drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje
doc. dr Dragoslava Mićović
mr Irena Pavlović

 

Измењено и допуњено издање уџбеника Engleski jezik za osnovne akademske studije резултат је дугогодишњег рада на унапређењу литературе намењене првенствено студентима основних академских студија Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, али и свима који имају широка интересовања и који полицијску тематику налазе занимљивом, а криминалистичку причу привлачним читалачким штивом. Уџбеник има пет целина. Прве четири целине садрже обиље текстова различите тежине, углавном теме актуелне за полицијску струку покривене одабраним текстовима изворних аутора, док су сами текстови прилагођени различитим нивоима знања студената, а према принципу од лакшег ка тежем. Пети део уџбеника чине основе граматике енглеског језика и садржи основна објашњења за сваку граматичку партију праћена вежбањима, која су такође поређана од лакших ка тежим.

 

2019, 321 стр.
ISBN 978-86-7020-425-6

Едиција Монографије; књ. 39
доц. др Зоран Кесић
проф. др Радомир Зекавица

 

Разумевање феномена полицијске супкултуре и његово истраживање омогућавају увид у неформални свет полицијске професије, што олакшава разумевање многих појава у њеном обављању. Општој и стручној јавности монографија нуди темељну анализу појма и специфичности организационе културе и, посебно, полицијске супкултуре, која настаје под утицајем двеју група фактора: 1) професионалног (гранског) полицијског окружења и 2) ширег (опште) друштвеног окружења. Под утицајем тих чинилаца, припадници полиције прихватају вредности као основне мотиваторе, који обликују људске поступке и руководе њиховим понашањем у међусобним (интерним) односима и у (екстерним) односима са окружењем. Отуда реформа полицијске организације у савременим условима не може бити успешна формалним прилагођавањем њене улоге, њеног делокруга и њене организационе структуре захтевима демократског друштва, владавине права и савременим безбедносним изазовима без промена у неформалном систему вредности, односно у полицијској супкултури.

 

2019, 220 стр.
ISBN 978-86-7020-424-9

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Саша Мијалковић
проф. др Милан Жарковић

 

Међународна заједница је, као никада пре, суочена с проблемом масовних илегалних миграција. Кретање светског становништва у смеру „глобални сиромашни југ – глобални богати север” готово је заборављени реликт прошлости; савремени свет се све мање сећа и миграција становништва у смеру „сиромашни исток – богати запад”. Нажалост, све више смо суочени с миграцијама које су узроковане деградираном животном средином (еколошки мигранти) и оружаним конфликтима (азиланти, избеглице и расељена лица). Управо је та промена у глобалном безбедносном окружењу и доживела своју експанзију после првог издавања овог уџбеника 2012. године. С тим у вези, у другом издању уџбеника аутори настоје да укажу на нове аспекте савремених миграција, трговине људима, али и на новине у криминалистичкој реакцији субјеката националног система безбедности Републике Србије које су настале у овом периоду.

 

2019, 589 стр.
ISBN 978-86-7020-423-2

Едиција Монографије; књ. 38
доц. др Зоран Кесић

 

Монографија Насиље полиције настала је као плод вишегодишњег научног истраживања, спровођеног превасходно за потребе израде докторске дисертације под насловом Криминолошки аспекти прекорачења и злоупотребе полицијских овлашћења, коју је аутор одбранио 2016. године на Правном факултету Уни¬верзитета у Београду. Сложеност предмета истраживања пресудно је утицала на продубљивање садржаја доктората и објављивање две моно¬графије: једне о насиљу полиције и друге о корупцији у полицији (у међувремену такође објављене у едицији Монографије Криминалистичко-полицијског универзитета). Принуда је несумњиво најексплицитније обележје полицијске професије, којим се најчешће и дефинише њена суштина, и најделикатнији сегмент поступања полиције, будући да се њеном применом најозбиљније задире у сферу људских права и слобода. Ова књига нуди нешто другачији приступ конкретној појави од оног који доминира на нашим просторима, где се углавном највећа пажња придаје разматрању правних аспеката и тактичко-техничких обележја полицијске принуде – приступ унутар криминолошке перспективе. Отуда и овакав наслов књиге. Истина, у Србији се коришћење формулације насиље полиције углавном везује за медијски приказ конкретне појаве, док се у научним и стручним радовима она ретко појављује, иако је у свету то готово уобичајена пракса. Отуда овакав наслов може изазвати сумње, пре свега припадника полиције, да садржај књиге имплицира злу вољу према самој полицији. Међутим, да би разуверили њихове сумње, позивамо их да ову књигу најпре прочитају, па тек онда суде о њој.

 

2019, 356 стр.
ISBN 978-86-7020-422-5

електронско издање
Едиција „Монографије“; књ. 37
доц. др Владимир М. Цветковић
др Дејан Бошковић
доц. др Бојан Јанковић
Санела Андрић, мср.

 

У монографији су изнети резултати квантитативног истраживања обавештености грађана и перцепцијe ризика од ванредних ситуација изазваних поплавама у Републици Србији, у чијој је реализацији учествовало 2.500 грађана из 19 локалних заједница у Србији. Публикација је резултат рада на пројекту „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији”, који финансира и реализује Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду у оквиру циклуса научних истраживања 2015–2019. године, али и део обимнијег истраживања спроведеног за потребе израде докторске дисертације под насловом „Спремност грађана за реаговање на природну катастрофу изазвану поплавом у Републици Србији”, аутора др Владимира М. Цветковића, коју је одбранио 29. марта 2016. године на Факултету безбедности Универзитета у Београду. Предмет ове монографије је испитивање повезаности одређених фактора (пол, године живота, образовање, успех у школи, запосленост и висина прихода, брачни статус, удаљеност од реке, страх и претходно искуство, мотивисаност и религиозност) са степеном обавештености, перцепцијом вероватноће настанка и угрожености, као и упознатошћу становништва са осигурањем домаћинстава од последица ванредне ситуације.

 

2019, CD-ROМ
ISBN 978-86-7020-421-8

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Обрад Стевановић

 

Треће, измењено и допуњено издање уџбеника Безбедносни менаџмент резултат је потребе Криминалистичко-полицијског универзитета за овом врстом уџбеничке литературе. У односу на друго издање, текст овог издања је измењен и допуњен у садржајном смислу, без значајније промене његове структуре. Иновирани део текста укључује и повећање броја графичких и табеларних модела. Као и претходна два, и ово издање уџбеника је намењено истим корисницима, а пре свих студентима и наставницима Криминалистичко-полицијског универзитета и руководиоцима у полицијским и другим безбедносним организацијама у Републици Србији и у суседним државама. Поред тога, ово издање уџбеника може бити од користи и студентима, сарадницима и наставницима других високошколских установа, пре свега у области безбедносних, политичких, правних, организационих и економских наука, као и члановима научноистраживачких пројеката у тим научним областима.

 

2019, 435 стр.
ISBN 978–86–7020–420–1

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Жељко Никач

 

Уважавајући динамику друштвених промена, нове појавне облике криминалитета и друге безбедносне изазове, ризике и претње, приређено је друго, измењено и допуњено издање уџбеника Полиција у заједници. Аутор је изложио новеле у легислативном оквиру од значаја за рад полиције у заједници, које се односе на решења из новог Закона о полицији, усвојеног 2016. и новелираног 2018. године, као и на подзаконске акте за имплементацију тог закона. Детаљније су обрађене новине у погледу полицијских послова, полицијских овлашћења, мера и радњи, контроле рада полиције и нових института – тестова интегритета и контроле имовинског стања. Посебно су изложени нови пројекти – наставни предмет Основи безбедности деце и Матура 2018, као и важнији елементи новоусвојене Стратегије развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије за период 2018–2023. године.

 

2019, 305 стр.
ISBN 978-86-7020-417-1

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Обрад Стевановић
проф. др Дане Субошић
проф. др Далибор Кекић

 

Практикум Менаџмент у полицији обухвата три целине, при чему је свака насловљена називом предмета на који се односи. Прва целина практикума се односи на предмет Полицијски менаџмент и посвећена је службеним евиденцијама које се воде у станицама и другим (организационим) јединицама полиције. Њен аутор је проф. др Далибор Кекић. Друга целина је посвећена предмету Организација и послови полиције, а структурирана је тако да обухвата вежбе које се односе на структуру и функционисање полицијске организације, с једне стране, и на тестирање студената, с друге стране, ради самопроцене њиховог знања пре испуњавања предиспитних обавеза и полагања завршног испита. Аутор друге целине практикума и прилога је проф. др Дане Субошић. Најзад, трећи део практикума је посвећен предмету Безбедносни менаџмент, тако да тежишно обухвата вежбе из области управљачких функција полицијске организације и осталих безбедносних организација, као и тестове за проверу знања у функцији савладавања предиспитних обавеза и припреме студената за полагање завршног испита. Аутор трећег дела практикума је проф. др Обрад Стевановић. Друго, измењено и допуњено издање Практикума настало је као израз потребе за усклађивањем његовог садржаја с делимично иновираним теоријским знањима и садржајима студијских програма, као и с новим искуствима наставника у извођењу наставе из наведених предмета.

 

2019, 176 стр.
ISBN 978–86–7020–415–7

Зборник радова са XII међународне конференције, Тара, 19–22. април 2017.

 

Дванаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. У одабраним радовима на енглеском језику промовишу се најважнији међународни документи и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2019, 167 стр.
ISBN 978–86–7020–416–4

Зборник радова с XIV међународне конференције, Копаоник, 10–13. април 2019.

 

Четрнаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, као један од најважнијих догађаја у региону, има амбицију да представља и стручно анализира рад и резултате рада у области безбедности саобраћаја, истиче добре активности, указује на проблеме и недостатке, систематизује теорију и праксу безбедности саобраћаја, а све с циљем мотивисања и покретања на акције унапређења безбедности саобраћаја. Ове године, посебна пажња је посвећена представљању активности које спроводе јединице локалне самоуправе и поједини субјекти који делују на локалном нивоу. Неколико градова и општина су усвојили своје стратешке документе у области безбедности саобраћаја који су предмет анализе и дискусије. Град Београд, као највећа јединица локалне самоуправе, представио је своју Стратегију безбедности саобраћаја града Београда 2017–2020 и Годишњи програм безбедности саобраћаја. Радова објављени у две књиге зборника промовишу најважније документе и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2019, 325, 327 стр.
ISBN 978-86-7020-418-8 (Књ. 1)
ISBN 978-86-7020-419-5 (Књ. 2)

Едиција „Монографије“ ; књ. 11
проф. др Зоран Ђурђевић
проф. др Даг Коларевић
проф. др Звонимир Ивановић
проф. др Бобан Милојковић

 

Криминалистичко профилисање је алат истраге и мултидисциплинаран процес извођења закључака о карактеристикама учиниоца на основу последице извршеног кривичног дела. С обзиром на то да израда профила захтева широко знање, у изради монографије су и учествовали аутори различитих образовних профила. Монографија је намењена како студентима другог степена студија на Криминалистичко-полицијској академији, тако и свима заинтересованим за усвајање специфичних аналитичких знања за повезивање последице кривичног дела и детерминаната у току извршења (укључујући и профил жртве) с елементима профила учиниоца (варијаблама личности, психодинамичким, социодемографским и другим геопросторним карактеристикама).

 

2019, 331 стр.
ISBN 978–86–7020–235–1

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Радован В. Радовановић
Трајан Ж. Антић
доц. др Горан С. Јованов
Давор Ж. Петровић

 

На основу вишегодишњег искуства у настави и практичној реализацији садржаја наставног предмета Техничка средства полиције у оквиру основних академских и струковних студија на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, аутори су се определили за дати тематски корпус, поштујући дидактичко-методичке принципе, ради остварења целовитости односно комплементарности с истоименим уџбеником из 2015. године. Практикум треба да омогући студентима да усвоје целовита знања и вештине у домену техничких средстава која користе полицијски службеници. Узимајући у обзир чињеницу да је готово немогуће једним уџбеником и једним помоћним уџбеником обухватити сва та техничка средства, обрађују се она која ће полицијски службеници користити у непосредном раду на почетку каријере или она за чије ће коришћење, чување, одржавање и занављање бити одговорни касније као менаџери тактичког и оперативног нивоа. Практикум могу користити и полазници основне полицијске обуке, као и полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Србије у оквиру стручног образовања, оспособљавања и усавршавања.

 

2019, 351 стр.
ISBN 978-86-7020-414-0

проф. др Александар Чудан
проф. др Светлана Николоска

 

Уџбеник Економски криминал написан је према плану и програму истоименог предмета који се изучава на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду. Састоји се из осам деловима у којима се разматрају: генеза економских односа и економског криминала (с посебним освртом на одредбе Душановог законика у вези с наведеном проблематиком); етиологија економског криминала, односно ендогени и егзогени чиниоци који су кључни за његово настајање и испољавање; савремене методе и субјекти супротстављања економском криминалу; усклађивање националне нормативе у области борбе против економског криминала с међународним стандардима и анализа кључних међународних аката у области његове репресије; криминалистичке карактеристике економског криминала и начин криминалног деловања његових актера; савремени појавни облици економског криминала; значај књиговодства у откривању криминалних радњи у сфери економских деликата, као и методика откривања и доказивања кривичних дела економског криминала.

 

2018, 413 стр.
ISBN 978-86-7020-400-3

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Дарко Маринковић
проф. др Оливер Лајић

 

Неспорно је да динамика криминала захтева и динамику научне и стру¬чне мисли која се на њега односи. У том контексту, четврто, измењено и до¬пуњено издање уџбеника Криминалистичка методика још једном потврђује чињеницу да решења кривичног законодавства и криминалистике нису и не смеју бити коначна и непроменљива. Поред многобројних измена и допу¬на унутар појединих наслова и поднаслова, ово издање уџбеника је проширено за једну нову тематску јединицу – Криминалистичка методика откривања и доказивања привредног криминала, аутора проф. др Оливера Лајића. Поред тога, свака тематска јединица је допуњена подацима о апсолутном броју разма¬траних кривичних дела извршених у периоду 2013–2017. године, часовнику злочина и стопи криминала за посматрани период.

 

2019, 455 стр.
ISBN 978-86-7020-413-3

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Милан Жарковић
проф. др Звонимир Ивановић
Зорица Милетић

 

Практикум је настао као жеља и потреба да се процес наставе додатно обогати садржајима који имају наглашену апликативну компоненту и, на тај начин, помогне студентима да овладају знањима и вештинама значајним за поступање у конкретним ситуацијама. Посебна вредност практикума се огледа у оригиналним примерима из праксе за сваку појединачну тематску јединицу, који садрже најзначајнија писана акта сачињена поводом предузетих оперативних и доказних мера и радњи. На приказане примере сачињених писаних аката надовезују се њихова анализа и питања и задаци, чији одговори и решења произилазе из правилног криминалистичког расуђивања и закључивања али и виспреног тумачења законских норми. Практикум целовито и у складу с практичним криминалистичким радом сублимира знања која су студенти претходно већ стекли из предмета Криминалистичка тактика, Криминалистичка техника, Кривично процесно право и Кривично право.

 

2018, 239 стр.
ISBN 978-86-7020-411-9

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs