Законом о високом образовању.

Студијски програм мастер академских студија Форензичко инжењерство изводи се на српском језику као студије другог степена и траје једну школску годину (два семестра) у обиму од 60 ЕСПБ.
 
Настава на мастер академским студијама организована је радним данима у поподневним сатима (од 14.00 часова) и суботом, тако да је прилагођена и студентима који су у радном односу.

 

Одговорна лица за студијски програм
Руководилац Департмана форензичког инжењерства

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Проф. др Никола Милашиновић
КОНТАКТ
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студентска служба * Питања и одговори
Радно време: од 10.00 до 13.00

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Љиљана Јаношевић
Весна Вучинић
КОНТАКТ
066 88 97 973, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Савремени трендови, научна сазнања и актуелна професионална и стручна достигнућа у области форензичког инжењерства широм света утицали су на креирање овог студијског програма. Посвећеност савременим научним достигнућима у техничко-технолошким наукама конкретизована је увођењем специјализованих предмета, чија настава укључује презентовање студентима најновијих технолошких метода за идентификацију особа и материјала (непосредни лабораторијски приступи у научним институцијама).

Mастер студијски програм Форензичко инжењерство омогућава студентима да овладају научним методама и вештинама и да усвоје знања из разноврсних научних дисциплина – савремене технике за идентификацију материјала, материјали специјалне намене, техничко-технолошко инжењерство, хемијско инжењерство, електрохемијско инжењерство, биохемијско инжењерство. Завршетком ових студија студент стиче академски назив МАСТЕР ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ и 1) потпуно је оспособљен да самостално примењују методе фундаменталних и примењених наука за карактеризацију материјала и идентификацију особа, предмета и трагова; 2) одлично влада технолошким поступцима за идентификацију материјала; 3) оспособљен је да процењује могућности примене техничко-технолошких поступака за добијање поузданих доказа; 4) поседује комуникационе и социјалне способности и вештине потребне за рад у инжењерском тиму и јасно формулисање, представљање и решавање задатака, као и презентовање остварених резултата рада.

Стечене вештине и усвојена знања могу примењивати у реализацији и руковођењу техничко-технолошким пројектима и криминалистичко-форензичким идентификацијама, како у лабораторији тако и приликом обраде места догађаја. Мастер инжењер технологије, као високостручни кадар, потпуно је оспособљен за образовни и научноистраживачки рад на високошколским и научноистраживачким установама на којима су стручњаци овог профила неопходни. Исто тако, програм обезбеђује основе за наставак даљег усавршавања, односно за упис на докторске студије.

Списак предмета на мастер студијама

Изборни предмети

 1. Техничко-технолошко инжењерство

  Студенти усвајају потребна знања о појединим гранама и методама техничко-технолошког инжењерства, као што су улога инжењера појединих техничко-технолошких дисциплина у расветљавању кривичних дела (технологија, грађевинарство, машинство, електротехника, саобраћај, заштита од пожара), физичка и хемијска својства материјала (метали, неметали, композитни материјали, полимерни материјали, гума, керамика), структурни недостаци материјала, специјалне технике технолошког инжењерства за детекцију материјала у технолошком инжењерству итд. Након завршеног курса, полазници су оспособљени да примењују технолошке методе идентификације материјала на основу механичких, хемијских и термодинамичких карактеристика.

 2. Хемијско инжењерство

  Хемијски инжењери решавају практичне проблеме биланса масе и енергије у области хемијског инжењерства. Током курса, студенти се упознају с теоријским и практичним феноменима транспорта и разматрају процесе дијаграма тока у стационарним и нестационарним (вишефазним) процесима. Kурсом су такође обухваћени равнотежа фаза и улога дифузије, као и основе хемијског инжењерства и дизајна индустријских реактора, док се посебна пажња посвећује законима брзине, кинетици и механизмима реакција у хомогеним и хетерогеним системима, вишестепеним реакцијама, ефектима топлоте, биореакторима итд.

 3. Савремене технике за идентификацију материјала

  Током курса, студенти се упознају с непроменљивим особинама материјала (оптичке, хемијске, термичке и радиоактивне) и савременим методама и софтверским алатима за идентификацију материјала (микроскопи, спектроскопски уређаји за радиолошке контроле и одговарајући софтвери).

 4. Инструменталне анализе у форензичким наукама

  Савремене инструменталне методе чине темељ модерне форензике. У оквиру курса, студенти најпре изучавају основне принципе функционисања напредних инструмената који се данас користе у престижним форензичким лабораторијама, а затим решавају различите симулације случаја.

 5. Експертизe у форензичком инжењерству

  Како су различите инжењерске експертизе све учесталије за потребе суда, студенти у оквиру овог предмета изучавају појам, правни основ и неопходне предуслове за реализацију појединих експертиза. У том смислу, биће у прилици да се упознају са опремом и процедурама који се користе у лабораторијским испитивањима, као и с компетенцијама вештака потребним за вештачења односно анализа у форензичким лабораторијама. Студенти ће такође самостално израђивати документацију појединих врста експертиза које се обављају у форензичким лабораторијама (балистичке експертизе, експертизе пожара и различитих врста експлозија и др.).
 6. Одабрана поглавља у саобраћајном инжењерству

  Курс подразумева усвајање знања из саобраћајног инжењерства која омогућавају разумевање основних релација у управљању саобраћајем, метода истраживања, релација управљања и планирања саобраћаја, саобраћајно-техничког вештачења, решавања проблема загушења на мрежи, примене ИТС-а, моделирања управљачких решења итд. Студенти се оспособљавају: 1) за самостална истраживања, анализе и симулације саобраћајних токова, који су неопходан базни алат у свим сегментима саобраћајног инжењерства и савременог концепта управљања и планирања саобраћајних токова; 2) да обављају самостална истраживања; 3) да анализирају основне параметре саобраћајног тока; 4) да на основу симулационих модела истражују параметре саобраћајног тока неопходне за управљање и планирање саобраћаја; 5) да примењују основне динамичке микроскопске и макроскопске математичке моделе; 6) да владају поузданим односно актуелним теоријским основама за стручни и истраживачки рад у области саобраћајног инжењерства.

 7. Виши курс форензичке генетике

  У овом напредном курсу, студенти продубљују своја знања о ДНК профилисању и разматрају најновија достигнућа у области форензичке анализе молекула ДНК, као и приступе овој проблематици који су тек у повоју. Значај предмета је управо у томе што обједињује најразличитије аспекте савремене форензичке генетике – од тога како нам РНК може помоћи да разликујемо менструалну крв од крви из системске циркулације на месту догађаја, до потенцијалне улоге ДНК у генерисању модерног фото-робота. Предмет дискусије су и теме које изазивају контроверзе у научним круговима, као и анализа етичких, правних и друштвених последица примене најновијих молекуларно-генетичких приступа у форензичкој и криминалистичкој пракси.

 8. Биотехнологија

  На овом курсу се обрађују фундаментални научни принципи и методе (молекуларна биологија, микробиологија, хемија, биохемија, физика, инжењерство, биоинформатика) на којима се заснива биотехнологија, као и многобројне области примене биотехнологије. Посебан фокус је на биотехнологији животне средине (загађење вода, биосензори, (био)ремедијација земљишта) и биотехнологији у индустрији хране (ГМО). Студенти се упознају и с регулативним, законодавним, етичким и предузетничким аспектима из ове области. Важан аспект како теоријске тако и практичне наставе свакако је и форензички значај теме која се изучава.
 9. Електрохемијско инжењерство

  Циљ предмета је да се студенти упознају с техничко-технолошким аспектима електрохемијске производње и основним принципима оптимизације електрохемијских производних поступака. Студенти се оспособљавају за научноистраживачки и стручни рад, као и за примену и унапређивање електрохемијских технологија, уз уважавање економских и еколошких захтева и стандарда.

 10. Напредни системи за биометријску идентификацију

  Један од кључних задатака током криминалистичких истрага и превенције кривичних дела јесте идентификација особа односно актера тих догађаја. У овом напредном курсу о аутоматским методама идентификације и аутентификације особа помоћу њихових биолошких карактеристика обрађују се концепти аутентификације у информационим технологијама, као и аутентификације корисника (системи засновани на знању, системи засновани на поседовању и биометријски системи). Детаљно се обрађују технички аспекти биометријских система, њихове апликације, мноштво биометријских карактеристика, развој нових особина за идентификацију, као и њихова имплементација и примењивост. Предметом је обухваћена и мултимодална биометрика, усредсређена на интеграцијске аспекте. Предмет дискусије су и евалуација, поузданост и преварљивости биометријских система, као и аспекти приватности. У оквиру практичне наставе, студенти се упознају с конкретним биометријским системима реализованим у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, као и са доступним комерцијалним системима.

 11. Токсиколошка хемија

  Илегално тржиште психоактивних супстанци (ПАС) свакако је један од водећих глобалних изазова с којим се суочавају многе државе широм света, док се спречавањем производње, продаје и трговине ПАС баве различите државне организације. Како је основ сваке успешне борбе разумевање природе проблема, овај курс има за циљ да студенте упозна са основним физичкохемијским својствима психоактивних супстанци, путевима њиховог уношења у људски организам и њиховом биотрансформацијом. Деловање тих супстанци на централни нервни систем, њихове токсичне и леталне дозе и навикавање и зависност само су неке од кључних тема које се обрађују на овом курсу из аспекта научних доказа и статистичких података. Актуелни подаци – не само европског већ и светског тржишта, указују на сложену испреплетаност потражње и понуде ПАС у различитим контекстима, тако да се студенти кроз тимски рад и дискусију наводе да покушају да одгонетну разлоге тих појава.

 12. Поузданост техничких система

  Из аспекта форензике, улога инжењера се огледа се у његовој способности да решава проблеме поузданости техничких система. На овом курсу, студенти усвајају знања о концепцији, технологији и дијагностици техничких система, будући да су примена и адекватно и поуздано функционисање техничких система у актуелном и будућем времену изузетно важни. Сигурно функционисање техничких система у медицини, исправност дијагностичких уређаја, сигурно функционисање електрана, термоелектрана, гасовода, топлотних постројења или путничких аутомобила само су неке од тема које се обрађују током курса.

 13. Судско-медицинска вештачења

  У оквиру овог предмета, студенти усвајају знања о принципима и методама судскомедицинских експертиза и настоје да овладају вештинама за њихову примену. Програм обухвата изабрана поглавља из области судскомедицинских вештачења, која артикулишу резултате многобројних области форензичког инжењерства применљива у форензичкој пракси – биомедицинско инжењерство, генетичко инжењерство, хемијско-биолошко-радиолошко-нуклеарно оружје, екотоксикологија, биотехнологија итд. Да би овладали тим вештинама, студенти би најпре требало да усвоје основне постулате експертизе – форма, вредности, степен, организација, извођење и предмет судскомедицинских вештачења. Осим тога, нарушавање здравља и угрожавање живота као најдалекосежније последице негативних утицаја појединих сегмената наведених области форензичког инжењерства намећу упознавање студента током курса с најзначајнијим принципима танатологије, трауматологије, утврђивања узрока смрти и нарушавања здравља, токсикологије, као и егзогених агенаса телесних оштећења.

 14. Форензичка анализа докумената

  Анализа докумената укључује многобројне аспекте форензичке истраге. У оквиру курса студенти се упознају с природом и проблемима испитивања докумената, њиховом класификацијом, основним методама форензичког испитивања и анализе докумената, као и с техникама за откривање промена и техникама брисања, уништавања и варијација састава колоранта (боја или мастила). Курсом су обухваћене и теме које се односе на утврђивање (релативне) старости докумената и идентификацију типа колоранта и машине или типа штампача коришћеног за наношење колоранта и производњу докумената, као и на идентификацију фалсификованих новчаница, пасоша, виза и печата.

 15. Форензичка обрада места догађаја

  Циљ предмета је усвајање практичних знања о имплементацији мера и радњи којима се, у склaду са законским и криминалистичким правилима и уз употребу адекватних научних, стручних и искуствених метода и средстава, обезбеђуjе‚ утврђује и документуjе стање на месту догађаја, како би се на тај начин дали непосредни одговори на тзв. златна питања криминалистике, односно прикупио доказни материјал и формирала чињенична подлога за даље активности и ангажовање различитих надлежних субјеката. Студенти се упознају и оспособљавају да примењују базични протокол криминалистичке обраде лица места, који подразумева континуирано предузимање следећих активности: обезбеђење места догађаја; прикупљање обавештења на месту догађаја и вршење увиђаја – тражити, уочити, означити, анализирати, тумачити, заштитити од промена, нестанка, оштећења или контаминације и сачувати предмете и трагове за које је јасно или се претпоставља да представљају доказе; утврђивање начина и средстава извршења кривичног дела, као и природе и тежине последица – евидентирати методе и средства употребљена током проналажења, изазивања и фиксирања доказа, односно податке о прикупљеним доказима; креирање увиђајне документација.

 16. Кривичноправни систем Републике Србије

  Упознавање студената са основама кривичноправног система Републике Србији, а пре свега давање одговора на најзначајнија питања у области кривичног и кривичнопроцесног права – када постоји кривично дело; ко може бити учинилац кривичног дела; кривична одговорност и кривичне санкције које се могу изрећи учиниоцу кривичног дела; како се покреће кривични поступак; ко су овлашћена лица за покретање кривичног поступка; какви су положај и улога грађанина у покретању кривичног поступка, односно полиције приликом вођења кривичног поступка, с посебним освртом на улогу форензичара у кривичној истрази; изрицање правоснажних судских одлука; извршење изречених кривичних санкција.

 17. Форензичка ботаника и зоологија

  Форензичари често налазе трагове биљног и животињског порекла на месту догађаја. Да би се указало на чињеницу колико су ти трагови важни за повезивање учиниоца кривичног дела с догађајем, развијене су многобројне методе за њихову компарацију и идентификацију. Током овог курса, студенти се теоријски и практично оспособљавају да прикупљају и анализирају такве трагове, обрађују добијене податке, доносе валидне закључке и извештавају о резултатима спроведених истраживања и анализа.

 18. Управљање квалитетом у форензичким наукама

  Примена система квалитета у обради материјалних доказа – од њиховог налажења и прикупљана на месту догађаја па до анализирања у форензичкој лабораторији, изузетно је важна јер од тога зависе кредибилитет прикупљених доказа и њихова валидност на суду. Да би материјални доказ уопште био валидан на суду, осим законитог поступања, морају се примењивати и поштовати и одређени стандарди у акредитованој форензичкој лабораторији, чиме се постиже признавање поузданости резултата обраде трагова на месту догађаја у међународним оквирима. Сав рад форензичара на месту догађаја и у лабораторији може бити узалудан уколико није адекватно управљао системом квалитета, што условљава и неприхватање доказног материјала на суду.

 19. Контрола загађења животне средине

  Усвајање основних знања о праћењу и контроли животне средине, препознавању загађивача и савременим облицима загађења животне средине, уз коришћење стандардних процедура и поступака.

 20. Математичка обрада експерименталних података

  Упознавање са савременим теоријама и алатима односно софтверским пакетима за обраду експерименталних података.

Услови уписа и школарина

Право уписа на студијски програм мастер академских студија Форензичко инжењерство имају кандидати који су завршили факултете из поља техничко-технолошких, природно-математичких и медицинских наука,. Кандидати који полажу пријемни имају обавезу да положе испите из три предмета – основи форензичких наука, физичка хемија и математика. Студије трају једну годину (два семестра) и носе 60 ЕСПБ.

Услови које кандидати који конкуришу на студије другог степена треба да испуне утврђени су Правилником о упису и студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета.

Школарина за мастер академске студије Форензичко инжењерство у школској 2023/2024. години износи 115.000 динара за студенте држављане Републике Србије, односно 160.000 динара за све остале студенте.

У складу с Правилником о студијама другог степена, студенти запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије плаћаjу школарину умањену за 40%.

Библиотека КПУ

На Криминалистичко-полицијском универзитету студентима је на располагању специјализована библиотека чији фонд броји 38.000 домаћих и страних публикација из области друштвених и хуманистичких наука. У оквиру Библиотеке се налази електронска читаоница са шест рачунара и сталном интернет везом за потребе наставе и научноистраживачког рада.

Aутоматизовано пословање библиотеке омогућава корисницима да са било ког места и рачунара претражују фонд Библиотеке посредством електронског каталога ОПАК (Online Public Access Catalog – OPAC), који је на интернету јавно доступан на адреси www.vbs.rs/cobiss/ или на сајту Универзитета на адреси www.kpu.edu.rs, преко линка на страници Библиотеке.

Преко сервиса КОБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за  обједињену набавку, www.kobson.nb.rs), којем је Библиотека приступила 2004. године, у библиотеци Универзитета корисницима је омогућен онлајн приступ часописима у електронској форми са текстом у целини. Доступно је више од 35.000 страних научних часописа и 150.000 књига најпознатијих светских издавача (Elsevier, Springer, Oxford, Cambridge), неколико индексних база података, као и садржаји са отвореним приступом.

Јаков“ (http://jakov.kpu.edu.rs) је дигитални репозиторијум научних резултата и публикација Криминалистичко-полицијског универзитета отвореног приступа. Његова софтверска платформа прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација (усклађеност са захтевима Европске комисије у вези са отвореним приступом публикацијама; дисеминација кроз „OpenAire“, „BASE“, „CORE“, „Google Scholar“; интегрисани „ORCID“ (Open Researcher and Contributor ID).

Универзитет је у потпуности припремљен за наставу у условима пандемије COVID-19

На Универзитету се поштују све прописане мере заштите како би се студентима омогућило да безбедно похађају наставу и извршавају своје испитне обавезе. Универзитет има и развијену инфраструктуру и адекватан простор, као и искусне наставнике и сараднике за извођење онлајн наставе. У том смислу, настава се изводи у складу с највишим стандардима без обзира на спољашње услове.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени