Упис 2021. | Конкурс за упис на студије другог степена! Oтворен 30.09.-15.10.2021.

word ПРЕУЗМИ ИЗЈАВУ ЗА КОНКУРС
word ПРЕУЗМИ ПРИЈАВУ ЗА МАСТЕР
word ПРЕУЗМИ ПРИЈАВУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИСТИЧКЕ
html Погледајте списак литературе и испитна питања

 

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Ул. цара Душана бр. 196, Београд- Земун
Телефони: 3107-218, 3107-114, 3107-967, 3107-104
www.kpu.edu.rs

објављује

КОНКУРС ЗА УПИС НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА, У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2021/2022. години, расписује конкурс за упис на:

А) студијски програм мастер академских студија:
-КРИМИНАЛИСТИКА
5 студената који се финансирају из буџета
215 студената који се сами финансирају

модул: Криминалистичке истраге - 120 студената
модул: Криминалистичка и правна реакција на криминалитет - 50 студената
модул: Савремени безбедносни изазови и управљање јединицама полиције - 50 студената

-ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО
3 студента који се финансирају из буџета
22 студента који се сами финансирају
-ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
5 студената који се финансирају из буџета
10 студената који се сами финансирају
-УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСНИМ РИЗИЦИМА ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА (NATRISK)
5 студената који се финансирају из буџета
11 студената који се сами финансирају

Б) студијски програм специјалистичких академских студија
-КРИМИНАЛИСТИКА
100 студената који се сами финансирају

модул: Криминалистичко супротстављање савременим облицима криминала - 34 студента
модул: Менаџмент у полицији - 33 студента
модул: Безбедноснa заштита лица и имовине - 33 студента

УСЛОВИ УПИСА

А) Мастер академске студије

На мастер академске студије може се уписати:
- кандидат који је претходно остварио обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова, и то из одговарајућег поља и образовно-научне области на акредитованом студијском програму,
- кандидат који је стекао високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05), завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара.

Поред наведеног, услов је и да су кандидати завршили претходне студије на одговарајућим факултетима и то:
• за упис на Мастер академске студије криминалистике - на факултету из друштвено-хуманистичког поља, као и из интердисциплинарних студија области криминалистика, безбедност и заштита животне средине;
• за упис на мастер академске студије Форензичко инжењерство - на факултету из техничко-технолошког поља, природно-математичког поља, поља медицинских наука, као и области криминалистика, безбедност, правне науке, економске науке и специјалне едукације и рехабилитације;
• за упис на мастер академске студије Информатика и рачунарство - на факултету из природно-математичког поља, техничко-технолошког поља, као и области криминалистика, безбедност, правне науке и економске науке;
• за упис на мастер академске студије Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа – на факултету из друштвено-хуманистичког поља, природно-математичког поља, техничко-технолошког поља као и из интердисциолинарних студија области криминалистика, безбедност и заштита животне средине.


Пријемни испит

Кандидат који је завршио основне студије на Универзитету, односно његовим правним претходницима, не полаже пријемни испит.

Кандидат који је основне академске студије, односно студије које су са њима изједначене, завршио на другом одговарајућем факултету или интегрисаном Универзитету може се определити да полаже или не полаже пријемни испит, и то најкасније 1 дан пре термина који ће бити одређен за полагање пријемног испита.

1. Мастер академске студије криминалистике
Пријемни испит за упис на овај студијски програм се полаже из предмета Криминалистика.
Кандидат је положио испит уколико је оцењен са најмање 31 од могућих 60 бодова.

2. Мастер академске студије Форензичко инжењерство
Пријемни испит се састоји из три од понуђених шест предмета: Биологија, Основи форензике, Физичка хемија, Физика, Хемија и Математика.
Кандидат на сваком од три предмета може остварити од 0 до 20 бодова. Кандидат је положио пријемни испит уколико је оцењен са 11 и више бодова из сваког предмета.

3. Мастер академске студије Информатика и рачунарство
Пријемни испит се састоји из три од понуђених шест предмета: Дискретна математика, Архитектуре рачунара, Безбедност података, Основи телекомуникација, Рачунарске мреже и Оперативни системи.
Кандидат на сваком од три предмета може остварити од 0 до 20 бодова. Кандидат је положио пријемни испит уколико је оцењен са 11 и више бодова из сваког предмета.

4. Мастер академске студије Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа
Пријемни испит за упис на овај студијски програм се полаже из предмета Безбедност у ванредним сутуацијама.
Кандидат је положио испит уколико је оцењен са најмање 31 од могућих 60 бодова.

За све студијске програме мастер академских студија сваки испит је елиминациони, без могућности поновног полагања.
Списак литературе за предмете пријемног испита може се преузети на интернет страници Криминалистичко-полицијски универзитетa www.kpu.edu.rs у делу Упис / Студије другог степена.

Б) Специјалистичке академске студије
Право уписа има кандидат који је завршио основне академске студије и мастер академске студије или интегрисане студије на акредитованом студијском програму и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова, и то из одговарајућег поља и образовно научне области, као и кандидат који је стекао високо образовање по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05), завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара. Кандидати конкуришу на одређени модул специјалистичких студија, уз услов да су претходне студије завршили на одговарајућим факултетима и то:

модул: Криминалистичко супротстављање савременим облицима криминала
завршен: Криминалистичко-полицијски универзитет (Полицијска академија), правни факултет или други факултет друштвених наука;
модул: Менаџмент у полицији
завршен: Криминалистичко-полицијски универзитет (Полицијска академија), Војна академија или други факултет друштвеног смера.
модул: Безбедноснa заштита лица и имовине
завршена: Криминалистичко-полицијска академија (Полицијска академија), Факултет безбедности и факултети из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких и техничко-технолошких наука;

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Поред наведених услова, неопходно је да кандидат попуни и достави писану изјаву којом потврђује да није кривично и прекршајно кажњаван за дела која представљају безбедносну сметњу за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова.

Начин пријављивања

Конкурс је отворен почев од дана 30. 9. 2021. године до 15. 10. 2021. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе, путем електронске платформе закључно са 15.10.2021. године до 14,00 часова.

Напомена: Кандидати који нису добили потврду пријема пријаве на Конкурс, у року од 72 сата од тренутка подношења, треба да контактирају Студентску службу на бројеве телефона 011/3107 - 218 или 011/3107 129 или 011/3107-967.

Уз пријаву се подноси:
1. попуњен образац пријаве (за мастер, за специјалистичке студије);
2. диплома или уверење о завршеним студијама (могу и оверене фотокопије);
3. потврда да је студијски програм студија које је кандидат завршио акредитован, (не односи се на кандидате који су основне студије завршили према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05);
4. изјава о испуњености безбедносних услова (преузети овде);
5. уверење о положеним испитима са основних студија (за кандидате који конкуришу за упис на Мастер академске студије криминалистике који су завршили основне студије на другом одговараћујем факултету);
6. извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија);
7. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, може и оверена фотокопија);
8. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци) за кандидате из грађанства, или потврда да су у радном односу у Министарству унутрашњих послова Републике Србије за кандидате који су запослени у Министарству;
9. потврду о извршеној уплати манипулативних трошкова.

Напомена: Обавештавају се кандидати који нису припремили сву наведену конкурсну документацију да могу конкурисати, а недостајућу документацију могу доставити накнадно на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. до 13. 10. 2021. године.

На име манипулативних трошкова конкурса кандидат уплаћује износ од 5.000,00 динара, на рачун Универзитета на рачун број: 840-31304845-23, а у случају електронског плаћања рачун број: 840-0000031304845-23; модел плаћања: 97; шифра плаћања: 253; позив на број: 3580042040574231700; прималац: Криминалистичко-полицијски универзитет; сврха уплате: манипулативни трошкови конкурса трошкови.

Критеријуми за рангирање кандидата

А) Мастер академске студије

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије одређује се на основу збира бодова заокруженог на две децимале остварених по основу:
- општег просека постигнутог током основних академских студија у четворогодишњем трајању по коме кандидат може остварити максимално 40 бодова тако што се просечнa оцена на претходном/ним нивоу-нивоима студија помножи са 4, и
- бодова које кандидат оствари полагањем пријемног испита до максимално 60 бодова. Кандидат који је завршио основне студије на Универзитету односно његовим правним претходницима, вреднује се са максималних 60 бодова узимајући у обзир специфичности предмета које је полагао на основним студијама, а који су од значаја за мастер академске студије. Кандидат, који је основне академске студије односно студије које су са њима изједначене, завршио на другом одговарајућем факултету или интегрисаном универзитету може се определити да не полаже пријемни испит и то најкасније један дан пре термина који је одређен за полагање пријемног испита, у ком случају се кандидат вреднује са 50 бодова. Уколико се кандидат определио, односно уколико је полагао пријемни испит, као меродаван број бодова приликом рангирања узима се број бодова остварен полагањем пријемног испита.

Б) Специјалистичке академске студије

Приликом конкурисања на специјалистичке академске студије, кандидат се опредељује за модул студија. 

Критеријум на основу кога се врши рангирање кандидата за упис на специјалистичке академске студије је успех остварен на мастер академским студијама односно студијама које су изједначене са њима.

Број бодова  добија се тако што се просечнa оцена на претходном нивоу студија помножи са 4, па се добијени резултат множи са 2,5.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Дужина студирања као додатни критеријум за упис на мастер академске и специјалистичке академске студије примењује се у случају када два или више кандидата применом критеријума предвиђених за одређени студијски програм остваре исти број бодова. У том случају предност имају кандидати који су претходни ниво/нивое студија окончали у краћем року.
Ранг-листа кандидата на студијским програмима којима су предвиђени различити модули, утврђиваће се за сваки модул засебно а у оквиру броја студената који је акредитацијом одобрен за упис на конкретни модул. Кандидати су дужни да се приликом попуњавања обрасца пријаве на конкурс, определе за модуле према приоритету назначивањем приоритета од 1-3. Уколико се кандидат на основу оствареног броја бодова не рангира на листи за упис првоизабраног модула, има могућност рангирања у оквиру осталих модула према назначеном приоритету.

Ранг листа

На прелиминарну ранг-листу пријављених кандидата по студијским програмима може се поднети жалба Комисији за упис, у року од три дана од дана објављивања ранг-листе.
Након одлучивања по поднетим жалбама, Комисија за упис утврђује коначну ранг листу.
Коначна ранг листа представља основ за упис кандидата на студије.
Уколико се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину утврђеном за упис, право на упис стиче наредни кандидат према редоследу на коначној ранг-листи.

Висина школарине

Висина школарине за студенте држављане Републике Србије износи 86.000,00 динара и може се уплатити у осам рата, с тим што се прва рата уплаћује приликом уписа, а последња најкасније до 31. маја 2022. године.
Висина школарине за студенте држављане других држава износи 120.000,00 динара и може се уплатити у осам рата, с тим што се прва рата уплаћује приликом уписа, а последња најкасније до 31. маја 2022. године.
Лице које је запослено на Универзитету у оквиру стручних служби - ненаставно особље, као и лица запослена у Министарству унутрашњих послова у тренутку уписа, плаћају половину школарине на мастер и специјалистичким студијама.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у року од 3 дана од дана објављивања коначне ранг листе редоследа примљених кандидата.

Након уписа студенти Мастер академских студија криминалистике који су завршили основне академске студије на другом одговарајућем факултету, чији се наставни планови и програми не поклапају са наставним планом и програмом Универзитета, дужни су да положе диференцијалне испите.

Студенти су дужни да диференцијалне испите положе пре полагања испита предвиђених студијским програмом.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени