Нова издања

MATEMATIKA

drugo izdanje
prof. dr Gradimir V. Milovanović
prof. dr Dušan D. Joksimović
prof. dr Radosav Ž. Đorđević

 

Књига представља уџбеник за предмет Математика, који се студентима Криминалистичко-полицијског универзитета предаје у првом семестру на студијским програмима основних академских студија Информатика и рачунарства и Форензичко инжењерство. У основи се ослања на уџбенике Линеарна алгебра и Математичка анализа I, аутора Градимира В. Миловановића и Радосава Ж. Ђорђевића. Уџбеник је претежно теоријског карактера и садржи врло јасан преглед појмова, дефиниција и теорема, праћених одређеним бројем вешто одабраних примера који су методички решавани, као и доказима датих теорема. Има осам поглавља у којима се обрађују основи алгебре и анализе, линеарна алгебра, низови, функције једне реалне променљиве, диференцијални рачун, полиноми и рационалне функције, интегрални рачун и функције више реалних променљивих

 

2019, 304 стр.
ISBN 978–86–7020–329–7

Управно право

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Драган Васиљевић
проф. др Зорица Вукашиновић Радојичић

 

Управно право, као наставна дисциплина, креће се у одређеним дидактичким и педагошким границама и својим програмом се уклапа у општи наставни план и програм одговарајућих студија на појединим високошколским образовним установама. Уобичајена је пракса да сту¬денти кроз Управно право, као наставну дисциплину на основним студијама, стичу основна сазнања о најважнијим питањима система науке управног права. Уџбеник Управно право је намењен, пре свега, студентима криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, али и посленицима науке управног права, као и ширем кругу заинтересоване правничке јавности. Највећа и најважнија новина овог четвртог, измењеног и допуњеног издања састоји се у томе што је уџбеник резултат коауторства проф. др Драгана Васиљевића с проф. др Зорицом Вукашиновић Радојичић, која је написала поједине целине. Поред тога, измене у неким деловима претходног издања, пре свега због промена у прописима које су настале у међувремену, углавном се односе на првих пет делова уџбеника, који су посвећени следећим питањима: увод у управно право, субјекти управе, послови управе, акти управе и контрола управе. Уџбеник је обрађен према прописима који су важили закључно са априлом 2019. године.

 

2019, 399 стр.
ISBN 978–86–7020–326–6

Међународно јавно право

друго издање
проф. др Миленко Крећа
проф. др Тијана Шурлан

 

Уџбеник приказује систем међународног јавног права прилагођен студентима криминалистике на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду и пратећи циљ и функцију коју овај предмет има за њихово образовање и будући рад. Стога су неке области, које су заступљене у другим уџбеницима међународ¬ног јавног права у потпуности изостављене (на пример, међународно инвестиционо право), неке су дате сасвим сумарно (на пример, међународно уговорно право), док се у неким областима посебно подвлаче међуна¬родноправне норме које су од изразитог значаја за рад полиције (на пример, дипломатско-конзуларно право, међународна људска права, међуна¬родно хуманитарно право, међународно кривично право, међуна¬родне организације). Уџбеник презентира различита теоријска мишљења о неким питањима, што је веома подстицајно за критичко размишљање студената. Иако је реч о уџбенику, дакле пре свега о образовном а не о научном раду, поједина мишљења аутора свакако чине значајан допринос нашој доктрини међународног права.

 

2019, 357 стр.
ISBN 978-86-7020-364-8

Мултимедијални системи

проф. др Петар Чисар

 

Уџбеник Мултимедијални системи обрађује следећа питања: основни концепти мултимедије, улога и значај текста у мултимедији, звук и његови параметри, дигитализација, компресија и формати аудио-записа, елементи рачунарски генерисаних слика, анимација, видео, технике мултимедијалног умрежавања и одговарајући протоколи, савремени мултимедијални уређаји, виртуелна реалност, примена веб-технологија у мултимедији и примена мобилних уређаја у мултимедији. Намењен је студентима четврте године академских студија информатике и рачунарства на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду.

 

2019, 142 стр.
ISBN 978-86-7020-427-0

Криминалистичко-форензичка обрада и анализа трагова експлозије бризантних експлозива

Едиција „Монографије“; књ. 40
доц. др Ивана Бјеловук

 

Монографија је настала је као резултат вишегодишњег рада на проучавању ефеката експлозије бризантних експлозива на подлогу и околину. Актуелност проблема тероризма у савременом свету определила је аутора да подробније анализира ефекте експлозије на окружење, с обзиром на то да се терористички акти најчешће изводе употребом бризантних експлозива. Један сегмент монографије обухвата теоретска истраживања, други је посвећен реалним експерименталним експлозијама различитих пуњења бризантних експлозива, док се у посебном сегменту разматрају нумеричке експерименталне експлозије. Монографије обрађује и форензичка истраживања, с циљем унапређења послова форензичке обраде места експлозије и анализе трагова у форензичким лабораторијама. Настојање аутора је да ову монографију посвети унапређењу послова криминалистичких техничара (оперативних форензичара) и вештака за област експлозија. Истовремено, ова монографија садржи и један део резултата с научноистраживачког пројекта Форензички методи у криминалистици, који је Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду реализовао у периоду од 2015. до 2018. године.

 

2019, 197 стр.
ISBN 978-86-7020-426-3

Engleski jezik za osnovne akademske studije

drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje
doc. dr Dragoslava Mićović
mr Irena Pavlović

 

Измењено и допуњено издање уџбеника Engleski jezik za osnovne akademske studije резултат је дугогодишњег рада на унапређењу литературе намењене првенствено студентима основних академских студија Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, али и свима који имају широка интересовања и који полицијску тематику налазе занимљивом, а криминалистичку причу привлачним читалачким штивом. Уџбеник има пет целина. Прве четири целине садрже обиље текстова различите тежине, углавном теме актуелне за полицијску струку покривене одабраним текстовима изворних аутора, док су сами текстови прилагођени различитим нивоима знања студената, а према принципу од лакшег ка тежем. Пети део уџбеника чине основе граматике енглеског језика и садржи основна објашњења за сваку граматичку партију праћена вежбањима, која су такође поређана од лакших ка тежим.

 

2019, 321 стр.
ISBN 978-86-7020-425-6

Полицијска супкултура: стварност полицијске професије

Едиција Монографије; књ. 39
доц. др Зоран Кесић
проф. др Радомир Зекавица

 

Разумевање феномена полицијске супкултуре и његово истраживање омогућавају увид у неформални свет полицијске професије, што олакшава разумевање многих појава у њеном обављању. Општој и стручној јавности монографија нуди темељну анализу појма и специфичности организационе културе и, посебно, полицијске супкултуре, која настаје под утицајем двеју група фактора: 1) професионалног (гранског) полицијског окружења и 2) ширег (опште) друштвеног окружења. Под утицајем тих чинилаца, припадници полиције прихватају вредности као основне мотиваторе, који обликују људске поступке и руководе њиховим понашањем у међусобним (интерним) односима и у (екстерним) односима са окружењем. Отуда реформа полицијске организације у савременим условима не може бити успешна формалним прилагођавањем њене улоге, њеног делокруга и њене организационе структуре захтевима демократског друштва, владавине права и савременим безбедносним изазовима без промена у неформалном систему вредности, односно у полицијској супкултури.

 

2019, 220 стр.
ISBN 978-86-7020-424-9

Илегалне миграције и трговина људима

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Саша Мијалковић
проф. др Милан Жарковић

 

Међународна заједница је, као никада пре, суочена с проблемом масовних илегалних миграција. Кретање светског становништва у смеру „глобални сиромашни југ – глобални богати север” готово је заборављени реликт прошлости; савремени свет се све мање сећа и миграција становништва у смеру „сиромашни исток – богати запад”. Нажалост, све више смо суочени с миграцијама које су узроковане деградираном животном средином (еколошки мигранти) и оружаним конфликтима (азиланти, избеглице и расељена лица). Управо је та промена у глобалном безбедносном окружењу и доживела своју експанзију после првог издавања овог уџбеника 2012. године. С тим у вези, у другом издању уџбеника аутори настоје да укажу на нове аспекте савремених миграција, трговине људима, али и на новине у криминалистичкој реакцији субјеката националног система безбедности Републике Србије које су настале у овом периоду.

 

2019, 589 стр.
ISBN 978-86-7020-423-2

Насиље полиције: Криминолошка перспектива незаконите употребе средстава принуде

Едиција Монографије; књ. 38
доц. др Зоран Кесић

 

Монографија Насиље полиције настала је као плод вишегодишњег научног истраживања, спровођеног превасходно за потребе израде докторске дисертације под насловом Криминолошки аспекти прекорачења и злоупотребе полицијских овлашћења, коју је аутор одбранио 2016. године на Правном факултету Уни¬верзитета у Београду. Сложеност предмета истраживања пресудно је утицала на продубљивање садржаја доктората и објављивање две моно¬графије: једне о насиљу полиције и друге о корупцији у полицији (у међувремену такође објављене у едицији Монографије Криминалистичко-полицијског универзитета). Принуда је несумњиво најексплицитније обележје полицијске професије, којим се најчешће и дефинише њена суштина, и најделикатнији сегмент поступања полиције, будући да се њеном применом најозбиљније задире у сферу људских права и слобода. Ова књига нуди нешто другачији приступ конкретној појави од оног који доминира на нашим просторима, где се углавном највећа пажња придаје разматрању правних аспеката и тактичко-техничких обележја полицијске принуде – приступ унутар криминолошке перспективе. Отуда и овакав наслов књиге. Истина, у Србији се коришћење формулације насиље полиције углавном везује за медијски приказ конкретне појаве, док се у научним и стручним радовима она ретко појављује, иако је у свету то готово уобичајена пракса. Отуда овакав наслов може изазвати сумње, пре свега припадника полиције, да садржај књиге имплицира злу вољу према самој полицији. Међутим, да би разуверили њихове сумње, позивамо их да ову књигу најпре прочитају, па тек онда суде о њој.

 

2019, 356 стр.
ISBN 978-86-7020-422-5

Перцепција ризика од ванредних ситуација

електронско издање
Едиција „Монографије“; књ. 37
доц. др Владимир М. Цветковић
др Дејан Бошковић
доц. др Бојан Јанковић
Санела Андрић, мср.

 

У монографији су изнети резултати квантитативног истраживања обавештености грађана и перцепцијe ризика од ванредних ситуација изазваних поплавама у Републици Србији, у чијој је реализацији учествовало 2.500 грађана из 19 локалних заједница у Србији. Публикација је резултат рада на пројекту „Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији”, који финансира и реализује Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду у оквиру циклуса научних истраживања 2015–2019. године, али и део обимнијег истраживања спроведеног за потребе израде докторске дисертације под насловом „Спремност грађана за реаговање на природну катастрофу изазвану поплавом у Републици Србији”, аутора др Владимира М. Цветковића, коју је одбранио 29. марта 2016. године на Факултету безбедности Универзитета у Београду. Предмет ове монографије је испитивање повезаности одређених фактора (пол, године живота, образовање, успех у школи, запосленост и висина прихода, брачни статус, удаљеност од реке, страх и претходно искуство, мотивисаност и религиозност) са степеном обавештености, перцепцијом вероватноће настанка и угрожености, као и упознатошћу становништва са осигурањем домаћинстава од последица ванредне ситуације.

 

2019, CD-ROМ
ISBN 978-86-7020-421-8

Безбедносни менаџмент

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Обрад Стевановић

 

Треће, измењено и допуњено издање уџбеника Безбедносни менаџмент резултат је потребе Криминалистичко-полицијског универзитета за овом врстом уџбеничке литературе. У односу на друго издање, текст овог издања је измењен и допуњен у садржајном смислу, без значајније промене његове структуре. Иновирани део текста укључује и повећање броја графичких и табеларних модела. Као и претходна два, и ово издање уџбеника је намењено истим корисницима, а пре свих студентима и наставницима Криминалистичко-полицијског универзитета и руководиоцима у полицијским и другим безбедносним организацијама у Републици Србији и у суседним државама. Поред тога, ово издање уџбеника може бити од користи и студентима, сарадницима и наставницима других високошколских установа, пре свега у области безбедносних, политичких, правних, организационих и економских наука, као и члановима научноистраживачких пројеката у тим научним областима.

 

2019, 435 стр.
ISBN 978–86–7020–420–1

Полиција у заједници

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Жељко Никач

 

Уважавајући динамику друштвених промена, нове појавне облике криминалитета и друге безбедносне изазове, ризике и претње, приређено је друго, измењено и допуњено издање уџбеника Полиција у заједници. Аутор је изложио новеле у легислативном оквиру од значаја за рад полиције у заједници, које се односе на решења из новог Закона о полицији, усвојеног 2016. и новелираног 2018. године, као и на подзаконске акте за имплементацију тог закона. Детаљније су обрађене новине у погледу полицијских послова, полицијских овлашћења, мера и радњи, контроле рада полиције и нових института – тестова интегритета и контроле имовинског стања. Посебно су изложени нови пројекти – наставни предмет Основи безбедности деце и Матура 2018, као и важнији елементи новоусвојене Стратегије развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије за период 2018–2023. године.

 

2019, 305 стр.
ISBN 978-86-7020-417-1

Менаџмент у полицији: Практикум

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Обрад Стевановић
проф. др Дане Субошић
проф. др Далибор Кекић

 

Практикум Менаџмент у полицији обухвата три целине, при чему је свака насловљена називом предмета на који се односи. Прва целина практикума се односи на предмет Полицијски менаџмент и посвећена је службеним евиденцијама које се воде у станицама и другим (организационим) јединицама полиције. Њен аутор је проф. др Далибор Кекић. Друга целина је посвећена предмету Организација и послови полиције, а структурирана је тако да обухвата вежбе које се односе на структуру и функционисање полицијске организације, с једне стране, и на тестирање студената, с друге стране, ради самопроцене њиховог знања пре испуњавања предиспитних обавеза и полагања завршног испита. Аутор друге целине практикума и прилога је проф. др Дане Субошић. Најзад, трећи део практикума је посвећен предмету Безбедносни менаџмент, тако да тежишно обухвата вежбе из области управљачких функција полицијске организације и осталих безбедносних организација, као и тестове за проверу знања у функцији савладавања предиспитних обавеза и припреме студената за полагање завршног испита. Аутор трећег дела практикума је проф. др Обрад Стевановић. Друго, измењено и допуњено издање Практикума настало је као израз потребе за усклађивањем његовог садржаја с делимично иновираним теоријским знањима и садржајима студијских програма, као и с новим искуствима наставника у извођењу наставе из наведених предмета.

 

2019, 176 стр.
ISBN 978–86–7020–415–7

Road safety in local community

Зборник радова са XII међународне конференције, Тара, 19–22. април 2017.

 

Дванаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. У одабраним радовима на енглеском језику промовишу се најважнији међународни документи и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2019, 167 стр.
ISBN 978–86–7020–416–4

Безбедност саобраћаја у локалној заједници. књ. 1 и 2

Зборник радова с XIV међународне конференције, Копаоник, 10–13. април 2019.

 

Четрнаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, као један од најважнијих догађаја у региону, има амбицију да представља и стручно анализира рад и резултате рада у области безбедности саобраћаја, истиче добре активности, указује на проблеме и недостатке, систематизује теорију и праксу безбедности саобраћаја, а све с циљем мотивисања и покретања на акције унапређења безбедности саобраћаја. Ове године, посебна пажња је посвећена представљању активности које спроводе јединице локалне самоуправе и поједини субјекти који делују на локалном нивоу. Неколико градова и општина су усвојили своје стратешке документе у области безбедности саобраћаја који су предмет анализе и дискусије. Град Београд, као највећа јединица локалне самоуправе, представио је своју Стратегију безбедности саобраћаја града Београда 2017–2020 и Годишњи програм безбедности саобраћаја. Радова објављени у две књиге зборника промовишу најважније документе и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2019, 325, 327 стр.
ISBN 978-86-7020-418-8 (Књ. 1)
ISBN 978-86-7020-419-5 (Књ. 2)
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени