Проф. др Саша Марковић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Саша Марковић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 -
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Образовање
 1. Основне студије: Полицијска академија у Београду
 2. Магистарске студије: Криминалистичко-полицијска академија у Београду
 3. Докторске студије: Правни факултет Универзитета у Београду
Наставна област, предмети
Научна област: Криминалистичка тактика, методика и оператива

Предмети

 1. Криминалистичка стратегија (основне академске студије криминалистике)
 2. Супростављање насиљу у породици (мастер академске студије криминалистике)
 3. Модели рада криминалистичке полиције (мастер академске студије криминалистике)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Ванредни професор

Кратка биографија

Саша Марковић, од оца Мирка и мајке Анке (девојачко Поповић),  рођен је 22. јула 1975. у Ваљеву, где је завршио основну и средњу школу. У периоду 1994. – 1998. похађао је и завршио Полицијску академију у Београду, где је дипломирао 11. септембра 1998, са просеком 8,15 и стекао стручно звање дипломирани официр полиције.  На Криминалистичко-полицијској академији у Београду, 28. септембра 2010, завршио је магистарске студије са просечном оценом 8,83, и пред комисијом у саставу проф. др Милан Жарковић - председник, проф. др Остоја Крстић - ментор и члан, проф. др Бранислав Симоновић - члан, одбранио је магистарску тезу „Превентивно откривачка функција органа унутрашњих послова на сектору“, чиме је стекао академски назив магистра криминалистичко-безбедносних наука. На седници Научног већа Института за криминолошка и социолошка истраживања, 25. новембра 2015, изабран  у истраживачко звање: истраживач-сарадник. На Правном факултету Универзитета у Београду, 30. маја 2016, пред комисијом у саставу проф. др Марина Јањић-Комар - председник, проф. др Милан Шкулић - ментор, проф. др Слободан Панов-ментор, проф. др Игор Вуковић, проф. др Драгана Коларић, одбранио је с одликом докторску дисертацију под називом „Улога полиције у откривању и доказивању насиља у породици“, чиме је стекао академски назив доктора правних наука. Одлуком Већа научних области друштвено-хуманистичких и интердисциплинарних студија Криминалистичко-полицијског универзитета, дана 25. октобра 2016, изабран је у звање и на радно место доцент, за ужу научну област Криминалистичка тактика, методика и оператива, за наставни предмет Криминалистичка стратегија, на период од 5 година. Одлуком Сената Криминалистичко-полицијског универзитета од 20. децембра 2016. одређен је за руководиоца специјализоване обуке полицијских службеника запослених у Министарству унутрашњих послова коју, сходно Закону о спречавању насиља у породици, реализује Криминалистичко-полицијски универзитет.

Засновао је радни однос у Министарству унутрашњих послова (МУП) 1. октобра 1997, уз истовремено мировање радног односа ради школовања, а 1. децембра 1998. распоређен је у Секретаријат унутрашњих послова у Ваљеву, на радно место помоћник командира Полицијске станице у Одељењу полиције, у чину потпоручника. Био је припадник Посебних јединица полиције од 30. маја 1999. и обављао дужности командира вода и заменика командира чете. После завршене специјалистичке обуке, 16. новембра 1999. постао је инструктор Посебних јединица полиције. Распоређен је на радно место заменик командира у Полицијској станици у Ваљеву, 1. маја 2001,  у чину поручника. На извршењу службеног задатка – лишавања слободе учиниоца кривичних дела, 13. јануара 2003, рањен је приликом експлозије ручне бомбе коју је то лице активирало. У периоду 2004.-2009. поред редовних полицијских послова, обављао и дужност командира чете Интервентних јединица полиције Полицијске управо Ваљево. Од 15. децембра 2006. премештен је на радно место командир Полицијске испоставе у Одељењу полиције Полицијске управе у Ваљеву, у звању самостални полицијски инспектор. Дана 11. септембра 2013. именован је за начелника Полицијске управе у Ваљеву, у звању главни полицијски инспектор, а 1. децембра 2013. унапређен је у звање полицијског саветника. Одлуком министра унутрашњих послова, од јула 2015. до октобра 2018. био је одређен за команданта VI одреда Интервентних јединица полиције МУП-а Р. Србије.  Од 1. децембра 2018. унапређен је у звање главног полицијског саветника, а од 1. јануара 2019. распоређен је на радно место помоћник начелника Управе граничне полиције у Управи граничне полиције, Дирекцији полиције, у чину пуковник полиције, и на наведеном радном месту високог нивоа руковођења је тренутно распоређен.

Од априла 2015. именован у научно истраживачки тим за реализацију пројекта „Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције“ чији је носилац Криминалистичко-полицијска академија, a од новембра 2018. именован у научно истраживачки тим на пројекту МПНТР „Развој институционалних капацитета, стандарда и процедура за супростављање организованом криминалу и тероризму у условима међународних интеграција“ бр. 179045. Решењем министра унутрашњих послова број 340/15 од 19. јануара 2015. одређен је за председника радне подгрупе за прилагођавања правног оквира са потребама модела ILP а у оквиру радне групе за успостављање модела „Полицијски послови вођени криминалистичко обавештајним информацијама (Intelligence Led Policing – ILP). Рок извршења задатака предвиђених овим решењем је био 1. фебруар 2016, а Решењем министра унутрашњих послова број 4749/16-3 од 15. августа 2016. одређен је за руководиоца радне подгрупе за прилагођавање правног оквира са потребама Полицијско обавештајног модела. Рок извршења задатака предвиђених овим решењем је био 31. децембар 2017.

Решењем Владе Републике Србије, од маја 2015. до априла 2017, именован је за члана Савета Криминалистичко-полицијског универзитета.

Избор из публикација
 1. Марковић Саша; Criminal analysis of electricity theft and its social consequences,  Међународни научни скуп „Дани Арчибалда Рајса“, Тематски зборник радова међународног значаја (главни и одговорни уредник: проф. др Драгана Коларић), Криминалистичко-полицијска академија, Том 3, Београд, 2015, стр. 83-91,
 2. Марковић Саша; Злоупотреба опојних дрога и институт (забране) ублажавања казне у пракси Вишег суда у Ваљеву, у Зборнику: Суђење у разумном року и други кривичноправни инструменти адекватности државне реакције на криминалитет, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу,  LV редовно годишње саветовање удружења, Златибор-Београд, септембар 2015, стр. 205-232,
 3. Коларић Драгана, Марковић Саша; Role of criminal law of Serbia in prevention of family violence, у Тематском зборнику међународног значаја „Early Intervention in Special Education and Rehabilitation”, IV Међународна научна конференција „Специјална едукација и рехабилитација – Рана интервенција”, Суботица,  2016, стр. 637-657,
 4. Марковић Саша; Мерa безбедности „Забрана присуствовања одређеним спортским приредбама“ у пракси полиције и правосуђа, НБП - Журнал за криминалистику и право (главни и одговорни уредник: проф. др Драгана Коларић), Криминалистичко-полицијска академија, година XXI,  Београд, број 1, 2016, стр.133-161,
 5. Марковић Саша; Нови закон о спречавању насиља у породици и заштита права на живот, Право и аутономија личности, Том 1, Правни живот: часопис за правну теорију и праксу главни и одговорни уредник: проф. др Слободан Перовић), Удружење правника Србије, број 9, Књига 599, Београд, 2017, стр. 249-265,
 6. Марковић Саша; Обезбеђење слободе правне једнакости и правне сигурности као услов правне државе, Српска политичка мисао (главни и одговорни уредник: др Живојин Ђурић), година 24 , број 4, vol 58, Институт за политичке студије, Београд, 2017, стр.161-180,
 7. Коларић Драгана, Марковић Саша; Поједине недоумице у примени Закона о спречавању насиља у породици, Анали Правног факултета у Београду – Часопис за правне и друштвене науке (главни и одговорни уредник: др Мирко Васиљевић), Vol. 66, број 1, 2018, стр.45-71,
 8. Марковић Саша; Противречности каријерног развоја полицијских службеника у Републици Србији, Култура полиса (главни и одговорни уредник: др Љубиша Деспотовић), бр. 35, година XV, Култура – Полис Нови Сад и Институт за европске студије Београд, 2018, стр. 211-232,    
 9. Марковић Саша; Спречавање и сузбијање насиља у породици, Службени гласник, Београд, 2018, стр. 1-529.
 10. Коларић Драгана, Марковић Саша, Коментар Закона о спречавању насиља у породици, Службени гласник, Београд, 2019,
 11. Марковић Саша; Measures for prevention of domestic violence and for protection of victims in Serbia’s legal system with special reference to emergency measures, НБП - Журнал за криминалистику и право (главни и одговорни уредник: проф. др Стево Јаћимовски), Криминалистичко-полицијски универзитет, година 24,  Београд, број 2, 2019, стр.45-63,
 12. Марковић Саша; Стратегија супростављања насиљу у породици, Зборник радова Правног факултета, Правни факултет у Новом Саду, (главни уредник проф. Др Слободан Орловић) Vol. 53, број 3, 2019, стр. 1081 - 1098,
 13. Марковић Саша; Стратешко одлучивање у полицији и примена полицијско-обавештајног модела, Безбедност (главни и одговорни уредник: др Божидар Оташевић), година LXI, број 3, Часопис Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Београд, 2019, стр. 160-178.
Чланства у научним и стручним организацијама
 • -
Награде и признања
 • Због остварених резултата рада у Министарству унутрашњих послова, а поводом дана обележавања Дана Министарства, славе Министарства и Дана полиције, 29. маја 2015, од министра унутрашњих послова награђен је револвером „ЦЗ“М-83.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени