Супротстављање навијачком хулиганизму

Едиција Монографије; књ. 41
проф. др Саша Милојевић
доц. др Бојан Јанковић
доц. др Божидар Оташевић

 

Монографија Супротстављање навијачком хулиганизму разматра хулиганизам „навијача” као озбиљан безбедносни и, у појединим ситу¬ацијама, политички проблем. Садржи три повезана поглавља: 1) Појам насиља на спортским приредбама и казнено-правни оквир његовог регулисања, 2) Улога полиције и редарске службе у супротстављању навијачком хулиганизму и 3) Млади и навијачки хулиганизам. Аутори се најпре баве појмовним одређењем хулиганизма и насиља на спортским при-редбама, затим генезом тих појава у Републици Србији и у свету, кри¬минолошким и кривичноправним аспектима навијачког хулиганизма у контексту друштвеног супротстављања том проблему, реакцијом по¬лиције и редарске службе у Републици Србији и у свету и, на крају, тумачењем резултата обрађених података, прикупљених у емпиријском истраживању које је обухватило више од 3.600 ученика средњих школа у Републици Србији.

 

2019, 322 стр.
ISBN 978-86-7020-437-9