треће, измењено и допуњено издање
проф. др Саша Мијалковић

Велика динамичност угрожавајућих појава и стална реформа сектора безбедности доприносе да сваки текст о безбедности, у извесној мери, брзо застари. Због тога је аутор у трећем издању уџбеника Национална безбедност настојао да обради актуелне промене и тенденције у домаћој и иностраној безбедносној теорији и пракси. У овом издању садржаји у оквиру наслова су драстично, а негде и потпуно измењени. Осим тога, у треће издање су унети и нови наслови: Корупција, Илегалне миграције, Угрожавање националних информационих ресурса, Екстремни национализам, Спиновање, Угрожавање националне критичне инфраструктуре, Комбиноване − „хибридне“ претње националној безбедности, Реформа националног система безбедности, Правобранилаштво, Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Повереник за заштиту равноправности, Управа за извршење кривичних санкција, Судија за извршење кривичних санкција, Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја, Агенција за енергетику Републике Србије, Недржавни субјекти безбедности и Реформа националног система безбедности Републике Србије.

 

2015, 405 стр.
ISBN 978–86–7020–328–0

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Младен Бајагић

Друго, измењено и допуњено издање уџбеника Методика обавештајног рада наставак је напора аутора да продуби и прошири постојећа сазнања о обавештајној активности и организацији и деловању савремених обавештајно-безбедносних установа, имајући у виду најновије научне и професионалне домете у тој области у свету. Циљ аутора је да корисницима пружи прецизнији, садржајнији, јаснији и обухватнији увид у једну од најосетљивијих друштвених и политичких делатности ‒ обавештајну активност и рад специјализованих установа државног апарата/извршне власти, односно обавештајно-безбедносних служби које реализују тај вид активности. Поред мноштва значајних и незаобилазних проблемских целина обрађених у уџбенику (настанак и историјски развој и институционализација обавештајне активности; процес реализације обавештајне активности; појам и принципи деловања, организација и врсте савремених обавештајних служби; однос између обавештајних служби и носилаца политичке власти), посебна пажња је посвећена методама рада обавештајних служби с обзиром на убрзан и снажан развој науке и технике и најсавременијих информационо-комуникационих технологија током последњих неколико деценија.

 

2015, 498 стр.
ISBN 978–86–7020–327–3

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Драган Васиљевић

Управно право, као наставна дисциплина, креће се у одређеним дидактичким и педагошким границама и својим програмом се уклапа у општи наставни план и програм одговарајућих студија на појединим високошколским образовним установама. Уобичајена је пракса да сту¬денти кроз Управно право, као наставну дисциплину на основним студијама, стичу основна сазнања о најважнијим питањима система науке управног права. Уџбеник Управно право је намењен, пре свега, студентима Криминалистичко-полицијске академије у Београду, али и посленицима науке управног права, као и ширем кругу заинтересоване правничке јавности. Треће, измењено и допуњено издање овог уџбеника представља израз потребе за одговарајућим изменама у појединим деловима претходног издања, пре свега због промена у прописима које су настале у међувремену. То се у највећој мери односи на првих пет делова уџбеника који су посвећени следећим питањима: увод у управно право, субјекти управе, послови управе, акти управе и контрола управе. Уџбеник је обрађен према прописима који су важили закључно с мајем 2015. године.

 

2015, 399 стр.
ISBN 978–86–7020–326–6

мр Ирена Павловић
Драгослава Мићовић

Уџбеник Engleski jezik za osnovne akademske studije је намењен првенствено студентима основних академских студија Криминалистичко-полицијске академије у Београду, али и свима који имају широка интересовања и који полицијску тематику налазе занимљивом, а криминалистичку причу привлачним читалачким штивом. Уџбеник има пет целина. Прве четири целине садрже обиље текстова различите тежине, углавном теме актуелне за полицијску струку покривене одабраним текстовима изворних аутора, док су сами текстови прилагођени различитим нивоима знања студената, а према принципу од лакшег ка тежем. Пети део уџбеника чине основе граматике енглеског језика и садржи основна објашњења за сваку граматичку партију праћена вежбањима, која су такође поређана од лакших ка тежим.

 

2015, 386 стр.
ISBN 978–86–7020–325–9

Зборник радова Т. 1, 2 и 3

Tематски зборник радова учесника Међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса“, који је одржан пети пут заредом на Криминалистичко-полицијској академији 3. и 4. марта 2015. године, у знак сећања на једног од оснивача и директора прве модерне високе полицијске школе у Србији, проф. др Рудолфа Арчибалда Рајса, издат је у три тома и садржи 168 радова на енглеском језику. Аутори радова су еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике, медицине, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби безбедности из Шпаније, Русије, Украјине, Белорусије, Кине, Пољске, Јерменије, Португалије, Турске, Аустрије, Словачке, Мађарске, Словеније, Македоније, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Републике Српске и Србије. Радови објављени у тематском зборнику садрже приказ савремених тенденција у развоју система полицијског образовања, развоја полиције и савремених концепата безбедности, криминалистике и форензике, као и анализу активности правне државе у сузбијању криминала, затим приказ стања и кретања у тим областима, као и предлоге за системско превазилажење постојећих проблема у њима.

 

2015, 568, 401, 468 стр.
ISBN 978–86–7020–190–3; ISBN 978–86–7020–319–8 (Vo. I);ISBN 978–86–7020–320–4 (Vol. II); ISBN 978–86–7020–321–1 (Vol. III)

Зборник радова Т. 1, 2 и 3

Криминалистичко-полицијска академија и Фондација „Ханс Зајдел“, уз подршку Мини¬старства унутрашњих послова Републике Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, организовали су шести научно-стручни скуп с међународним учешћем „Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење“. Објављена су три тома који садрже 114 радова, чији су аутори еминентни стручњаци из области права, безбедности, криминалистике, полицијских наука, форензике и информатике, као и припадници националног система безбедности који учествују у едукацији припадника полиције, војске и других служби из Шпаније, Украјине, Немачке, Словеније, Пољске, Турске, Румуније, Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије. Зборник представља добру теоријску основу како за свестрано сагледавање проблема супротстављања савременим облицима криминалитета тако и за даља истраживања, емпиријска и теоријска, која тек треба да следе.

 

2015, 468, 475, 466 стр.
ISBN 978-86-7020-322-8 (Т. 1);ISBN 978-86-7020-323-5 (Т. 2);ISBN 978-86-7020-324-2 (Т. 3)

Едиција Монографије; књ. 24
проф. др Жељко Никачћ

Садржај монографије Међународна полицијска сарадња одговара наставном плану и програму предмета под називом Међународна криминалистичко-полицијска сарадња, који је предвиђен на студијама другог степена на Криминалистичко-полицијској академији у Београду, али је такође компатибилан и с потребама студената на основним академским студијама криминалистике на сродном предмету под називом Међународна полицијска сарадања. У књизи је указано на важније подзаконске акте МУП-а Републике Србије од значаја у тој области рада полиције и њима сродним областима, а наведена су и нека од битнијих правних решења и досадашња добра искуства у примени норми у пракси. Велики број активности, програмских и сродним аката се ослања на раније усвојени документ под називом Стратегије развоја МУП-а Републике Србије за период 2011–2016. године. С обзиром на то да полиција има посебно место у борби против криминалитета, веома су важни њена модерна организација и начин рада, који се данас у развијеном свету одвија према прихваћеном концепту community policing. У књизи се међународна полицијска сарадња разматра у контексту размене информација, заједничких истражних тимова, едукације кадра, техничке помоћи и осталих облика и видова сарадње.

 

2015, 297 стр.
ISBN 978–86–7020–318–1

Друго, измењено и допуњено издање
проф. др Даг Коларевић

Ново издање уџбеника Психологија криминала се може условно поделити на два дела: први део, који представља новину у односу на прво издање и који обухвата основне појмове из области академских психолошких дисциплина као што су општа психологија и психологија личости, и други део, који обухвата теме из области психологије криминала као посебне психолошке дисциплине. Аутор се бави врло сложеним и осетљивим питањем једног посебно опасног облика људског понашања ‒ криминалним, насилничким понашањем. Систематично, логички доследно и теоријски засновано, у књизи се разматрају проблеми дијагностиковања (препознавања) начина функционисања аберантног, криминалног ума починиоца најтежих кривичних дела.

 

2015, 309 стр.
ISBN 978–86–7020–311–2

Друго, измењено и допуњено издање
проф. др Зоран Ђурђевић
проф. др Ненад Радовић

Промене у другом, измењеном и допуњеном издању уџбеника Криминалистичка оператива су логичан резултат нових стратешких праваца развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије ‒ пре свега, полицијског рада који се усмерава обавештајним информацијама. Суштински елемент те нове филозофије је информација која се прикупља и којој се даје квалитативно нова, виша вредност, неопходна за усмеравање криминалистичке оперативне делатности. Одговарајућа организација рада на прикупљању, анализи и размени информација поставља пред полицију велики изазов ‒ изградњу националног криминалистичко-обавештајног модела. Садржај рукописа обухвата следеће теме: радни и образовни профил криминалисте, оперативна контрола и оперативна обрада, место и улога полиције у поступку доказивања, криминалистичка истрага, врсте анализе криминала, делинквентска тактика организованих криминалних група, откривање лажи, као и проблематику израде профила учиниоца и прикупљања криминалистичко-обавештајних података. У овом, другом издању посебна пажња је посвећена и научним методама за анализу, повезивање и евалуацију доказа, као и моделима управљања криминалистичким истрагама, с јасно дефинисаним пословима сваког криминалисте укљученог у истрагу.

 

2015, 450 стр.
ISBN 978–86–7020–317–4

Зборник радова

Ова двотомна публикација представља зборник текстова који су настали као резултат рада истраживача ангажованих на пројекту Криминалистичко-полицијске академије „Насиље у Србији – узроци, облици, последице и друштвена реакција“, који је реализован у периоду од 2012. до краја 2014. године. Реализујући пројектни задатак, чланови истраживачког тима су настојали да проблем насиља у нашој земљи сагледају из различитих перспектива. Њихова истраживања су се односила на феноменолошка обележја насилничког криминалитета, насиља малолетника и неке посебне контексте испољавања групног насиља, затим на казнене аспекте заштите од насилних деликата, последице виктимизације, заштиту посебно вулнерабилних категорија жртава, као и различита питања у домену стратешког одговора на проблем насиља. Зборник представља мали али опипљив допринос разумевању насиља и његових разноликих манифестација у нашем друштву, као и промишљању о путевима и моделима његове контроле.

 

2015, 203, 186 стр.
ISBN 978–86–7020–313–6 (Део 1)
ISBN 978–86–7020–314–3 (Део 2)

Зборник радова с X међународне конференције,
Крагујевац, 22-25. април 2015.

Десета међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. Преко шездесет радова објављених у две књиге зборника промовишу најважније међународне документе и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2015, 325, 333 стр.
ISBN 978–86–7020–315–0 (Књ. 1)
ISBN 978–86–7020–316–7 (Књ. 2)

Едиција „Монографије“ ; књ. 23
др Светлана Ристовић

Монографија Полицијски менаџмент: теоријско-емпиријске основе настала је као резултат рада аутора у овиру више пројеката и састоји се из теоријског и емпиријског дела. Теоријски део монографије се бави истраживањем релевантне литературе и правних основа органа државне управе и руковођења у њима, посебно одређењима полиције и полицијског менаџмента. Избором и промишљањем теоријских сазнања и осмишљавањем законских регулатива осветљава се и одређује суштина органа државне управе, пре свега полиције. Када је у питању истраживање праксе полицијског менаџмента акценат је био на дијагностицирању и уопштавању као и препознавању добрих примера. Представљена су сазнања из три значајнија емпиријска истраживања којa је aуторка ове монографије самостално спровела, као и сазнања из истраживања појединих сегмената праксе спроведена у оквиру пројеката.

 

2015, 284 стр.
ISBN 978–86–7020–312–9

Зборник радова

Полазећи од места и улоге полиције у заштитном систему безбедности саобраћаја, успостављена је традиција одржавања међународног научно-стручног скупа посвећеног унапређењу полицијских послова у безбедности саобраћаја. Зборник радова с XIII скупа, одржаног у хотелу „Оморика“ на Тари од 4. до 6. новембра 2014. године, садржи радове представника полицијских организација из преко двадесет европских земаља. У веома разноврсним стручним излагањима и расправама сагледавани су различити аспекти проблема безбедности саобраћаја, различити нормативно-правни оквири и приступи, а нарочито различита пракса саобраћајне полицијске принуде. Препознати су примери најбоље полицијске праксе, добре друштвене организације, сарадње и усаглашеног деловања различитих субјеката безбедности саобраћаја у појединим земљама. Посебно значајан помак је остварен у усаглашавању полицијске праксе и размени и учењу на основу туђег и сопственог искуства.

 

2014, 126 стр.
ISBN 978–86–7020–308–2

доц. др Александар Бошковић
доц. др Тања Кесић

У уџбенику Кривично процесно право материја кривичног процесног права je представљена кроз општи и посебни део, следећи у теорији општеприхваћену систематику. У општем делу су обрађена питања која се односе на опште напомене о кривичном процесном праву и кривичном постуку и детаљ¬но анализирани институти кривичнопроцесних субјеката и кри¬вичнопроцесних радњи. Посебни део обухвата излагање о начелима и току кривичног поступка, с акцентом на представљање законских одредаба и најзначајнијих теоријских гледишта о предистражном и истражном поступку и полицијским активностима у тим фазама претходног кривичног поступка. Посебна пажња је посвећена доказ¬ним радњама и полицијским активностима усмереним ка хапшењу и задржавању лица и споразумима јавног тужиоца и окривљеног. Детаљно су обрађене и остале фазе првостепеног кривичног поступка, редов¬ни и ванредни правни лекови, као и посебни и помоћни поступци. Имајући у виду да је уџбеник, пре свега, намењен студентима Криминалистичко-полицијске академије, целокупна материја која се односи на истражни по¬ступак у целини и на друга питања из делокруга делатности полиције у кривичном поступку детаљно је анализирана и обрађена.

 

2015, 418 стр.
ISBN 978-86-7020-310-5

проф. др Драган Млађан

Предмет истраживања и претежни садржај уџбеника Безбедност у ванредним ситуацијама односе се на штетне ефекте опасности ненамерног карактера чији је извор човек односно технологија (пожари, хаварије, експлозије, рушење зграда и др.), опасности од природних непогода (земљотреси, поплаве, клизишта, снежне лавине и др.), њихову интеракцију и заштиту људи, имовине и животне средине од тих опасности. У уџбенику је такође дата класификација ванредних ситуација према различитим критеријумима ‒ фазе развоја, брзина ширења, обим/размере, порекло/узрок настанка и учесталост, а приказани су и основни теоријски модели удеса и катастрофа техногеног карактера, као и данас незаобилазни концепт одрживог развоја.

 

2015, 457 стр.
ISBN 978-86-7020-309-9

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs