Кривично процесно право

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Александар Бошковић
проф. др Тања Кесић

 

У уџбенику Кривично процесно право материја кривичног процесног права je представљена кроз општи и посебни део, у складу са систематиком која је општеприхваћена у теорији. У општем делу су обрађена питања која се односе на опште напомене о кривичном процесном праву и кривичном постуку и детаљно анализирани институти кривичнопроцесних субјеката и кривичнопроцесних радњи. Посебни део обухвата излагање о начелима и току кривичног поступка, с акцентом на представљање законских одредаба и најзначајнијих теоријских гледишта о предистражном и истражном поступку и полицијским активностима у тим фазама претходног кривичног поступка. Посебна пажња је посвећена доказним радњама и полицијским активностима усмереним ка хапшењу и задржавању лица и споразумима јавног тужиоца и окривљеног. Детаљно су обрађене и остале фазе првостепеног кривичног поступка, редовни и ванредни правни лекови, као и посебни и помоћни поступци. У односу на претходно издање, текст је у потпуности усклађен са свим новинама у домаћем законодавству насталим у међувремену, а нарочито с новим Законом о полицији и Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције. Такође, у тексту су уважене и измене Законика о кривичном поступку, као и Кривичног законика.

 

2020, 418 стр.
ISBN 978-86-7020-450-8