проф. др Дејан Раковић
проф. др Стево Јаћимовски

 

Уџбеник Техничко-технолошке карактеристике материјала се бави основама науке о материјалима и инжењерингом њихових својстава, као и карактеристикама и применом материјала у електротехници, машинству и мултидисциплинарним биомедицинским наукама. Уџбеник ће знатно олакшати изучавање материјала и технологија студентима факултета и високих школа електротехничких, машинских и биомедицинских усмерења, чему ће свакако допринети и већи број решених задатака, датих на крају поглавља као добра илустрација карактеризације, селекције или инжењеринга својстава ма¬теријала, или као допунска разматрања сложенијих теоријских концепата изостављених у главном тексту. Уџбеник садржи и два сажета додатка из квантне механике и статистичке физике, који читаоцу могу олакшати дубље разумевање приме¬не теоријских концепата наведених дисциплина у мултидисциплинарној науци о материјалима. Трећи додатак приказује упоредне карактеристике појединих типова материјала.

 

2018, 498 стр.
ISBN 978-86-7020-412-6

Едиција „Монографије”; књ. 34
проф. др Слободан Миладиновић
доц. др Владимир М. Цветковић
проф. др Срђан Милашиновић

 

Ова монографија научнопопуларно, лексични јасно и систематично презентује научној и другој читалачкој јавности стање и проблеме у области перцепције ризика и угрожености становништа у условима елементарних непогода изазваних клизиштима. Њени аутори дају значајну и успелу теоријску и емпиријску анализу круцијалних питања везаних за све израженије проблеме који прате природне катастрофе и управљање ванредним ситуацијама, које угрожавају животе људи, узрокују економске и социјалне губитке и наносе директну и индиректну штету приватним и јавним добрима. Монографија је веома актуелна с обзиром на искуства Републике Србије у управљању кризним ситуацијама изазваним клизиштима, тако да има и велики друштвени значај. Резултати истраживања могу суштински допринети унапређењу кризног менаџмента, управљању у ванредним ситуацијама, санацији последица природних катастрофа изазваних поплавама, као и повећању спремности грађана да реагују у случају природних непогода.

 

2018, 293 стр.
ISBN 978–86–7020–393–8

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Дарко Симовић
проф. др Владан Петров

 

Уџбеник Уставно право је покушај синтезе традиционалне школе уставног права и модерних струја у уставном праву, које су последица еволуције уставног права и које се баве интернационализацијом уставног права, уставним плурализмом, као и преиспитивањем класичних појмова суверености и супрематије устава. Убрзо после другог издања, појавила се потреба за трећим, измењеним и допуњеним издањем овог уџбеника како би се осавременио и унапредио. Поред усклађивања садржине с променама у позитивном праву, од којих се најзначајније односе на Закон о локалној самоуправи из јуна 2018. године, дописане су и две нове тематске целине: Структура и систематика устава и Распуштање парламента. Такође, рукопис је растерећен сувишних детаља, посебно оних историјског и компаративног карактера.

 

2018, 462 стр.
ISBN 978–86–7020–410–2

проф. др Александра Љуштина

 

Циљ овог уџбеника је да се студентима на прегледан и приступачан начин изложи и објасни теорија система обезбеђења лица и имовине, као и да се развије вештина примене системског приступа у обезбеђењу лица и имовине. Уџбеник садржи основе система обезбеђења лица и имовине и разматра следеће његове аспекте: основни извори и облици угрожавања безбедности лица и имовине, правна регулатива приватног обезбеђења лица и имовине, безбедносна заштита штићених лица, објеката и имовине и безбедносна култура у систему обезбеђења лица и имовине.

 

2018, 176 стр.
ISBN 978–86–7020–397–6

Edicija Monografije; knj. 36
prof. dr Jovan P. Šetrajčić
prof. dr Stevo K. Jaćimovski
dr Slađana M. Stojković

 

Монографија обухвата неке од резултата истраживања спроведених у оквиру пројекта Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, до којих је у последње две, скоро три деценије дошла група истраживача бавећи се истраживањем фундаменталних физичких својстава материјала у моделима узорцима наноскопских димензија. Резултати тих истраживања доприносе бољем разумевању веома значајних структура које су у жижи интересовања науке о материјалима због њихових могућих практичних апликација (високотемпературска суперпроводност, квантни компјутери, квантни пренос информација итд.). Монографија садржи пет делова. У правом делу је дат преглед особина савремених материјала који се битно разликују у нискодимензионим узорцима, док су у другом делу анализирани електронски систем и његове основне микроскопске карактеристике у великим, просторно неограниченим (балк) кристалним структурама. Трећи и четврти део садрже истраживања доприноса носилаца наелектрисања у адекватним наноструктурним кристалним структурама (ултра танки филмови и суперрешетке), као и њихова фундаментална својства. У петом делу су побројани најважнији резултати истраживања.

 

2018, 110 стр.
ISBN 978–86–7020–409–6

Thematic Proceedings of International Significance

 

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса”, који је одржан осми пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији 2. и 3. октобра 2018. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у два тома и садржи укупно 90 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Канаде, Сједињених Америчких Држава, Мађарске, Шпаније, Велике Британије, Македоније, Републике Српске, Босне и Херцеговине, Италије, Уједињених Арапских Емирата, Немачке, Словачке, Русије, Кине, Словеније, Црне Горе, Хрватске, Швајцарске, Аустралије, Румуније и Србије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

 

2018, 497, 540 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3
ISBN 978–86–7020–407–2 (Vol. I)
ISBN 978–86–7020–408–9 (Vol. II)

drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje
Mirjana Stojov
Vesna Anđelić Nikolendžić

 

Ново издање овог приручника представља интегрисану верзију претходног штампаног издања и електронске збирке, тако да се у великој мери приближава идеалу холистичког приступа. Може се користити самостално, за проверу и проширивање стечених знања, као и у настави, за рад на часу или организовање забавних, едукативних квизова. Граматичка вежбања нешто су мање захтевна у погледу лексике и не везују се нужно за професионални језички регистар полицијске, криминалистичке или правне струке, док се вежбања намењена провери познавања термина и усвајању стручне терминологије у потпуности фокусирају на поменуте области. За сва вежбања из оба дела приручника дата су решења, а на корисницима је да одлуче да ли ће их употребити или злоупотребити.

 

2018, 125 стр. + CD-ROM
ISBN 978–86–7020–399–0

електронско издање
Едиција „Монографије”; књ. 35
проф. др Радомир Зекавица

 

Ова, 35. књига у едицији Монографије читаоцима нуди детаљну и темељну анализу суштине и идеје владавине права. Аутор прати ову идеју од њеног настанка у оквиру античке мисли, римске правне традиције, средњовековне теорије и праксе, да би њен теоријски развој окончао у савременој правној теорији, разматрајући њене кључне представнике и њихова схватања владавине права и правне државе. У последњем делу студије, у форми синтетичког и критичког осврта, аутор износи своје виђење основне идеје и сврхе владавине права и опредељује се за њен материјални концепт, што подразумева, између осталог, расправу о основним вредностима којима владавина права треба да служи. Према његовом мишљењу, идеја владавине права је једна од најплеменитијих идеја у историји правне теорије, која својим истраживачима омогућава да разумеју услове за остваривање слободног и достојанственог живота појединаца унутар политичке заједнице као принудног поретка власти. Она је истовремено и израз потребе да се државна власт ограничи законима утемељеним у уму, како би се обезбедили слобода појединца и његова заштита од потенцијалне самовоље политичке власти и остварили услови за потпун развој свих стваралачких потенцијала људске личности.

 

2018, CD-ROМ
ISBN 978–86–7020–406–5

Едуар Петровић

 

У колективном памћењу Срба Велики рат је забележен као херојско доба, као доба у коме је српски народ, упркос проживљеној голготи, смогао снаге за васкрс. У читавој плејади оних којима је Отаџбина била светиња вреднија од сопственог живота и који су, сматрајући дужност према својој држави за част, по избијању рата похитали у Србију, био је и један, данас готово потпуно заборављени младић – Едуар Петровић, син Николе Петровића, почасног конзула Србије у Женеви. Свој вишемесечни боравак у редовима српске војске током 1915. године Едуар Петровић је описао у књижици Утисци из рата једног седамнаестогодишњег српског добровољца, објављеној у Женеви на француском језику. У предговору књиге написаном на српском фронту крај Битоља у новембру 1916. године, знаменити пријатељ Срба Арчибачд Рајс позвао је читаоце да саслушају искрено и истинито сведочанство о одисеји српског народа коју је, исто као и он сам, и писац проживео.

 

2018, 61 стр.
ISBN 978–86–7020–401–0

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Саша Мијалковић

 

Разлози аутора за писање четвртог, измењеног и допуњеног издања уџбеника Национална безбедност су многобројни, а међу њима доминирају: динамичност безбедносних претњи у свету и у земљама у окружењу; далеко развијенија безбедносна и политичка култура у органима државне власти, што је значајно изменило и унапредило политику и праксу националне безбедности; изразита диманичност на пољу међународних интеграција Републике Србије и хармонизација националног законодавства са законодавством Европске уније; унапређена међународна сарадња Републике Србије у безбедности; реформа појединих сектора националног система безбедности Републике Србије; усвајање нове Стратегије националне безбедности Републике Србије; нове наставне потребе у високом полицијском школству и у високошколским установама у земљи и у иностранству из којих се регрутују припадници сектора безбедности и други. Тако су се у новом издању уџбеника нашли потпуно нови текстови у оквиру следећих наслова: Међународни положај државе, Будућност тероризма, Шпијунажа, Злочини злоупотребе политичке моћи, Угрожавање безбедности саобраћаја, Демографски изазови и ризици, Сектор унутрашњих послова, Царински органи, Сектор за контролу примене царинских прописа, Систем безбедности државне границе, Систем супротстављања организованом криминалу и тероризму, Систем супротстављања корупцији, Пореска полиција, Канцеларија за управљање јавним улагањима, Систем заштите информационе безбедности, Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама, Систем енергетске безбедности, Систем безбедности саобраћаја и Безбедносно проверавање лица.

 

2018, 447 стр.
ISBN 978–86–7020–402–7

проф. др Валентина Баић

 

Уџбеник је настао након вишегодишњег научноистраживачког рада и детаљне анализе доступне литературе, али и спремности ауторке да одговори захтевима овако озбиљног задатка. У припреми уџбеника, поред англосаксонске и делом немачке и хрватске литературе, значајно је констатована и словеначка литература. Ауторка се руководила одређеним смерницама, посебно повезујући област криминалистичке психологије с криминалистиком односно криминалистичком тактиком, као и новијом граном форензичке психологије ‒ истражном психологијом. Поред разматрања питања примењивости знања и психолошких метода у раду криминалистичке полиције, сагледани су и теоријски и практични значај психологије као научне дисциплине. У теоријском смислу, у уџбенику су презентована знања која омогућују боље схватање појава и догађаја у којима се јавља човек као један од њихових покретача. У практичном смислу, та знања омогућују боље разумевање криминалног понашања и поступака условљених, у већој мери, дејством конативних и когнитивних фактора и истовремено пружају многобројне информације о унутрашњем, емоционалном стању човека, његовим намерама, мотивима, као и о његовој личности уопште. Поред садржаја својствених општој психологији и неким другим теоријским, психолошким дисциплинама, уџбеник садржи и оне довољно стимулативне и информативне за студенте Криминалистичко-полицијске академије, као и за све заинтересоване за ову област.

 

2018, 328 стр.
ISBN 978–86–7020–395–2

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Радомир Зекавица
проф. др Мирослав Живковић

 

Друго издање уџбеника Увод у право целовито и квалитетно анализира све релевантне теме и питања која се у уџбеничкој литератури из области теорије државе и права подразумевају – појам државе, појам права, питање међусобне повезаности државе и права, облици државе и државна организација, правна норма, правни акти и правни однос, владавина права и правна држава. Аутори су уврстили и једну нову тему које није било у претходном издању. Наиме, у оквиру расправе о облицима државно-политичких уређења, анализирају се специфичности политичког система Европске уније, тако да студенти имају прилику да сазнају нешто и о тој, веома актуелној теми. Истовремено, аутори су настојали да уџбеник обогате низом историјских примера и примерима из упоредног права.

 

2018, 367 стр.
ISBN 978–86–7020–398–3

Edition AƩΦΑΛΕΙΑ; vol. 10
проф. др Саша Мијалковић
Марија Поповић

 

Монографија је резултат дугогодишњег посвећеног истраживања феномена безбедности и угрожавања безбедности, и плод истраживачких напора ка доказивању научног карактера области безбедности. У монографији се обрађују настанак и развој студија безбедности као наставне и научне области, приказују теоријски правци и школе које објашњавају неке аспекте безбедности, затим процес научног истраживања, начини на које се може доћи до извора података и могући проблеми с којима се сусрећу истраживачи безбедносних појава, логички и етимолошки анализирају и одређују традиционалне и савремене форме појма безбедности, укључујући и анализу недржавног сектора као битне компоненте за анализу савременог појма безбедности. Посебно су приказани концепти безбедности према нивоима анализе ‒ безбедност човека, национална безбедност, међународна безбедност и глобална безбедност. Књига је превод на енглески већ објављеног издања 2015. године под насловом Увод у студије безбедности, истих коаутора.

 

2018, 234 стр.
ISBN 978–86–7020–403–4

Thematic Proceedings of International Significance

 

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса”, који је одржан осми пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији 2. и 3. октобра 2018. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у два тома као електронско издање (CD-ROM) и садржи укупно 90 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Канаде, Сједињених Америчких Држава, Мађарске, Шпаније, Велике Британије, Македоније, Републике Српске, Босне и Херцеговине, Италије, Уједињених Арапских Емирата, Немачке, Словачке, Русије, Кине, Словеније, Црне Горе, Хрватске, Швајцарске, Аустралије, Румуније и Србије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

 

2018, 517, 568 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3
ISBN 978–86–7020–404–1 (Vol. I)
ISBN 978–86–7020–405–8 (Vol. II)

друго издање
проф. др Смиља Теодоровиће

 

Овај практикум представља први уџбеник из области биометријске идентификације особа на српском језику. Један од најважнијих циљева овог практикума је да се студентима приближе биометријске и форензичке анализе које се обављају у криминалистичким истрагама ради идентификације појединаца. Студенти ће имати прилику да се упознају како с традиционалним, тако и са савременим методама за идентификацију особа и то практичним, интерактивним учењем у мањим групама. Као интегрални део овог практикума, студенти ће из вежбе у вежбу стећи вештине употребе и разумевања научних метода, анали¬зе података, аналитичког размишљања, тумачења доказа с места злочина или несрећа, закључивања и решавања проблема. Кроз практичне задатке, практи¬кум такође омогућава студентима да примене стечена теоријска знања у реалним криминалистичким сценаријима.

 

2018, 138 стр.
ISBN 978–86–7020–274–0

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs