проф. др Драган Ранђеловић

 

Уџбеник Основи информатике урађен је према наставном програму истоименог предмета који се изучава на првој години академских студија студијског програма Информатика и рачунарство Криминалистичко-полицијске академије у Београду. Садржи укупно седам глава којима су обухваћене следеће теме: 1) увод у информатику, 2) архитектура рачунара, 3) софтвер, 4) рачунарске мреже, 5) апликациони софтвер, 6) информациони системи и 7) рачунарство у облаку. У сваком поглављу је дат илустративни приказ одговарајућих садржаја, праћених практичним примерима који читаоцу омогућавају да проверава стечена знања и лакше разуме презентовану материју.

 

2018, 506 стр.
ISBN 978–86–7020–392–1

prof. dr Bratislav S. Tošić
prof. dr Jovan P. Šetrajčić
prof. dr Stevo K. Jaćimovski

 

Mонографија Методи теоријске физике настала је према идејној концепцији професора Братислава Тошића, академика ВАНУ, с циљем да надокнади недостатак ове врсте литературе на српском језику. Монографија је конципирана према савременом курсу Математичке физике који је он засновао и годинама држао студентима физике на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Иако је професор Братислав Тошић креирао значајан део монографије, нажалост није дочекао да она добије свој коначан облик. Друга два аутора, његови студенти и потоњи сарадници, узели су на себе обавезу да овај замашан посао доврше.

 

2018, 499 стр.
ISBN 978–86–7020–394–5

Едиција „Монографије“ ; књ. 32
доц. др Зоран Кесић

 

Ова монографија се бави актуелном и на нашим просторима недовољно теоријски обрађеном и емпиријски истраженом криминалном појавом корупције у полицији. У првом делу књиге су обухваћени основни криминолошки аспекти проблема корупције у полицији, тако да се читалац најпре упознаје с њеним појмом и појавним облицима, а затим му се пружају исцрпне информације о идентификованим факторима ризика од њеног настанка и развоја, специфичностима последица коруптивног поступања припадника полиције на индивидуалном и друштвеном нивоу, као и о пракси супротстављања корупцији и особеностима мноштва мера и механизама који се предузимају и примењују ‒ како у свету тако и код нас. У другом делу аутор преиспитује допринос и домашај појединачних истраживачких приступа проблему корупције у полицији, а потом показује и аргументује како истраживање сложених криминалних појава захтева приступ утемељен на триангулацији истраживачких стратегија. Рад је настао у оквиру научноистраживачког пројекта „Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције“, који Криминалистичко-полицијска академија у Београду финансира и реализује у периоду 2015–2019. године.

 

2017, 355 стр.
ISBN 978–86–7020–389–1

тематски зборник радова

 

Тематски зборник радова Форензички методи у криминалистици садржи 18 радова у шест истраживачких области и обухвата део истраживачких резултата остварених у 2016. години на петогодишњем пројекту „Форензички методи у криминалистици“ (2015–2019), који реализује тим Криминалистичко-полицијске академије под руководством проф. др Радована Радовановића. У њима се третирају питања и задаци научно-стручне обраде места криминалног догађаја (кривичног дела), правни аспекти употребе одређених метода на објектима затеченим на месту догађаја/дела, њихова примарна идентификација уколико је могућа, као и пренос и секундарна идентификација у форензичкој лабораторији, како би сви ти поступци омогућили стручну, професионалну и јасну презентацију кривичног дела на суду. Коришћење форензичких метода за идентификовање особа и трагова материјала у криминалистици, као и коришћење потребне правне регулативе за њихову употребу, представљају значајан допринос развоју и унапређењу криминалистичко-форензичке праксе.

 

2017, 359 стр.
ISBN 978–86–7020–391–4

зборник сажетака
можете преузети овде

 

Зборник садржи сажетке радова презентованих на конференцији „Регионална сарадња у сузбијању прекограничног криминала: савремени изазови тероризма и мигрантске кризе“, коју је Криминалистичко-полицијска академија, у сарадњи с Факултетом безбједносних наука у Бањој Луци и Фондацијом „Ханс Зајдел“, организовала у мају 2018. године у Бјељини, БиХ. Радови се односе на нове облике испољавања тероризма, радикализацију и насилни радикализам, спречавање тероризма, радикализма и насилног екстремизма, мигрантску кризу и борбу против организованог криминала у вези с мигрантском кризом. Аутори и коаутори радова су уважени стручњаци из области безбедности (DCAF, Љубљана, Министарство унутрашњих послова Републике Српске и Министарство унутрашњих послова Републике Србије), као и научни радници с Факултета безбједносних наука у Бањој Луци, Криминалистичко-полицијске академије у Београду, Факултета безбедности у Београду, Полицијске академије у Даниловграду, Црна Гора, Факултета политичких наука у Бањој Луци, Факултета политичких наука у Београду и Полицијске академије у Бањој Луци.

 

2018, CD-ROМ
ISBN 978–86–7020–396–9

тематски зборник радова

 

Овај тематски зборник радова је настао као резултат истраживања у оквиру истоименог пројекта који Криминалистичко-полицијска академија у Београду реализује у периоду 2015–2019. године. Посвећен је управљању полицијском организацијом схваћеној у ширем смислу, јер обухвата и субјекте намењене за заштиту и спасавање, при чему је управљање засновано на учинку (резултатима рада). За такав приступ управљању полицијском организацијом од значаја су: перформансе (способности), компетенције (знања, вештине, навике), мотивација полицијских службеника, као и сарадња организационих јединица полиције с релевантним субјектима безбедности. То су разлози због којих зборник садржи радове о управљању полицијском организацијом заснованом на учинку при обављању полицијских послова и послова заштите и спасавања.

 

2017, 271 стр.
ISBN 978–86–7020–390–7

проф. др Ненад Милић

 

Уџбеник Мапирање криминала омогућава студентима четврте године Криминалистичко-полицијске академије стицање основних теоријских и практичних знања која се односе на анализу и картографско приказивање геопросторне дистрибуције кривичних дела и других догађаја од значаја за рад полиције, а у контексту унапређења аналитичке подршке вршењу полицијских послова. Уџбеник обрађује практични и теоријски значај геопросторних аспеката криминалне активности у анализи и разумевању криминала (први део). Како се данас анализа и визуелизација геопросторних података не могу замислити без употребе географских информационих система (ГИС), садржаји који за циљ имају да упознају читаоца са основним појмовима ГИС такође проналазе место у овом уџбенику (други део). Мапирање криминала је значајан чинилац подршке доношењу одлука у полицији како на различитим хијерархијским нивоима ‒ од тактичког (четврти део) до стратешког (пети део), тако и у различитим групама послова полиције ‒ послови полиције опште надлежности, саобраћајне полиције и криминалистичке полиције. На крају, мапирање криминала проналази своје место и у савременим концептима рада полиције ‒ концепту рада полиције на жаришту, концепту рада полиције у заједници и проблемски оријентисаном раду полиције и географском профилисању.

 

2017, 495 стр.
ISBN 978-86-7020-388-4

проф. др Бранкица Поповић
доц. др Кристијан Кук

 

Тежиште уџбеника Информациони системи јесте на упознавању појмова везаних за развој и примену информационих система, нарочито oних у вези с пословним процесима. У првом поглављу се уводе основни елементи из области информационих система. Друго поглавље се бави развојем пословних информационих система, док је њихова примена објашњена у трећем поглављу. Најважнији организациони, етички и друштвени аспекти информационих система приказани су у четвртом поглављу. У том поглављу су дати и основни принципи заштите информационих система. У петом поглављу су приказани модели података, док се шесто поглавље бави ER (Entity-Relationship) шемама. Област пројектовања информационих система, приказана у седмом поглављу, обрађена је у мери која је довољна да се нека релациона база података успешно имплементира у информациони систем. У последњем, осмом поглављу објашњени су ЈET технологија и веза са MS Access-ом.

 

2017, 203 стр.
ISBN 978–86–7020–384–6

Едиција Монографије; књ. 31
др Дејан Бошковић
доц. др Владимир М. Цветковић

 

Актуелност проблематике опасних а посебно експлозивних материја нарочито је уочљива с обзиром на постојећу опасност од изазивања удеса односно извршења кривичних дела експлозијом експлозивних материја с тежим последицама за живот људи, имовину и животну средину, који су последњих година све учесталији. Значај процене ризика у спречавању кривичних дела која се могу извршити експлозивним материјама, с једне стране, и недовољна заступљеност стручне и научне литературе из те области, с друге стране, кључни су разлози који су утицали на опредељење аутора да се баве тим истраживањима. Монографија је писана на основу резултата теоријских и емпиријских истраживања спроведених током израде докторске дисертације под називом „Специфичности спречавања и сузбијања кривичних дела извршених експлозивним материјама“, коју је аутор др Дејан Бошковић одбранио у новембру 2012. године на Факултету за безбедност и заштиту у Бањој Луци, као и на основу накнадно спроведених истраживања оба аутора у наведеној области. Рад је истовремено резултат научно-истраживачког пројекта под називом „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“, који финансира и реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду у периоду 2015−2019. године, а чији је руководилац проф. др Дане Субошић.

 

2017, 157 стр.
ISBN 978–86–7020–382–2

треће издање
проф. др Горан Бошковић

 

Треће, репринт издање уџбеника Организовани криминал је искорак напред ка разумевању нових домета домаће и иностра¬не теорије и праксе у области супротстављања организованом криминалу, њиховој уградњи у ткиво постојећег штива и презентацију стручној и читалачкој јавности.

 

2017, 298 стр.
ISBN 978–86–7020–284–9

Том 2
тематски зборник радова

 

Тематски зборник под насловом Полиција и правосудни органи као га¬ранти слободе и безбедности у правној држави представља резултат ис¬тоименог научно-стручног скупа с међународним учешћем, одржаног од 23. до 25. маја 2017. године на Тари. Зборник садржи радове еминентних посленика науке и струке из осам земаља, чије расправе и анализе дотичу разноврстан спектар значајних ак¬туелних питања везаних за улогу полиције и правосуђа у заштити људских права и безбедности грађана у савременим условима. Његова актуелност се огледа и у радовима који критички сагледавају однос редовног и уставног правосуђа на пољу заштите људских права, посебно имајући у виду пред¬стојећу уставну реформу у сфери правосуђа, коју би сагласно Акционом плану за поглавље 23 у процесу приступања Републике Србије Европској унији требало спровести до краја 2017. године. Поред радова који се баве питањима уставноправне и кривичноправне заштите људских права и слобода у националној, компаративној и међународној перспективи, у пуб¬ликацији су посебно заступљени радови који третирају различите проблеме везане за улогу полиције у сузбијању и превенцији кривичних дела и прекр¬шаја, ефективну сарадњу државних органа у контроли криминала, као и међународну сарадњу у функцији делотворнијег и ефикаснијег одговора на проблеме организованог и високотехнолошког криминала, илегал¬них миграција, тероризма и других савремених претњи. Најзад, у фокусу једног броја радова су развој полицијске организације, односно улога поли¬ције, њен имиџ и однос с грађанима у историјској визури и у савременим условима.

 

2017, 471 стр.
ISBN 978–86–7020–385–3

Thematic Proceedings of International Significance

 

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса“, који је одржан седми пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији од 7. до 9. новембра 2017. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у три тома и садржи укупно 131 рад на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Белoрусије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Бангладеша, Уједињених Арапских Емирата, Грчке, Мађарске, Македоније, Румуније, Руске Федерације, Србије, Словачке, Словеније, Чешке, Швајцарске, Турске, Украјине, Италије, Аустралије и Велике Британије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

 

2017, 495, 461, 476 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3
ISBN 978–86–7020–378–5 (Vol. I)
ISBN 978–86–7020–386–0 (Vol. II)
ISBN 978–86–7020–387–7 (Vol. III)

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Саша Милојевић
доц. др Бојан Јанковић

 

Уџбеник Основи полицијске тактике обрађује проблематику поступања полицијских службеника и јединица полиције при примени полицијских овлашћења у складу са одредбама Закона о полицији (ступио на снагу 2016. године) и више подзаконских аката, при обављању позорничке и патролне делатности, пружању полицијске помоћи у извршењима, реализацији обезбеђења одређених личности, објеката, јавних окупљања и простора, успостављању јавног реда и мира нарушеног у већем обиму, затим упаду у објекат и заштити државне границе. Посебно су сагледани садржаји који се баве тактиком заштите личне безбедности полицијских службеника при полицијским интервенцијама. У односу на прво издање уџбеника, у овом издању су обрађене потпуно нове теме, као што су тактика заштите државне границе и традиционални и проактивни начини обезбеђења спортских приредби. У складу с новим одредбама Закона о полицији, посебно се разматрају нова средства принуде, електромагнетна средства и распршивачи с надражујућим средством, док су тактике примене средстава принуде предвиђених у ранијим законским решењима прилагођене новим законским решењима. Осим Закона о полицији обрађена су и нова законска решења која у великој мери утичу на тактике примене полицијских овлашћења, а пре свега поједине одредбе Закона о окупљању грађана, Закона о јавном реду и миру и Закона о оружју и муницији. Такође, уџбеник је обогаћен новим ауторским фотографијама, скицама и табелама којима се текст приближава читаоцима.

 

2017, 367 стр.
ISBN 978–86–7020–381–5

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Зоран Ђурђевић
проф. др Ненад Радовић

 

Уџбеник Криминалистичка оператива, намењен студентима основних струковних и академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, бави се питањима организовања криминалистичке полиције у супротстављању савременим облицима криминала. Промене у трећем, измењеном и допуњеном издању су логичан резултат потребе да се унапреди структура уџбеника и унесу тематске целине које су одраз нових тенденција у криминалистици и стратешких праваца развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Тематске целине у уџбенику су организоване тако да се студенти прво упознају с основним карактеристикама доказивања и моделима и начинима управљања криминалистичким истрагама, а затим с методама за оцену материјалних и личних доказа, односно израдом и начином употребе аналитичких производа у доказивању кривичних дела. Посебна пажња је посвећена научним методама за анализу, повезивање и евалуацију доказа. С обзиром на чињенице да је криминалитет све више глобални проблем и да је за успешно супротстављање тој појави неопходан наднационални приступ, значајну новину у овом издању представља и део о заједничким истражним тимовима.

 

2017, 580 стр.
ISBN 978–86–7020–383–9

друго, измењено и допуњено издање

 

У периоду април–мај 2016. године Криминалистичко-полицијска академија организовала је обуку за око 60 припадника Пореске полиције, чија су тема биле методе истраге у области пореских кривичних дела. Финансијску подршку пружио је ГИЗ, као имплементациона организација у име немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој. Као резултат те обуке и сарадње Пореске управе и Криминалистичко-полицијске академије, уз подршку ГИЗ-а, припремљен је овај приручник, који би требало да значајно допринесе оспособљености припадника Пореске полиције за ефикасну примену полицијских овлашћења у доказивању пореских кривичних дела. Приручник је састављен од девет деловa. Поред практичних знања неопходних за свакодневни рад инспектора Пореске полиције, пружа и информације о активностима које Сектор пореске полиције предузима ради унапређења организације рада и проширења овлашћења када су у питању пореска кривична дела. Приручник ће представљати корисну литературу за сваког инспектора Пореске полиције, извор правних и криминалистичких знања чија ће примена допринети ефикасности рада Пореске полиције, заштити буџета Републике Србије и високом поверењу грађана у Пореску полицију.

 

2017, 330 стр.
ISBN 978–86–7020–380–8

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs