Нова издања

Phonon engineering theory of crystalline layered nanostructures

Professor Jovan P. Šetrajčić
Professor Stevo K. Jaćimovski
Professor Siniša M. Vučenović

Ова монографија обухвата неке од најважнијих резултата истраживања до којих су аутори дошли у последње две деценије, заједно са сарадницима окупљеним око истраживања физичких својстава нанодимензионих материјала условљених постојањем фонона.
Према својој структури и садржају, монографија се може сврстати у актуелну област физике кондензованог стања и нових материјала. Феномен фононског инжењеринга је изузетно важан, јер до данас није јасан механизам који доводи до појаве тако драстичне промене основних особина материјала када се направе као узорци наноскопских димензија. Аутори експлицитно представљају да су у питању неки облик, димензија узорка (с квантним феноменима на макроскопском нивоу), као и посебни гранични услови који владају на површинским слојевима.


2016, 111 стр.
ISBN 978–86–7020–370–9

Тактика обезбеђивања исказа

проф. др Звонимир Ивановић
доц. др Валентина Баић

У овом уџбенику, поред основних садржаја који се тичу важећег законодавства (Законик о кривичном поступку, Закон о полицији и др.), презентована су и научна сазнања која налазе своју примену у предистражном поступку приликом прикупљања обавештења од персоналних извора. Искази прибављени од различитих категорија лица ‒ у својству осумњиченог или сведока, оштећеног односно жртве кривичног дела (деца, малолетници, старије особе, жене, особе специфичног понашања, тј. телесно оштећене особе, проститутке, психички ненормалне особе с лакшим и тежим менталним или карактерним поремећајима итд.), која су на различите начине повезана са извршеним или планираним кривичним делом, и у данашње време представљају незаобилазан део оперативног и доказног материјала. С друге стране, овим уџбеником аутори настоје да превладају идентификовану лошу праксу субјеката овлашћених за прибављање исказа у различитим фазама поступка, чији је основни узрок занемаривање адекватних психолошких али и криминалистичких знања, односно искључиво или претежно ослањање на искуство, које само по себи није довољно. Отуда и научна и практична оправданост и актуелност овог дела.


2016, 253 стр.
ISBN 978–86–7020–367–9

Безбедносни менаџмент

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Обрад Стевановић

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Безбедносни менаџмент резултат је потребе Криминалистичко-полицијске академије за усклађивањем његовог садржаја са иновираним теоријским знањима, садржајем сродних предмета, најбољом менаџерском праксом и искуствима наставника у извођењу наставе из истоименог предмета. У односу на прво издање, текст овог издања уџбеника измењен је и допуњен у садржајном и структурном смислу. Прво поглавље под називом Организација и организационо окружење и друго поглавље под називом Менаџмент и менаџери, настали су променом назива и значајнијим сажимањем, иновирањем и реструктурирањем текста прва два поглавља првог издања уџбеника под називима Менаџмент, менаџери, организација и организационо окружење и Теоријски извори организације и менаџмента.Такође, седмо поглавље првог издања под називом Рад менаџера при извршавању посебних безбедносних задатака, замењено је у овом издању уџбеника претежно новим и значајно обимнијим седмим поглављем под називом Специјализоване дисциплине менаџмента.


2016, 432 стр.
ISBN 978–86–7020–368–6

Управљање безбедносним системима у условима заразних (контагиозних) епидемија

Едиција Монографије; књ. 29
доц. др Далибор Кекић

Ова монографија је осмишљена тако да буде својеврсни показатељ екстремних услова у којима менаџери морају деловати, али и практични приручник менаџерима за доношење одлука у условима епидемијских ванредних ситуација. Настала је као резултат рада на интерном пројекту Криминалистичко-полицијске академије под називом „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији“. У монографију се разматрају само инфективне и епидемије које се брзо и лако шире. Те епидемије заразних болести предста¬вљају безбедносни проблем који јавне службе, чија је претежна де¬латност успостављање, очување и унапређење безбедности грађана и јавних установа и институција, морају да узму у обзир и, колико је то могуће, наставе са својим редовним делатностима.


2016, 253 стр.
ISBN 978–86–7020–365–5

Криминалистичка методика

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Дарко Маринковић
доц. др Оливер Лајић

Неспорно је да динамика криминала захтева и динамику научне и стручне мисли која се на њега односи. У том контексту, треће, измењено и допуњено издање уџбеника Криминалистичка методика представља доказ чињенице да решења кривичног законодавства и криминалистике нису и не смеју бити коначна и непроменљива.
Уџбеник је у односу на своју претходну верзију допуњен са две нове теме – Криминалистичка методика откривања и доказивања насиља у породици (аутора Дарка Маринковића) и Криминалистичка методика откривања и доказивања високотехнолошког криминала (аутора Оливера Лајића). Поред тога, у њега су унете и многобројне допуне појединих наслова, уз значајне измене саме структуре излагања.


2016, 454 стр.
ISBN 978–86–7020–363–1

Увод у хемију: практикум за лабораторијске вежбе

доц. др Никола Милашиновић
Биљана Котуревић

Разумевање света хемије постаје боље када се појмови и идеје спознају кроз експерименте и директним запажањима у лабораторији. Због тога је важно да студенти на курсевима хемије раде у лабораторији и учествују у извођењу експеримената који су повезани с теоријом коју савладавају у оквиру предмета Увод у хемију.
Практикум чини 13 вежби које практично покривају целокупно градиво опште хемије, прилагођено нивоу наставе и опреме на Криминалистичко-полицијској академији, као и градиво из области форензичке хемије која се с циљем анализе физичких доказа ослања на принципе и концепте хемије, односно на истраживање физичких и хемијских својстава супстанци. У уводном делу сваке вежбе посебно је назначена потреба да студент научи или обнови градиво, да се упозна са садржајем и основним принципима израде сваке експерименталне вежбе, као и да одговори на питања која се налазе на крају тог дела. Такође, студенту је омогућено да на адекватан начин сакупи и обради резултате након извођења експеримента.


2016, 243 стр.
ISBN 978–86–7020–362–4

Међународно јавно право

проф. др Миленко Крећа
проф. др Тијана Шурлан

Уџбеник приказује систем међународног јавног права прилагођено студентима Основних академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији у Београду и пратећи циљ и функцију коју овај предмет има за њихово образовање и будући рад. Стога су неке области, које су заступљене у другим уџбеницима међународ¬ног јавног права у потпуности изостављене (нпр., међународно инвестиционо право), неке су дате сасвим сумарно (нпр., међународно уговорно право), док се у неким областима посебно подвлаче међуна¬родноправне норме које су од изразитог значаја за рад полиције (нпр., дипломатско-конзуларно право, међународна људска права, међуна¬родно хуманитарно право, међународно кривично право, међуна¬родне организације). Уџбеник презентира различита теоријска мишљења о неким питањима, што је веома подстицајно за критичко размишљање студената. Иако је реч о уџбенику, дакле пре свега о образовном а не о научном раду, поједина мишљења аутора свакако чине значајан допринос нашој доктрини међународног права.


2016, 357 стр.
ISBN 978–86–7020–364–8

 

 

 

Специјално физичко образовање II – усмерени ниво

проф. др Мирољуб Благојевић
проф. др Горан Вучковић
доц. др Ненад Коропановски
проф. др Миливој Допсај

Уџбеник се бави проблематиком усмереног нивоа обуке, који представља надоградњу основне обуке (СФО I) и чини неопходну спону ка ситуационој обуци (СФО III), а његов основни циљ је систематско разматрање метода и процеса оспособљавања студената Криминалистичко-полицијске академије у Београду за примену варијанти и комбинација техника СФО (блокови, ударци, бацања и полуге), као и метода и средстава опште и специфичне физичке припреме (базично-моторички статус, основе моторичког тренинга и контроле нивоа тренираности). Реализација постављеног циља заснована је на свеобухватном сагледавању потреба послова будућих официра полиције, с једне стране и законитостима посебног методолошког приступа у обуци студентске популације, с друге стране. Уџбеник може бити користан и за усавршавање у пословима физичко-техничког обезбеђења, као и у деловима војне обуке који се односе на усвајање и савладавање задатака из моторичког простора.

 

2016, 212 стр.
ISBN 978–86–7020–359–4

English Language Textbook for Law Enforcement Officers

Vesna Anđelić Nikolendžić
Mirjana Stojov

Овај уџбеник је првенствено намењен студентима Криминалистичко-полицијске академије, али и свима онима који желе да стекну или усаврше знање енглеског језика генерално, а посебно језичког регистра полицијске, криминалистичке и правне струке. Прву већу целину чине лекције сврстане у четити категорије према тежини (Elementary, Intermediate, Advanced, Additional Reading). Оне су праћене одговарајућим вежбањима и практичним задацима. Корисници се овде упознају с читавим спектром жанрова ‒ од свакодневног, колоквијалног, преко публицистичког и књижевног до крајње формалног, административног, правног и академског. Другу велику целину чине граматичке партије комбиноване с неколико ширих тема везаних за језик, његово изучавање и практичну примену. Вехикуларни језик у граматичком делу је српски, а такав избор је условљен искључиво искуством у раду с групама мешовитих нивоа знања. Мали двосмерни речник стручних термина чини трећи део ове публикације, док је на самом крају преглед коришћене литературе и електронских извора.

 

2016, 328 стр.
ISBN 978–86–7020–360–0

Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције

тематски зборник радова I

Тематски зборник радова „Криминалитет у Србији и инструмен¬ти државне реакције“ садржи двадесет два рада и настао је у оквиру научноистра¬живачког пројекта који под истим називом реализује научноистра¬живачки тим Криминалистичко-полицијске академије у периоду 2015–2019. године. Предмет истраживања је широко постављен и обухвата различите аспекте с којих се феномен криминалитета може посматрати, почев од правних норми које санкционишу поједине облике криминалитета, преко уставноправних оквира за деловање државе, све до конкретних питања од чијег решавања зависи успешна и ефикасна државна реакција. Извори података су раније објављени научни радови, а посебно документи државних органа (службени акти, евиденције и др.) и службеници тих органа. Својим сазнањима, на нивоу дескрипције и систематизације, истраживања у оквиру овог зборника могу употпунити знање о феноменолошкој, етиолошкој и виктимолошкој димензији криминалитета.

 

2016, 465 стр.
ISBN 978–86–7020–361–7

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ: правда, слобода и безбедност

зборник радова у три тома

Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел“, уз подршку Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, организовали су седми научно-стручни скуп с међународним учешћем „Европске интеграције: правда, слобода и безбедност“. Сва три тома зборника садрже 84 рада, чији су аутори еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, информатике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби из Белгије, Босне и Херцеговине, Мађарске, Македоније, Немачке, Румуније, Русије, Украјине, Хрватске, Црне Горе и Србије. Зборник представља добру теоријску основу како за свестрано сагледавање тзв. европског права тако и за истраживања, емпиријска и теоријска, која тек треба да уследе на српском путу ка Европској унији.

Преузми Volume I (6 Mb)
Преузми Volume II (6 Mb)
Преузми Volume III (6 Mb)

2016, 494, 490, 510 стр.
ISBN 978-86-7020-353-2 (Т. 1); ISBN 978-86-7020-354-9 (Т. 2); ISBN 978-86-7020-355-6 (Т. 3)

ARCHIBALD REISS DAYS 2016.

Thematic Proceedings of International Significance

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса“, који је одржан шести пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији 10. и 11. марта 2016. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у три тома и садржи укупно 166 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Белoрусије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Кине, Хрватске, Грчке, Мађарске, Македоније, Црне Горе, Румуније, Руске Федерације, Србије, Словачке, Словеније, Шпаније, Швајцарске, Турске, Украјине и Велике Британије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

Преузми Volume I (6 Mb)
Преузми Volume II (10 Mb)
Преузми Volume III (21 Mb)

2016, 558, 574, 643 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3

Криминалистичка виктимологија

Едиција „AƩΦΑΛΕΙΑ“; књ. 10
проф. др Биљана Симeуновић-Патић
доц. др Тања Кесић

Монографија Криминалистичка виктимологија поставља темеље једне нове дисциплине произашле из виктимологије и криминалистике, а чија специфичност се огледа у томе што користи и развија виктимолошка сазнања о факторима и ефектима виктимизације, с циљем да допринесе ефикасности криминалистичких истрага и криминалистичке превенције, као и заштити жртава од секундарне виктимизације у предистражном и кривичном поступку, односно у контакту с полицијом и другим субјектима кривичноправног система. У оквиру књиге је могуће издвојити две целине. Прва се односи на виктимолошка питања односно на објашњење виктимизације и анализу појавних облика виктимитета схваћеног као укупност свих криминалних виктимизација посматраних у одређеном временском и просторном оквиру. Посебан акценат је стављен на виктимизацију насилничким и имовинским кривичним делима, а у оквиру тога су обрађена обележја одређених појавних облика и видова виктимизације поменутим кривичним делима. Анализиране су и последице виктимизације, а нарочито реакција жртве на кризу изазвану виктимизацијом и ефекти трауме. У другом делу рада је обрађена правна проблематика у вези с виктимизацијом, тј. дат је осврт на најважније међународне документе из те области. Након тога су приказани различити модели кривичног поступка и процесни положај жртве у њима. Посебна пажња је посвећена помоћи и подршци жртвама криминалитета у Републици Србији.

 

2016, 261 стр.
ISBN 978–86–7020–351–8

Пројектовање и реализовање научног истраживања

Едиција „Монографије“; књ. 28
проф. др Срђан Милашиновић
проф. др Саша Милојевић

Ова монографија у истоименој едицији намењена је и прилагођена корисницима који улазе у свет науке и почињу да се баве научним истраживањима, тако да им методологија постаје неоходан „алат“ за бављење научним пословима. Књига је подељена у пет целина: 1. Истраживање безбедносних појава, у којој се говори о изворима и начину избора проблема истраживања и о појму и структури процеса истраживања; 2. Пројектовање истраживања, где се детаљно објашњава структура пројекта истраживања; 3. Организовање и реализовање истраживања, у којој се аутори баве субјектима и средствима у истраживању, избором и обуком сарадника и односима у истраживању; 4. Израда завршних докумената, како парцијелних тако и целовитих, где је посебна пажња посвећена језику и стилу у изради завршних докумената, и 5. Верификација истраживања, која се пре свега односи на научну и административну верификацију просеца истраживања.

 

2016, 308 стр.
ISBN 978–86–7020–352–5

Приручник за обуку службеника приватног обезбеђења

Овај приручник групе аутора својеврсни је допринос и још један вредан примерак којим се обогаћује скроман фонд књига, приручника и других радова и публикација о приватном обезбеђењу код нас. Део је наставне литературе за потребе полазника Стручне обуке за обављање послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спорт¬ским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, чијим се успешним похађањем могу стећи три лиценце прописане Законом о приватном обезбеђењу. Приручник је такође користан кандидатима који се припремају за полагање стручног испита, али и другим структурама у приватном сектору безбедности, као и стручњацима и менаџерима из праксе.

 

2016, 310 стр.
ISBN 978–86–7020–378–8
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени