УПИС 2024: Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2024/2025. години

КРИМИНАЛИСТИЧКО – ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

у Београду, Улица цара Душана бр. 196

тел. 066 8897 964, 066 8897 973

www.kpu.edu.rs

о б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2024/2025. ГОДИНИ


Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2024/2025. години, расписује конкурс за упис на следеће студијске програме:

I Основне академске студије криминалистике
85 студената који се финансирају из буџета.
Завршетком академских студија криминалистике студент стиче стручни назив дипломирани криминалиста.

II Основне струковне студије криминалистике
30 студената који се финансирају из буџета.
Завршетком струковних студија криминалистике студент стиче стручни назив струковни криминалиста.

III Основне академске студије Форензичко инжењерство
10 студената који се финансирају из буџета.
Завршетком академских студија Форензичко инжењерство студент стиче стручни назив дипломирани инжењер технологије.

IV Основне академске студије Информатика и рачунарство
20 студената који се финансирају из буџета.
Завршетком академских студија Информатика и рачунарство студент стиче стручни назив дипломирани информатичар.

У оквиру напред наведеног броја студената, у складу са кадровским потребама и принципом националне заступљености припадника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Министарство може да упише до 10% студената од наведеног броја на сваком студијском програму, под условом да су испунили услове за упис предвиђене овим конкурсом. У складу са наведеним, број кандидата је прецизиран на следећи начин:

- Основне академске студије криминалистике (укупно 85 студената)
77 студената према редоследу ранигирања на ранг листи и до 8 студената од преосталих рангираних, које може да упише Министарство у складу са напред наведеним.

-   Основне струковне студије криминалистике (укупно 30 студената)
27 студената према редоследу ранигирања на ранг листи и до 3 студента од преосталих рангираних, које може да упише Министарство у складу са напред наведеним.

-   Основне академске студије Форензичко инжењерство (укупно 10 студената)
9 студената према редоследу ранигирања на ранг листи и до 1 студента од преосталих рангираних, које може да упише Министарство у складу са напред наведеним.

-   Основне академске студије Информатика и рачунарство (укупно 20 студената)
18 студената према редоследу ранигирања на ранг листи и до 2 студента од преосталих рангираних, које може да упише Министарство у складу са напред наведеним.


У случају да Министарство не упише напред наведени број кандидата, Универзитет ће проширити број кандидата према редоследу рангирања за упис до укупног броја који је предвиђен конкурсом.

Услови конкурса

Општи услови

Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике Србије са завршеном средњом стручном спремом стеченом у школи четворогодишњег трајањa, односно са стручном спремом изједначеном са њом у складу са законом, међународним споразумом или другим општим актом који имају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс.

Посебни услови

Поред општих услова конкурса, сви кандидати морају испуњавати и законом утврђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарство унутрашњих послова, као и услове у погледу здравственог стања, морфолошког статуса, психолошких способности и испита провере склоности и способности.

Услови у погледу здравственог стања одређени су у складу са критеријумима прописаним за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, у складу са Листом морбозних стања.

На лекарском прегледу оцена „не испуњава услове“ се доноси уколико се утврди постојање болести/стања дефинисаних Листом морбозних стања, а које су контраиндиковане за упис.

Приликом утврђивања испуњености услова у погледу здравственог стања, кандидати су обавезни да се подвргну и тесту на употребу психоактивних супстанци.  Позитиван тест на употребу психоактивних супстанци је елиминационог карактера.

Када се ради о аномалијама, оштећењима на површини и испод коже (све тетоваже), лекари Завода за здравствену заштиту радника МУП-а, у току спровођења општег лекарског прегледа кандидата, само констатују њихово постојање, док ће о евентуалној елиминацији кандидата из тих разлога, у складу са  чланом 25. став 5. Правилника о начину понашања и личном изгледу полицијских службеника и других запослених у Министартву унутрашњих послова („Сл. Гласник РС“ бр. 13 од 14. фебруара 2018. године, 83 од 27. августа 2021. године), одлучивати надлежна Комисија за упис, која утврђује испуњеност свих прописаних услова за избор кандидата. Кандидати су обавезни да здравствени преглед обаве у наведеној установи, о сопственом трошку. Уверење о испуњености посебних услова у погледу здравственог стања, морфолошког статуса и психолошких способности доставља се Универзитету.

Услови морфолошког статуса су следећи:

  • за кандидате мушког пола: телесна висина најмање 170 cm и телесна тежина у толеранцији до 10 kg више, односно, до 10 kg мање у односу на телесну висину умањену за 100 cm и
  • за кандидате женског пола: телесна висина најмање 163 cm и телесна тежина у толеранцији до 3 kg више, односно, до 12 kg мање у односу на телесну висину умањену за 100 cm.

Сви кандидати здравствени преглед, утврђивање морфолошког статуса, као и психолошких способности, обављају у Заводу за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска број 9. Кандидати приступају прегледу према редоследу пријављивања, на основу упута који се издаје на Криминалистичко-полицијском универзитету.

Ради утврђивања испуњености услова у погледу здравственог стања, кандидати су обавезни да се подвргну: лекарском прегледу, тесту психолошких способности и тесту на употребу психоактивних супстанци. Неприхватање било ког од наведених прегледа сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс. Кандидати ће приликом конкурисања добити образац, који је потребно да попуни и овери њихов изабрани лекар. Наведени образац представља извод из здравственог картона кандидата и неопходно је да га имају приликом прегледа у Заводу.

Трошкови прегледа износе 7.400,00 динара (за лекарски преглед, тест психолошких способности и тест на употребу психоактивних супстанци). Наведени износ уплаћује се на рачун број: 840-348667-78; прималац: Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Београд, сврха уплате: трошкови лекарског прегледа за упис на КПУ. Кандидатима се не препоручује да уочи прегледа конзумирају лекове против болова као што је кафетин и слични лекови, као и да не конзумирају храну која садржи шећере и мак. Дан уочи прегледа кандидати треба да конзумирају лакшу храну до 18.00 часова, као и да изоставе интензивнију физичку активност и унос алкохола. Ујутру, на дан прегледа, не треба да доручкују, нити да пију заслађене течности.

На преглед обавезно понети:

– личну карту или пасош;
– попуњен и оверен образац од стране изабраног лекара (извод из здравственог картона кандидата);
– примерак уплатнице за трошкове прегледа.

Тест провере склоности и способности

Кандидати који испуне услове у погледу морфолошког статуса, здравственог стања и психолошких способности приступају тесту провере склоности и способности.

Тест провере склоности и способности састоји се из:

I за студијске програме Основне академске студије криминалистике и Основне струковне студије криминалистике
1. теста одређених базично-моторичких способности (максимално 20 бодова);
2. теста опште информисаности (максимално 20 бодова);
3. теста знања из српског језика и књижевности (максимално 20 бодова).
Резултат на тесту одређених базично-моторичких способности мањи од 8 бодoва је елиминациони.

II за студијски програм основних академских студија Форензичко инжењерство
1. теста из математике (максимално 30 бодова);
2. теста из хемије (максимално 30 бодова).
Резултат на тесту из хемије мањи од 10 бодoва је елиминациони.

III за студијски програм основних академских студија Информатика и рачунарство
1. теста из математике (максимално 30 бодова);
2. теста из информатике (максимално 30 бодова).
Резултат на тесту из математике мањи од 10 бодoва је елиминациони.

Ревизија тестова склоности и способности наведених под I, II и III није дозвољена.


Конкурс је отворен од 18. 3. 2024. године закључно са 11. 4. 2024. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе лично на шалтерима Одсека за студентска питања Криминалистичко-полицијског универзитета, радним данима од 10 до 15 часова у Београду, Улица цара Душана број 196 (Земун).

Приликом пријављивања кандидати подносе следећа документа:

1. попуњен и одштампан образац са подацима о кандидату (образац се попуњава путем линка који доступан на интернет страници а затим се попуњен и одштампан у папирном облику предаје са осталим документима, линк);
2. Упитник о идентификационим подацима (попуњен образац у два примерка, у папирном облику, образац преузети овде);
3. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (оверене копије);
4. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци, оригинал);
5. извод из матичне књиге рођених (оверена копија);
6. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оверена копија);
7. потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије најмање годину дана непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс (издата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице, оригинал);
8. потврдa о извршеној уплати манипулативних трошкова.

Кандидати који четврти разред средње школе завршавају у школској 2023/2024. години, уз пријаву подносе уверење (потврду) средње школе о успеху постигнутом на крају првог полугодишта, или фотокопију ђачке књижице с подацима о успеху на првом полугодишту и ђачку књижицу на увид. Кандидати су дужни да уверење или сведочанство о завршеном четвртом разреду средње школе с просечном оценом и диплому о завршеној средњој школи доставе одмах након издавања, а најкасније до 24. јуна 2024. године.

Кандидати који су остварили право на упис могу се уписати само уз подношење оригинала предатих докумената.

Универзитет није у обавези да кандидатима, који нису остварили право на упис, врати путем поште документа која су поднели приликом подношења пријаве на конкурс. Наведени кандидати могу, уколико желе, лично преузети своја документа на шалтеру Одсека за студентска питања најкасније до 1. октобра 2024. године, након ког периода Универзитет нема обавезу чувања истих.

Приликом подношења пријаве на конкурс, кандидат може да конкурише за пријем на један студијски програм или на више студијских програма. Кандидат који се пријави за упис на више студијских програма, уколико је на испиту провере склоности и способности предвиђен исти тест, тај тест полаже само једном. Кандидат који конкурише на један студијски програм уплаћује 4.500,00 динара, кандидат који конкурише на два студијска програма – 6.000,00 динара, кандидат који конкурише на три студијска програма – 7.000,00 динара и кандидат који конкурише на четири студијска програма – 8.000,00 динара на рачун број: 840-31369845-90, а у случају електронског плаћања рачун број: 840-0000031369845-90; модел плаћања: 97; шифра плаћања: 253; позив на број: 2810123456789; прималац: Криминалистичко-полицијски универзитет; сврха уплате: манипулативни трошкови конкурса. Потврду о уплати кандидат предајe приликом подношења пријаве.

О времену и распореду полагања испита провере склоности и способности, кандидати ће бити обавештени након достављања уверења о испуњености посебних услова у погледу здравственог стања и психолошких способности.

Утврђивање редоследа кандидата за упис

Утврђивање редоследа кандидата за упис врши се на основу:
• општег успеха у току средњег образовања, који се изражава бодовима од 16 до 40 и утврђује се формулом: 8 х просечна оцена из средње школе, с тим да се заокруживање врши са две децимале и
• резултата тестова провере склоности и способности, који се изражавају бодовима и у збиру износе максимално 60 бодова.

Да би се рангирао кандидат мора да оствари најмање 51 бод.


Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, предност ће имати кандидат чији је родитељ, као припадник Министарства унутрашњих послова Републике Србије, изгубио живот или је рањен приликом вршења службе, затим кандидат са више освојених бодова на тестовима провере склоности и способности и на крају кандидат који има већи број бодова повећавањем броја децимала укупног броја бодова.

Прелиминарне ранг-листе кандидата који су успешно савладали тест провере склоности и способности, имају најмање 51 бод (остварен укупно на општем успеху и резултатима на тесту провере склоности и способности) и испуњавају посебне законом утврђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарствo унутрашњих послова, објављују се на огласној табли и интернет страници Универзитета (www.kpu.edu.rs).

На прелиминарну ранг-листу кандидата према студијским програмима може се поднети жалба ректору Универзитета у року од три дана од дана објављивања ранг-листе. Након одлучивања ректора по поднетим жалбама, Комисија за упис утврђује коначну ранг-листу.

Коначна ранг-листа студијског програма је основ за упис кандидата.

Право уписа на одређени студијски програм основних студија стиче кандидат који је на коначној ранг-листи рангиран у оквиру броја студената предвиђеног за упис који је умањен за број студената које упише Министарство за тај студијски програм.

Кандидат који је конкурисао и стекао право уписа на више студијских програма може се уписати само на један студијски програм.

Упис кандидата обавиће се након коначности ранг-листе.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину који ће бити одређен за упис, Универзитет ће уместо њега уписати наредног кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи.

Студенти основних студија који се финансирају из буџета са Министарством унутрашњих послова Републике Србије потписују уговор којим се утврђују међусобна права и обавезе.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени