Нова издања

Криминалистичко профилисање, друго издање

Едиција „Монографије“ ; књ. 11
проф. др Зоран Ђурђевић
проф. др Даг Коларевић
проф. др Звонимир Ивановић
проф. др Бобан Милојковић

 

Криминалистичко профилисање је алат истраге и мултидисциплинаран процес извођења закључака о карактеристикама учиниоца на основу последице извршеног кривичног дела. С обзиром на то да израда профила захтева широко знање, у изради монографије су и учествовали аутори различитих образовних профила. Монографија је намењена како студентима другог степена студија на Криминалистичко-полицијској академији, тако и свима заинтересованим за усвајање специфичних аналитичких знања за повезивање последице кривичног дела и детерминаната у току извршења (укључујући и профил жртве) с елементима профила учиниоца (варијаблама личности, психодинамичким, социодемографским и другим геопросторним карактеристикама).

 

2019, 331 стр.
ISBN 978–86–7020–235–1

Техничка средства полиције: Практикум

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Радован В. Радовановић
Трајан Ж. Антић
доц. др Горан С. Јованов
Давор Ж. Петровић

 

На основу вишегодишњег искуства у настави и практичној реализацији садржаја наставног предмета Техничка средства полиције у оквиру основних академских и струковних студија на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, аутори су се определили за дати тематски корпус, поштујући дидактичко-методичке принципе, ради остварења целовитости односно комплементарности с истоименим уџбеником из 2015. године. Практикум треба да омогући студентима да усвоје целовита знања и вештине у домену техничких средстава која користе полицијски службеници. Узимајући у обзир чињеницу да је готово немогуће једним уџбеником и једним помоћним уџбеником обухватити сва та техничка средства, обрађују се она која ће полицијски службеници користити у непосредном раду на почетку каријере или она за чије ће коришћење, чување, одржавање и занављање бити одговорни касније као менаџери тактичког и оперативног нивоа. Практикум могу користити и полазници основне полицијске обуке, као и полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Србије у оквиру стручног образовања, оспособљавања и усавршавања.

 

2019, 351 стр.
ISBN 978-86-7020-414-0

Економски криминал

проф. др Александар Чудан
проф. др Светлана Николоска

 

Уџбеник Економски криминал написан је према плану и програму истоименог предмета који се изучава на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду. Састоји се из осам деловима у којима се разматрају: генеза економских односа и економског криминала (с посебним освртом на одредбе Душановог законика у вези с наведеном проблематиком); етиологија економског криминала, односно ендогени и егзогени чиниоци који су кључни за његово настајање и испољавање; савремене методе и субјекти супротстављања економском криминалу; усклађивање националне нормативе у области борбе против економског криминала с међународним стандардима и анализа кључних међународних аката у области његове репресије; криминалистичке карактеристике економског криминала и начин криминалног деловања његових актера; савремени појавни облици економског криминала; значај књиговодства у откривању криминалних радњи у сфери економских деликата, као и методика откривања и доказивања кривичних дела економског криминала.

 

2018, 413 стр.
ISBN 978-86-7020-400-3

Криминалистичка методика

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Дарко Маринковић
проф. др Оливер Лајић

 

Неспорно је да динамика криминала захтева и динамику научне и стру¬чне мисли која се на њега односи. У том контексту, четврто, измењено и до¬пуњено издање уџбеника Криминалистичка методика још једном потврђује чињеницу да решења кривичног законодавства и криминалистике нису и не смеју бити коначна и непроменљива. Поред многобројних измена и допу¬на унутар појединих наслова и поднаслова, ово издање уџбеника је проширено за једну нову тематску јединицу – Криминалистичка методика откривања и доказивања привредног криминала, аутора проф. др Оливера Лајића. Поред тога, свака тематска јединица је допуњена подацима о апсолутном броју разма¬траних кривичних дела извршених у периоду 2013–2017. године, часовнику злочина и стопи криминала за посматрани период.

 

2019, 455 стр.
ISBN 978-86-7020-413-3

Практикум из криминалистичке тактике

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Милан Жарковић
проф. др Звонимир Ивановић
Зорица Милетић

 

Практикум је настао као жеља и потреба да се процес наставе додатно обогати садржајима који имају наглашену апликативну компоненту и, на тај начин, помогне студентима да овладају знањима и вештинама значајним за поступање у конкретним ситуацијама. Посебна вредност практикума се огледа у оригиналним примерима из праксе за сваку појединачну тематску јединицу, који садрже најзначајнија писана акта сачињена поводом предузетих оперативних и доказних мера и радњи. На приказане примере сачињених писаних аката надовезују се њихова анализа и питања и задаци, чији одговори и решења произилазе из правилног криминалистичког расуђивања и закључивања али и виспреног тумачења законских норми. Практикум целовито и у складу с практичним криминалистичким радом сублимира знања која су студенти претходно већ стекли из предмета Криминалистичка тактика, Криминалистичка техника, Кривично процесно право и Кривично право.

 

2018, 239 стр.
ISBN 978-86-7020-411-9

Tehničko-tehnološke karakteristike materijala

проф. др Дејан Раковић
проф. др Стево Јаћимовски

 

Уџбеник Техничко-технолошке карактеристике материјала се бави основама науке о материјалима и инжењерингом њихових својстава, као и карактеристикама и применом материјала у електротехници, машинству и мултидисциплинарним биомедицинским наукама. Уџбеник ће знатно олакшати изучавање материјала и технологија студентима факултета и високих школа електротехничких, машинских и биомедицинских усмерења, чему ће свакако допринети и већи број решених задатака, датих на крају поглавља као добра илустрација карактеризације, селекције или инжењеринга својстава ма¬теријала, или као допунска разматрања сложенијих теоријских концепата изостављених у главном тексту. Уџбеник садржи и два сажета додатка из квантне механике и статистичке физике, који читаоцу могу олакшати дубље разумевање приме¬не теоријских концепата наведених дисциплина у мултидисциплинарној науци о материјалима. Трећи додатак приказује упоредне карактеристике појединих типова материјала.

 

2018, 498 стр.
ISBN 978-86-7020-412-6

Управљање ризицима у кризним ситуацијама изазваним клизиштима

Едиција „Монографије”; књ. 34
проф. др Слободан Миладиновић
доц. др Владимир М. Цветковић
проф. др Срђан Милашиновић

 

Ова монографија научнопопуларно, лексични јасно и систематично презентује научној и другој читалачкој јавности стање и проблеме у области перцепције ризика и угрожености становништа у условима елементарних непогода изазваних клизиштима. Њени аутори дају значајну и успелу теоријску и емпиријску анализу круцијалних питања везаних за све израженије проблеме који прате природне катастрофе и управљање ванредним ситуацијама, које угрожавају животе људи, узрокују економске и социјалне губитке и наносе директну и индиректну штету приватним и јавним добрима. Монографија је веома актуелна с обзиром на искуства Републике Србије у управљању кризним ситуацијама изазваним клизиштима, тако да има и велики друштвени значај. Резултати истраживања могу суштински допринети унапређењу кризног менаџмента, управљању у ванредним ситуацијама, санацији последица природних катастрофа изазваних поплавама, као и повећању спремности грађана да реагују у случају природних непогода.

 

2018, 293 стр.
ISBN 978–86–7020–393–8

Уставно право

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Дарко Симовић
проф. др Владан Петров

 

Уџбеник Уставно право је покушај синтезе традиционалне школе уставног права и модерних струја у уставном праву, које су последица еволуције уставног права и које се баве интернационализацијом уставног права, уставним плурализмом, као и преиспитивањем класичних појмова суверености и супрематије устава. Убрзо после другог издања, појавила се потреба за трећим, измењеним и допуњеним издањем овог уџбеника како би се осавременио и унапредио. Поред усклађивања садржине с променама у позитивном праву, од којих се најзначајније односе на Закон о локалној самоуправи из јуна 2018. године, дописане су и две нове тематске целине: Структура и систематика устава и Распуштање парламента. Такође, рукопис је растерећен сувишних детаља, посебно оних историјског и компаративног карактера.

 

2018, 462 стр.
ISBN 978–86–7020–410–2

Систем обезбеђења лица и имовине

проф. др Александра Љуштина

 

Циљ овог уџбеника је да се студентима на прегледан и приступачан начин изложи и објасни теорија система обезбеђења лица и имовине, као и да се развије вештина примене системског приступа у обезбеђењу лица и имовине. Уџбеник садржи основе система обезбеђења лица и имовине и разматра следеће његове аспекте: основни извори и облици угрожавања безбедности лица и имовине, правна регулатива приватног обезбеђења лица и имовине, безбедносна заштита штићених лица, објеката и имовине и безбедносна култура у систему обезбеђења лица и имовине.

 

2018, 176 стр.
ISBN 978–86–7020–397–6

Uticaj elektronskog podsistema na posebne oblike kristalnih nanostruktura

Edicija Monografije; knj. 36
prof. dr Jovan P. Šetrajčić
prof. dr Stevo K. Jaćimovski
dr Slađana M. Stojković

 

Монографија обухвата неке од резултата истраживања спроведених у оквиру пројекта Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, до којих је у последње две, скоро три деценије дошла група истраживача бавећи се истраживањем фундаменталних физичких својстава материјала у моделима узорцима наноскопских димензија. Резултати тих истраживања доприносе бољем разумевању веома значајних структура које су у жижи интересовања науке о материјалима због њихових могућих практичних апликација (високотемпературска суперпроводност, квантни компјутери, квантни пренос информација итд.). Монографија садржи пет делова. У правом делу је дат преглед особина савремених материјала који се битно разликују у нискодимензионим узорцима, док су у другом делу анализирани електронски систем и његове основне микроскопске карактеристике у великим, просторно неограниченим (балк) кристалним структурама. Трећи и четврти део садрже истраживања доприноса носилаца наелектрисања у адекватним наноструктурним кристалним структурама (ултра танки филмови и суперрешетке), као и њихова фундаментална својства. У петом делу су побројани најважнији резултати истраживања.

 

2018, 110 стр.
ISBN 978–86–7020–409–6

9 Archibald Reiss Days, Vol. I & II

Thematic Proceedings of International Significance

 

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса”, који је одржан осми пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији 2. и 3. октобра 2018. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у два тома и садржи укупно 90 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Канаде, Сједињених Америчких Држава, Мађарске, Шпаније, Велике Британије, Македоније, Републике Српске, Босне и Херцеговине, Италије, Уједињених Арапских Емирата, Немачке, Словачке, Русије, Кине, Словеније, Црне Горе, Хрватске, Швајцарске, Аустралије, Румуније и Србије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

 

2018, 497, 540 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3
ISBN 978–86–7020–407–2 (Vol. I)
ISBN 978–86–7020–408–9 (Vol. II)

Zbirka testova iz gramatike engleskog jezika

drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje
Mirjana Stojov
Vesna Anđelić Nikolendžić

 

Ново издање овог приручника представља интегрисану верзију претходног штампаног издања и електронске збирке, тако да се у великој мери приближава идеалу холистичког приступа. Може се користити самостално, за проверу и проширивање стечених знања, као и у настави, за рад на часу или организовање забавних, едукативних квизова. Граматичка вежбања нешто су мање захтевна у погледу лексике и не везују се нужно за професионални језички регистар полицијске, криминалистичке или правне струке, док се вежбања намењена провери познавања термина и усвајању стручне терминологије у потпуности фокусирају на поменуте области. За сва вежбања из оба дела приручника дата су решења, а на корисницима је да одлуче да ли ће их употребити или злоупотребити.

 

2018, 125 стр. + CD-ROM
ISBN 978–86–7020–399–0

Идеја владавине права: Од античких корена до савремене правне теорије и праксе

електронско издање
Едиција „Монографије”; књ. 35
проф. др Радомир Зекавица

 

Ова, 35. књига у едицији Монографије читаоцима нуди детаљну и темељну анализу суштине и идеје владавине права. Аутор прати ову идеју од њеног настанка у оквиру античке мисли, римске правне традиције, средњовековне теорије и праксе, да би њен теоријски развој окончао у савременој правној теорији, разматрајући њене кључне представнике и њихова схватања владавине права и правне државе. У последњем делу студије, у форми синтетичког и критичког осврта, аутор износи своје виђење основне идеје и сврхе владавине права и опредељује се за њен материјални концепт, што подразумева, између осталог, расправу о основним вредностима којима владавина права треба да служи. Према његовом мишљењу, идеја владавине права је једна од најплеменитијих идеја у историји правне теорије, која својим истраживачима омогућава да разумеју услове за остваривање слободног и достојанственог живота појединаца унутар политичке заједнице као принудног поретка власти. Она је истовремено и израз потребе да се државна власт ограничи законима утемељеним у уму, како би се обезбедили слобода појединца и његова заштита од потенцијалне самовоље политичке власти и остварили услови за потпун развој свих стваралачких потенцијала људске личности.

 

2018, CD-ROМ
ISBN 978–86–7020–406–5

Утисци из рата једног седамнаестогодишњег српског добровољца

Едуар Петровић

 

У колективном памћењу Срба Велики рат је забележен као херојско доба, као доба у коме је српски народ, упркос проживљеној голготи, смогао снаге за васкрс. У читавој плејади оних којима је Отаџбина била светиња вреднија од сопственог живота и који су, сматрајући дужност према својој држави за част, по избијању рата похитали у Србију, био је и један, данас готово потпуно заборављени младић – Едуар Петровић, син Николе Петровића, почасног конзула Србије у Женеви. Свој вишемесечни боравак у редовима српске војске током 1915. године Едуар Петровић је описао у књижици Утисци из рата једног седамнаестогодишњег српског добровољца, објављеној у Женеви на француском језику. У предговору књиге написаном на српском фронту крај Битоља у новембру 1916. године, знаменити пријатељ Срба Арчибачд Рајс позвао је читаоце да саслушају искрено и истинито сведочанство о одисеји српског народа коју је, исто као и он сам, и писац проживео.

 

2018, 61 стр.
ISBN 978–86–7020–401–0

Национална безбедност

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Саша Мијалковић

 

Разлози аутора за писање четвртог, измењеног и допуњеног издања уџбеника Национална безбедност су многобројни, а међу њима доминирају: динамичност безбедносних претњи у свету и у земљама у окружењу; далеко развијенија безбедносна и политичка култура у органима државне власти, што је значајно изменило и унапредило политику и праксу националне безбедности; изразита диманичност на пољу међународних интеграција Републике Србије и хармонизација националног законодавства са законодавством Европске уније; унапређена међународна сарадња Републике Србије у безбедности; реформа појединих сектора националног система безбедности Републике Србије; усвајање нове Стратегије националне безбедности Републике Србије; нове наставне потребе у високом полицијском школству и у високошколским установама у земљи и у иностранству из којих се регрутују припадници сектора безбедности и други. Тако су се у новом издању уџбеника нашли потпуно нови текстови у оквиру следећих наслова: Међународни положај државе, Будућност тероризма, Шпијунажа, Злочини злоупотребе политичке моћи, Угрожавање безбедности саобраћаја, Демографски изазови и ризици, Сектор унутрашњих послова, Царински органи, Сектор за контролу примене царинских прописа, Систем безбедности државне границе, Систем супротстављања организованом криминалу и тероризму, Систем супротстављања корупцији, Пореска полиција, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Систем заштите информационе безбедности, Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама, Систем енергетске безбедности, Систем безбедности саобраћаја и Безбедносно проверавање лица.

 

2018, 447 стр.
ISBN 978–86–7020–402–7
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени