Конкурс за упис студената у прву годину основних студија у школској 2022/2023. години

КРИМИНАЛИСТИЧКО – ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

у Београду, Улица цара Душана бр. 196

тел. 3107-218, 3107-129, 066 8897 973

www.kpu.edu.rs

о б ј а в љ у ј е

К О Н К У Р С

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТУДИЈА

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИКриминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2022/2023. години, уписаће на студијски програм:

I Основне академске студије криминалистике
• 72 студента који се финансирају из буџета
Завршетком академских студија криминалистике студент стиче стручни назив дипломирани криминалиста.
II Основне струковне студије криминалистике
• 18 студената који се финансирају из буџета
Завршетком струковних студија криминалистике студент стиче стручни назив струковни криминалиста.
III Основне академске студије Форензичко инжењерство
• 9 студената који се финансирају из буџета
Завршетком академских студија Форензичко инжењерство студент стиче стручни назив дипломирани инжењер технологије.
IV Основне академске студије Информатика и рачунарство
• 18 студената који се финансирају из буџета
Завршетком академских студија Информатика и рачунарство студент стиче стручни назив дипломирани информатичар.

Услови конкурса

Општи услови

Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике Србије са завршеном средњом стручном спремом стеченом у школи четворогодишњег трајањa, односно са стручном спремом изједначеном са њом у складу са законом, међународним споразумом или другим општим актом, који имају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије у тренутку пријављивања на конкурс.

Посебни услови

Поред општих услова конкурса, сви кандидати морају испуњавати и законом утврђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарство унутрашњих послова, као и да испуњавају услове у погледу здравственог стања, психолошких способности и испита провере склоности и способности.
Услови у погледу здравственог стања одређени су у складу са критеријумима прописаним за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова Републике Србије.
Када се ради о аномалијама, оштећењима на површини и испод коже (све тетоваже), лекари Завода за здравствену заштиту радника МУП-а, у току спровођења општег лекарског прегледа кандидата, само утврђују њихово постојање, док ће о евентуалној елиминацији кандидата из тих разлога одлучивати надлежна Комисија за упис која утврђује испуњеност свих прописаних услова за избор кандидата.
Посебни услови у погледу здравственог стања за упис на основне студије Криминалистичко-полицијског универзитета разликују се у зависности од студијског програма.

I Кандидати који конкуришу на студијске програме криминалистике морају испунити:
- посебне услове у погледу здравственог стања
- услове у погледу психолошких способности и
- услове морфолошког статуса 

Услови морфолошког статуса су следећи:
- за кандидате мушког пола: телесна висина најмање 1,70 m и телесна тежина у толеранцији до 10 kg више, односно, до 10 kg мање у односу на телесну висину умањену за 100 cm и
- за кандидате женског пола: телесна висина најмање 1,63 m и телесна тежина у толеранцији до 3 kg више, односно, до 12 kg мање у односу на телесну висину умањену за 100 cm.
II Кандидати који конкуришу на студијске програме Форензичко инжењерство и Информатика и рачунарство морају испунити:
- посебне услове у погледу здравственог стања
- услове у погледу психолошких способности.

Сви кандидати здравствени преглед, утврђивање морфолошког статуса, као и психолошких способности обављају у Заводу за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска број 9. Кандидати приступају прегледу према редоследу пријављивања, на основу упута који се издаје на Криминалистичко-полицијском универзитету.

Ради утврђивања испуњености услова у погледу здравственог стања, кандидати су обавезни да се подвргну: лекарском прегледу, тесту психолошких способности и тесту на употребу психоактивних супстанци. Неприхватање било ког од наведених прегледа подразумева да је кандидат одустао од пријаве на конкурс. Трошкови прегледа износе 7.000,00 динара (за лекарски преглед, тест психолошких способности и тест на употребу психоактивних супстанци). Наведени износ, са назнаком сврхе уплате, уплаћују се на рачун број: 840-348667-78; прималац: Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Београд. Трошкове здравственог прегледа сносе кандидати. Кандидатима се не препоручује да уочи прегледа конзумирају посластице као и оброке који садрже мак, као и лекове против болова (типа кафетина и сл.). Дан уочи прегледа кандидати треба да конзумирају лакшу храну до 18.00 часова, а да изоставе интензивнију физичку активност и унос алкохола. Ујутру, на дан прегледа, не треба да доручкују, нити да пију заслађене течности. Кандидати су обавезни да након обављеног здравственог прегледа Криминалистичко-полицијском универзитету приложе уверење о испуњености задатих услова, које је издала лекарска комисија Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије одмах после добијања уверења, а најкасније у року од 24 часа.

На преглед обавезно понети:
– личну карту или пасош и
– примерак уплатнице за трошкове прегледа
.

Тест провере склоности и способности

I за студијске програме Основне академске студије криминалистике и Основне струковне студије криминалистике

Кандидати који испуне услове у погледу морфолошког статуса, здравственог стања и психолошких способности приступају тесту провере склоности и способности који се састоји из:
1. теста одређених базично-моторичких способности (максимално 20 бодова);
2. теста опште информисаности (максимално 20 бодова);
3. теста знања из српског језика и књижевности (максимално 20 бодова).

Резултат на тесту одређених базично-моторичких способности мањи од 8 бодoва је елиминациони.

II за студијски програм основних академских студија Форензичко инжењерство
Кандидати који испуне услове у погледу здравственог стања и психолошких способности, приступају тесту провере склоности и способности који се састоји из:
1. теста опште информисаности (максимално 20 бодова);
2. теста из математике (максимално 20 бодова);
3. теста из хемије (максимално 20 бодова).

Резултат на тесту из математике мањи од 7 бодoва је елиминациони.

III за студијски програм основних академских студија Информатика и рачунарство
Кандидати који испуне услове у погледу здравственог стања и психолошких способности, приступају тесту провере склоности и способности који се састоји из:
1. теста опште информисаности (максимално 20 бодова);
2. теста из математике (максимално 20 бодова);
3. теста из информатике (максимално 20 бодова).

Резултат на тесту из математике мањи од 7 бодoва је елиминациони.

Кандидат који је удаљен са неког од тестова провере склоности и способности на свим студијским програмима губи право да настави селекцију и буде рангиран.

Конкурс је отворен од 28. 3. 2023. године закључно са 15. 4. 2022. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе путем електронске платформе закључно са 15. 4. 2022. године до 15,00 часова.

Уз пријаву се подносе следећа документа:

1. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (оверене фотокопије);
2. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци, оригинал);
3. извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија);
4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оверена фотокопија);
5. потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије у моменту пријаве на конкурс (издата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице, оригинал);
6. потврдa о извршеној уплати манипулативних трошкова.

Кандидати који четврти разред средње школе завршавају у школској 2021/2022. години, уз пријаву подносе уверење (потврду) средње школе о успеху постигнутом на крају првог полугодишта, или фотокопију ђачке књижице с подацима о успеху на првом полугодишту и ђачку књижицу на увид. Кандидати су дужни да уверење или сведочанство о завршеном четвртом разреду средње школе с просечном оценом и диплому о завршеној средњој школи доставе одмах након издавања, а најкасније до 24. јуна 2022. године.

Кандидати који су остварили право на упис могу се уписати само уз подношење оригинала предатих докумената.

Универзитет није у обавези да документа предата приликом конкурисања врати поштом. Кандидати који нису остварили право на упис могу, уколико желе, лично преузети своја документа на шалтеру Одсека за студентска питања, а најкасније до 1. октобра 2022. године.

Приликом подношења пријаве на конкурс, кандидат се може определити да конкурише за пријем на један студијски програм или на више студијских програма. Кандидат који се пријави за упис на више студијских програма, уколико је на испиту провере склоности и способности предвиђен исти тест, тај тест полаже само једном. Кандидат који конкурише на један студијски програм уплаћује 4.500,00 динара, кандидат који конкурише на два студијска програма – 6.000,00 динара, кандидат који конкурише на три студијска програма – 7.000,00 динара и кандидат који конкурише на четири студијска програма – 8.000,00 динара на рачун број: 840-31304845-23, а у случају електронског плаћања рачун број: 840-0000031304845-23; модел плаћања: 97; шифра плаћања: 253; позив на број: 3580042040574231700; прималац: Криминалистичко-полицијски универзитет; сврха уплате: манипулативни трошкови конкурса. Потврду о уплати кандидат предајe приликом подношења пријаве.

Приликом подношења пријаве потребно је да кандидат попуни Упитник о идентификационим подацима.

О времену и распореду полагања испита провере склоности и способности, кандидати ће бити обавештени приликом достављања уверења о испуњености посебних услова у погледу здравственог стања и психолошких способности.

Утврђивање редоследа кандидата за упис

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис су:

  • општи успех у току средњег образовања, који се изражава бодовима од 16 до 40 и утврђује се формулом: 8 х просечна оцена из средње школе, с тим да се заокруживање врши са две децимале,
  • резултати тестова провере склоности и способности, који се изражавају бодовима и у збиру износе максимално 60 бодова.

Да би се рангирао кандидат мора да оствари најмање 51 бод, док је укупан број бодова мањи од 51 елиминациони. 

Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, предност ће имати кандидат чији је родитељ као припадник Министартва унутрашњих послова Републике Србије изгубио живот или је рањен приликом вршења службе, затим кандидат са више освојених бодова на тестовима провере склоности и способности и на крају кандидат који има већи број бодова повећавањем броја децимала укупног броја бодова.

Ранг-листе пријављених кандидата који су успешно савладали тест провере склоности и способности, имају најмање 51 бод (остварен укупно на општем успеху и успеху на тесту провере склоности и способности) и испуњавају посебне законом утврђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарствo унутрашњих послова, објављују се на огласној табли и интернет страници Универзитета (www.kpu.edu.rs).

На ранг-листу пријављених кандидата према студијским програмима може се поднети жалба ректору Универзитета у року од три дана од дана објављивања ранг-листе. Након одлучивања ректора по поднетим жалбама, Комисија за упис утврђује коначну ранг-листу.

Коначна ранг-листа студијског програма је основ за упис кандидата.

Право уписа на одређени студијски програм основних студија стиче кандидат који је на коначној ранг-листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за тај студијски програм.

Кандидат који је конкурисао и стекао право уписа на више студијских програма може се уписати само на један студијски програм.

Упис кандидата обавиће се након коначности ранг-листе.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину који ће бити одређен за упис, Универзитет ће уместо њега уписати наредног кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи.

Студенти основних студија који се финансирају из буџета за време студирања имају обезбеђен смештај и исхрану, а под условима одређеним уговором о утврђивању међусобних права и обавеза између студената и Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени