проф. др Крсто Липовац
проф. др Драган Јовановић
проф. др Милан Вујанић

Овај уџбеник заједно су реализовале три водеће научно-образовне институције у области безбедности саобраћаја у Србији: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду и Криминалистичко-полицијска академија у Београду. Уџбеник је резултат вишегодишње врло успешне сарадње и координације наставника поменутих установа и сазревања свести о потреби усаглашавања заједничких основа безбедности саобраћаја које ће се изучавати на овим установама, али и на високим и у средњим школама које својим наставним програмима обухватају и област безбедности саобраћаја.
Систематским обухватањем и обрадом релевантних области, као и уношењем резултата сопствених истраживања и личног искуства у току свог службовања, аутори су успели да сачине дело које ће имати широк круг корисника у области саобраћајних и других наука и које ће моћи да користе студенти свих нивоа као високо стручан и приступачан уџбеник и као поуздану лиитературу.

 

2014, 398 стр.
ISBN 978-86-7020-301-3

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Дарко Маринковић
доц. др Оливер Лајић

Уџбеник Криминалистичка методика обрађује криминалистичку методику појединих кривичних дела, чија систематика излагања прати систематику Кривичног законика Србије (кривична дела убиства, отмице, силовања, имовинског криминала, илегалне производње и промета опојних дрога, саобраћајне незгоде с одбеглим учиниоцем, тероризма, злоупотребе службеног положаја и трговине људима). У односу на прво, друго издање уџбеника је допуњено с четири нове теме: криминалистичка методика примања и давања мита, криминалистичко истраживање пожара и паљевина, фалсификовање новца и фалсификовање службене исправе. Текст је прилично осавремењен у односу на претходна уџбеничка издања у области криминалистичке методике јер обрађује актуелне појавне облике појединих кривичних дела, уз истовремено увођење нових, савремених метода њиховог откривања и доказивања. О томе сведоче теме везане за преваре путем интернета или крађу идентитета, савремене методе одузимања моторних возила, тајне лабораторије за производњу дрога, контролисану испоруку наркотика, методе профилирања у истрагама серијских убистава и томе слично.

 

2014, 385 стр.
ISBN 978–86–7020–303–7

тематски зборник радова

Овај тематски зборник радова приказује истраживачке резултате остварене у последњој истраживачкој 2014. години у оквиру истоименог пројекта који реализује Криминалистичко-полицијска академија. Радови су груписани у четири целине. Прва целина, под називом Идентификација извршилаца кривичних дела, обухвата препознавање живих особа на основу њихових биометријских карактеристика, препознавање особа на основу њихових лешних или коштаних остатака или трагова пронађених на месту криминалног догађаја и испитивања психолошког, социјалног и правног аспекта њихове личности. Друга истраживачка област – Кривична дела високотехнолошког криминала, приказује анализе специфичних места криминалних догађаја у области високотехнолошког криминала. У трећој истраживачкој области – Идентификације специфичних материјала, у протеклој години су анализиране специфичности обраде места криминалног догађаја Четврта истраживачки област – Криминалистичко-финансијске истраге, посвећена је проблематици која је у средишту интересовања савременог друштва. Укључује методологију проналажења доказа у финансијским истрагама из домена организованог криминала, као и криминалистичке аспекте претресања стана и лица када је реч о специфичним предметима за којима се трага, најчешће у облику формалних докумената о власништву (уговори, решења надлежних државних органа и сл.), докумената који произилазе из власништва (на пример, рачуни за стамбено-комуналне услуге), као и својеручних бележака и компјутерских података.

 

2014, 215 стр.
ISBN 978–86–7020–304–4

Зборник одабраних радова са IX међународне конференције, Зајечар, 9–11. април 2014.

Међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ постала је најзначајнији и најбоље посећен научни скуп у региону који третира проблематику безбедности саобраћаја. Традиционално, на овом скупу су представљени најважнији међународни документи и најважнија научна сазнања која могу бити од користи локалним заједницама у региону. Такође су представљене најважније студије и пројекти који су урађени у локалним заједницама у Србији. Овај зборник одабраних радова на енглеском језику заједнички су издали Криминалистичко-полицијска академија из Београда, Bergishe Universität Wuppertal из Немачке, Fakultet prometnih znanosti Univerziteta u Zagrebu и Удружење за безбедност саобраћаја Србије из Новог Сада.

 

2014, 181 стр.
ISBN 978–86–7020–299–3

тематски зборник радова

Зборник радова Структура и функционисање полицијске организације – традиција, стање и перспективе III представља резултат последње (треће) године истраживачког рада научноистраживачког тима на пројекту Криминалистичко-полицијске академије у Београду, који се реализује у периоду 20122014. године. Општи циљ пројекта је био да се научним истраживањем прошлости, садашњости и будућности полицијске организације уопште, као и полицијске организације у Републици Србији, идентификују и научно опишу и класификују вредности и проблеми њихових структурних и функционалних елемената и елемената њиховог окружења, како би се створиле научне основе за заштиту и унапређење позитивних искуства из прошлости и најбоље праксе из садашњости, уз иновативан и савременим потребама примерен развој полицијске организације у будућности. Овај зборник, као и претходна два зборника, могу послужити као научна и стручна основа за квалитетније формулисање и остваривање мисије, визије, циљева, вредности и стратегије Дирекције полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије, сагласно потребама и очекивањима грађана да полиција буде у њиховој служби, да заслужи њихово поверење и да је поштују и уважавају као субјект заштите њихове безбедности.

 

2014, 206 стр.
ISBN 978–86–7020–306–8

Књ. 5, зборник радова

Реч је о седмој публикацији, а петом зборнику радова едицијe ΑΣΦΑΛΕΙΑ, у оквиру које наставници, сарадници и истраживачи Криминалистичко-полицијске академије у Београду објављују резултате научноистраживачког пројекта под називом „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграцијa“. Овај зборник радова је само симболични део резултата истраживања које су истраживачи током 2014. године саопштавали на бројним научним конференцијама и објављивали у научним, па и у најпрестижнијим часописима у земљи и у иностранству. Научна знања која су у њима саопштена била су инспирација бројним истраживачима, али и смернице припадницима националног система безбедности у решавању савремених безбедносних проблема.

 

2014, 371 стр.
ISBN 978–86–7020–302–0

тематски зборник радова

Овај, други број тематског зборника радова настао је као резултат два интерна научно-истраживачка пројекта Криминалистичко-полицијској академији: пројекта „Транзиција и економски криминал“, који је реализован на основу одлуке Наставно-научног већа Академије 18 број 665/1 од 29. новембра 2011. године и који је одобрило Министарство унутрашњих послова Републике Србије актом 01 бр. 2080/2011–2 од 28. фебруара 2011. године, и пројекта „Национална безбедност Републике Србије и безбедносне интеграције“, реализованог на основу одлуке Наставно-научног већа Академије 18 бр. 662/1 од 29. новембра 2011. године, а који је такође одобрило Министарство унутрашњих послова Републике Србије актом 01 бр. 2080/2011–2 од 28. фебруара 2011. године.

 

2014, 216 стр.
ISBN 978–86–7020–305–1

тематски зборник радова

Тематски зборник радова Положај и улога полиције у демократској држави II други је зборник радова настао као резултат рада на научноистраживачком пројекту, који под истим називом реализује научноистраживачки тим Криминалистичко-полицијске академије у периоду 2012–2014. године. Зборник садржи десет радова који разматрају проблематику полиције и њеног рада у једном ширем контексту и анализирају међународноправни аспект забране дискриминације и поштовања права на слободу и безбедност личности. У појединим радовима се истиче заштита људских права, анализирају механизми јачања правне државе и инсистира на професионализацији рада управе у нашем друштву. Посебна пажња је посвећена и одсуству дискриминације у раду полиције као једној од основних претпоставки демократије у друштву. Радови који се баве кривичноправним аспектом истраживане проблематике се односе на широк круг питања, од најопштијих – као што су поштовање основних кривичноправних начела као претпоставке правне државе, појачана кривичноправна заштита полицијских службеника и правно регулисање употребе средстава принуде, до упоредноправне анализе положаја и улоге полиције у кривичном поступку.

 

2014, 181 стр.
ISBN 978–86–7020–300–6

проф. др Милан Жарковић
доц. др Звонимир Ивановић
Дејан Раденковић

Практикум је настао као жеља и потреба да се процес наставе додатно обогати садржајима који имају наглашену апликативну компоненту и, на тај начин, помогне студентима да овладају знањима и вештинама значајним за поступање у конретним ситуацијама. Посебна вредност практикума се огледа у оригиналним примерима из праксе за сваку појединачну тематску јединицу, који садрже најзначајнија писана акта сачињена поводом предузетих оперативних и доказних мера и радњи. Нема сумње да ће практикум помоћи студентима да лакше сагледају сложеност поступања у конкретним криминалистичким обрадама и истрагама, те непосредно и концизно понудити решења многобројних недоумица које се могу јавити у њиховој реализацији. На приказане примере сачињених писаних аката надовезују се њихова анализа и с њом у вези постављена питања и задаци, чији одговори и решења произилазе из правилног криминалистичког расуђивања и закључивања, али и виспреног тумачења законских норми. Практикум целовито и блиско практичном криминалистичком раду сублимира знања која су студенти претходно већ стекли из предмета Криминалистичка тактика, Криминалистичка техника, Кривично процесно право и Кривичо право.

 

2014, 223 стр.
ISBN 978–86–7020–295–5

проф. др Обрад Стевановић
проф. др Дане Субошић
доц. др Далибор Кекић

Садржај овог практикума је структуриран тако да обухвата три целине, при чему је свака насловљена називом предмета на који се односи. Прва целина практикума се односи на предмет Полицијски менаџмент и посвећена је службеним евиденцијама које се воде у станицама и другим (организационим) јединицама полиције. Њен аутор је доц. др Далибор Кекић. Друга целина је посвећена предмету Организација и послови полиције, а структурирана је тако да обухвата вежбе које се односе на структуру и функционисање полицијске организације, с једне стране, и на тестирање студената, с друге стране, ради самопроцене њиховог знања пре испуњавања предиспитних обавеза и полагања завршног испита. Аутор друге целине практикума и прилога је проф. др Дане Субошић. Најзад, трећи део практикума је посвећен предмету Безбедносни менаџмент, тако да тежишно обухвата вежбе из области управљачких функција полицијске организације и осталих безбедносних организација, као и тестове за проверу знања у функцији савладавања предиспитних обавеза и припреме студената за полагање завршног испита. Аутор трећег дела практикума је проф. др Обрад Стевановић.

 

2014, 185 стр.
ISBN 978–86–7020–297–9

Едиција „Монографије“; књ. 22
др Жељко Мојсиловић
проф. др Дане Субошић

Ово је двадесет друга књига у едицији „Монографије“ под називом Десет година Преговарачког тима Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Настала је као резултат рада на два научноистраживачка пројекта – „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супротстављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (бр. 179045), а реализује Криминалистичко-полицијска академија у Београду (2011−2014), као и интерног пројекта Академије „Структура и функционисање полицијске организације: традиција, стање и перспективе“. Монографија доприноси професионалној сатисфакцији бивших и актуелних полицијских преговарача у Републици Србији. Идеја за њену израду се јавила током Међународног семинара руководилаца преговарачких тимова, који је припремљен и реализован у сарадњи Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Фондације Ханс Зајдел у Врњачкој Бањи у априлу 2013. године. Намењена је полицијским преговарачима, полицијским службеницима, студентима и наставницима Криминалистичко-полицијске академије, али и широј стручној и научној јавности.

 

2014, 195 стр.
ISBN 978–86–7020–298–6

проф. др Саша Милојевић
др Бојан Јанковић

Уџбеник обрађује проблематику тактике поступања полицијских јединица посебне намене у извршавању дела задатака из њихове надлежности. Ипак, тежиште је дато на тактици поступања јединица Жандармерије, као највеће полицијске јединице посебне намене у Републици Србији, те као јединице у којој студенти Криминалистичко-полицијске академије најчешће обављају функционалне дужности након завршетка школовања. Полицијске јединице посебне намене представљају делове полиције који имају одређени степен „војне способности“, који се огледа у организацијско-формацијској структури, обуци, средствима и наоружању које користе и слично. У већини земаља света, па тако и у овом уџбенику, појам полицијске јединице посебне намене се користити да означи организационе делове полиције намењене за противтерористичка дејства. Садржаји уџбеника су обрађивани у корелацији са студијским програмима сродних предмета на Криминалистичко-полицијској академији као што су Полицијска топографија, Руковођење у полицији, Организација и послови полиције, као и један број криминалистичких предмета.

 

2014, 292 стр.
ISBN 978–86–7020–293–1

проф. др Дарко Симовић
проф. др Владан Петров

ТУџбеник Уставно право је покушај синтезе традиционалне школе уставног права и модерних струја у уставном праву, које су последица еволуције уставног права и које се баве интернационализацијом уставног права, уставним плурализмом, као и преиспитивањем класичних појмова суверености и супрематије устава. У овом делу аутори премашују уобичајену уџбеничку материју и такође обрађују елементе упоредног уставног права, тако да овај уџбеник може да задовољи интересовања шире читалачке публике.

 

2014, 454 стр.
ISBN 978–86–7020–296–2

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Ђорђе Ђорђевић

Треће, измењено и допуњено издање овог уџбеника излази после многобројних измена у нашем кривичном законодавству, насталих доношењем Закона о изменама и допунама Кривичног законика из 2012. године (Службени гласник РС, број 121/2012), Закона и изменама и допунама Кривичног законика из 2013. године (Службени гласник РС, број 104/2013), Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела из 2013. године (Службени гласник РС, број 32/2013) и Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима из 2013. године (Службени гласник РС, број 32/2013). Стога је у уџбенику значајније измењен већи број кривичних дела, како оних детаљно обрађених, тако и оних датих само у свом законском тексту. Додата су нека нова кривична дела, изостављена она којих више нема у Кривичном законику и ажуриран је попис посебних закона који у себи садрже кривичноправне одредбе. На тај начин је уџбеник у потпуности прилагођен тренутном стању у нашем кривичном законодавству, тачније стању на дан 1. септембра 2014. године.

 

2014, 288 стр.
ISBN 978–86–7020–294–8

проф. др Биљана Симеуновић Патић
проф. др Драгана Коларић
доц. др Тања Кесић
проф. др Зоран Ђурђевић

Пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији“ спроводи се под окриљем Уједињених нација у Србији, и то уз непосредно учешће у имплементацији три УН агенције: Програм Уједињених нација за развој (UNDP), Агенција Уједињених нација за оснаживање жена и родну равноправност (UN Women) и Дечији фонд Уједињених нација (UNICEF). Реализацију пројекта је финансијски омогућио Фонд Уједињених нација за борбу против насиља над женама (UN Trust Fund to End Violence against Women). Циљ пројекта је јачање капацитета установа, институција и организација које пружају услуге заштите жртвама насиља, као и подизање свести јавности о неприхватљивости насиља као модела понашања, како би се допринело стварању социјалног амбијента који би имао превентивну функцију. Приручник Интегрисани одговор на насиље над женама у Србији производ је сарадње Криминалистичко-полицијске академије и Програма Уједињених нација за развој ради увођења специјализованог курикулума у област борбе против насиља над женама у породичним и интимно партнерским односима..

 

2014, 164 стр.
ISBN 978–86–7020–292–4

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs