Нова издања

Безбедност саобраћаја у локалној заједници. књ. 1 и 2

Зборник радова с X међународне конференције,
Крагујевац, 22-25. април 2015.

Десета међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. Преко шездесет радова објављених у две књиге зборника промовишу најважније међународне документе и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2015, 325, 333 стр.
ISBN 978–86–7020–315–0 (Књ. 1)
ISBN 978–86–7020–316–7 (Књ. 2)

Полицијски менаџмент: теоријско-емпиријске основе

Едиција „Монографије“ ; књ. 23
др Светлана Ристовић

Монографија Полицијски менаџмент: теоријско-емпиријске основе настала је као резултат рада аутора у овиру више пројеката и састоји се из теоријског и емпиријског дела. Теоријски део монографије се бави истраживањем релевантне литературе и правних основа органа државне управе и руковођења у њима, посебно одређењима полиције и полицијског менаџмента. Избором и промишљањем теоријских сазнања и осмишљавањем законских регулатива осветљава се и одређује суштина органа државне управе, пре свега полиције. Када је у питању истраживање праксе полицијског менаџмента акценат је био на дијагностицирању и уопштавању као и препознавању добрих примера. Представљена су сазнања из три значајнија емпиријска истраживања којa је aуторка ове монографије самостално спровела, као и сазнања из истраживања појединих сегмената праксе спроведена у оквиру пројеката.

 

2015, 284 стр.
ISBN 978–86–7020–312–9

Унапређење полицијских послова у безбедности саобраћаја

Зборник радова

Полазећи од места и улоге полиције у заштитном систему безбедности саобраћаја, успостављена је традиција одржавања међународног научно-стручног скупа посвећеног унапређењу полицијских послова у безбедности саобраћаја. Зборник радова с XIII скупа, одржаног у хотелу „Оморика“ на Тари од 4. до 6. новембра 2014. године, садржи радове представника полицијских организација из преко двадесет европских земаља. У веома разноврсним стручним излагањима и расправама сагледавани су различити аспекти проблема безбедности саобраћаја, различити нормативно-правни оквири и приступи, а нарочито различита пракса саобраћајне полицијске принуде. Препознати су примери најбоље полицијске праксе, добре друштвене организације, сарадње и усаглашеног деловања различитих субјеката безбедности саобраћаја у појединим земљама. Посебно значајан помак је остварен у усаглашавању полицијске праксе и размени и учењу на основу туђег и сопственог искуства.

 

2014, 126 стр.
ISBN 978–86–7020–308–2

Кривично процесно право

доц. др Александар Бошковић
доц. др Тања Кесић

У уџбенику Кривично процесно право материја кривичног процесног права je представљена кроз општи и посебни део, следећи у теорији општеприхваћену систематику. У општем делу су обрађена питања која се односе на опште напомене о кривичном процесном праву и кривичном постуку и детаљ¬но анализирани институти кривичнопроцесних субјеката и кри¬вичнопроцесних радњи. Посебни део обухвата излагање о начелима и току кривичног поступка, с акцентом на представљање законских одредаба и најзначајнијих теоријских гледишта о предистражном и истражном поступку и полицијским активностима у тим фазама претходног кривичног поступка. Посебна пажња је посвећена доказ¬ним радњама и полицијским активностима усмереним ка хапшењу и задржавању лица и споразумима јавног тужиоца и окривљеног. Детаљно су обрађене и остале фазе првостепеног кривичног поступка, редов¬ни и ванредни правни лекови, као и посебни и помоћни поступци. Имајући у виду да је уџбеник, пре свега, намењен студентима Криминалистичко-полицијске академије, целокупна материја која се односи на истражни по¬ступак у целини и на друга питања из делокруга делатности полиције у кривичном поступку детаљно је анализирана и обрађена.

 

2015, 418 стр.
ISBN 978-86-7020-310-5

Безбедност у ванредним ситуацијама

проф. др Драган Млађан

Предмет истраживања и претежни садржај уџбеника Безбедност у ванредним ситуацијама односе се на штетне ефекте опасности ненамерног карактера чији је извор човек односно технологија (пожари, хаварије, експлозије, рушење зграда и др.), опасности од природних непогода (земљотреси, поплаве, клизишта, снежне лавине и др.), њихову интеракцију и заштиту људи, имовине и животне средине од тих опасности. У уџбенику је такође дата класификација ванредних ситуација према различитим критеријумима ‒ фазе развоја, брзина ширења, обим/размере, порекло/узрок настанка и учесталост, а приказани су и основни теоријски модели удеса и катастрофа техногеног карактера, као и данас незаобилазни концепт одрживог развоја.

 

2015, 457 стр.
ISBN 978-86-7020-309-9

Основе безбедности саобраћаја

проф. др Крсто Липовац
проф. др Драган Јовановић
проф. др Милан Вујанић

Овај уџбеник заједно су реализовале три водеће научно-образовне институције у области безбедности саобраћаја у Србији: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду и Криминалистичко-полицијска академија у Београду. Уџбеник је резултат вишегодишње врло успешне сарадње и координације наставника поменутих установа и сазревања свести о потреби усаглашавања заједничких основа безбедности саобраћаја које ће се изучавати на овим установама, али и на високим и у средњим школама које својим наставним програмима обухватају и област безбедности саобраћаја.
Систематским обухватањем и обрадом релевантних области, као и уношењем резултата сопствених истраживања и личног искуства у току свог службовања, аутори су успели да сачине дело које ће имати широк круг корисника у области саобраћајних и других наука и које ће моћи да користе студенти свих нивоа као високо стручан и приступачан уџбеник и као поуздану лиитературу.

 

2014, 398 стр.
ISBN 978-86-7020-301-3

Криминалистичкa методика

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Дарко Маринковић
доц. др Оливер Лајић

Уџбеник Криминалистичка методика обрађује криминалистичку методику појединих кривичних дела, чија систематика излагања прати систематику Кривичног законика Србије (кривична дела убиства, отмице, силовања, имовинског криминала, илегалне производње и промета опојних дрога, саобраћајне незгоде с одбеглим учиниоцем, тероризма, злоупотребе службеног положаја и трговине људима). У односу на прво, друго издање уџбеника је допуњено с четири нове теме: криминалистичка методика примања и давања мита, криминалистичко истраживање пожара и паљевина, фалсификовање новца и фалсификовање службене исправе. Текст је прилично осавремењен у односу на претходна уџбеничка издања у области криминалистичке методике јер обрађује актуелне појавне облике појединих кривичних дела, уз истовремено увођење нових, савремених метода њиховог откривања и доказивања. О томе сведоче теме везане за преваре путем интернета или крађу идентитета, савремене методе одузимања моторних возила, тајне лабораторије за производњу дрога, контролисану испоруку наркотика, методе профилирања у истрагама серијских убистава и томе слично.

 

2014, 385 стр.
ISBN 978–86–7020–303–7

Криминалистичко-форензичка обрада места кривичних догађаја II

тематски зборник радова

Овај тематски зборник радова приказује истраживачке резултате остварене у последњој истраживачкој 2014. години у оквиру истоименог пројекта који реализује Криминалистичко-полицијска академија. Радови су груписани у четири целине. Прва целина, под називом Идентификација извршилаца кривичних дела, обухвата препознавање живих особа на основу њихових биометријских карактеристика, препознавање особа на основу њихових лешних или коштаних остатака или трагова пронађених на месту криминалног догађаја и испитивања психолошког, социјалног и правног аспекта њихове личности. Друга истраживачка област – Кривична дела високотехнолошког криминала, приказује анализе специфичних места криминалних догађаја у области високотехнолошког криминала. У трећој истраживачкој области – Идентификације специфичних материјала, у протеклој години су анализиране специфичности обраде места криминалног догађаја Четврта истраживачки област – Криминалистичко-финансијске истраге, посвећена је проблематици која је у средишту интересовања савременог друштва. Укључује методологију проналажења доказа у финансијским истрагама из домена организованог криминала, као и криминалистичке аспекте претресања стана и лица када је реч о специфичним предметима за којима се трага, најчешће у облику формалних докумената о власништву (уговори, решења надлежних државних органа и сл.), докумената који произилазе из власништва (на пример, рачуни за стамбено-комуналне услуге), као и својеручних бележака и компјутерских података.

 

2014, 215 стр.
ISBN 978–86–7020–304–4

Road safety in local community

Зборник одабраних радова са IX међународне конференције, Зајечар, 9–11. април 2014.

Међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ постала је најзначајнији и најбоље посећен научни скуп у региону који третира проблематику безбедности саобраћаја. Традиционално, на овом скупу су представљени најважнији међународни документи и најважнија научна сазнања која могу бити од користи локалним заједницама у региону. Такође су представљене најважније студије и пројекти који су урађени у локалним заједницама у Србији. Овај зборник одабраних радова на енглеском језику заједнички су издали Криминалистичко-полицијска академија из Београда, Bergishe Universität Wuppertal из Немачке, Fakultet prometnih znanosti Univerziteta u Zagrebu и Удружење за безбедност саобраћаја Србије из Новог Сада.

 

2014, 181 стр.
ISBN 978–86–7020–299–3

Структура и функционисање полицијске организације – традиција, стање и перспективе (III)

тематски зборник радова

Зборник радова Структура и функционисање полицијске организације – традиција, стање и перспективе III представља резултат последње (треће) године истраживачког рада научноистраживачког тима на пројекту Криминалистичко-полицијске академије у Београду, који се реализује у периоду 20122014. године. Општи циљ пројекта је био да се научним истраживањем прошлости, садашњости и будућности полицијске организације уопште, као и полицијске организације у Републици Србији, идентификују и научно опишу и класификују вредности и проблеми њихових структурних и функционалних елемената и елемената њиховог окружења, како би се створиле научне основе за заштиту и унапређење позитивних искуства из прошлости и најбоље праксе из садашњости, уз иновативан и савременим потребама примерен развој полицијске организације у будућности. Овај зборник, као и претходна два зборника, могу послужити као научна и стручна основа за квалитетније формулисање и остваривање мисије, визије, циљева, вредности и стратегије Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије, сагласно потребама и очекивањима грађана да полиција буде у њиховој служби, да заслужи њихово поверење и да је поштују и уважавају као субјект заштите њихове безбедности.

 

2014, 206 стр.
ISBN 978–86–7020–306–8

Супротстављање савременом организованом криминалу и тероризму

Књ. 5, зборник радова

Реч је о седмој публикацији, а петом зборнику радова едицијe ΑΣΦΑΛΕΙΑ, у оквиру које наставници, сарадници и истраживачи Криминалистичко-полицијске академије у Београду објављују резултате научноистраживачког пројекта под називом „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграцијa“. Овај зборник радова је само симболични део резултата истраживања које су истраживачи током 2014. године саопштавали на бројним научним конференцијама и објављивали у научним, па и у најпрестижнијим часописима у земљи и у иностранству. Научна знања која су у њима саопштена била су инспирација бројним истраживачима, али и смернице припадницима националног система безбедности у решавању савремених безбедносних проблема.

 

2014, 371 стр.
ISBN 978–86–7020–302–0

Транзиција и економски криминал II

тематски зборник радова

Овај, други број тематског зборника радова настао је као резултат два интерна научно-истраживачка пројекта Криминалистичко-полицијској академији: пројекта „Транзиција и економски криминал“, који је реализован на основу одлуке Наставно-научног већа Академије 18 број 665/1 од 29. новембра 2011. године и који је одобрило Министарство унутрашњих послова Републике Србије актом 01 бр. 2080/2011–2 од 28. фебруара 2011. године, и пројекта „Национална безбедност Републике Србије и безбедносне интеграције“, реализованог на основу одлуке Наставно-научног већа Академије 18 бр. 662/1 од 29. новембра 2011. године, а који је такође одобрило Министарство унутрашњих послова Републике Србије актом 01 бр. 2080/2011–2 од 28. фебруара 2011. године.

 

2014, 216 стр.
ISBN 978–86–7020–305–1

Положај и улога полиције у демократској држави II

тематски зборник радова

Тематски зборник радова Положај и улога полиције у демократској држави II други је зборник радова настао као резултат рада на научноистраживачком пројекту, који под истим називом реализује научноистраживачки тим Криминалистичко-полицијске академије у периоду 2012–2014. године. Зборник садржи десет радова који разматрају проблематику полиције и њеног рада у једном ширем контексту и анализирају међународноправни аспект забране дискриминације и поштовања права на слободу и безбедност личности. У појединим радовима се истиче заштита људских права, анализирају механизми јачања правне државе и инсистира на професионализацији рада управе у нашем друштву. Посебна пажња је посвећена и одсуству дискриминације у раду полиције као једној од основних претпоставки демократије у друштву. Радови који се баве кривичноправним аспектом истраживане проблематике се односе на широк круг питања, од најопштијих – као што су поштовање основних кривичноправних начела као претпоставке правне државе, појачана кривичноправна заштита полицијских службеника и правно регулисање употребе средстава принуде, до упоредноправне анализе положаја и улоге полиције у кривичном поступку.

 

2014, 181 стр.
ISBN 978–86–7020–300–6

Практикум из Криминалистичке тактике

проф. др Милан Жарковић
доц. др Звонимир Ивановић
Дејан Раденковић

Практикум је настао као жеља и потреба да се процес наставе додатно обогати садржајима који имају наглашену апликативну компоненту и, на тај начин, помогне студентима да овладају знањима и вештинама значајним за поступање у конретним ситуацијама. Посебна вредност практикума се огледа у оригиналним примерима из праксе за сваку појединачну тематску јединицу, који садрже најзначајнија писана акта сачињена поводом предузетих оперативних и доказних мера и радњи. Нема сумње да ће практикум помоћи студентима да лакше сагледају сложеност поступања у конкретним криминалистичким обрадама и истрагама, те непосредно и концизно понудити решења многобројних недоумица које се могу јавити у њиховој реализацији. На приказане примере сачињених писаних аката надовезују се њихова анализа и с њом у вези постављена питања и задаци, чији одговори и решења произилазе из правилног криминалистичког расуђивања и закључивања, али и виспреног тумачења законских норми. Практикум целовито и блиско практичном криминалистичком раду сублимира знања која су студенти претходно већ стекли из предмета Криминалистичка тактика, Криминалистичка техника, Кривично процесно право и Кривичо право.

 

2014, 223 стр.
ISBN 978–86–7020–295–5

Менаџмент у полицији: Практикум

проф. др Обрад Стевановић
проф. др Дане Субошић
доц. др Далибор Кекић

Садржај овог практикума је структуриран тако да обухвата три целине, при чему је свака насловљена називом предмета на који се односи. Прва целина практикума се односи на предмет Полицијски менаџмент и посвећена је службеним евиденцијама које се воде у станицама и другим (организационим) јединицама полиције. Њен аутор је доц. др Далибор Кекић. Друга целина је посвећена предмету Организација и послови полиције, а структурирана је тако да обухвата вежбе које се односе на структуру и функционисање полицијске организације, с једне стране, и на тестирање студената, с друге стране, ради самопроцене њиховог знања пре испуњавања предиспитних обавеза и полагања завршног испита. Аутор друге целине практикума и прилога је проф. др Дане Субошић. Најзад, трећи део практикума је посвећен предмету Безбедносни менаџмент, тако да тежишно обухвата вежбе из области управљачких функција полицијске организације и осталих безбедносних организација, као и тестове за проверу знања у функцији савладавања предиспитних обавеза и припреме студената за полагање завршног испита. Аутор трећег дела практикума је проф. др Обрад Стевановић.

 

2014, 185 стр.
ISBN 978–86–7020–297–9
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени