Зборник радова са X међународне конференције,
Крагујевац, 22-25.04.2015.

Међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ постала је најзначајнији и најбоље посећен научни скуп у региону који третира проблематику безбедности саобраћаја. Традиционално, на овом скупу су представљени најважнији међународни документи и најважнија научна сазнања која могу бити од користи локалним заједницама у региону. Такође су представљене најважније студије и пројекти који су урађени у локалним заједницама у Србији. Научно-образовне установе у Србији, а посебно Саобраћајни факултет у Београду, Факултет техничких наука у Новом Саду и Криминалистичко-полицијска академија у Београду, у претходном периоду су организовале веома обиман и квалитетан трансфер најновијих знања и најбоље праксе у области безбедности саобраћаја. По томе су постале препознате не само у региону већ и у Европи.

 

2016, 164 стр.
ISBN 978–86–7020–342–6

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Бобан Милојковић
проф. др Слободан Миладиновић

Иновирани и допуњени наставни материјал Практикума свеобухватно обрађује наставне теме које се односе на решавање топографских задатака с картом и другим савременим геотопографским материјалима, уређајима и системима за оријентацију (позиционирање) у функцији припреме и извршавања различитих полицијских акција и интервенција, нарочито у сложеним безбедносним условима. Поред тога, Практикум садржи исечке сврсисходних аналогних и дигиталних карата, планова и фотографија у боји, на којима студенти могу самостално да вежбају и припремају испит. Сваки исечак топографске карте поседује УТМ координатну мрежу која омогућава рад са ГПС уређајем и ствара услове за компатибилан рад у националним и међународним оквирима. У прва четири дела Практикума, тачно решење задатка омогућава решавање следећег. Усвајањем потребних знања о основним својствима носиоца информација о геопростору и стицањем одговарајућих вештина у картометријским радњама, на основу вежбања, стичу се услови за сигуран и брз рад са геотопографским материјалима, савременим уређајима и системима за позиционирање и оријентацију, процену геопростора и анализу ризика од елементарних непогода и техничко-технолошких опасности, као и израду графичких службених докумената полиције.

 

2016, 142 стр.
ISBN 978–86–7020–343–3

треће, измењено и допуњено издање
Слободан Милетић
проф. др Сретен Југовић

Уџбеник Право унутрашњих послова бави се најважнијим питањима организације, делатности (послова и овлашћења) и контроле полиције и служби безбедности, која су уређена важећим прописима Републике Србије. Полазиште при обради ових питања су национални и међународни стандарди који се односе на полицију и службе безбедности и, када је то значајно за објашњење појединих института, решења из упоредног права. У овом, трећем издању уџбеника обрађују се неке нове области - приватно обезбеђење, детективска делатност, тајност података, које су у међувремену уређене прописима из области унутрашњих послова (чији број је нарастао на преко 200 формалних извора). Поред тога, најзначајнији општи принципи права унутрашњих послова, као и најзначајнији конкретни институти, сада су још више теоријски осветљени. Материја је усклађена с важећим прописима из области унутрашњих послова на дан 20. октобра 2015. године. То је подразумевало објашњења и егзегезу нових позитивноправних решења која се протежу готово кроз целу књигу - дакле, нове садржаје које ово издање обухвата.

 

2016, 424 стр.
ISBN 978–86–7020–341–9

проф. др Обрад Стевановић

Монографија Кумановски споразум представља резултат истраживања преговора вођених између представника влада Савезне Републике Југославије и Републике Србије (с једне стране) и Међународних безбедносних снага – КФОР под окриљем Уједињених нација (с друге стране) и Војнотехничког споразума (познатијег под називом Кумановски споразум). У остварењу тако постављеног циља, аутор се суочио с многобројним проблемима, али је настојао да резултати реализованог истраживања не буду засновани само на његовој личној перцепцији истраживане стварности, већ на методолошки исправно спроведеном научном поступку, који је укључивао и напоре свесног дистанцирања од појавног и интересног, ради што већег приближавања суштинском и објективно постојећем у тој стварности. Резултати истраживања презентовани у монографији представљају и његов скромни допринос потврђивању и оснаживању истине, коју би многи желели или да промене или да забораве. Они, такође, представљају допринос отклањању површних утисака и заблуда о суштинском значају, карактеристикама, резултатима и дометима кумановских преговора као, несумњиво, историјског догађаја и Војнотехничког споразума као неспорног историјског међународноправног документа.

 

2015, 345 стр.
ISBN 978–86–7020–338–9

Едиција „Монографије“ ; књ. 27
доц. др Иван Т. Лазаревић
проф. др Радован В. Радовановић

Монографија Тероризам оружјем за масовно уништавање у одређеном обиму обрађује једну од најтежих претњи савременом човечанству – тероризам средствима из арсена-ла oружјa за масовно уништавање или тероризам нуклеарно-радио¬лошко-хемијско-биолошким средствима.. У уводном делу је дата ретроспектива догађаја из најближе прошлости у којима су терористичким активностима употребљена средства из арсенала оружја за масовно уништавање, затим неке од важећих дефиниција тероризма с аспекта теорије и међународног права, као и приказ најзначајнијих међународних норми за контролу средстава из арсенала оружја за масовно уништавање. Док се у првом делу описују могућности употребе хемијског оружја, токсичних хемикалија и других токсичних индустријских хемикалија у потенцијалним терористичким дејствима, у другом делу су описане могућности употребе нуклеарног и радиолошког оружја и извора јонизујућих зрачења у потенцијалним терористичким дејствима, а у трећем могућности употребе биолошког оружја и осталих биолошких агенса у потенцијалним терористичким дејствима. Четврти део садржи кратку анализу појединих функција у превентивним мерама за спречавање терористичких дејстава оружјем за масовно уништавање, док је пети део посвећен појму еколошког тероризма.

 

2015, 177 стр.
ISBN 978–86–7020–339–6

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Радован В. Радовановић

Четврто, измењено и допуњено издање уџбеника Техничка средства полиције намењено је студентима Криминалистичко-полицијске акаде¬мије у Београду, али могу да га користе и студенти других факултета и ви¬соких школа, на којима се у одређеном обиму изучава ова проблематика. Такође је од значаја за употребу у одговарајућим структурама полиције, односно Министарства унутрашњих послова. Уџбеник садржи петнаест поглавља, распоређених према функционалним целинама, формираним на основу дидактичко-методичких принципа. Прва четири поглавља обухватају увод у науку о оружју, приказ експлозивних материја, основе балистике и нешто детаљнији опис наоружања полиције. У поглављима пет до осам дат је приказ средстава за противтерористичку заштиту, хемијских средстава, средстава за заштиту од пожара и спасавање и специјалних возила полиције (возила, пловила и летелице). У деветом поглављу су представљена средства за техничко обезбеђење објеката и рестриктивних простора. Десето поглавље је посвећено савременим електронским средствима и системима у организацији и пословима полиције. Детаљније су обрађена оптоелектронска и радарска средства, затим системи за глобално позиционирање, системи за аутоматско лоцирање и праћење возила, средства надзора у комуникацијама и телекомуникациони системи. Такође су детаљно обрађени преносни системи у функционалном телекомуникационом систему органа унутрашњих послова, као и хемијски извори струје за напајање савремених електронских уређаја и система. У поглављима једанаест до петнаест представљена су лична заштитна средства, лична средства принуде, униформа и лична опрема полицијских службеника, техничка средства која се примењују у форензици, као и средства за принудно заустављање возила.

 

2015, 392 стр.
ISBN 978–86–7020–340–2

Едиција Монографије; књ. 26
проф. др Горан Бошковић
проф. др Дарко Маринковић
доц. др Оливер Лајић

Финансијске истраге су кључни елемент стратегије сузбијања организованог, али и свих других облика имовински мотивисаног криминала. Монографија Финансијске истраге организованог криминала је, ако не први рад, свакако међу првим радовима на нашим просторима који детаљније анализира тематику за коју се с пуно права може рећи да је кључни, кровни елемент стратегије сузбијања имовинског криминала. У раду су пажљиво избалансирани теоријски ставови, подаци и процене стручних служби и агенција, као и позитивноправна решења проблематике организованог криминала, илегалних тржишта, незаконитих прихода и финансијских истрага у вези с њима, како би се теоријски и практично допринело разумевању феномена криминалних прихода, њиховом лоцирању и одузимању.

 

2015, 213 стр.
ISBN 978–86–7020–337–2

доц. др Бранкица Поповић
проф. др Драган Ранђеловић

Уџбеник Полицијска информатика је по својој садржини прилагођен наставном плану и програму предмета Полицијска информатика, који се изучава на трећој години основних академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији. Садржај је подељен у пет тематских целина у којима се уводе основни концепти податка, информација и информационог система, објашњавају начини управљања подацима, основни концепти телекомуникација и мрежа, обрађује изузетно актуелна проблематика информационе безбедности и, коначно, детаљно објашњава историјат увођења информационих технологија и аутоматизованих информационих система у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Размотрени су и конкретни примери апликација заснованих на модерним технологијама које се користе у Министарству.

 

2015, 262 стр.
ISBN 978–86–7020–334–1

Едиција Монографије; књ. 25
доц. др Зорица Вукашиновић Радојичић

Монографија Правна питања службеничких односа бави се научном ана¬лизом правне природе и значаја службеничких односа као једним од најважнијих подручја управног права и јавне управе, чиме се доприноси извођењу општих закључака о раду управних система и указује на савремене тенденције развоја управе. По карактеру веома сложени и променљиви, службенички односи имају значајну улогу у контексту управних система и култура у европском и међународном оквиру. На њихову садржину и правну природу утичу промене у схватању упра¬ве, јавног интереса, окружења, људских права и етике. Имајући у виду потребну кохерентност функционисања јавне управе у целини, монографијом се указује на специфичности у појединим областима рада управе (полицији) и на основе правне уређености локалног службеничког система.

 

2015, 242 стр.
ISBN 978–86–7020–335–8

проф. др Саша Мијалковић
Марија Поповић

Монографија Увод у студије безбедности је резултат дугогодишњег посвећеног истраживања феномена безбедности и угрожавања безбедности, и плод истраживачких напора ка доказивању научног карактера области безбедности. У монографији се обрађују настанак и развој студија безбедности као наставне и научне области, приказују теоријски правци и школе које објашњавају неке аспекте безбедности, затим процес научног истраживања, начини на које се може доћи до извора података и могући проблеми с којима се сусрећу истраживачи безбедносних појава, логички и етимолошки анализирају и одређују традиционалне и савремене форме појма безбедности, укључујући и анализу недржавног сектора као битне компоненте за анализу савременог појма безбедности. Посебно су приказани концепти безбедности према нивоима анализе ‒ безбедност човека, национална безбедност, међународна безбедност и глобална безбедност.

 

2015, 252 стр.
ISBN 978–86–7020–336–5

књ. 6
Зборник радова

Ова књига представља шести зборник радова националног значаја и осму публикацији у едицији ΑΣΦΑΛΕΙΑ, у оквиру које наставници, сарадници и истраживачи Криминалистичко-полицијске академије у Београду објављују резултате научноистраживачког пројекта под називом „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграцијa“. Реч је о последњој истраживачкој години реализовања овог пројекта, који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, под бројем ОИ 179045. Кроз 19 радова у зборнику научној и стручној јавности саопштени су резулати које су истраживачи остварили и промовисани напори Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства унутрашњих послова и Криминалистичко-полицијске академије ка унапређивању спрске научне мисли, као и безбедносне културе грађана и јавних службеника, и ка подстицању полицијске и криминалистичко-безбедносне праксе.

 

2015, 426 стр.
ISBN 978–86–7020–333–4

доц. др Петар Чисар
проф. др Стево К. Јаћимовски

Уџбеник Основи полицијске информатике намењен је студентима прве године основних струковних студија криминалистике на Академији и садржи једанаест целина у оквиру којих су теме које се обрађују праћене одговарајућим примерима из полицијске праксе. Најпре се уводе основни елементи из области полицијског информисања, затим се разматра организација полицијског информисања, елаборира категоризација и дају основне карактеристике полицијских информационих система, након чега се обрађују фактографско информисање, аутоматизовани информациони системи и фактографски прикази, анализирају фактолошко информисање, обавештења и експликације, као и јединствени информациони систем и његова архитектура и функције, док су два последња поглавља уџбеника посвећена специјализованим софтверима за примену у полицији и основним приказима телекомуникационих и рачунарских мрежа.

 

2015, 158 стр.
ISBN 978–86–7020–331–0

проф. др Стево К. Јаћимовски

Уџбеник Физика за форензичко инжењерство је намењен, пре свега, студентима прве године Криминалистичко-полицијске академије на основним академским студијама форензичког инжењерства, али може корисно послужити и студентима на другим студијама техничког односно технолошког усмерења. Реч је о уџбенику из опште физике са основама биофизике и форензичке науке, уз научно-педагошке монографске елементе (према обрађеној проблематици и истраживачком приступу). У првом делу уџбеника анализирају се механичке и термичке појаве и процеси, затим електромагнетне, оптичке, атомске и нуклеарне појаве, све до света елементарних честица. Практично, у овом делу је у потпуности изложен садржај курса опште физике, док су у другом делу обрађени одређени физички, и не само физички, методи који се користе у форензичкој пракси.

 

2015, 383 стр.
ISBN 978–86–7020–332–7

prof. dr Gradimir V. Milovanović
prof. dr Dušan D. Joksimović
prof. dr Radosav Ž. Đorđević

Књига представља уџбеник за предмет Математика, који се студентима Криминалистичко-полицијске академије предаје у првом семестру на студијским програмима основних академских студија Информатике и рачунарства и Форензичког инжењерства. У основи се ослања на уџбенике Линеарна алгебра и Математичка анализа I, аутора Градимира В. Миловановића и Радосава Ж. Ђорђевића. Уџбеник је претежно теоријског карактера и садржи врло јасан преглед појмова, дефиниција и теорема, праћених одређеним бројем вешто одабраних примера који су методички решавани, као и доказима датих теорема. Има осам поглавља у којима се обрађују основи алгебре и анализе, линеарна алгебра, низови, функције једне реалне променљиве, диференцијални рачун, полиноми и рационалне функције, интегрални рачун и функције више реалних променљивих.

 

2015, 304 стр.
ISBN 978–86–7020–329–7

пето, измењено и допуњено издање
проф. др Ђорђе М. Ђорђевић

Пето издање уџбеника Прекршајно право настало је две и по године после предаје у штампу његовог претходног издања, што је, када је у питању прекршајно право, а поготову у нашим условима, релативно дуг период, те је стога и очекивано да су у међувремену настале многе измене у тој материји. Најзначајније су свакако доношење новог Закона о прекршајима (2013) и почетак његове примене у пракси (2014). Тај закон је унео много новина у наше прекршајно право ‒ како у његов општи део тако и у материју прекршајног поступка и извршења прекршајних санкција. Уведено је много нових института које наше прекршајно право до тада није познавало, а многи, већ постојећи институти су уређени на потпуно нов начин. Осим тога, донети су нови или измењени неки други закони који представљају посредне изворе прекршајног права ‒ Закон о извршењу кривичних санкција, Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о уређењу судова, Закон о судијама, Закон о седиштима и подручјима судова и тужилаштава и др., тако да је текст уџбеника усаглашен с тим изменама. Овим издањем уџбеника су обухваћене и све измене у прописима у оквиру посебног дела прекршајног и привреднопреступног права, настале у периоду од објављивања четвртог издања па све до предаје рукописа овог издања у штампу (закључно с 15. августом 2015. године), што уџбеник чини у потпуности актуелним.

 

2015, 348 стр.
ISBN 978–86–7020–330–3

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs