КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 2022/2023

 

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Ул. цара Душана бр. 196, Београд- Земун
Телефони: 3107-218, 3107-114, 3107-967, 3107-104
www.kpu.edu.rs
објављује
КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ


Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2022/2023. години, расписује конкурс за упис самофинансирајућих студената на докторске академске студије

  • 5 студената за упис на докторске академске студије Криминалистика и право
  • 5 студената за упис на докторске академске студије Форензичко инжењерство
  • 3 студента за упис на докторске академске студије Информатике

УСЛОВИ УПИСА

I На докторске студије Криминалистика и право, може се уписати:

1. кандидат који је завршио академске студије криминалистике првог и другог степена на Криминалистичко-полицијском универзитету и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену академских студија, без полагања пријемног испита,
2. кандидат који је стекао високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара по Наставном плану и програму Полицијске академије и стекао звање дипломирани официр полиције, са најмањом просечном оценом 8,00, без полагања пријемног испита.
Изузетно може се уписати и кандидат који је завршио основне и/или мастер академске студије из поља друштвено-хуманистичких наука на другој високошколској установи и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену академских студија, под условом да положи пријемни испит.
Кандидати који полажу пријемни испит за упис на докторске студије Криминалистика и право, у обавези су да полажу 2 испита, и то из предмета: Криминалистика и Кривично-процесно право. Успешност кандидата на полагању пријемног испита, оцењује се бодовима који за сваки предмет могу бити од 0 до 8. Кандидат је положио испит на предмету уколико је оцењен са 4 или више бода. Сваки од 2 предмета је елиминациони без могућности поновног полагања.

Кандидати који не полажу пријемни испит бодују се са 18 бодова.

Пријемни испит за кандидате биће реализован само у случају недовољног броја пријављених кандидата који не полажу пријемни испит.

Списак литературе и испитна питања можете преузети овде.

II На докторске студије Форензичко инжењерство, може се уписати:

1. кандидат који је завршио академске студије Форензичко инжењерство првог и другог степена на Криминалистичко-полицијском универзитету и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену академских студија, без полагања пријемног испита,
2. кандидат који је завршио основне и/или мастер академске студије из поља техничко-технолошких, природно-математичких или медицинских наука на другој високошколској установи и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену академских студија, под условом да положи пријемни испит.
3. кандидат који је стекао високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара са најмањом просечном оценом 8,00 на другој високошколској установи из поља техничко-технолошких, природно-математичких и медицинских наука, под условом да положи пријемни испит.
Кандидати који полажу пријемни испит за упису на докторске студије Форензичко инжењерство у обавези су да полажу 2 испита, и то из предмета: Техничко-технолошко инжењерство и Савремене технике за идентификацију материјала. Успешност кандидата на полагању пријемног испита оцењује се бодовима који за сваки предмет могу бити од 0 до 8. Кандидат је положио испит на предмету уколико је оцењен са 4 или више бода. Сваки од два предмета је елиминациони без могућности поновног полагања.

Кандидати који не полажу пријемни испит бодују се са 18 бодова.

Пријемни испит за кандидате биће реализован само у случају недовољног броја пријављених кандидата који не полажу пријемни испит.

Списак литературе и испитна питања можете преузети овде.


III На докторске студије Информатике, може се уписати:

1. кандидат који је завршио академске студије Информатика и рачунарство првог и другог степена на Криминалистичко-полицијском универзитету и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену академских студија, без полагања пријемног испита,
2. кандидат који је завршио на другој високошколској установи основне и/или мастер академске студије из научне области: рачунарске науке, електротехничко и рачунарско инжењерство, математичке науке, организационе науке и ИМТ студије које укуључују информационе технологије или неку од поменутих научних области, и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену академских студија, под условом да положи пријемни испит.
3. кандидат који је стекао високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године, завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара са најмањом просечном оценом 8,00 на другој високошколској установи из научне области: рачунарске науке, електротехничко и рачунарско инжењерство, математичке науке, организационе науке и ИМТ студије које укуључују информационе технологије или неку од поменутих научних области под условом да положи пријемни испит.
Кандидати који полажу пријемни испит за упису на докторске студије Информатике у обавези су да полажу 2 испита, и то из предмета: Вештачка интелигенција и Сигурност рачунарских система. Успешност кандидата на полагању пријемног испита оцењује се бодовима који за сваки предмет могу бити од 0 до 8. Кандидат је положио испит на предмету уколико је оцењен са 4 или више бода. Сваки од два предмета је елиминациони без могућности поновног полагања.
Кандидати који не полажу пријемни испит бодују се са 18 бодова.

Пријемни испит за кандидате биће реализован само у случају недовољног броја пријављених кандидата који не полажу пријемни испит.

Списак литературе и испитна питања можете преузети
 овде.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Услов за рангирање кандидата је познавање енглеског језика до одређеног нивоа знања, што се утврђује тестирањем кандидата. Резултат провере исказује се као „положио“ и „није положио“. Кандидат који поседује важећи сертификат (British Council, Cambridge English Language Assessment или неки други званично признат сертификат), минимум Б2 нивоа према заједничком еврoпском реферeнтном оквиру за језике, не полаже тест из енглеског језика. 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс је отворен почев од дана 20. 9. 2022. године до 10. 10. 2022. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе лично на Криминалистичко-полицијском универзитету, радним даном од 10 -15 часова.

Уз пријаву се подноси:

1. попуњени образац пријаве (преузети овде)
2. диплома или уверење о завршеним студијама првог и другог степена (могу и оверене фотокопије);
3. потврда да су студијски програми које је кандидат завршио акредитовани, (не односи се на кандидате који су основне и мастер студије завршили на Криминалистичко-полицијском универзитету као и кандидате који су основне студије завршили према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године;
4. извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија);
5. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, може и оверена фотокопија);
6. уверење да се против кандидата не води кривични поступак издато од стране надлежног суда (не старије од шест месеци);
7. Потврда да је кандидат у радном односу у Министарству унутрашњих послова Републике Србије за кандидате који су запослени у Министарству;
8. потврду о извршеној уплати манипулативних трошкова.

На име манипулативних трошкова конкурса кандидат уплаћује износ од 8.000,00 динара, на рачун Универзитета број: 840-31304845-23, а у случају електронског плаћања рачун број: 840-0000031304845-23; модел плаћања: 97; шифра плаћања: 253; позив на број: 3580042040574231700; прималац: Криминалистичко-полицијски универзитет; сврха уплате: манипулативни трошкови конкурса.

НАЧИН УТВРЂИВАЊА РАНГ-ЛИСТЕ КАНДИДАТА

Ранг-листа кандидата објављује се на интернет страници Универзитета.
Рангирање, односно редослед кандидата за упис на докторске академске студије утврђује се на основу збира:
• укупне просечне оцене остварене на академским студијама првог и другог степена, која се одређује дељењем са бројем два збира просечних оцена оствареним на основним и мастер академским студијама, и
• укупног броја бодова остварених на пријемном испиту.
Уколико два или више кандидата има исти укупан број бодова остварен на основу укупне просечне оцене и броја бодова на пријемном испиту, предност ће имати кандидат који је студије првог степена окончао у краћем року.
На прелиминарну ранг-листу кандидата према студијским програмима може се поднети жалба ректору у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе. Након одлучивања ректора по поднетим жалбама, Комисија за упис утврђује коначну ранг-листу.
Коначна ранг-листа студијског програма је основ за упис кандидата.
Право уписа на одређени студијски програм стиче кандидат који је на коначној ранг-листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за тај студијски програм.
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину који ће бити одређен за упис, Универзитет ће уместо њега уписати наредног кандидата са ранг-листе.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

Висина школарине за студенте држављане Републике Србије износи 180.000,00 динара и може се уплатити у осам рата.
Висина школарине за стране држављане износи 3.000,00 евра у динарској противвредности по званичном курсу НБС, на дан уплате.
Студент који је запослен на Универзитету у оквиру стручних служби - ненаставно особље, као и студент који је запослен у Министарству унутрашњих послова у тренутку уписа, плаћа износ школарине умањен за 20%.
Студент докторских студија који је запослен на Универзитету као наставно особље, ослобођен је обавезе плаћања школарине.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени