Нова издања

Супротстављање савременом организованом криминалу и тероризму

књ. 6
Зборник радова

Ова књига представља шести зборник радова националног значаја и осму публикацији у едицији ΑΣΦΑΛΕΙΑ, у оквиру које наставници, сарадници и истраживачи Криминалистичко-полицијске академије у Београду објављују резултате научноистраживачког пројекта под називом „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграцијa“. Реч је о последњој истраживачкој години реализовања овог пројекта, који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, под бројем ОИ 179045. Кроз 19 радова у зборнику научној и стручној јавности саопштени су резулати које су истраживачи остварили и промовисани напори Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства унутрашњих послова и Криминалистичко-полицијске академије ка унапређивању спрске научне мисли, као и безбедносне културе грађана и јавних службеника, и ка подстицању полицијске и криминалистичко-безбедносне праксе.

 

2015, 426 стр.
ISBN 978–86–7020–333–4

Основи полицијске информатике

доц. др Петар Чисар
проф. др Стево К. Јаћимовски

Уџбеник Основи полицијске информатике намењен је студентима прве године основних струковних студија криминалистике на Академији и садржи једанаест целина у оквиру којих су теме које се обрађују праћене одговарајућим примерима из полицијске праксе. Најпре се уводе основни елементи из области полицијског информисања, затим се разматра организација полицијског информисања, елаборира категоризација и дају основне карактеристике полицијских информационих система, након чега се обрађују фактографско информисање, аутоматизовани информациони системи и фактографски прикази, анализирају фактолошко информисање, обавештења и експликације, као и јединствени информациони систем и његова архитектура и функције, док су два последња поглавља уџбеника посвећена специјализованим софтверима за примену у полицији и основним приказима телекомуникационих и рачунарских мрежа.

 

2015, 158 стр.
ISBN 978–86–7020–331–0

Физика за форензичко инжењерство

проф. др Стево К. Јаћимовски

Уџбеник Физика за форензичко инжењерство је намењен, пре свега, студентима прве године Криминалистичко-полицијске академије на основним академским студијама форензичког инжењерства, али може корисно послужити и студентима на другим студијама техничког односно технолошког усмерења. Реч је о уџбенику из опште физике са основама биофизике и форензичке науке, уз научно-педагошке монографске елементе (према обрађеној проблематици и истраживачком приступу). У првом делу уџбеника анализирају се механичке и термичке појаве и процеси, затим електромагнетне, оптичке, атомске и нуклеарне појаве, све до света елементарних честица. Практично, у овом делу је у потпуности изложен садржај курса опште физике, док су у другом делу обрађени одређени физички, и не само физички, методи који се користе у форензичкој пракси.

 

2015, 383 стр.
ISBN 978–86–7020–332–7

Математика

prof. dr Gradimir V. Milovanović
prof. dr Dušan D. Joksimović
prof. dr Radosav Ž. Đorđević

Књига представља уџбеник за предмет Математика, који се студентима Криминалистичко-полицијске академије предаје у првом семестру на студијским програмима основних академских студија Информатике и рачунарства и Форензичког инжењерства. У основи се ослања на уџбенике Линеарна алгебра и Математичка анализа I, аутора Градимира В. Миловановића и Радосава Ж. Ђорђевића. Уџбеник је претежно теоријског карактера и садржи врло јасан преглед појмова, дефиниција и теорема, праћених одређеним бројем вешто одабраних примера који су методички решавани, као и доказима датих теорема. Има осам поглавља у којима се обрађују основи алгебре и анализе, линеарна алгебра, низови, функције једне реалне променљиве, диференцијални рачун, полиноми и рационалне функције, интегрални рачун и функције више реалних променљивих.

 

2015, 304 стр.
ISBN 978–86–7020–329–7

Прекршајно право: са основама привреднопреступног права

пето, измењено и допуњено издање
проф. др Ђорђе М. Ђорђевић

Пето издање уџбеника Прекршајно право настало је две и по године после предаје у штампу његовог претходног издања, што је, када је у питању прекршајно право, а поготову у нашим условима, релативно дуг период, те је стога и очекивано да су у међувремену настале многе измене у тој материји. Најзначајније су свакако доношење новог Закона о прекршајима (2013) и почетак његове примене у пракси (2014). Тај закон је унео много новина у наше прекршајно право ‒ како у његов општи део тако и у материју прекршајног поступка и извршења прекршајних санкција. Уведено је много нових института које наше прекршајно право до тада није познавало, а многи, већ постојећи институти су уређени на потпуно нов начин. Осим тога, донети су нови или измењени неки други закони који представљају посредне изворе прекршајног права ‒ Закон о извршењу кривичних санкција, Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера, Закон о извршењу и обезбеђењу, Закон о уређењу судова, Закон о судијама, Закон о седиштима и подручјима судова и тужилаштава и др., тако да је текст уџбеника усаглашен с тим изменама. Овим издањем уџбеника су обухваћене и све измене у прописима у оквиру посебног дела прекршајног и привреднопреступног права, настале у периоду од објављивања четвртог издања па све до предаје рукописа овог издања у штампу (закључно с 15. августом 2015. године), што уџбеник чини у потпуности актуелним.

 

2015, 348 стр.
ISBN 978–86–7020–330–3

Национална безбедност

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Саша Мијалковић

Велика динамичност угрожавајућих појава и стална реформа сектора безбедности доприносе да сваки текст о безбедности, у извесној мери, брзо застари. Због тога је аутор у трећем издању уџбеника Национална безбедност настојао да обради актуелне промене и тенденције у домаћој и иностраној безбедносној теорији и пракси. У овом издању садржаји у оквиру наслова су драстично, а негде и потпуно измењени. Осим тога, у треће издање су унети и нови наслови: Корупција, Илегалне миграције, Угрожавање националних информационих ресурса, Екстремни национализам, Спиновање, Угрожавање националне критичне инфраструктуре, Комбиноване − „хибридне“ претње националној безбедности, Реформа националног система безбедности, Правобранилаштво, Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереник за заштиту равноправности, Управа за извршење кривичних санкција, Судија за извршење кривичних санкција, Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја, Агенција за енергетику Републике Србије, Недржавни субјекти безбедности и Реформа националног система безбедности Републике Србије.

 

2015, 405 стр.
ISBN 978–86–7020–328–0

Методика обавештајног рада

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Младен Бајагић

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Методика обавештајног рада наставак је напора аутора да продуби и прошири постојећа сазнања о обавештајној активности и организацији и деловању савремених обавештајно-безбедносних установа, имајући у виду најновије научне и професионалне домете у тој области у свету. Циљ аутора је да корисницима пружи прецизнији, садржајнији, јаснији и обухватнији увид у једну од најосетљивијих друштвених и политичких делатности ‒ обавештајну активност и рад специјализованих установа државног апарата/извршне власти, односно обавештајно-безбедносних служби које реализују тај вид активности. Поред мноштва значајних и незаобилазних проблемских целина обрађених у уџбенику (настанак и историјски развој и институционализација обавештајне активности; процес реализације обавештајне активности; појам и принципи деловања, организација и врсте савремених обавештајних служби; однос између обавештајних служби и носилаца политичке власти), посебна пажња је посвећена методама рада обавештајних служби с обзиром на убрзан и снажан развој науке и технике и најсавременијих информационо-комуникационих технологија током последњих неколико деценија.

 

2015, 498 стр.
ISBN 978–86–7020–327–3

Управно право

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Драган Васиљевић

Управно право, као наставна дисциплина, креће се у одређеним дидактичким и педагошким границама и својим програмом се уклапа у општи наставни план и програм одговарајућих студија на појединим високошколским образовним установама. Уобичајена је пракса да сту¬денти кроз Управно право, као наставну дисциплину на основним студијама, стичу основна сазнања о најважнијим питањима система науке управног права. Уџбеник Управно право је намењен, пре свега, студентима Криминалистичко-полицијске академије у Београду, али и посленицима науке управног права, као и ширем кругу заинтересоване правничке јавности. Треће, измењено и допуњено издање овог уџбеника представља израз потребе за одговарајућим изменама у појединим деловима претходног издања, пре свега због промена у прописима које су настале у међувремену. То се у највећој мери односи на првих пет делова уџбеника који су посвећени следећим питањима: увод у управно право, субјекти управе, послови управе, акти управе и контрола управе. Уџбеник је обрађен према прописима који су важили закључно с мајем 2015. године.

 

2015, 399 стр.
ISBN 978–86–7020–326–6

Engleski jezik za osnovne akademske studije

мр Ирена Павловић
Драгослава Мићовић

Уџбеник Engleski jezik za osnovne akademske studije је намењен првенствено студентима основних академских студија Криминалистичко-полицијске академије у Београду, али и свима који имају широка интересовања и који полицијску тематику налазе занимљивом, а криминалистичку причу привлачним читалачким штивом. Уџбеник има пет целина. Прве четири целине садрже обиље текстова различите тежине, углавном теме актуелне за полицијску струку покривене одабраним текстовима изворних аутора, док су сами текстови прилагођени различитим нивоима знања студената, а према принципу од лакшег ка тежем. Пети део уџбеника чине основе граматике енглеског језика и садржи основна објашњења за сваку граматичку партију праћена вежбањима, која су такође поређана од лакших ка тежим.

 

2015, 386 стр.
ISBN 978–86–7020–325–9

ARCHIBALD REISS DAYS, Vol. I, II, III

Зборник радова Т. 1, 2 и 3

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса“, који је одржан пети пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији 3. и 4. марта 2015. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у три тома и садржи 168 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Шпаније, Русије, Украјине, Белорусије, Кине, Пољске, Јерменије, Португалије, Турске, Аустрије, Словачке, Мађарске, Словеније, Македоније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Републике Српске и Србије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

 

2015, 568, 401, 468 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3; ISBN 978–86–7020–319–8 (Vo. I);ISBN 978–86–7020–320–4 (Vol. II); ISBN 978–86–7020–321–1 (Vol. III)

Супротстављање савременим облицима криминалитета

Зборник радова Т. 1, 2 и 3

Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел“, уз подршку Мини¬старства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, организовали су шести научно-стручни скуп с међународним учешћем „Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење“. Објављена су три тома који садрже 114 радова, чији су аутори еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике и информатике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби из Шпаније, Украјине, Немачке, Словеније, Пољске, Турске, Румуније, Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије. Зборник представља добру теоријску основу како за свестрано сагледавање проблема супротстављања савременим облицима криминалитета тако и за даља истраживања, емпиријска и теоријска, која тек треба да следе.

 

2015, 468, 475, 466 стр.
ISBN 978-86-7020-322-8 (Т. 1);ISBN 978-86-7020-323-5 (Т. 2);ISBN 978-86-7020-324-2 (Т. 3)

Међународна полицијска сарадња

Едиција Монографије; књ. 24
проф. др Жељко Никачћ

Садржај монографије Међународна полицијска сарадња одговара наставном плану и програму предмета под називом Међународна криминалистичко-полицијска сарадња, који је предвиђен на студијама другог степена на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, али је такође компатибилан и с потребама студената на основним академским студијама криминалистике на сродном предмету под називом Међународна полицијска сарадања. У књизи је указано на важније подзаконске акте МУП-а Републике Србије од значаја у тој области рада полиције и њима сродним областима, а наведена су и нека од битнијих правних решења и досадашња добра искуства у примени норми у пракси. Велики број активности, програмских и сродним аката се ослања на раније усвојени документ под називом Стратегије развоја МУП-а Републике Србије за период 2011–2016. године. С обзиром на то да полиција има посебно место у борби против криминалитета, веома су важни њена модерна организација и начин рада, који се данас у развијеном свету одвија према прихваћеном концепту community policing. У књизи се међународна полицијска сарадња разматра у контексту размене информација, заједничких истражних тимова, едукације кадра, техничке помоћи и осталих облика и видова сарадње.

 

2015, 297 стр.
ISBN 978–86–7020–318–1

Психологија криминала

Друго, измењено и допуњено издање
проф. др Даг Коларевић

Ново издање уџбеника Психологија криминала се може условно поделити на два дела: први део, који представља новину у односу на прво издање и који обухвата основне појмове из области академских психолошких дисциплина као што су општа психологија и психологија личости, и други део, који обухвата теме из области психологије криминала као посебне психолошке дисциплине. Аутор се бави врло сложеним и осетљивим питањем једног посебно опасног облика људског понашања ‒ криминалним, насилничким понашањем. Систематично, логички доследно и теоријски засновано, у књизи се разматрају проблеми дијагностиковања (препознавања) начина функционисања аберантног, криминалног ума починиоца најтежих кривичних дела.

 

2015, 309 стр.
ISBN 978–86–7020–311–2

Криминалистичка оператива

Друго, измењено и допуњено издање
проф. др Зоран Ђурђевић
проф. др Ненад Радовић

Промене у другом, измењеном и допуњеном издању уџбеника Криминалистичка оператива су логичан резултат нових стратешких праваца развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије ‒ пре свега, полицијског рада који се усмерава обавештајним информацијама. Суштински елемент те нове филозофије је информација која се прикупља и којој се даје квалитативно нова, виша вредност, неопходна за усмеравање криминалистичке оперативне делатности. Одговарајућа организација рада на прикупљању, анализи и размени информација поставља пред полицију велики изазов ‒ изградњу националног криминалистичко-обавештајног модела. Садржај рукописа обухвата следеће теме: радни и образовни профил криминалисте, оперативна контрола и оперативна обрада, место и улога полиције у поступку доказивања, криминалистичка истрага, врсте анализе криминала, делинквентска тактика организованих криминалних група, откривање лажи, као и проблематику израде профила учиниоца и прикупљања криминалистичко-обавештајних података. У овом, другом издању посебна пажња је посвећена и научним методама за анализу, повезивање и евалуацију доказа, као и моделима управљања криминалистичким истрагама, с јасно дефинисаним пословима сваког криминалисте укљученог у истрагу.

 

2015, 450 стр.
ISBN 978–86–7020–317–4

Насиље у србији: облици, чиниоци, контрола. део 1 и 2

Зборник радова

Ова двотомна публикација представља зборник текстова који су настали као резултат рада истраживача ангажованих на пројекту Криминалистичко-полицијске академије „Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвена реакција“, који је реализован у периоду од 2012. до краја 2014. године. Реализујући пројектни задатак, чланови истраживачког тима су настојали да проблем насиља у нашој земљи сагледају из различитих перспектива. Њихова истраживања су се односила на феноменолошка обележја насилничког криминалитета, насиља малолетника и неке посебне контексте испољавања групног насиља, затим на казнене аспекте заштите од насилних деликата, последице виктимизације, заштиту посебно вулнерабилних категорија жртава, као и различита питања у домену стратешког одговора на проблем насиља. Зборник представља мали али опипљив допринос разумевању насиља и његових разноликих манифестација у нашем друштву, као и промишљању о путевима и моделима његове контроле.

 

2015, 203, 186 стр.
ISBN 978–86–7020–313–6 (Део 1)
ISBN 978–86–7020–314–3 (Део 2)
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени