Нова издања

Људска права

проф. др Дарко Симовић
проф. др Радомир Зекавица

 

За разлику од постојећих уџбеника из области људских права који ову материју посматрају искључиво или претежно из међународноправне визуре, овај уџбеник одликује уравнотежен теоријскоправни, уставноправни, упоредноправни и међуна-родноправни приступ. Намера аутора је да студентима понуде што занимљивији и питкији уџбеник, који је у највећој мери заснован на приказивању и анализи актуелних примера из праксе међународних тела за заштиту људских права – превасходно Европског суда за људска права, мада се у уџбенику могу наћи и поједини, илустративни примери и пракса Уставног суда Републике Србије.

 

2020, 431 стр.
ISBN 978-86-7020-445-4

Специфичности критичне инфраструктуре у Републици Србији

електронско издање
Едиција „Монографије“; књ. 42
др Марија Д. Мићовић

 

Монографија је настала као резултат опсежних теоријских и емпиријских истраживања, на основу којих је ауторка аргументовано и прегледно представила садржаје који се односе на идентификацију потенцијалних критичних инфраструктурних објеката у Републици Србији. Ауторка детаљно разматра сва важна питања о специфичности критичне инфраструктуре у Републици Србији, посебно о ризицима којима су изложени критични инфраструктурни системи, значају превенције и процене ризика и интегрисаном приступу у заштити критичних инфраструктурних објеката. На основу тога изводи адекватне и релевантне закључке, који доприносе одређивању специфичности критичних инфраструктурних објеката у Републици Србији и њихове заштите.

Монографија је настала у оквиру интерног пројекта Криминалистичко-полицијске академије под називом „Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције”.

 

2020, CD-ROM
ISBN 978-86-7020-441-6

Безбедност саобраћаја у локалној заједници

Зборник радова са XV међународне конференције
Врњачка Бања, 24–27. јун 2020.

 

Петнаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, као један од најважнијих догађаја у региону, има амбицију да представља и стручно анализира рад и резултате рада у области безбедности саобраћаја, истиче добре активности, указује на проблеме и недостатке, систематизује теорију и праксу безбедности саобраћаја, а све с циљем мотивисања и покретања на акције унапређења безбедности саобраћаја.

Ове године, посебна пажња је посвећена представљању активности које спроводе јединице локалне самоуправе и поједини субјекти који делују на локалном нивоу. Неколико градова и општина су усвојили своје стратешке документе у области безбедности саобраћаја који су предмет анализе и дискусије.

Радова промовишу најважније документе и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2020. [Електронски извор]
ISBN 978-86-7020-444-7

Родолф Арчибалд Рајс: Изабрана дела

Књига 1: О злочинима Аустро-Угаро-Бугаро-Немаца у Србији 1914–1918.
Књига 2: Ратни дописи из Србије 1914–1918.
Књига 3: Визионар модерне полиције
Књига 4: О Србији и Србима (Шта сам видео и проживео у великим данимаЧујте Срби)
Књига 5: Срби о Рајсу

 

Петокњижје објављено поводом девет деценија од смрти Родолфа Арчибалда Рајса доноси његове изабране радове и део литературе која се тиче његовог стручног, научног и дописничког рада. Оно је израз захвалности коју данашња Србија и српски народ, читав век удаљени од Великог рата и свеукупног учинка који је Арчибалд Рајс у њему имао, негују према тој знаменитој историјској личности. У питању је израз поштовања према човеку који је био и остао истински „Јунак Правде, Истине и Права”. 

Жири 64. међународног сајма књига у Београду, одржаног од 20. до 27. октобра 2019. године доделио је Изабраним делима Родолфа Арчибалда Рајса, у издању Завода за уџбенике и Криминалистичко-полицијског универзитета, Посебно признање за допринос у области науке.

 

2019, 405 стр. (књ. 1), 313 стр. (књ. 2), 476 стр. (књ. 3), 355 стр. (књ. 4), 494 стр. (књ. 5)
ISBN 978-86-17-20215-4

Verovatnoća i statistika

проф. др Душан Јоксимовић
проф. др Владица Стојановић

 

Књига представља уџбеник за истоимени предмет, који се студентима Криминалистичко-полицијског универзитета предаје на студијским програмима основних академских студија Информатика и рачунарства и Форензичко инжењерство. Уџбеник има осам поглавља у којима се обрађују догађаји и вероватноће, случајне променљиве, низови случајних променљивих и проблем њихове конвергенције, основни појмови статистике и методи статистичког истраживања, дескриптивна статистичка анализа, статистика узорака и статистичко оцењивање, као и тестирање статистичких хипотеза. На крају сваког поглавља су дати задаци за вежбање.

 

2020, 299 стр.
ISBN 978-86-7020-442-3

Основе безбедности саобраћаја

проф. др Крсто Липовац
проф. др Драган Јовановић
проф. др Миладин Нешић

 

Овај уџбеник су заједно реализовале три, водеће научно-образовне институције у области безбедности саобраћаја у Србији: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду и Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду. Уџбеник је резултат вишегодишње, врло успешне сарадње и координације наставника из ових трију установа, као и сазревања свести о потреби усаглашавања заједничких основа безбедности саобраћаја које се изучавају у наведеним установама, али и у високим и средњим школама чијим је наставним програмима обухваћена област безбедности саобраћаја. Систематским обухватањем и обрадом релевантних области, као и уношењем резултата сопствених истраживања и личног искуства, аутори су успели да сачине дело које ће имати широк круг корисника у области саобраћајних и других наука и које ће студенти свих нивоа користити као стручан приручник и поуздану литературу.

 

2019, 463 стр.
ISBN 978-86-7020-439-3

Кривично право: посебни део

проф. др Ђорђе Ђорђевић
проф. др Драгана Коларић

 

Уџбеник Кривично право: посебни део представља синтезу дидактичког и научног приступа аутора и превасходно је намењен студентима Криминалистичко-полицијског универзитета, али може да одговори и захтевима шире читалачке публике. Материја посебног дела кривичног права подложна је честим изменама и допунама, чак и у земљама познатим по стабилном кривичном законодавству, а осим промена у појавним облицима криминалитета, додатни разлог његовог иновирања јесте и усаглашавање с међународним изворима. Оправдање за релативно честе измене посебног дела треба тражити и у унутрашњим потребама законодавца, који се руководи одређеним криминално-политичким разлозима. Уџбеник се ослања на важеће законодавство, односно на Кривични законик (Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005, 88/2005 – испр., 107/2005 – испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019), Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције (Службени гласник Републике Србије, бр. 94/2016 и 87/2018 – др. закон), Закон о извр¬шењу кривичних санкција (Службени гласник Републике Србије, бр. 55/2014 и 35/2019), Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера (Службени гласник Републике Србије, бр. 55/2014 и 87/2018) и Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела (Службени гласник Републике Србије, бр. 32/13, 94/2016 и 35/2019).

 

2020, 331 стр.
ISBN 978-86-7020-440-9

Супротстављање навијачком хулиганизму

Едиција Монографије; књ. 41
проф. др Саша Милојевић
доц. др Бојан Јанковић
доц. др Божидар Оташевић

 

Монографија Супротстављање навијачком хулиганизму разматра хулиганизам „навијача” као озбиљан безбедносни и, у појединим ситу¬ацијама, политички проблем. Садржи три повезана поглавља: 1) Појам насиља на спортским приредбама и казнено-правни оквир његовог регулисања, 2) Улога полиције и редарске службе у супротстављању навијачком хулиганизму и 3) Млади и навијачки хулиганизам. Аутори се најпре баве појмовним одређењем хулиганизма и насиља на спортским при-редбама, затим генезом тих појава у Републици Србији и у свету, кри¬минолошким и кривичноправним аспектима навијачког хулиганизма у контексту друштвеног супротстављања том проблему, реакцијом по¬лиције и редарске службе у Републици Србији и у свету и, на крају, тумачењем резултата обрађених података, прикупљених у емпиријском истраживању које је обухватило више од 3.600 ученика средњих школа у Републици Србији.

 

2019, 322 стр.
ISBN 978-86-7020-437-9

Тактика обезбеђивања исказа

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Звонимир Ивановић
проф. др Валентина Баић

 

У овом, измењеном и допуњеном издању уџбеника, који је први пут издала Криминалистичко-полицијска академија 2016. године, аутори су настојали да, поред основних садржаја који се тичу важећег законодавства (Законик о кривичном поступку, Закон о полицији и др.), презентују и доступна научна сазнања, која се примењују током криминалистичко-оперативног поступања у предистражном поступку и у већ покренутом кривичном поступку. Научна сазнања се презентују након исцрпне анализе стручне литературе како на регионалном тако и на глобалном нивоу. У уџбенику се приказују истраживачки радови еминентних светских стручњака у области испитивања персоналних извора, као и научноистраживачки рад самих аутора. Циљ којем аутори овог уџбеника теже јесте пројектовање нове методологије и оквирних поступака за испитивање осумњичених и других персоналних извора. Такав захтев се намеће из најмање двају разлога: 1) методологија рада криминалистичке полиције у поступку испитивања осумњичених и других персоналних извора никада није била установљена у Републици Србији нити у бившим југословенским републикама и 2) савремени рад полиције не подразумева само примену знања из домена права, већ захтева много ширу примену специфичних научних знања, као и поступање у складу с одредбама Европске конвенције о људским правима и основним слободама.

 

2019, 304 стр.
ISBN 978-86-7020-438-6

Методе програмирања

проф. др Кристијан Кук

 

Уџбеник Методе програмирања омогућава студентима различитих профила и нивоа познавања области информатике да се упознају с осмишљавањем и развојем рачунарских програма. Његов садржај је подељен у четири тематске целине. У првом поглављу су дати преглед основних и најзначајнијих компонената рачунарског система за програмирање, као и начин на који се рачунарски систем користи за писање рачунарског програма. Друго поглавље се бави алгоритмима и техникама програмирања. Пошто се данас користе многобројни програмски језици различитих намена, у трећем поглављу су детаљно изложени њихова значења и њихова подела према природи проблема који решавају. Логика, решавање проблема и организованост јесу суштина програмирања, због чега је неопходно детаљно упознати све кораке у изради једног програмског кôда. У последњем, четвртом поглављу су дати практични примери писања програма, тако да ће читалац добити више него довољно појединости да одмах почне да пише рачунарски програм, користећи било који од програмских језика наведених у овом уџбенику.

 

2019, 220 стр.
ISBN 978-86-7020-435-5

Хемијско-технолошки инжењеринг: практикум за лабораторијске вежбе

др Ката Трифковић
др Милош Томић
проф. др Никола Милашиновић

 

Сврха форензичке инжењерске истраге јесте проналажење узрока одређених неуспеха с циљем побољшања перформанси или животног и радног века материјала. Инжењерска запажања настала на основу практичног рада у лабораторији, као и теоријска знања стечена похађањем курса Хемијско-технолошки инжењеринг, омогућавају студентима адекватан увид у структуру и својства испитиваних материјала. Практикум се састоји од седам лабораторијских вежби, које укључују основно градиво неопходно за разумевање понашања металних, керамичких, полимерних али и композитних материјала, прилагођено нивоу наставе и опреми на Департману за форензику Криминалистичко-полицијског универзитета. У уводном делу сваке од вежби посебно су назначени њихов циљ, потреба да студент научи или обнови градиво, да се упозна са садржајем и основним принципима израде експерименталних вежби, као и да одговори на питања која се налазе на крају уводног дела. Студенту је такође омогућено да на адекватан начин сакупи и обради резултате добијене извођењем експеримента.

 

2019, 104 стр.
ISBN 978-86-7020-436-2

ARCHIBALD REISS DAYS, Vol. I & II

Thematic Proceedings of International Significance

 

Тематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса”, који је одржан девети пут заредом на Криминалистичко-полицијском универзитету 6. и 7. новембра 2019. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у два тома и садржи укупно 78 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензичких наука, медицине и информатике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Босне и Херцеговине, Мађарске, Северне Македоније, Словачке, Словеније, Хрватске, Швајцарске и Србије.

 

2019, 530, 485 стр.
ISBN 978-86-7020-433-1 (Vol. I)
ISBN 978-86-7020-434-8 (Vol. II)
ISBN 978-86-7020-190-3

CONTEMPORARY SECURITY STUDIES

AN INTRODUCTION TO METHODOLOGICAL, RESEARCH AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF SECURITY
2nd edition Asphaleiа edition, Vol. 10
проф. др Саша Мијалковић
Марија Поповић Манчевић

 

Монографија је резултат дугогодишњег посвећеног истраживања феномена безбедности и угрожавања безбедности и плод истраживачких напора ка доказивању научног карактера области безбедности. У монографији се обрађују настанак и развој студија безбедности као наставне и научне области, приказују теоријски правци и школе које објашњавају неке аспекте безбедности, затим процес научног истраживања, начини на које се може доћи до извора података и могући проблеми с којима се сусрећу истраживачи безбедносних појава, логички и етимолошки анализирају и одређују традиционалне и савремене форме појма безбедности, укључујући и анализу недржавног сектора као битне компоненте за анализу савременог појма безбедности. Посебно су приказани концепти безбедности према нивоима анализе ‒ безбедност човека, национална безбедност, међународна безбедност и глобална безбедност. Књига је превод на енглески језик већ објављеног издања 2015. године под насловом Увод у студије безбедности истих аутора.

 

2019, 243 стр.
ISBN 978-86-7020-403-4

СПЕЦИЈАЛНО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ I – основни ниво

Проф. др Мирољуб Благојевић
Проф. др Ненад Коропановски
Проф. др Горан Вучковић
Проф. др Миливој Допсај

 

У ширем контексту, специјално физичко образовање се бави проблематиком опште, усмерене и специфичне професионално-радне припремљености, физичким карактеристикама и физичким способностима појединаца, посебних радних група и тимова са статусом полицијски службеник, односно радник Министарства унутрашњих послова.

Уџбеник Специјално физичко образовање I – основни ниво разматра проблематику основног нивоа обуке, који представља базу за касније усавршавање и надоградњу у оквиру усмерене (СФО II) и ситуационе обуке (СФО III). Основни циљ уџбеника јесте систематско разматрање метода и процеса оспособљавања студената Криминалистичко-полицијског универзитета да овладају основним техникама СФО-а (блокови, ударци, падови, бацања и полуге), као и метода и средстава опште и специфичне физичке припреме (базично-моторички статус, основе моторичког тренинга и контроле нивоа тренираности). Реализација постављеног циља заснована је на свеобухватном сагледавању потреба послова будућих официра полиције, с једне стране, и законитостима посебног методолошког приступа у обуци студентске популације, с друге стране.

 

2019, 233 стр.
ISBN 978-86-7020-430-0

Социологија и социјална патологија

проф. др Срђан Милашиновић
проф. др Зоран Јевтовић

 

Уџбеник Социологија и социјална патологија подељен је у две велике, тематске и садржајне целине. Прва целина је посвећена социологији (укупно девет поглавља) и у њој се обрађују практично све класичне социолошке теме – од конституисања социологије као науке, развоја социолошке мисли и приказа учења најзначајнијих теоретичара друштва, преко тема које се тичу друштвене структуре и друштвене динамике, као и облика друштвене свести, па до социодинамике савременог друштва, укључујући и феномен глобализације. У два поглавља посвећена социјалној патологији обрађени су теоријски основи и основни појавни облици социопатолошких појава, укључујући и дигитално и медијско насиље, насиље на спортским теренима и мобинг, као појаве карактеристичне за модерно друштво.

 

2019, 469 стр.
ISBN 978-86-7020-432-4
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени