Нова издања

Национална безбедност

СликаУџбеник "Национална безбедност" аутора проф. др Андреје Савића представља један од првих покушаја у домаћој теорији да се одговори на савремене промене и теоријски укаже на актуелне аспекте националне безбедности. Процеси преобликовања укупне замисли и система безбедности проширили су традиционално схватање националне безбедности, па садржај ове књиге концентрисан на теоријске оквире националне безбедности, обавештајну службу као основну категорију изучавања и савремене националне обавештајно-безбедносне системе, треба схватити као заокруживање теоријског промишљања после неповратних промена које су обележиле крај 20. и почетак 21. века. Мултидисциплинаран приступ у овом уџбенику се, у одсуству домаће научно утемељене безбедносне доктрине, ослања на стране теоријске домете, као и на досадашње скромне домаће теоријске покушаје, при чему је наглашена критичка дистанца са становишта државних и националних интереса као исходишта очувања и даље доградње наше националне безбедности.
Уџбеник је усклађен са Наставним планом и програмом Криминалистичко-полицијске академије у Београду у оквиру научног поља безбедности, али има и значајну употребну вредност, с обзиром на ширење поља студија безбедности, па може наћи корисну примену и на сродним државним и приватним факултетима и институцијама.

Техничка средства полиције

СликаУџбеник Техничка средства полиције написан је према наставном плану и програму за истоимени наставни предмет на првој години студија Криминалистичко-полицијске академије. Садржај уџбеника омогућава да студенти стекну потребна знања из принципа рада техничких средстава полиције, међу којима се издвајају ватрена оружја, хемијска средства, оптичка и оптоелектронска средства, заштитна средства, експлозивна средства, средства принуде, средства за противтерористичку заштиту, возила полиције, уређаји за принудно заустављање возила, средства за заштиту од пожара, средства везе, средства за позиционирање, системи техничког обезбеђења, командно-информациони системи и лична опрема.

Прекршајно право

СликаОво је друго, измењено и допуњено издање уџбеника ПРЕКРШАЈНО ПРАВО из 2004. године. Рађено је у време после доношења новог Закона о прекршајима из 2005. године, али пре него што је почела његова примена, тако да се у пракси још примењује Закон о прекршајима из 1989. године. Стога је материја у уџбенику остала обрађена према том закону. Међутим, да би се читаоци упознали и с решењима у новом Закону о прекршајима, на одговарајућим местима су обрађена и сва важнија, нова решења која нови Закон садржи. У уџбеник су унете и све измене у прописима које су настале после објављивања његовог првог издања, па све до предаје рукописа овог издања у штампу (1. децембар 2007. године).

Овај уџбеник је намењен студентима Криминалистичко-полицијске академије у Београду, али и студентима факултета и других високошколских установа на којима се овај предмет изучава, с тим што може бити од користи и свима онима који се прекршајним правом баве или се за њега интересују. Уџбеник је у потпуности прилагођен Наставном плану и програму предмета Прекршајно право на Криминалистичко-полицијској академији и обухвата следећа поглавља: општа питања прекршајног права, општи део прекршајног права, посебни део прекршајног права, прекршајни поступак, извршење прекршајних санкција, као и основе привреднопреступног права, које су према том наставном плану и програму укључене (као посебан одељак) у градиво предмета Прекршајно право.

Полиција у заједници

СликаОва хрестоматија изучава основне принципе полицијског рада на нивоу локалне заједнице. Наиме, полиција у локалној заједници (Community Policing) представља сарадњу између полиције и грађана да би се створио један перманентан процес решавања проблема. Реч је о потпуно новом начину размишљања о улози полиције у друштву како би се спречили, односно смањили криминалитет и незгоде, повећали безбедност и осећање сигурности грађана, побољшали и учврстили односи између полиције и грађана и, самим тим, подигао квалитет живота на свим нивоима друштва. Хрестоматија пружа увид у данашње теоријске и практичне домете из одговарајућих области, ради установљавања ефективних стратегија унапређења безбедности на свим нивоима и у свакој заједници.

Основи безбедности

СликаПојачано научно интересовање за изучавање феномена безбедности као незаобилазне категорије већине друштвених наука последица је испреплетених и сложених безбедносних проблема који су се јавили крајем XX и почетком XXI века. С тим у вези, основни задатак наставно-научне дисциплине Основи безбедности су утврђивање садржаја појма безбедности и анализа традиционалних и савремених концепата безбедности и глобалних изазова и претњи безбедности, што је резултат потребе ширења истраживачког поља безбедности и грађења нових истраживачких приступа дефинисању безбедности као суштински спорног концепта друштвених наука.
Уџбеник Основи безбедности на савремен и прихватљив, мултидисциплинаран и интердисциплинаран начин пружа студентима основних, специјалистичких и мастер студија и широј академској и стручној јавности основна знања о појму и савременим концептима безбедности, као и о глобалним изазовима и претњама безбедности (облицима угрожавања) у новим условима развоја људског друштва на раскршћу два миленијума. Садржај уџбеника је опредељен стварношћу безбедносних збивања у свету и резултатима научних достигнућа значајног броја друштвених наука (филозофије, социологије, теорије политике, политичке филозофије, међународних односа и др.), као и савремених студија безбедности, које су се развиле као последица све већег научног интересовања за област безбедности.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени