Нова издања

Рајсова соба: колекција предмета из личне заоставштине

каталог изложбе
проф. др Дарко Симовић
мр Рената Самарџић
доц. др Ивана Крстић-Мистриџеловић

Овај изложбени каталог уприличен је поводом свечаног отварања Рајсове собе на Криминалистичко-полицијској академији у Београду. Изложба представља не само симболично већ нераскидиво и коначно спајање давних почетака полицијског школства у Србији с данашњицом. Предмети из Рајсове личне заоставштине поседују, пре свега, културно-историјску и уметничку вредност, с обзиром на то да су били у власништву личности од значаја за српску историју, документујући време, околности и начин живота др Арчибалда Рајса. У поставци Рајсове собе доминира дух његових идеја, које су годинама надахњивале генереције студената.

 

2016, 34 стр.
ISBN 978-86-7020-350-1

Полиција у кривичном поступку

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Милан Милошевић
доц. др Тања Kесић
проф. др Александар Бошковић

Уџбеник је резултат дугогодишњег праћења науке и праксе кривичног поступка и активног суделовања у њима. Настао је на основу одредаба Законика о кривичном поступку, Закона о полицији, Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других, посебно тешких кривичних дела и других законских и подзаконских прописа Републике Србије, с циљем да читаоцима приближи појмове, решења и правне институте значајне, пре свега, за практично поступање полицијских службеника и других овлашћених службених лица. Најзад, организација и надлежност полиције у предистражној и истражној фази редовног кривичног поступка, као и у неким посебним и помоћним кривичним поступцима, приказане су према прописима који се у овом тренутку ефективно примењују на територији Републике Србије изван подручја Косова и Метохије. Реч је о одредбама Законика о кривичном поступку Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14), као основног правног акта, али и о одредбама других, посебних прописа који уређују положај и улогу полиције, пре свега, у претходном кривичном поступку. Поред позитивноправног приступа у уџбенику су посебно наглашена решења из упоредног права.

 

2016, 232 стр.
ISBN 978–86–7020–349–5

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања

приручник за обуку

Приручник представља део наставне литературе за потребе полазника Стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања на Криминалистичко-полицијској академији у Београду. У складу са Законом о приватном обезбеђењу (Службени гласник РС, број 104/13), Академија је решењем Министарства унутрашњих послова број 106/2 од 19. марта 2015. године овлашћена за организовање стручних обука за: 1) обављање послова процене ризика у заштити лица, имовине и пословања у области приватног обезбеђења (О1), 2) обављање послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана (О2) и 3) обављање послова планирања, пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите и послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите (О3). Приликом израде Приручника, аутори су уважили Програм стручне обуке за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања, Правилник о програмима и начину спровођења обуке за вршење послова приватног обезбеђења, научне и стручне радове о наведеној теми, ставове потенцијалних корисника, као и ставове рецензента.

 

2016, 171 стр.
ISBN 978–86–7020–347–1

Практикум за криминалистичку технику

доц. др Ивана Бјеловук

У практикуму су изложене неке од метода криминалистичке технике за идентифика-цију извршилаца кривичних дела, регистрацију објеката, вођење криминалистичких збирки и вршење увиђаја – проналажење, фиксирање и тумачење трагова и одабир компаративног материјала за вештачење, које су погодне за извођење у лабораторијским условима. Циљ Практикума је да студенти стекну одређен ниво самопоуздања неопходног за реализацију практичних задатака, као и да касније могу да примене стечена знања у реализацији реалних криминалистичко-техничких послова. Свака вежба започиње уводним делом у којем су описани значај, могућности и начин употребе тих знања у криминалистици, а након њега следе задаци које студент треба да обави током вежбе.

 

2016, 149 стр.
ISBN 978–86–7020–344–0

Безбедност саобраћаја у локалној заједници. Књ. 1 и 2


Зборник радова с XI међународне конференције, Врњачка бања, 13-16.04.2016.

Једанаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. Преко шездесет радова објављених у две књиге зборника промовишу најважније међународне документе и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2016, 324, 322 стр.
ISBN 978–86–7020–345–7 (Књ. 1); ISBN 978–86–7020–346–4 (Књ. 2)

Road safety in local community

Зборник радова са X међународне конференције,
Крагујевац, 22-25.04.2015.

Међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ постала је најзначајнији и најбоље посећен научни скуп у региону који третира проблематику безбедности саобраћаја. Традиционално, на овом скупу су представљени најважнији међународни документи и најважнија научна сазнања која могу бити од користи локалним заједницама у региону. Такође су представљене најважније студије и пројекти који су урађени у локалним заједницама у Србији. Научно-образовне установе у Србији, а посебно Саобраћајни факултет у Београду, Факултет техничких наука у Новом Саду и Криминалистичко-полицијска академија у Београду, у претходном периоду су организовале веома обиман и квалитетан трансфер најновијих знања и најбоље праксе у области безбедности саобраћаја. По томе су постале препознате не само у региону већ и у Европи.

 

2016, 164 стр.
ISBN 978–86–7020–342–6

Полицијска топографија: практикум

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Бобан Милојковић
проф. др Слободан Миладиновић

Иновирани и допуњени наставни материјал Практикума свеобухватно обрађује наставне теме које се односе на решавање топографских задатака с картом и другим савременим геотопографским материјалима, уређајима и системима за оријентацију (позиционирање) у функцији припреме и извршавања различитих полицијских акција и интервенција, нарочито у сложеним безбедносним условима. Поред тога, Практикум садржи исечке сврсисходних аналогних и дигиталних карата, планова и фотографија у боји, на којима студенти могу самостално да вежбају и припремају испит. Сваки исечак топографске карте поседује УТМ координатну мрежу која омогућава рад са ГПС уређајем и ствара услове за компатибилан рад у националним и међународним оквирима. У прва четири дела Практикума, тачно решење задатка омогућава решавање следећег. Усвајањем потребних знања о основним својствима носиоца информација о геопростору и стицањем одговарајућих вештина у картометријским радњама, на основу вежбања, стичу се услови за сигуран и брз рад са геотопографским материјалима, савременим уређајима и системима за позиционирање и оријентацију, процену геопростора и анализу ризика од елементарних непогода и техничко-технолошких опасности, као и израду графичких службених докумената полиције.

 

2016, 142 стр.
ISBN 978–86–7020–343–3

Право унутрашњих послова

треће, измењено и допуњено издање
Слободан Милетић
проф. др Сретен Југовић

Уџбеник Право унутрашњих послова бави се најважнијим питањима организације, делатности (послова и овлашћења) и контроле полиције и служби безбедности, која су уређена важећим прописима Републике Србије. Полазиште при обради ових питања су национални и међународни стандарди који се односе на полицију и службе безбедности и, када је то значајно за објашњење појединих института, решења из упоредног права. У овом, трећем издању уџбеника обрађују се неке нове области - приватно обезбеђење, детективска делатност, тајност података, које су у међувремену уређене прописима из области унутрашњих послова (чији број је нарастао на преко 200 формалних извора). Поред тога, најзначајнији општи принципи права унутрашњих послова, као и најзначајнији конкретни институти, сада су још више теоријски осветљени. Материја је усклађена с важећим прописима из области унутрашњих послова на дан 20. октобра 2015. године. То је подразумевало објашњења и егзегезу нових позитивноправних решења која се протежу готово кроз целу књигу - дакле, нове садржаје које ово издање обухвата.

 

2016, 424 стр.
ISBN 978–86–7020–341–9

Кумановски споразум

проф. др Обрад Стевановић

Монографија Кумановски споразум представља резултат истраживања преговора вођених између представника влада Савезне Републике Југославије и Републике Србије (с једне стране) и Међународних безбедносних снага – КФОР под окриљем Уједињених нација (с друге стране) и Војнотехничког споразума (познатијег под називом Кумановски споразум). У остварењу тако постављеног циља, аутор се суочио с многобројним проблемима, али је настојао да резултати реализованог истраживања не буду засновани само на његовој личној перцепцији истраживане стварности, већ на методолошки исправно спроведеном научном поступку, који је укључивао и напоре свесног дистанцирања од појавног и интересног, ради што већег приближавања суштинском и објективно постојећем у тој стварности. Резултати истраживања презентовани у монографији представљају и његов скромни допринос потврђивању и оснаживању истине, коју би многи желели или да промене или да забораве. Они, такође, представљају допринос отклањању површних утисака и заблуда о суштинском значају, карактеристикама, резултатима и дометима кумановских преговора као, несумњиво, историјског догађаја и Војнотехничког споразума као неспорног историјског међународноправног документа.

 

2015, 345 стр.
ISBN 978–86–7020–338–9

Тероризам оружјем за масовно уништавање

Едиција „Монографије“ ; књ. 27
доц. др Иван Т. Лазаревић
проф. др Радован В. Радовановић

Монографија Тероризам оружјем за масовно уништавање у одређеном обиму обрађује једну од најтежих претњи савременом човечанству – тероризам средствима из арсена-ла oружјa за масовно уништавање или тероризам нуклеарно-радио¬лошко-хемијско-биолошким средствима.. У уводном делу је дата ретроспектива догађаја из најближе прошлости у којима су терористичким активностима употребљена средства из арсенала оружја за масовно уништавање, затим неке од важећих дефиниција тероризма с аспекта теорије и међународног права, као и приказ најзначајнијих међународних норми за контролу средстава из арсенала оружја за масовно уништавање. Док се у првом делу описују могућности употребе хемијског оружја, токсичних хемикалија и других токсичних индустријских хемикалија у потенцијалним терористичким дејствима, у другом делу су описане могућности употребе нуклеарног и радиолошког оружја и извора јонизујућих зрачења у потенцијалним терористичким дејствима, а у трећем могућности употребе биолошког оружја и осталих биолошких агенса у потенцијалним терористичким дејствима. Четврти део садржи кратку анализу појединих функција у превентивним мерама за спречавање терористичких дејстава оружјем за масовно уништавање, док је пети део посвећен појму еколошког тероризма.

 

2015, 177 стр.
ISBN 978–86–7020–339–6

Техничка средства полиције

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Радован В. Радовановић

Четврто, измењено и допуњено издање уџбеника Техничка средства полиције намењено је студентима Криминалистичко-полицијске акаде¬мије у Београду, али могу да га користе и студенти других факултета и ви¬соких школа, на којима се у одређеном обиму изучава ова проблематика. Такође је од значаја за употребу у одговарајућим структурама полиције, односно Министарства унутрашњих послова. Уџбеник садржи петнаест поглавља, распоређених према функционалним целинама, формираним на основу дидактичко-методичких принципа. Прва четири поглавља обухватају увод у науку о оружју, приказ експлозивних материја, основе балистике и нешто детаљнији опис наоружања полиције. У поглављима пет до осам дат је приказ средстава за противтерористичку заштиту, хемијских средстава, средстава за заштиту од пожара и спасавање и специјалних возила полиције (возила, пловила и летелице). У деветом поглављу су представљена средства за техничко обезбеђење објеката и рестриктивних простора. Десето поглавље је посвећено савременим електронским средствима и системима у организацији и пословима полиције. Детаљније су обрађена оптоелектронска и радарска средства, затим системи за глобално позиционирање, системи за аутоматско лоцирање и праћење возила, средства надзора у комуникацијама и телекомуникациони системи. Такође су детаљно обрађени преносни системи у функционалном телекомуникационом систему органа унутрашњих послова, као и хемијски извори струје за напајање савремених електронских уређаја и система. У поглављима једанаест до петнаест представљена су лична заштитна средства, лична средства принуде, униформа и лична опрема полицијских службеника, техничка средства која се примењују у форензици, као и средства за принудно заустављање возила.

 

2015, 392 стр.
ISBN 978–86–7020–340–2

Финансијске истраге организованог криминала

Едиција Монографије; књ. 26
проф. др Горан Бошковић
проф. др Дарко Маринковић
доц. др Оливер Лајић

Финансијске истраге су кључни елемент стратегије сузбијања организованог, али и свих других облика имовински мотивисаног криминала. Монографија Финансијске истраге организованог криминала је, ако не први рад, свакако међу првим радовима на нашим просторима који детаљније анализира тематику за коју се с пуно права може рећи да је кључни, кровни елемент стратегије сузбијања имовинског криминала. У раду су пажљиво избалансирани теоријски ставови, подаци и процене стручних служби и агенција, као и позитивноправна решења проблематике организованог криминала, илегалних тржишта, незаконитих прихода и финансијских истрага у вези с њима, како би се теоријски и практично допринело разумевању феномена криминалних прихода, њиховом лоцирању и одузимању.

 

2015, 213 стр.
ISBN 978–86–7020–337–2

Полицијска информатика

доц. др Бранкица Поповић
проф. др Драган Ранђеловић

Уџбеник Полицијска информатика је по својој садржини прилагођен наставном плану и програму предмета Полицијска информатика, који се изучава на трећој години основних академских студија криминалистике на Криминалистичко-полицијској академији. Садржај је подељен у пет тематских целина у којима се уводе основни концепти податка, информација и информационог система, објашњавају начини управљања подацима, основни концепти телекомуникација и мрежа, обрађује изузетно актуелна проблематика информационе безбедности и, коначно, детаљно објашњава историјат увођења информационих технологија и аутоматизованих информационих система у Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Размотрени су и конкретни примери апликација заснованих на модерним технологијама које се користе у Министарству.

 

2015, 262 стр.
ISBN 978–86–7020–334–1

Правна питања службеничких односа

Едиција Монографије; књ. 25
доц. др Зорица Вукашиновић Радојичић

Монографија Правна питања службеничких односа бави се научном ана¬лизом правне природе и значаја службеничких односа као једним од најважнијих подручја управног права и јавне управе, чиме се доприноси извођењу општих закључака о раду управних система и указује на савремене тенденције развоја управе. По карактеру веома сложени и променљиви, службенички односи имају значајну улогу у контексту управних система и култура у европском и међународном оквиру. На њихову садржину и правну природу утичу промене у схватању упра¬ве, јавног интереса, окружења, људских права и етике. Имајући у виду потребну кохерентност функционисања јавне управе у целини, монографијом се указује на специфичности у појединим областима рада управе (полицији) и на основе правне уређености локалног службеничког система.

 

2015, 242 стр.
ISBN 978–86–7020–335–8

Увод у студије безбедности

проф. др Саша Мијалковић
Марија Поповић

Монографија Увод у студије безбедности је резултат дугогодишњег посвећеног истраживања феномена безбедности и угрожавања безбедности, и плод истраживачких напора ка доказивању научног карактера области безбедности. У монографији се обрађују настанак и развој студија безбедности као наставне и научне области, приказују теоријски правци и школе које објашњавају неке аспекте безбедности, затим процес научног истраживања, начини на које се може доћи до извора података и могући проблеми с којима се сусрећу истраживачи безбедносних појава, логички и етимолошки анализирају и одређују традиционалне и савремене форме појма безбедности, укључујући и анализу недржавног сектора као битне компоненте за анализу савременог појма безбедности. Посебно су приказани концепти безбедности према нивоима анализе ‒ безбедност човека, национална безбедност, међународна безбедност и глобална безбедност.

 

2015, 252 стр.
ISBN 978–86–7020–336–5
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени