КРИМИНАЛИСТИЧКA ТАКТИКА

треће издање
проф. др Милан Жарковић
проф. др Звонимир Ивановић

 

Материјал који се налази у овом уџбенику резултат је дугогодишњег развоја криминалистичке науке у Републици Србији и на просторима бившe СФРЈ. Треће издање уџбеника Криминалистичка тактика актуелизовано је у складу с новим законским решењима у сада важећем Законику о кривичном поступку и другим законима који непосредно или посредно утичу на криминалистичку делатност. Допуњени су и проширени, пре свега, делови који се односе на примену специјалних истражних техника, међународну оперативну полицијску сарадњу, криминалистичку евиденцију и систематизацију криминалистичких мера и радњи, док је прибављање персоналних доказа усклађено са законским променама и новим решењима.

 

2020, 362 стр.
ISBN 978-86-7020-369-3