Thematic Proceedings of International Significance

 

Тематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса”, који је одржан девети пут заредом на Криминалистичко-полицијском универзитету 6. и 7. новембра 2019. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у два тома и садржи укупно 78 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензичких наука, медицине и информатике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Босне и Херцеговине, Мађарске, Северне Македоније, Словачке, Словеније, Хрватске, Швајцарске и Србије.

 

2019, 530, 485 стр.
ISBN 978-86-7020-433-1 (Vol. I)
ISBN 978-86-7020-434-8 (Vol. II)
ISBN 978-86-7020-190-3

AN INTRODUCTION TO METHODOLOGICAL, RESEARCH AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF SECURITY
2nd edition Asphaleiа edition, Vol. 10
проф. др Саша Мијалковић
Марија Поповић Манчевић

 

Монографија је резултат дугогодишњег посвећеног истраживања феномена безбедности и угрожавања безбедности и плод истраживачких напора ка доказивању научног карактера области безбедности. У монографији се обрађују настанак и развој студија безбедности као наставне и научне области, приказују теоријски правци и школе које објашњавају неке аспекте безбедности, затим процес научног истраживања, начини на које се може доћи до извора података и могући проблеми с којима се сусрећу истраживачи безбедносних појава, логички и етимолошки анализирају и одређују традиционалне и савремене форме појма безбедности, укључујући и анализу недржавног сектора као битне компоненте за анализу савременог појма безбедности. Посебно су приказани концепти безбедности према нивоима анализе ‒ безбедност човека, национална безбедност, међународна безбедност и глобална безбедност. Књига је превод на енглески језик већ објављеног издања 2015. године под насловом Увод у студије безбедности истих аутора.

 

2019, 243 стр.
ISBN 978-86-7020-403-4

Проф. др Мирољуб Благојевић
Проф. др Ненад Коропановски
Проф. др Горан Вучковић
Проф. др Миливој Допсај

 

У ширем контексту, специјално физичко образовање се бави проблематиком опште, усмерене и специфичне професионално-радне припремљености, физичким карактеристикама и физичким способностима појединаца, посебних радних група и тимова са статусом полицијски службеник, односно радник Министарства унутрашњих послова.

Уџбеник Специјално физичко образовање I – основни ниво разматра проблематику основног нивоа обуке, који представља базу за касније усавршавање и надоградњу у оквиру усмерене (СФО II) и ситуационе обуке (СФО III). Основни циљ уџбеника јесте систематско разматрање метода и процеса оспособљавања студената Криминалистичко-полицијског универзитета да овладају основним техникама СФО-а (блокови, ударци, падови, бацања и полуге), као и метода и средстава опште и специфичне физичке припреме (базично-моторички статус, основе моторичког тренинга и контроле нивоа тренираности). Реализација постављеног циља заснована је на свеобухватном сагледавању потреба послова будућих официра полиције, с једне стране, и законитостима посебног методолошког приступа у обуци студентске популације, с друге стране.

 

2019, 233 стр.
ISBN 978-86-7020-430-0

проф. др Срђан Милашиновић
проф. др Зоран Јевтовић

 

Уџбеник Социологија и социјална патологија подељен је у две велике, тематске и садржајне целине. Прва целина је посвећена социологији (укупно девет поглавља) и у њој се обрађују практично све класичне социолошке теме – од конституисања социологије као науке, развоја социолошке мисли и приказа учења најзначајнијих теоретичара друштва, преко тема које се тичу друштвене структуре и друштвене динамике, као и облика друштвене свести, па до социодинамике савременог друштва, укључујући и феномен глобализације. У два поглавља посвећена социјалној патологији обрађени су теоријски основи и основни појавни облици социопатолошких појава, укључујући и дигитално и медијско насиље, насиље на спортским теренима и мобинг, као појаве карактеристичне за модерно друштво.

 

2019, 469 стр.
ISBN 978-86-7020-432-4

drugo izdanje
prof. dr Gradimir V. Milovanović
prof. dr Dušan D. Joksimović
prof. dr Radosav Ž. Đorđević

 

Књига представља уџбеник за предмет Математика, који се студентима Криминалистичко-полицијског универзитета предаје у првом семестру на студијским програмима основних академских студија Информатика и рачунарства и Форензичко инжењерство. У основи се ослања на уџбенике Линеарна алгебра и Математичка анализа I, аутора Градимира В. Миловановића и Радосава Ж. Ђорђевића. Уџбеник је претежно теоријског карактера и садржи врло јасан преглед појмова, дефиниција и теорема, праћених одређеним бројем вешто одабраних примера који су методички решавани, као и доказима датих теорема. Има осам поглавља у којима се обрађују основи алгебре и анализе, линеарна алгебра, низови, функције једне реалне променљиве, диференцијални рачун, полиноми и рационалне функције, интегрални рачун и функције више реалних променљивих

 

2019, 304 стр.
ISBN 978–86–7020–329–7

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Драган Васиљевић
проф. др Зорица Вукашиновић Радојичић

 

Управно право, као наставна дисциплина, креће се у одређеним дидактичким и педагошким границама и својим програмом се уклапа у општи наставни план и програм одговарајућих студија на појединим високошколским образовним установама. Уобичајена је пракса да сту¬денти кроз Управно право, као наставну дисциплину на основним студијама, стичу основна сазнања о најважнијим питањима система науке управног права. Уџбеник Управно право је намењен, пре свега, студентима криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, али и посленицима науке управног права, као и ширем кругу заинтересоване правничке јавности. Највећа и најважнија новина овог четвртог, измењеног и допуњеног издања састоји се у томе што је уџбеник резултат коауторства проф. др Драгана Васиљевића с проф. др Зорицом Вукашиновић Радојичић, која је написала поједине целине. Поред тога, измене у неким деловима претходног издања, пре свега због промена у прописима које су настале у међувремену, углавном се односе на првих пет делова уџбеника, који су посвећени следећим питањима: увод у управно право, субјекти управе, послови управе, акти управе и контрола управе. Уџбеник је обрађен према прописима који су важили закључно са априлом 2019. године.

 

2019, 399 стр.
ISBN 978–86–7020–326–6

друго издање
проф. др Миленко Крећа
проф. др Тијана Шурлан

 

Уџбеник приказује систем међународног јавног права прилагођен студентима криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду и пратећи циљ и функцију коју овај предмет има за њихово образовање и будући рад. Стога су неке области, које су заступљене у другим уџбеницима међународ¬ног јавног права у потпуности изостављене (на пример, међународно инвестиционо право), неке су дате сасвим сумарно (на пример, међународно уговорно право), док се у неким областима посебно подвлаче међуна¬родноправне норме које су од изразитог значаја за рад полиције (на пример, дипломатско-конзуларно право, међународна људска права, међуна¬родно хуманитарно право, међународно кривично право, међуна¬родне организације). Уџбеник презентира различита теоријска мишљења о неким питањима, што је веома подстицајно за критичко размишљање студената. Иако је реч о уџбенику, дакле пре свега о образовном а не о научном раду, поједина мишљења аутора свакако чине значајан допринос нашој доктрини међународног права.

 

2019, 357 стр.
ISBN 978-86-7020-364-8

проф. др Петар Чисар

 

Уџбеник Мултимедијални системи обрађује следећа питања: основни концепти мултимедије, улога и значај текста у мултимедији, звук и његови параметри, дигитализација, компресија и формати аудио-записа, елементи рачунарски генерисаних слика, анимација, видео, технике мултимедијалног умрежавања и одговарајући протоколи, савремени мултимедијални уређаји, виртуелна реалност, примена веб-технологија у мултимедији и примена мобилних уређаја у мултимедији. Намењен је студентима четврте године академских студија информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду.

 

2019, 142 стр.
ISBN 978-86-7020-427-0

Едиција „Монографије“; књ. 40
доц. др Ивана Бјеловук

 

Монографија је настала је као резултат вишегодишњег рада на проучавању ефеката експлозије бризантних експлозива на подлогу и околину. Актуелност проблема тероризма у савременом свету определила је аутора да подробније анализира ефекте експлозије на окружење, с обзиром на то да се терористички акти најчешће изводе употребом бризантних експлозива. Један сегмент монографије обухвата теоретска истраживања, други је посвећен реалним експерименталним експлозијама различитих пуњења бризантних експлозива, док се у посебном сегменту разматрају нумеричке експерименталне експлозије. Монографије обрађује и форензичка истраживања, с циљем унапређења послова форензичке обраде места експлозије и анализе трагова у форензичким лабораторијама. Настојање аутора је да ову монографију посвети унапређењу послова криминалистичких техничара (оперативних форензичара) и вештака за област експлозија. Истовремено, ова монографија садржи и један део резултата с научноистраживачког пројекта Форензички методи у криминалистици, који је Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду реализовао у периоду од 2015. до 2018. године.

 

2019, 197 стр.
ISBN 978-86-7020-426-3

drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje
doc. dr Dragoslava Mićović
mr Irena Pavlović

 

Измењено и допуњено издање уџбеника Engleski jezik za osnovne akademske studije резултат је дугогодишњег рада на унапређењу литературе намењене првенствено студентима основних академских студија Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, али и свима који имају широка интересовања и који полицијску тематику налазе занимљивом, а криминалистичку причу привлачним читалачким штивом. Уџбеник има пет целина. Прве четири целине садрже обиље текстова различите тежине, углавном теме актуелне за полицијску струку покривене одабраним текстовима изворних аутора, док су сами текстови прилагођени различитим нивоима знања студената, а према принципу од лакшег ка тежем. Пети део уџбеника чине основе граматике енглеског језика и садржи основна објашњења за сваку граматичку партију праћена вежбањима, која су такође поређана од лакших ка тежим.

 

2019, 321 стр.
ISBN 978-86-7020-425-6

Едиција Монографије; књ. 39
доц. др Зоран Кесић
проф. др Радомир Зекавица

 

Разумевање феномена полицијске супкултуре и његово истраживање омогућавају увид у неформални свет полицијске професије, што олакшава разумевање многих појава у њеном обављању. Општој и стручној јавности монографија нуди темељну анализу појма и специфичности организационе културе и, посебно, полицијске супкултуре, која настаје под утицајем двеју група фактора: 1) професионалног (гранског) полицијског окружења и 2) ширег (опште) друштвеног окружења. Под утицајем тих чинилаца, припадници полиције прихватају вредности као основне мотиваторе, који обликују људске поступке и руководе њиховим понашањем у међусобним (интерним) односима и у (екстерним) односима са окружењем. Отуда реформа полицијске организације у савременим условима не може бити успешна формалним прилагођавањем њене улоге, њеног делокруга и њене организационе структуре захтевима демократског друштва, владавине права и савременим безбедносним изазовима без промена у неформалном систему вредности, односно у полицијској супкултури.

 

2019, 220 стр.
ISBN 978-86-7020-424-9

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Саша Мијалковић
проф. др Милан Жарковић

 

Међународна заједница је, као никада пре, суочена с проблемом масовних илегалних миграција. Кретање светског становништва у смеру „глобални сиромашни југ – глобални богати север” готово је заборављени реликт прошлости; савремени свет се све мање сећа и миграција становништва у смеру „сиромашни исток – богати запад”. Нажалост, све више смо суочени с миграцијама које су узроковане деградираном животном средином (еколошки мигранти) и оружаним конфликтима (азиланти, избеглице и расељена лица). Управо је та промена у глобалном безбедносном окружењу и доживела своју експанзију после првог издавања овог уџбеника 2012. године. С тим у вези, у другом издању уџбеника аутори настоје да укажу на нове аспекте савремених миграција, трговине људима, али и на новине у криминалистичкој реакцији субјеката националног система безбедности Републике Србије које су настале у овом периоду.

 

2019, 589 стр.
ISBN 978-86-7020-423-2

Едиција Монографије; књ. 38
доц. др Зоран Кесић

 

Монографија Насиље полиције настала је као плод вишегодишњег научног истраживања, спровођеног превасходно за потребе израде докторске дисертације под насловом Криминолошки аспекти прекорачења и злоупотребе полицијских овлашћења, коју је аутор одбранио 2016. године на Правном факултету Уни¬верзитета у Београду. Сложеност предмета истраживања пресудно је утицала на продубљивање садржаја доктората и објављивање две моно¬графије: једне о насиљу полиције и друге о корупцији у полицији (у међувремену такође објављене у едицији Монографије Криминалистичко-полицијског универзитета). Принуда је несумњиво најексплицитније обележје полицијске професије, којим се најчешће и дефинише њена суштина, и најделикатнији сегмент поступања полиције, будући да се њеном применом најозбиљније задире у сферу људских права и слобода. Ова књига нуди нешто другачији приступ конкретној појави од оног који доминира на нашим просторима, где се углавном највећа пажња придаје разматрању правних аспеката и тактичко-техничких обележја полицијске принуде – приступ унутар криминолошке перспективе. Отуда и овакав наслов књиге. Истина, у Србији се коришћење формулације насиље полиције углавном везује за медијски приказ конкретне појаве, док се у научним и стручним радовима она ретко појављује, иако је у свету то готово уобичајена пракса. Отуда овакав наслов може изазвати сумње, пре свега припадника полиције, да садржај књиге имплицира злу вољу према самој полицији. Међутим, да би разуверили њихове сумње, позивамо их да ову књигу најпре прочитају, па тек онда суде о њој.

 

2019, 356 стр.
ISBN 978-86-7020-422-5

електронско издање
Едиција „Монографије“; књ. 37
доц. др Владимир М. Цветковић
др Дејан Бошковић
доц. др Бојан Јанковић
Санела Андрић, мср.

 

У монографији су изнети резултати квантитативног истраживања обавештености грађана и перцепцијe ризика од ванредних ситуација изазваних поплавама у Републици Србији, у чијој је реализацији учествовало 2.500 грађана из 19 локалних заједница у Србији. Публикација је резултат рада на пројекту „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији”, који финансира и реализује Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду у оквиру циклуса научних истраживања 2015–2019. године, али и део обимнијег истраживања спроведеног за потребе израде докторске дисертације под насловом „Спремност грађана за реаговање на природну катастрофу изазвану поплавом у Републици Србији”, аутора др Владимира М. Цветковића, коју је одбранио 29. марта 2016. године на Факултету безбедности Универзитета у Београду. Предмет ове монографије је испитивање повезаности одређених фактора (пол, године живота, образовање, успех у школи, запосленост и висина прихода, брачни статус, удаљеност од реке, страх и претходно искуство, мотивисаност и религиозност) са степеном обавештености, перцепцијом вероватноће настанка и угрожености, као и упознатошћу становништва са осигурањем домаћинстава од последица ванредне ситуације.

 

2019, CD-ROМ
ISBN 978-86-7020-421-8

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Обрад Стевановић

 

Треће, измењено и допуњено издање уџбеника Безбедносни менаџмент резултат је потребе Криминалистичко-полицијског универзитета за овом врстом уџбеничке литературе. У односу на друго издање, текст овог издања је измењен и допуњен у садржајном смислу, без значајније промене његове структуре. Иновирани део текста укључује и повећање броја графичких и табеларних модела. Као и претходна два, и ово издање уџбеника је намењено истим корисницима, а пре свих студентима и наставницима Криминалистичко-полицијског универзитета и руководиоцима у полицијским и другим безбедносним организацијама у Републици Србији и у суседним државама. Поред тога, ово издање уџбеника може бити од користи и студентима, сарадницима и наставницима других високошколских установа, пре свега у области безбедносних, политичких, правних, организационих и економских наука, као и члановима научноистраживачких пројеката у тим научним областима.

 

2019, 435 стр.
ISBN 978–86–7020–420–1

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs