Нова издања

Практикум из Криминалистичке тактике

проф. др Милан Жарковић
доц. др Звонимир Ивановић
Дејан Раденковић

Практикум је настао као жеља и потреба да се процес наставе додатно обогати садржајима који имају наглашену апликативну компоненту и, на тај начин, помогне студентима да овладају знањима и вештинама значајним за поступање у конретним ситуацијама. Посебна вредност практикума се огледа у оригиналним примерима из праксе за сваку појединачну тематску јединицу, који садрже најзначајнија писана акта сачињена поводом предузетих оперативних и доказних мера и радњи. Нема сумње да ће практикум помоћи студентима да лакше сагледају сложеност поступања у конкретним криминалистичким обрадама и истрагама, те непосредно и концизно понудити решења многобројних недоумица које се могу јавити у њиховој реализацији. На приказане примере сачињених писаних аката надовезују се њихова анализа и с њом у вези постављена питања и задаци, чији одговори и решења произилазе из правилног криминалистичког расуђивања и закључивања, али и виспреног тумачења законских норми. Практикум целовито и блиско практичном криминалистичком раду сублимира знања која су студенти претходно већ стекли из предмета Криминалистичка тактика, Криминалистичка техника, Кривично процесно право и Кривичо право.

 

2014, 223 стр.
ISBN 978–86–7020–295–5

Менаџмент у полицији: Практикум

проф. др Обрад Стевановић
проф. др Дане Субошић
доц. др Далибор Кекић

Садржај овог практикума је структуриран тако да обухвата три целине, при чему је свака насловљена називом предмета на који се односи. Прва целина практикума се односи на предмет Полицијски менаџмент и посвећена је службеним евиденцијама које се воде у станицама и другим (организационим) јединицама полиције. Њен аутор је доц. др Далибор Кекић. Друга целина је посвећена предмету Организација и послови полиције, а структурирана је тако да обухвата вежбе које се односе на структуру и функционисање полицијске организације, с једне стране, и на тестирање студената, с друге стране, ради самопроцене њиховог знања пре испуњавања предиспитних обавеза и полагања завршног испита. Аутор друге целине практикума и прилога је проф. др Дане Субошић. Најзад, трећи део практикума је посвећен предмету Безбедносни менаџмент, тако да тежишно обухвата вежбе из области управљачких функција полицијске организације и осталих безбедносних организација, као и тестове за проверу знања у функцији савладавања предиспитних обавеза и припреме студената за полагање завршног испита. Аутор трећег дела практикума је проф. др Обрад Стевановић.

 

2014, 185 стр.
ISBN 978–86–7020–297–9

Десет година преговарачког тима МУП РС

Едиција „Монографије“; књ. 22
др Жељко Мојсиловић
проф. др Дане Субошић

Ово је двадесет друга књига у едицији „Монографије“ под називом Десет година Преговарачког тима Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Настала је као резултат рада на два научноистраживачка пројекта – „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (бр. 179045), а реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду (2011−2014), као и интерног пројекта Академије „Структура и функционисање полицијске организације: традиција, стање и перспективе“. Монографија доприноси професионалној сатисфакцији бивших и актуелних полицијских преговарача у Републици Србији. Идеја за њену израду се јавила током Међународног семинара руководилаца преговарачких тимова, који је припремљен и реализован у сарадњи Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Фондације Ханс Зајдел у Врњачкој Бањи у априлу 2013. године. Намењена је полицијским преговарачима, полицијским службеницима, студентима и наставницима Криминалистичко-полицијске академије, али и широј стручној и научној јавности.

 

2014, 195 стр.
ISBN 978–86–7020–298–6

Основи тактике полицијских јединица посебне намене

проф. др Саша Милојевић
др Бојан Јанковић

Уџбеник обрађује проблематику тактике поступања полицијских јединица посебне намене у извршавању дела задатака из њихове надлежности. Ипак, тежиште је дато на тактици поступања јединица Жандармерије, као највеће полицијске јединице посебне намене у Републици Србији, те као јединице у којој студенти Криминалистичко-полицијске академије најчешће обављају функционалне дужности након завршетка школовања. Полицијске јединице посебне намене представљају делове полиције који имају одређени степен „војне способности“, који се огледа у организацијско-формацијској структури, обуци, средствима и наоружању које користе и слично. У већини земаља света, па тако и у овом уџбенику, појам полицијске јединице посебне намене се користити да означи организационе делове полиције намењене за противтерористичка дејства. Садржаји уџбеника су обрађивани у корелацији са студијским програмима сродних предмета на Криминалистичко-полицијској академији као што су Полицијска топографија, Руковођење у полицији, Организација и послови полиције, као и један број криминалистичких предмета.

 

2014, 292 стр.
ISBN 978–86–7020–293–1

Уставно право

проф. др Дарко Симовић
проф. др Владан Петров

ТУџбеник Уставно право је покушај синтезе традиционалне школе уставног права и модерних струја у уставном праву, које су последица еволуције уставног права и које се баве интернационализацијом уставног права, уставним плурализмом, као и преиспитивањем класичних појмова суверености и супрематије устава. У овом делу аутори премашују уобичајену уџбеничку материју и такође обрађују елементе упоредног уставног права, тако да овај уџбеник може да задовољи интересовања шире читалачке публике.

 

2014, 454 стр.
ISBN 978–86–7020–296–2

Кривично право: посебни део

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Ђорђе Ђорђевић

Треће, измењено и допуњено издање овог уџбеника излази после многобројних измена у нашем кривичном законодавству, насталих доношењем Закона о изменама и допунама Кривичног законика из 2012. године (Службени гласник РС, број 121/2012), Закона и изменама и допунама Кривичног законика из 2013. године (Службени гласник РС, број 104/2013), Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела из 2013. године (Службени гласник РС, број 32/2013) и Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима из 2013. године (Службени гласник РС, број 32/2013). Стога је у уџбенику значајније измењен већи број кривичних дела, како оних детаљно обрађених, тако и оних датих само у свом законском тексту. Додата су нека нова кривична дела, изостављена она којих више нема у Кривичном законику и ажуриран је попис посебних закона који у себи садрже кривичноправне одредбе. На тај начин је уџбеник у потпуности прилагођен тренутном стању у нашем кривичном законодавству, тачније стању на дан 1. септембра 2014. године.

 

2014, 288 стр.
ISBN 978–86–7020–294–8

Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији

проф. др Биљана Симеуновић Патић
проф. др Драгана Коларић
доц. др Тања Кесић
проф. др Зоран Ђурђевић

Пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији“ спроводи се под окриљем Уједињених нација у Србији, и то уз непосредно учешће у имплементацији три УН агенције: Програм Уједињених нација за развој (UNDP), Агенција Уједињених нација за оснаживање жена и родну равноправност (UN Women) и Дечији фонд Уједињених нација (UNICEF). Реализацију пројекта је финансијски омогућио Фонд Уједињених нација за борбу против насиља над женама (UN Trust Fund to End Violence against Women). Циљ пројекта је јачање капацитета установа, институција и организација које пружају услуге заштите жртвама насиља, као и подизање свести јавности о неприхватљивости насиља као модела понашања, како би се допринело стварању социјалног амбијента који би имао превентивну функцију. Приручник Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији производ је сарадње Криминалистичко-полицијске академије и Програма Уједињених нација за развој ради увођења специјализованог курикулума у област борбе против насиља над женама у породичним и интимно партнерским односима..

 

2014, 164 стр.
ISBN 978–86–7020–292–4

Универзална међународна људска права: механизми заштите

доц. др Тијана Шурлан

Монографија даје веома успешну синтезу теоријске обраде и практичне анализе универзалних међународних инструмената у области заштите људских права. Архитектура књиге прати распоред извора права, крећући се од општих и универзалних ка партикуларним и универзалним. У таквој структури превасходно су приказани органи при Уједињеним нацијама задужени за надзор над применом како Повеље УН тако и осталих правних аката усвојених под окриљем Уједињених нација. Другу категорију механизама за заштиту представљају тела створена међународним уговорима о људским правима, њих укупно десет. Целину чине и делови који појашњавају фукнционисање различитих извора међународног права и који се, како ауторка истиче, правни алати могу употребити у раду тих механизама.

 

2014, 194 стр.
ISBN 978–86–7020–290–0

Социологија

проф. др Срђан Милашиновић 
проф. др Зоран Јевтовић

Уџбеник Социологија је настао као потреба педагошке праксе да аналитичко-плуралистичким приступом покуша да укаже на актуелне, динамичне и теоријски контроверзне друштвене теме и да их објасни. Аутори су, у мери у којој су намена и обим овог дела то дозвољавали, настојали да представе главне токове социолошких идеја, праваца, метода и приступа, посебно у тренутку глобалних криза, дилема, појава и процеса, трагајући за општом друштвеном перспективом. Уџбеник је структуриран у две, концептуално и методолошки повезане целине. У првом делу се анализирају појам, предмет и значај социологије и важност друштвених институција, а затим нуди хронологија развоја човекове личности – од појединца и група до елита, с посебним акцентом на значај сарадње између институција социјалне контроле и цивилног друштва. У другом делу је дат краћи преглед значајнијих зачетника социологије као науке, образложен метод науке о друштву, али су и приближени савремени процеси медијског утицања на стварност и настанак политичке моћи, уз образложења сложености и дијалектичке повезаности друштвене структуре и њене динамике.

 

2014, 369 стр.
ISBN 978–86–7020–289–4

Основи информатике: практикум

проф. др Драган Ранђеловић
доц. др Петар Чисар
доц. др Бранкица Поповић

Практикум је намењен стицању практичних знања за рад на рачунару. Рад с рачунарима и оперативним системима приказан је у поглављима 1 и 2. Елементи рада у програмима из пакета Microsoft Office приказани су следећим редоследом: програм за обраду текста Word − поглавље 3, програм за табеларне прорачуне Excel − поглавље 4, програм за израду презентација PowerPoint − поглавље 5 и програм за рад с базама података Access − поглавље 8. У поглављу 9 додатно је објашњен SQL, док су елементи рада у програму MS Project приказани у поглављу 7. Поглавље 6 је посвећено упознавању могућности програма Coreldraw. Основе коришћења Интернета су обрађене у поглављу 10, а елементи програмског језика Java у последњем, једанаестом поглављу.

 

2014, 164 стр.
ISBN 978–86–7020–288–7

Безбедност података и информација: Практикум

доц. др Бранкица Поповић

Електронско издање практикума Безбедност података и информација намењено је упознавању студената с процесом инсталације и основном функционалношћу програма (софтвера) који се данас користе у области безбедности информационих технологија, тј. података, информација, информационих система и мрежа. Акценат је стављен на упознавање могућности једног броја програма из широког спектра безбедносног софтвера, и то оних који раде под Windows® оперативним системом. При томе су приказани програми груписани по категоријама које нису неопходно ексклузивне (програм приказан у једној категорији може се с правом сврстати и у неку другу). Практикум није предвиђен да буде обимно упутство за безбедносни ИТ софтвер већ пре да буде добра полазна тачка и смерница за проналажење, на Интернету доступних ИТ безбедносних алата. За сваки алат објашњене су основне функционалности, које ће бити провераване и анализиране кроз конкретне задатке на практичним вежбањима.

 

2014, CD-ROМ 
ISBN 978–86–7020–291–7

Управљање информационим системима и њихова заштита

Проф. др Драган Ранђеловић

Mонографија Управљање информационим системима и њихова заштита, аутора проф. др Драгана Ранђеловића, урађена је према наставном плану и програму истоименог предмета на дипломским специјалистичким студијама на Криминалистичко-полицијској академији. Садржај је подељен у девет поглавља која обухватају безбедност рачунарских информација, криптологију, безбедност мрежне инфраструктуре, корисника, апликација и комуникација, затим основна начела безбедности информација, операциону и организациону безбедност, као и безбедносне инциденте.

 

2014, 296 стр.
ISBN 978–86–7020–281–8

Кризни менаџмент у историјској перспективи, друго издање

Едиција „Монографије“; књ. 1проф. др Срђан Милашиновић

проф. др Желимир Кешетовић

Монографија Кризни менаџмент у историјској перспективи представља покушај кратког синтетичког и критичког приказа историјата управљања кризама и његових будућих дилема и апорија, али и његовог садашњег тренутка, с посебним освртом на земље у транзицији (пре свега Србију). Монографија је настала у оквиру рада на два пројекта које Криминалистичко-полицијска академија и Факултет безбедности реализују у оквиру Програма истраживања које финансира и подржава Министарство просвете и науке Републике Србије. Реч је о пројекту Криминалистичко-полицијске академије „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција“ − број 179045, и пројекту Факултета безбедности „Безбедност и заштита организовања и функционисања васпитно-образовног система у Србији (основна начела, принципи, протоколи, процедуре и средства)“ − број 47017, у оквиру циклуса научних пројеката 2011−2014. године.

 

2014, 148 стр.
ISBN 978–86–7020–194–1

Управљање људским и материјалним ресурсима, друго издање

Едиција „Монографије“ ; књ. 7
проф. др Живко В. Кулић
проф. др Горан Б. Милошевић

Седма књига у едицији „Монографије“ под називом Управљање људским и материјалним ресурсима, разматра сва значајнија питања из области управљања људским и материјалним ресурсима организације, како с теоријско-научног, тако и с упоредног, историјског и нормативног становишта. Иако је намењена стручној и научној јавности, посебно теоретичарима и практичарима из области менаџмента и савремене економије, може бити корисна и студенима, као и другим заинтересованим читаоцима. Монографија је резултат реализовања научноистраживачког пројекта под називом Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција. Пројекат финансира Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије (бр. 179045), а реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду (2011−2014).

 

2014, 320 стр.
ISBN 978–86–7020–224–5

Основи економије, четврто издање

проф. др Горан Б. Милошевић

Научници, теоретичари и истраживачи у свету и код нас настоје да приближе економију и економске науке. Економски живот људи пројектује и води путем економских законитости ослобођених уских националних, парцијалних и групних интереса, па и само државних интереса. Бављење економијом више није привилегија само малог броја посвећених у њене јавне и скривене особине и токове, већ многих категорија и слојева становништва широм света.У нашој земљи расте интерес за знањем и образовањем из области економије, што је последица увођења и осавремењивања тржишних закона у нашем привредном систему. Велика конкуренција међу предузећима, убрзане техничко-технолошке промене, инфлација, нестабилност каматних стопа, економска несигурност, промена пореске политике и друге пратеће друштвене појаве захтевају повећану пажњу посленика економије и економских наука. Уџбеник Основи економије, намењен студентима Криминалистичко-полицијске академије, али и широј научној и стручној јавности, има за циљ да пружи основна знања о макроекономским и микроекономским категоријама на којима се данас темељи економска политика тржишних привреда.

 

2014, 379 стр.
ISBN 978–86–7020–287–0
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени