Упис 2022. | Конкурс за упис на студије другог степена!

 

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Ул. цара Душана бр. 196, Београд- Земун
Телефони: 3107-218, 3107-114, 3107-967, 3107-104
www.kpu.edu.rs

објављује

КОНКУРС ЗА УПИС НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА, У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2022/2023. години, расписује конкурс за упис на:

А) студијски програм мастер академских студија:
-КРИМИНАЛИСТИКА
5 студената који се финансирају из буџета
215 студената који се сами финансирају

модул: Криминалистичке истраге - 120 студената
модул: Криминалистичка и правна реакција на криминалитет - 50 студената
модул: Савремени безбедносни изазови и управљање јединицама полиције - 50 студената

-ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО
3 студента који се финансирају из буџета
22 студента који се сами финансирају
-ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
5 студената који се финансирају из буџета
10 студената који се сами финансирају
-УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСНИМ РИЗИЦИМА ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА (NATRISK)
5 студената који се финансирају из буџета
11 студената који се сами финансирају
-НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
100 студената који се сами финансирају 

Б) студијски програм специјалистичких академских студија
-КРИМИНАЛИСТИКА
100 студената који се сами финансирају

модул: Криминалистичко супротстављање савременим облицима криминала - 34 студента
модул: Менаџмент у полицији - 33 студента
модул: Безбедноснa заштита лица и имовине - 33 студента

УСЛОВИ УПИСА

А) Мастер академске студије

На мастер академске студије може се уписати:
- кандидат који је претходно остварио обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова, и то из одговарајућег поља и образовно-научне области на акредитованом студијском програму,
- кандидат који је стекао високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара.

Поред наведеног, услов је и да су кандидати завршили претходне студије на одговарајућим факултетима и то:
• за упис на Мастер академске студије криминалистике – на факултету из поља друштвено-хуманистичких наука, као и ИМТ студије које укључују следеће научне области: криминалистичке науке, правне науке и/или науке безбедности;
• за упис на мастер академске студије Форензичко инжењерство - на факултету из поља техничко-технолошких наука, природно-математичких наука и/или поља медицинских наука;
• за упис на мастер академске студије Информатика и рачунарство - на факултету из поља техничко-технолошких наука или поља природно-математичких наука и то из научних области: рачунарске науке, електротехничко и рачунарско инжењерство, математичке науке, организационе науке, као и ИМТ студије које укључују информационе технологије и/или неку од поменутих научних области;
• за упис на мастер академске студије Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа – на факултету из друштвено-хуманистичког поља, природно-математичког поља, техничко-технолошког поља, као и ИМТ студије које укључују неку од научних области из поменутих поља;
• за упис на мастер академске студије Национална безбедност – на факултету из друштвено-хуманистичког поља, природно-математичког поља, техничко-технолошког поља, као и ИМТ студије које укључују неку од научних области из поменутих поља.Пријемни испит

Кандидат који је завршио основне студије на Универзитету, односно његовим правним претходницима, не полаже пријемни испит.


Кандидат који је на другом одговарајућем факултету или интегрисаном универзитету завршио основне академске студије, односно који је високо образовање стекао по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, може се определити да полаже или да не полаже пријемни испит и то најкасније један дан пре термина који је одређен за полагање пријемног испита.


1. Мастер академске студије криминалистике
Пријемни испит за упис на овај студијски програм се полаже из предмета Криминалистика, Кривично право (материјално и процесно) и Организација и послови полиције.
Кандидат на сваком од три предмета може остварити од 0 до 20 бодова. Кандидат је положио пријемни испит уколико је оцењен са 11 и више бодова из сваког предмета.

2. Мастер академске студије Форензичко инжењерство
Пријемни испит за упис на овај студијски програм се полаже из предмета Основи форензичких наука, Физичка хемија и Математика.
Кандидат на сваком од три предмета може остварити од 0 до 20 бодова. Кандидат је положио пријемни испит уколико је оцењен са 11 и више бодова из сваког предмета.

3. Мастер академске студије Информатика и рачунарство
Пријемни испит за упис на овај студијски програм се полаже из предмета Основи програмирања, Рачунарске мреже и Безбедност података.
Кандидат на сваком од три предмета може остварити од 0 до 20 бодова. Кандидат је положио пријемни испит уколико је оцењен са 11 и више бодова из сваког предмета.

4. Мастер академске студије Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа
Пријемни испит за упис на овај студијски програм се полаже из предмета Безбедност у ванредним сутуацијама.
Кандидат је положио испит уколико је оцењен са најмање 31 од могућих 60 бодова.

5. Мастер академске студије Национална безбедност
Пријемни испит за упис на овај студијски програм се полаже из предмета Национална безбедност.
Кандидат је положио испит уколико је оцењен са најмање 31 од могућих 60 бодова.

За све студијске програме мастер академских студија сваки испит је елиминациони, без могућности поновног полагања.

Списак литературе и испитна питања можете преузети овде.

Б) Специјалистичке академске студије

Право уписа има кандидат који је завршио основне академске студије и мастер академске студије или интегрисане студије на акредитованом студијском програму и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова, и то из одговарајућег поља и образовно научне области, као и кандидат који је стекао високо образовање по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара. Кандидати конкуришу на одређени модул специјалистичких студија, уз услов да су претходне студије завршили на одговарајућим  факултетима и то:

модул: Криминалистичко супротстављање савременим облицима криминала
завршен: Криминалистичко-полицијски универзитет (Полицијска академија), правни факултет или други факултет друштвених наука;
модул: Менаџмент у полицији
завршен: Криминалистичко-полицијски универзитет (Полицијска академија), Војна академија или други факултет друштвеног смера.
модул: Безбедноснa заштита лица и имовине
завршена: Криминалистичко-полицијска академија (Полицијска академија), Факултет безбедности и факултети из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких и техничко-технолошких наука;

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Поред наведених услова, неопходно је да се против кандидата не води кривични поступак, као и  да није кривично кажњаван за дела која представљају безбедносну сметњу за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова.

Начин пријављивања

Конкурс је отворен почев од дана 20. 9. 2022. године до 10. 10. 2022. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе лично на Криминалистичко-полицијском универзитету, радним даном од 10 - 15 часова.

Уз пријаву се подноси:
1. попуњен образац пријаве (преузети овде);
2. диплома или уверење о завршеним студијама (могу и оверене фотокопије);
3. потврда да је студијски програм студија које је кандидат завршио акредитован (не односи се на кандидате који су основне и мастер студије завршили на Криминалистичко-полицијском универзитету као и кандидате који су основне студије завршили према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године;
4. потврда да кандидат није кривично кажњаван за дела која представљају безбедносну сметњу за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова издату од МУПа (не старија од шест месеци);
5. уверење о положеним испитима са основних студија (за кандидате који конкуришу за упис на Мастер академске студије криминалистике који су завршили основне студије на другом одговарајућем факултету);
6. извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија);
7. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, може и оверена фотокопија);
8. уверење да се против кандидата не води кривични поступак издато од надлежног Суда (не старије од шест месеци);
9. потврда да је кандидат у радном односу у Министарству унутрашњих послова Републике Србије за кандидате који су запослени у Министарству;
10. потврду о извршеној уплати манипулативних трошкова.


На име манипулативних трошкова конкурса кандидат уплаћује износ од 6.000,00 динара, на рачун Универзитета на рачун број: 840-31304845-23, а у случају електронског плаћања рачун број: 840-0000031304845-23; модел плаћања: 97; шифра плаћања: 253; позив на број: 3580042040574231700; прималац: Криминалистичко-полицијски универзитет; сврха уплате: манипулативни трошкови конкурса..

Критеријуми за рангирање кандидата

А) Мастер академске студије

Приликом конкурисања на мастер академске студије, кандидат се опредељује за модул студија попуњавањем листе жеља.
Редослед кандидата за упис на мастер академске студије одређује се на основу збира бодова заокруженог на две децимале остварених по основу:
- општег просека постигнутог током основних академских студија у четворогодишњем трајању по коме кандидат може остварити максимално 40 бодова тако што се просечнa оцена на претходном нивоу студија помножи са 4, и
- бодова које кандидат оствари полагањем пријемног испита до максимално 60 бодова. Кандидат који је завршио основне академске студије на Универзитету односно његовим правним претходницима, вреднује се са максималних 60 бодова узимајући у обзир специфичности предмета које је полагао на основним студијама, а који су од значаја за мастер академске студије. Кандидат који је на другом одговарајућем факултету или интегрисаном универзитету завршио основне академске студије, односно који је високо образовање стекао по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, може се определити да не полаже пријемни испит и то најкасније један дан пре термина који је одређен за полагање пријемног испита, у ком случају се кандидат вреднује са 50 бодова. Уколико је кандидат полагао пријемни испит, приликом рангирања узима се број бодова остварен полагањем пријемног испита.


Б) Специјалистичке академске студије

Приликом конкурисања на специјалистичке академске студије, кандидат се опредељује за модул студија попуњавањем листе жеља.

Критеријум на основу кога се врши рангирање кандидата за упис на специјалистичке академске студије је успех остварен на мастер академским студијама односно студијама које су изједначене са њима.

Број бодова добија се тако што се просечнa оцена на претходном нивоу студија помножи са 4, па се добијени резултат множи са 2,5.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Дужина студирања као додатни критеријум за упис на мастер академске и специјалистичке академске студије примењује се у случају када два или више кандидата применом критеријума предвиђених за одређени студијски програм остваре исти број бодова. У том случају предност има кандидат који је претходни ниво студија окончао у краћем року.
Ранг-листа кандидата на студијским програмима којима су предвиђени различити модули, утврдиће се у складу са листом жеља. Кандидати су дужни да се приликом попуњавања обрасца пријаве на конкурс, определе за модуле према приоритету назначивањем приоритета од 1-3.

Ранг-листа

На прелиминарну ранг-листу пријављених кандидата по студијским програмима може се поднети жалба ректору, у року од три дана од дана објављивања ранг-листе.
Након одлучивања по поднетим жалбама, Комисија за упис утврђује коначну ранг-листу.
Коначна ранг-листа представља основ за упис кандидата на студије.
Уколико се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину утврђеном за упис, право на упис стиче наредни кандидат према редоследу на коначној ранг-листи.

Висина школарине

Висина школарине за студенте држављане Републике Србије износи 105.000,00 динара и може се уплатити у осам рата, с тим што се прва рата уплаћује приликом уписа, а последња најкасније до 31. маја 2023. године.
Висина школарине за студенте држављане других држава износи 144.000,00 динара и може се уплатити у осам рата, с тим што се прва рата уплаћује приликом уписа, а последња најкасније до 31. маја 2023. године.
Студент који је запослен на Универзитету у оквиру стручних служби - ненаставно особље, као и студент који је запослен у Министарству унутрашњих послова у тренутку уписа, плаћа износ школарине на мастер и специјалистичким студијама умањен за 40%.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у термину који ће бити објављен на интернет страници Универзитета. Кандидат који се не упише у предвиђеном термину утврђеном за упис сматраће се да је одустао од уписа, право на упис стиче наредни кандидат према редоследу на коначној ранг-листи.

Након уписа студент Мастер академских студија криминалистике који је завршио основне академске студије на другом одговарајућем факултету, дужан је да положи диференцијалне испите (Криминалистика, Кривично право (материјално и процесно) и Организација и послови полиције), уколико те предмете није положио на основним академским студијама које је претходно завршио. Диференцијалне испите не полажу студенти који су полагали пријемни испит.

Студенти су дужни да диференцијалне испите положе пре полагања испита предвиђених студијским програмом.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени