ЗАВРШЕН! Конкурс за попуну места за упис студената у прву годину основних студија у школској 2022/2023. години

КРИМИНАЛИСТИЧКО – ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

у Београду, Улица цара Душана бр. 196

тел. 3107-218, 3107-129, 066 8897 973

www.kpu.edu.rs

о б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С

ЗА ПОПУНУ МЕСТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИБрој места на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, у школској 2022/2023. години, за упис на студијски програм:

Основне академске студије Информатика и рачунарство
• 2 студента који се финансирају из буџета
Завршетком академских студија Информатика и рачунарство студент стиче стручни назив дипломирани информатичар.

Услови конкурса

Општи услови

Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике Србије са завршеном средњом стручном спремом стеченом у школи четворогодишњег трајањa, односно са стручном спремом изједначеном са њом у складу са законом, међународним споразумом или другим општим актом, који имају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије у тренутку пријављивања на конкурс.

Посебни услови

Поред општих услова конкурса, сви кандидати морају испуњавати и законом утврђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарство унутрашњих послова, као и да испуњавају услове у погледу здравственог стања, психолошких способности и испита провере склоности и способности.

Услови у погледу здравственог стања одређени су у складу са критеријумима прописаним за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова Републике Србије.

Када се ради о аномалијама, оштећењима на површини и испод коже (све тетоваже), лекари Завода за здравствену заштиту радника МУП-а, у току спровођења општег лекарског прегледа кандидата, само утврђују њихово постојање, док ће о евентуалној елиминацији кандидата из тих разлога одлучивати надлежна Комисија за упис која утврђује испуњеност свих прописаних услова за избор кандидата.

Кандидати који конкуришу на студијски програм Информатика и рачунарство морају испунити:

  • посебне услове у погледу здравственог стања и
  • услове у погледу психолошких способности.

Сви кандидати здравствени преглед, као и тестирање психолошких способности обављају у Заводу за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска број 9. Кандидати приступају прегледу према редоследу пријављивања, на основу упута који се издаје на Криминалистичко-полицијском универзитету.

Ради утврђивања испуњености услова у погледу здравственог стања, кандидати су обавезни да се подвргну: лекарском прегледу, тесту психолошких способности и тесту на употребу психоактивних супстанци. Неприхватање било ког од наведених прегледа подразумева да је кандидат одустао од пријаве на конкурс. Трошкови прегледа износе 7.000,00 динара (за лекарски преглед, тест психолошких способности и тест на употребу психоактивних супстанци). Наведени износ, са назнаком сврхе уплате, уплаћују се на рачун број: 840-348667-78; прималац: Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Београд. Трошкове здравственог прегледа сносе кандидати. Кандидатима се не препоручује да уочи прегледа конзумирају посластице као и оброке који садрже мак, као и лекове против болова (типа кафетина и сл.). Дан уочи прегледа кандидати треба да конзумирају лакшу храну до 18.00 часова, а да изоставе интензивнију физичку активност и унос алкохола. Ујутру, на дан прегледа, не треба да доручкују, нити да пију заслађене течности. Кандидати су обавезни да након обављеног здравственог прегледа Криминалистичко-полицијском универзитету приложе уверење о испуњености задатих услова, које је издала лекарска комисија Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије одмах после добијања уверења, а најкасније у року од 24 часа.

На преглед обавезно понети:
– личну карту или пасош и
– примерак уплатнице за трошкове прегледа
.

Тест провере склоности и способности

Кандидати који испуне услове у погледу здравственог стања и психолошких способности, приступају тесту провере склоности и способности који се састоји из:

1. теста опште информисаности (максимално 20 бодова);
2. теста из математике (максимално 20 бодова);
3. теста из информатике (максимално 20 бодова).

Резултат на тесту из математике мањи од 7 бодoва је елиминациони.

Кандидат који је удаљен са неког од тестова провере склоности и способности на свим студијским програмима губи право да настави селекцију и буде рангиран.

Конкурс је отворен од 15. 8. 2022. године закључно са 22. 8. 2022. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе путем електронске платформе закључно са 22. 8. 2022. године до 15,00 часова.

Уз пријаву се подносе следећа документа:

1. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (оверене фотокопије);
2. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци, оригинал);
3. извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија);
4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оверена фотокопија);
5. потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије у моменту пријаве на конкурс (издата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице, оригинал);
6. потврдa о извршеној уплати манипулативних трошкова.

Кандидати који су остварили право на упис могу се уписати само уз подношење оригинала предатих докумената.

Универзитет није у обавези да документа предата приликом конкурисања врати поштом. Кандидати који нису остварили право на упис могу, уколико желе, лично преузети своја документа на шалтеру Одсека за студентска питања, а најкасније до 1. октобра 2022. године.

Кандидат који конкурише на име манипулативних трошкова конкурса уплаћује 4.500,00 динара на рачун број: 840-31304845-23, а у случају електронског плаћања рачун број: 840-0000031304845-23; модел плаћања: 97; шифра плаћања: 253; позив на број: 3580042040574231700; прималац: Криминалистичко-полицијски универзитет; сврха уплате: манипулативни трошкови конкурса. Потврду о уплати кандидат предајe приликом подношења пријаве.

Приликом подношења пријаве потребно је да кандидат попуни Упитник о идентификационим подацима.

О времену и распореду полагања испита провере склоности и способности, кандидати ће бити обавештени приликом достављања уверења о испуњености посебних услова у погледу здравственог стања и психолошких способности.

Утврђивање редоследа кандидата за упис

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис су:

  • општи успех у току средњег образовања, који се изражава бодовима од 16 до 40 и утврђује се формулом: 8 х просечна оцена из средње школе, с тим да се заокруживање врши са две децимале,
  • резултати тестова провере склоности и способности, који се изражавају бодовима и у збиру износе максимално 60 бодова.

Да би се рангирао кандидат мора да оствари најмање 51 бод, док је укупан број бодова мањи од 51 елиминациони.

Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, предност ће имати кандидат чији је родитељ као припадник Министартва унутрашњих послова Републике Србије изгубио живот или је рањен приликом вршења службе, затим кандидат са више освојених бодова на тестовима провере склоности и способности и на крају кандидат који има већи број бодова повећавањем броја децимала укупног броја бодова.

Ранг-листа пријављених кандидата који су успешно савладали тест провере склоности и способности, имају најмање 51 бод (остварен укупно на општем успеху и успеху на тесту провере склоности и способности) и испуњавају посебне законом утврђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарствo унутрашњих послова, објављују се на огласној табли и интернет страници Универзитета (www.kpu.edu.rs).

На ранг-листу пријављених кандидата према студијским програмима може се поднети жалба ректору Универзитета у року од три дана од дана објављивања ранг-листе. Након одлучивања ректора по поднетим жалбама, Комисија за упис утврђује коначну ранг-листу.

Коначна ранг-листа студијског програма је основ за упис кандидата.

Право уписа на студијски програм стиче кандидат који је на коначној ранг-листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за тај студијски програм.

Упис кандидата обавиће се након коначности ранг-листе.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину који ће бити одређен за упис, Универзитет ће уместо њега уписати наредног кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи.

Студенти основних студија који се финансирају из буџета за време студирања имају обезбеђен смештај и исхрану, а под условима одређеним уговором о утврђивању међусобних права и обавеза између студената и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени