проф. др Драгана Коларић

Библиографија радова:
COBISS

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Драгана Коларић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 958
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Правни факултет Универзитетa у Београду (1996)
 2. Магистарске студије: Правни факултет Универзитетa у Београду (2001) (тема: Кривично дело тешке телесне повреде)
 3. Докторат: Правни факултет Универзитетa у Београду (2007) (тема: Кривично дело убиства у нашем кривичном праву)
Наставна област, предмети
Научна област: Кaзнено право

Предмети

 1. Кривично право - општи део (основне академске студије)
 2. Кривично право (основне струковне студије)
 3. Међународно кривично право (дипломске академске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Драгана Коларић, девојачки Милићевић, рођена је 15. априла 1973. године у Београду. Школске 1991/1992. завршила је Земунску гимназију.  У 1992. години постаје редовни студент Правног факултета Универзитета у Београду. Као један од најбољих студената, 1993. и 1995. године, награђена је посебним похвалама за свој рад и постигнут успех у стицању знања и савладавању градива. Дипломирала је 20. новембра 1996. године са просечном оценом 9,31.

Од 1. октобра 1997. године ради на Полицијској академији у звању асистента-приправника за предмет Кривично право. Мр Драгана Коларић изабрана је у мају 2001. године, на Полицијској академији, у звање и на радно место асистента за наставни предмет Кривично право. Докторску дисертацију под називом „Кривично дело убиства у нашем кривичном праву“ одбранила је 02.07.2007. године, на Правном факултету Универзитета у Београду. Наставно-научно веће Криминалистичко-полицијске академије, на седници одржаној 09.06.2008. године доноси одлуку о избору др Драгане Коларић у звање и на радно место доцента, а у  фебруару 2012. године у звање и на радно место ванредног професора за ужу научну област Казнено право, за наставни предмет Кривично право-општи део. Сенат високошколске установе  је 24.03.2016. године, донео Одлуку о избору проф. др Драгане Коларић у звање редовног професора за ужу научну област Казнено право, за наставни предмет Кривично право - општи део. Од избора у звање доцента Драгана Коларић изводи наставу на следећим наставним предметима Криминалистичко-полицијске академије: Кривично право - општи део (академске студије), Кривично право - општи и посебни део (струковне студије), Међународно кривично право и Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције (мастер студије).

Проф. др Драгана Коларић је активно учествовала и учествује у реализацији наставе на Правном факултету Универзитета у Београду (мастер студије: кривично-правни и уставно-правни модул), мастер академским студијама Универзитета у Београду (смер „Тероризам, организовани криминал и безбедност“ – настава на предмету Кривичноправни аспекти борбе против тероризма, организованог криминала и корупције) и на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, на предметима Кривично-правно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције, Трговина људима, Тумачење у кривичном праву.             Учествовала је у великом броју комисија, као ментор и члан, за одбрану докторских, мастер и специјалистичких радова.

Проф. др Драгана Коларић је аутор већег броја уводних реферата на научно-стручним скуповима водећег националног значаја и националног значаја,  као и реферата на међународним скуповима.  Аутор је већег броја  оригиналних научних, стручних и прегледних чланака, као и неколико монографија, уџбеника, коментара закона и приручника. Од 1. октобра 1997. године до почетка 2020. проф. др Драгана Коларић објавила је преко двестотине радова. Према извору Српског цитатног индекса има велики број цитата и аутоцитата.

Учествовала је и сада узима учешће у великом броју научно-истраживачких пројеката. Била је руководилац пројекта „Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције“ чији је носилац била Криминалистичко-полицијска академија.

У периоду од 2013. до 2016. године била је главни и одговорни уредник часописа НБП - Журнал  за криминалистику и правo (NBP – Journal of Criminalistic and Law). Такође, више пута је била у улози главног и одговорног уредника тематских зборника радова. Члан је Редакције следећих часописа: Ревија за криминологију и кривично право коју издају Српско удружење за кривично-правну теорију и праксу и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Crimen који издаје Правни факултет Универзитет у Београду. Члан је Уређивачког одбора Билтена Уставног суда. Налази се у Савету следећих научних часописа: Архив за правне и друштвене науке који издаје Удружење правника Србије и Републике Српске и Институт за политичке студије, Национална безбедност који издаје Академија за националну безбедност.

Рецензент је часописа: Теме, Српска политичка мисао, НБП - Журнал  за криминалистику и правo, Анали Правног факултета у Београду, Архив за правне и друштвене науке.

Од фебруара 2013. године до 12.04.2016. године обављала је послове продекана задуженог за научно-истраживачки рад на Криминалистичко-полицијској академији. Од 13.04.2016. до 21.12.2016. године обављала је функцију вршиоца дужности декана Криминалистичко-полицијске академије која је престала избором на место судије Уставног суда.

Народна Скупштина Републике Србије изабрала је 25. јула 2013. године проф. др Драгану Коларић за члана Одбора Агенције за борбу против корупције. За председника Одбора Агенције за борбу против корупције изабрана је 09. марта 2016. године. Функција члана и председника Одбора престала је 20. децембра 2016. Министарство правде Републике Србије именовало је, више пута, проф. др Драгану Коларић за члана Радне групе која ради на изменама и допунама Кривичног законика Србије и Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Била је члан Савета Правног факултета Универзитета у Београду и Савета Криминалистичко-полицијске академије.

Проф. др Драгана Коларић је рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета.

 Од децембра 2014. године члан је Председништва Српског удружења за кривично-правну теорију и праксу.

Од јуна 2018. године почасни је члан Удружења тужилаца Србије.

На основу члана 172. става 3. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“ број 98/06) и члана 24. став 1. Закона о председнику Републике („Службени гласник РС“ број 111/07), а са листе кандидата за судије Уставног суда, коју је Народна скупштина Републике Србије утврдила 16. децембра 2016. године, Одлуком председника Републике проф. др Драгана Коларић је именована за судију Уставног суда Републике Србије. У Уставном суду председник је Одбора за уставне жалбе из области кривичног права.

Избор из публикација
 1. Коларић Драгана, Кривично дело убиства, монографија, Службени гласник, Београд, 2008.
 2. Стојановић Зоран, Коларић Драгана, Кривичноправно сузбијање организованог криминалитета, тероризма и корупције, монографија, Правни факултет-Универзитет у Београду, Београд, 2020.
 3. Коларић Драгана, IUS PUNIENDI и суверенитет државе у време глобализације, у зборнику са симпозијума: „Државни поредак-суверенитет у времену глобализације“ (уредник: академик Александар Костић), Српска академија наука и уметности, Београд, 2019.
 4. Коларић Драгана, Утицај одлука Европског суда за људска права и Европског суда правде на национални правни поредак, у зборнику: „Казнена реакција у Србији– IX део“, Правни факултет-Универзитет у Београду (главни и одговорни уредник: проф др Ђорђе Игњатовић), Београд, 2019.
 5. Коларић Драгана, Кривични законик и (не)адекватност државне реакције на криминалитет, у зборнику: „Измене у кривичном законодавству и статус носилаца правосудних функција и адекватност државне реакције на криминалитет“, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу,  LIX редовно годишње саветовање удружења, Златибор-Београд, 2019.
 6. Коларић Драгана, Марковић Саша, Коментар Закона о спречавању насиља у породици, Службени гласник, Београд, 2019.
 7. Коларић Драгана, Уставносудска заштита у кривичној ствари – осврт на заштиту права која чине тврдо језгро људских права, у зборнику: „Организација правосуђа и ефикасност судске заштите“, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу,  LVIII редовно годишње саветовање удружења, Златибор-Београд, септембар 2018.
 8. Коларић Драгана, Марковић Саша; Поједине недоумице у примени Закона о спречавању насиља у породици, Анали Правног факултета у Београду (главни и одговорни уредник: Мирко Васиљевић), година LXVI, број 1, Правни факултет, Београд, 2018.
 9. Ђорђе Ђорђевић, Драгана Коларић, Кривично право-посебни део, Београд, 2020.
 10. Коларић Драгана, Тврдо језгро људских права у пракси Уставног суда Србије и Европског суда за људска права у Стразбуру - уставносудска заштита у кривичној ствари, Ревија за кривично право и криминологију (главни и одговорни уредник: Ивана Стевановић), година 56, број 2, Институт за криминолошка и социолошка истраживања и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2018.
 11. Коларић Драгана, Европске интеграције и кривично материјално законодавство Републике Србије, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу Европске интеграције и казнено законодавство (поглавље 23 – норма, пракса и мере хармонизације), (2016), стр. 11-34, Златибор.
 12. Коларић Драгана, Мучење, нечовечно и понижавајуће поступање и Кривични законик Србије, Праведно право и стварност, Том 1, Правни живот: часопис за правну теорију и праксу (главни и одговорни уредник: проф. др Слободан Перовић), Удружење правника Србије, број 9, Књига 599, Београд, 2017.
 13. Коларић Драгана, Јавно подстицање  на тероризам и пракса Европског суда за људска права – баланс између политике и европских правних тековина, Српска политичка мисао (главни и одговорни уредник: Живојин Ђурић) Београд,  бр. 1/2014.
 14. Коларић Драгана, Кривично законодавство Републике Србије и кривична дела учињена из мржње (главни и одговорни уредник: Весна Милтојевић), Теме, Универзитет у Нишу, бр.  2 /2015.
 15. Коларић Драгана, Интернационализација кривичног права Србије, у: Доминанти правци развоја кривичног законодавства, (главни и одговорни уредник др Горан Илић, заменик јавног тужиоца), Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије,  Копаоник, 2016.
 16. Коларић Драгана,  Доживотни затвор, Зборник Право и аутономија личности, Правни живот, Удружење правника Србије, бр. 9/2015.
Чланства у научним и стручним организацијама

Члан Председништва Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу

Награде и признања
Као један од најбољих студената Правног факултета у Београду, 1993. и 1995. године награђена је посебним похвалама за свој рад и успех постигнут у стицању знања и савладавању градива.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени