доц. др Тијана Шурлан

Монографија даје веома успешну синтезу теоријске обраде и практичне анализе универзалних међународних инструмената у области заштите људских права. Архитектура књиге прати распоред извора права, крећући се од општих и универзалних ка партикуларним и универзалним. У таквој структури превасходно су приказани органи при Уједињеним нацијама задужени за надзор над применом како Повеље УН тако и осталих правних аката усвојених под окриљем Уједињених нација. Другу категорију механизама за заштиту представљају тела створена међународним уговорима о људским правима, њих укупно десет. Целину чине и делови који појашњавају фукнционисање различитих извора међународног права и који се, како ауторка истиче, правни алати могу употребити у раду тих механизама.

 

2014, 194 стр.
ISBN 978–86–7020–290–0

проф. др Срђан Милашиновић 
проф. др Зоран Јевтовић

Уџбеник Социологија је настао као потреба педагошке праксе да аналитичко-плуралистичким приступом покуша да укаже на актуелне, динамичне и теоријски контроверзне друштвене теме и да их објасни. Аутори су, у мери у којој су намена и обим овог дела то дозвољавали, настојали да представе главне токове социолошких идеја, праваца, метода и приступа, посебно у тренутку глобалних криза, дилема, појава и процеса, трагајући за општом друштвеном перспективом. Уџбеник је структуриран у две, концептуално и методолошки повезане целине. У првом делу се анализирају појам, предмет и значај социологије и важност друштвених институција, а затим нуди хронологија развоја човекове личности – од појединца и група до елита, с посебним акцентом на значај сарадње између институција социјалне контроле и цивилног друштва. У другом делу је дат краћи преглед значајнијих зачетника социологије као науке, образложен метод науке о друштву, али су и приближени савремени процеси медијског утицања на стварност и настанак политичке моћи, уз образложења сложености и дијалектичке повезаности друштвене структуре и њене динамике.

 

2014, 369 стр.
ISBN 978–86–7020–289–4

проф. др Драган Ранђеловић
доц. др Петар Чисар
доц. др Бранкица Поповић

Практикум је намењен стицању практичних знања за рад на рачунару. Рад с рачунарима и оперативним системима приказан је у поглављима 1 и 2. Елементи рада у програмима из пакета Microsoft Office приказани су следећим редоследом: програм за обраду текста Word − поглавље 3, програм за табеларне прорачуне Excel − поглавље 4, програм за израду презентација PowerPoint − поглавље 5 и програм за рад с базама података Access − поглавље 8. У поглављу 9 додатно је објашњен SQL, док су елементи рада у програму MS Project приказани у поглављу 7. Поглавље 6 је посвећено упознавању могућности програма Coreldraw. Основе коришћења Интернета су обрађене у поглављу 10, а елементи програмског језика Java у последњем, једанаестом поглављу.

 

2014, 164 стр.
ISBN 978–86–7020–288–7

доц. др Бранкица Поповић

Електронско издање практикума Безбедност података и информација намењено је упознавању студената с процесом инсталације и основном функционалношћу програма (софтвера) који се данас користе у области безбедности информационих технологија, тј. података, информација, информационих система и мрежа. Акценат је стављен на упознавање могућности једног броја програма из широког спектра безбедносног софтвера, и то оних који раде под Windows® оперативним системом. При томе су приказани програми груписани по категоријама које нису неопходно ексклузивне (програм приказан у једној категорији може се с правом сврстати и у неку другу). Практикум није предвиђен да буде обимно упутство за безбедносни ИТ софтвер већ пре да буде добра полазна тачка и смерница за проналажење, на Интернету доступних ИТ безбедносних алата. За сваки алат објашњене су основне функционалности, које ће бити провераване и анализиране кроз конкретне задатке на практичним вежбањима.

 

2014, CD-ROМ 
ISBN 978–86–7020–291–7

Проф. др Драган Ранђеловић

Mонографија Управљање информационим системима и њихова заштита, аутора проф. др Драгана Ранђеловића, урађена је према наставном плану и програму истоименог предмета на дипломским специјалистичким студијама на Криминалистичко-полицијској академији. Садржај је подељен у девет поглавља која обухватају безбедност рачунарских информација, криптологију, безбедност мрежне инфраструктуре, корисника, апликација и комуникација, затим основна начела безбедности информација, операциону и организациону безбедност, као и безбедносне инциденте.

 

2014, 296 стр.
ISBN 978–86–7020–281–8

Едиција „Монографије“; књ. 1проф. др Срђан Милашиновић

проф. др Желимир Кешетовић

Монографија Кризни менаџмент у историјској перспективи представља покушај кратког синтетичког и критичког приказа историјата управљања кризама и његових будућих дилема и апорија, али и његовог садашњег тренутка, с посебним освртом на земље у транзицији (пре свега Србију). Монографија је настала у оквиру рада на два пројекта које Криминалистичко-полицијска академија и Факултет безбедности реализују у оквиру Програма истраживања које финансира и подржава Министарство просвете и науке Републике Србије. Реч је о пројекту Криминалистичко-полицијске академије „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција“ − број 179045, и пројекту Факултета безбедности „Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног система у Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)“ − број 47017, у оквиру циклуса научних пројеката 2011−2014. године.

 

2014, 148 стр.
ISBN 978–86–7020–194–1

Едиција „Монографије“ ; књ. 7
проф. др Живко В. Кулић
проф. др Горан Б. Милошевић

Седма књига у едицији „Монографије“ под називом Управљање људским и материјалним ресурсима, разматра сва значајнија питања из области управљања људским и материјалним ресурсима организације, како с теоријско-научног, тако и с упоредног, историјског и нормативног становишта. Иако је намењена стручној и научној јавности, посебно теоретичарима и практичарима из области менаџмента и савремене економије, може бити корисна и студенима, као и другим заинтересованим читаоцима. Монографија је резултат реализовања научноистраживачког пројекта под називом Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција. Пројекат финансира Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије (бр. 179045), а реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду (2011−2014).

 

2014, 320 стр.
ISBN 978–86–7020–224–5

проф. др Горан Б. Милошевић

Научници, теоретичари и истраживачи у свету и код нас настоје да приближе економију и економске науке. Економски живот људи пројектује и води путем економских законитости ослобођених уских националних, парцијалних и групних интереса, па и само државних интереса. Бављење економијом више није привилегија само малог броја посвећених у њене јавне и скривене особине и токове, већ многих категорија и слојева становништва широм света.У нашој земљи расте интерес за знањем и образовањем из области економије, што је последица увођења и осавремењивања тржишних закона у нашем привредном систему. Велика конкуренција међу предузећима, убрзане техничко-технолошке промене, инфлација, нестабилност каматних стопа, економска несигурност, промена пореске политике и друге пратеће друштвене појаве захтевају повећану пажњу посленика економије и економских наука. Уџбеник Основи економије, намењен студентима Криминалистичко-полицијске академије, али и широј научној и стручној јавности, има за циљ да пружи основна знања о макроекономским и микроекономским категоријама на којима се данас темељи економска политика тржишних привреда.

 

2014, 379 стр.
ISBN 978–86–7020–287–0

Каталог изложбе

Овај изложбени каталог уприличен је поводом свечаног отварања Рајсове собе на Криминалистичко-полицијској академији у Београду. Изложба представља не само симболично већ нераскидиво и коначно спајање давних почетака полицијског школства у Србији с данашњицом. Предмети из Рајсове личне заоставштине поседују, пре свега, културно-историјску и уметничку вредност, с обзиром на то да су били у власништву личности од значаја за српску историју, документујући време, околности и начин живота др Арчибалда Рајса. У поставци Рајсове собе доминира дух његових идеја, које су годинама надахњивале генереције студената.

 

2014, 34 стр.
ISBN 978–86–7020–307–5

Edicija „Monografije“ ; knj. 20
prof. dr Jovan P. Šetrajčić
doc. dr Stevo K. Jaćimovski

Ова монографија је настала у оквиру пројекта број ОН 171039 Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије и обухвата неке од резултата истраживања до којих је дошла група научника окупљена око истраживања физичких својстава суперпроводних материјала у последње две деценије. На основу сазнања добијених у истраживачком периоду који је претходио овом (од 1987. до 1995. године), помоћу континуалних модела филм-структура, у оквиру новоформираних модела просторно ограничених система и система с нарушеном транслаторном инваријантношћу који би требало да одражавају структуру високотемпературских керамика, испитани су релевантне физичке особине и њихов парцијелни удео у термодинамичком понашању система. Посебна пажња је посвећена појави енергетских гепова, тј. њима одговарајућих активационих температура и ексклузивних, просторно локализованих (на граничним површинама) стања

 

2014, 147 стр.
ISBN 978–86–7020–273–3

зборник радова

Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел“, уз подршку Мини¬старства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства просвете, науке и тех¬нолошког развоја Републике Србије, организовали су пети, јубиларни пут научно-стручни скуп с међународним учешћем „Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвене реакције“. Зборник садржи 77 радова, чији су аутори еминентни стручњаци из области права, без¬бедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служ¬би из Велике Британије, Италије, Словачке, Пољске, Белорусије, Албаније, Словеније, Хрват¬ске, Македоније, Републике Српске, Федерације БиХ и Србије. Зборник обезбеђује добру теоријску основу како за свестрано сагледавање насиља у Србији тако и за даља истраживања, емпиријска и теоријска, која тек треба да уследе.

 

2014, 381, 466 стр.
ISBN 978–86–7020–285–6 (Т. 1) ISBN 978–86–7020–286–3 (Т. 2)

Thematic Proceedings of International Significance

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса“, који је одржан четврти пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији 3. и 4. марта 2014. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у три тома и садржи укупно 130 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Немачке, Русије, Украјине, Белорусије, Кине, Пољске, Словачке, Молдавије, Литваније, Летоније, Чешке, Мађарске, Словеније, Македоније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе, Републике Српске и Србије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

 

2014, 533, 442, 418 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3 ISBN 978–86–7020–278–8 (Vo. I) ISBN 978–86–7020–279–5 (Vol. II) ISBN 978–86–7020–280–1 (Vol. III)

проф. др Горан Бошковић

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Организовани криминал је искорак напред ка разумевању нових домета домаће и иностране теорије и праксе у области супротстављања организованом криминалу, њиховој уградњи у ткиво постојећег штива и презентацију стручној и читалачкој јавности. Садржај уџбеника је незнатно промењен, али је текст претрпео бројне измене и допуне. У односу на претходно издање, унети су нови делови под насловима: Злоупотребе у поступку приватизације, Фантомске фирме, Злоупотребе офшор финансијских центара, Прање новца, Злоупотребе у стечајним поступцима, Злоупотребе у јавним набавкама, Професионална убиства, Рекет и Организовани случајеви разбојништва, а додато је и поглавље Криминалистичка стратегија супротстављања организованом криминалу.

 

2014, 298 стр.
ISBN 978–86–7020–284–9

Едиција „Монографије“; књ. 19
проф. др Драган Ранђеловић

Mонографија Управљање информационим системима и њихова заштита, аутора проф. др Драгана Ранђеловића, урађена је према наставном плану и програму истоименог предмета на дипломским специјалистичким студијама на Криминалистичко-полицијској академији. Садржај је подељен у девет поглавља која обухватају безбедност рачунарских информација, криптологију, безбедност мрежне инфраструктуре, корисника, апликација и комуникација, затим основна начела безбедности информација, операциону и организациону безбедност, као и безбедносне инциденте.

 

2014, 296 стр.
ISBN 978–86–7020–281–8

проф. др Жељко Никач

Полиција у заједници, уџбеник проф. др Жељка Никача, у великој је мери ослоњен на резултате истраживања спроведених у оквиру Министарства унутрашњих послова Републике Србије, посебно пројекта под називом „Теоријски и практични аспекти имплементације полиције у заједници (Community Policing)“. У уџбенику се разматрају питања везана за полицију уопште, затим сам концепт полиције у заједници и савремени полицијски рад у локалној заједници, да би на крају акценат био на стратешком планирању будућег полицијског рада у заједници и досадашњем развоју и стеченим искуствима у раду полиције у заједници у Републици Србији. Уџбеник садржи и документ „Стратегија полиције у заједници“, који је усвојила Влада Републике Србије.

 

2014, 250 стр.
ISBN 978–86–7020–283–2

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs