треће, измењено и допуњено издање
проф. др Обрад Стевановић

 

Треће, измењено и допуњено издање уџбеника Безбедносни менаџмент резултат је потребе Криминалистичко-полицијског универзитета за овом врстом уџбеничке литературе. У односу на друго издање, текст овог издања је измењен и допуњен у садржајном смислу, без значајније промене његове структуре. Иновирани део текста укључује и повећање броја графичких и табеларних модела. Као и претходна два, и ово издање уџбеника је намењено истим корисницима, а пре свих студентима и наставницима Криминалистичко-полицијског универзитета и руководиоцима у полицијским и другим безбедносним организацијама у Републици Србији и у суседним државама. Поред тога, ово издање уџбеника може бити од користи и студентима, сарадницима и наставницима других високошколских установа, пре свега у области безбедносних, политичких, правних, организационих и економских наука, као и члановима научноистраживачких пројеката у тим научним областима.

 

2019, 435 стр.
ISBN 978–86–7020–420–1

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Жељко Никач

 

Уважавајући динамику друштвених промена, нове појавне облике криминалитета и друге безбедносне изазове, ризике и претње, приређено је друго, измењено и допуњено издање уџбеника Полиција у заједници. Аутор је изложио новеле у легислативном оквиру од значаја за рад полиције у заједници, које се односе на решења из новог Закона о полицији, усвојеног 2016. и новелираног 2018. године, као и на подзаконске акте за имплементацију тог закона. Детаљније су обрађене новине у погледу полицијских послова, полицијских овлашћења, мера и радњи, контроле рада полиције и нових института – тестова интегритета и контроле имовинског стања. Посебно су изложени нови пројекти – наставни предмет Основи безбедности деце и Матура 2018, као и важнији елементи новоусвојене Стратегије развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије за период 2018–2023. године.

 

2019, 305 стр.
ISBN 978-86-7020-417-1

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Обрад Стевановић
проф. др Дане Субошић
проф. др Далибор Кекић

 

Практикум Менаџмент у полицији обухвата три целине, при чему је свака насловљена називом предмета на који се односи. Прва целина практикума се односи на предмет Полицијски менаџмент и посвећена је службеним евиденцијама које се воде у станицама и другим (организационим) јединицама полиције. Њен аутор је проф. др Далибор Кекић. Друга целина је посвећена предмету Организација и послови полиције, а структурирана је тако да обухвата вежбе које се односе на структуру и функционисање полицијске организације, с једне стране, и на тестирање студената, с друге стране, ради самопроцене њиховог знања пре испуњавања предиспитних обавеза и полагања завршног испита. Аутор друге целине практикума и прилога је проф. др Дане Субошић. Најзад, трећи део практикума је посвећен предмету Безбедносни менаџмент, тако да тежишно обухвата вежбе из области управљачких функција полицијске организације и осталих безбедносних организација, као и тестове за проверу знања у функцији савладавања предиспитних обавеза и припреме студената за полагање завршног испита. Аутор трећег дела практикума је проф. др Обрад Стевановић. Друго, измењено и допуњено издање Практикума настало је као израз потребе за усклађивањем његовог садржаја с делимично иновираним теоријским знањима и садржајима студијских програма, као и с новим искуствима наставника у извођењу наставе из наведених предмета.

 

2019, 176 стр.
ISBN 978–86–7020–415–7

Зборник радова са XII међународне конференције, Тара, 19–22. април 2017.

 

Дванаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“ традиционално настоји да подржи глобалне напоре с циљем смањивања страдања у саобраћају разменом знања и искустава, представљањем значајних међународних докумената, трансфером знања, те промовисањем резултата најновијих истраживања из региона. У одабраним радовима на енглеском језику промовишу се најважнији међународни документи и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2019, 167 стр.
ISBN 978–86–7020–416–4

Зборник радова с XIV међународне конференције, Копаоник, 10–13. април 2019.

 

Четрнаеста међународна конференција „Безбедност саобраћаја у локалној заједници“, као један од најважнијих догађаја у региону, има амбицију да представља и стручно анализира рад и резултате рада у области безбедности саобраћаја, истиче добре активности, указује на проблеме и недостатке, систематизује теорију и праксу безбедности саобраћаја, а све с циљем мотивисања и покретања на акције унапређења безбедности саобраћаја. Ове године, посебна пажња је посвећена представљању активности које спроводе јединице локалне самоуправе и поједини субјекти који делују на локалном нивоу. Неколико градова и општина су усвојили своје стратешке документе у области безбедности саобраћаја који су предмет анализе и дискусије. Град Београд, као највећа јединица локалне самоуправе, представио је своју Стратегију безбедности саобраћаја града Београда 2017–2020 и Годишњи програм безбедности саобраћаја. Радова објављени у две књиге зборника промовишу најважније документе и иницијативе у области безбедности саобраћаја, приказују најновије анализе стања и тенденција у безбедности саобраћаја, успостављају мапирање ризика по локалним заједницама и мапирање најважнијих показатеља безбедности саобраћаја, износе резултате истраживања ставова о ризицима у саобраћају и мерења показатеља безбедности саобраћаја у Србији и у региону.

 

2019, 325, 327 стр.
ISBN 978-86-7020-418-8 (Књ. 1)
ISBN 978-86-7020-419-5 (Књ. 2)

Едиција „Монографије“ ; књ. 11
проф. др Зоран Ђурђевић
проф. др Даг Коларевић
проф. др Звонимир Ивановић
проф. др Бобан Милојковић

 

Криминалистичко профилисање је алат истраге и мултидисциплинаран процес извођења закључака о карактеристикама учиниоца на основу последице извршеног кривичног дела. С обзиром на то да израда профила захтева широко знање, у изради монографије су и учествовали аутори различитих образовних профила. Монографија је намењена како студентима другог степена студија на Криминалистичко-полицијској академији, тако и свима заинтересованим за усвајање специфичних аналитичких знања за повезивање последице кривичног дела и детерминаната у току извршења (укључујући и профил жртве) с елементима профила учиниоца (варијаблама личности, психодинамичким, социодемографским и другим геопросторним карактеристикама).

 

2019, 331 стр.
ISBN 978–86–7020–235–1

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Радован В. Радовановић
Трајан Ж. Антић
доц. др Горан С. Јованов
Давор Ж. Петровић

 

На основу вишегодишњег искуства у настави и практичној реализацији садржаја наставног предмета Техничка средства полиције у оквиру основних академских и струковних студија на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду, аутори су се определили за дати тематски корпус, поштујући дидактичко-методичке принципе, ради остварења целовитости односно комплементарности с истоименим уџбеником из 2015. године. Практикум треба да омогући студентима да усвоје целовита знања и вештине у домену техничких средстава која користе полицијски службеници. Узимајући у обзир чињеницу да је готово немогуће једним уџбеником и једним помоћним уџбеником обухватити сва та техничка средства, обрађују се она која ће полицијски службеници користити у непосредном раду на почетку каријере или она за чије ће коришћење, чување, одржавање и занављање бити одговорни касније као менаџери тактичког и оперативног нивоа. Практикум могу користити и полазници основне полицијске обуке, као и полицијски службеници Министарства унутрашњих послова Републике Србије у оквиру стручног образовања, оспособљавања и усавршавања.

 

2019, 351 стр.
ISBN 978-86-7020-414-0

проф. др Александар Чудан
проф. др Светлана Николоска

 

Уџбеник Економски криминал написан је према плану и програму истоименог предмета који се изучава на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду. Састоји се из осам деловима у којима се разматрају: генеза економских односа и економског криминала (с посебним освртом на одредбе Душановог законика у вези с наведеном проблематиком); етиологија економског криминала, односно ендогени и егзогени чиниоци који су кључни за његово настајање и испољавање; савремене методе и субјекти супротстављања економском криминалу; усклађивање националне нормативе у области борбе против економског криминала с међународним стандардима и анализа кључних међународних аката у области његове репресије; криминалистичке карактеристике економског криминала и начин криминалног деловања његових актера; савремени појавни облици економског криминала; значај књиговодства у откривању криминалних радњи у сфери економских деликата, као и методика откривања и доказивања кривичних дела економског криминала.

 

2018, 413 стр.
ISBN 978-86-7020-400-3

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Дарко Маринковић
проф. др Оливер Лајић

 

Неспорно је да динамика криминала захтева и динамику научне и стру¬чне мисли која се на њега односи. У том контексту, четврто, измењено и до¬пуњено издање уџбеника Криминалистичка методика још једном потврђује чињеницу да решења кривичног законодавства и криминалистике нису и не смеју бити коначна и непроменљива. Поред многобројних измена и допу¬на унутар појединих наслова и поднаслова, ово издање уџбеника је проширено за једну нову тематску јединицу – Криминалистичка методика откривања и доказивања привредног криминала, аутора проф. др Оливера Лајића. Поред тога, свака тематска јединица је допуњена подацима о апсолутном броју разма¬траних кривичних дела извршених у периоду 2013–2017. године, часовнику злочина и стопи криминала за посматрани период.

 

2019, 455 стр.
ISBN 978-86-7020-413-3

друго, измењено и допуњено издање
проф. др Милан Жарковић
проф. др Звонимир Ивановић
Зорица Милетић

 

Практикум је настао као жеља и потреба да се процес наставе додатно обогати садржајима који имају наглашену апликативну компоненту и, на тај начин, помогне студентима да овладају знањима и вештинама значајним за поступање у конкретним ситуацијама. Посебна вредност практикума се огледа у оригиналним примерима из праксе за сваку појединачну тематску јединицу, који садрже најзначајнија писана акта сачињена поводом предузетих оперативних и доказних мера и радњи. На приказане примере сачињених писаних аката надовезују се њихова анализа и питања и задаци, чији одговори и решења произилазе из правилног криминалистичког расуђивања и закључивања али и виспреног тумачења законских норми. Практикум целовито и у складу с практичним криминалистичким радом сублимира знања која су студенти претходно већ стекли из предмета Криминалистичка тактика, Криминалистичка техника, Кривично процесно право и Кривично право.

 

2018, 239 стр.
ISBN 978-86-7020-411-9

проф. др Дејан Раковић
проф. др Стево Јаћимовски

 

Уџбеник Техничко-технолошке карактеристике материјала се бави основама науке о материјалима и инжењерингом њихових својстава, као и карактеристикама и применом материјала у електротехници, машинству и мултидисциплинарним биомедицинским наукама. Уџбеник ће знатно олакшати изучавање материјала и технологија студентима факултета и високих школа електротехничких, машинских и биомедицинских усмерења, чему ће свакако допринети и већи број решених задатака, датих на крају поглавља као добра илустрација карактеризације, селекције или инжењеринга својстава ма¬теријала, или као допунска разматрања сложенијих теоријских концепата изостављених у главном тексту. Уџбеник садржи и два сажета додатка из квантне механике и статистичке физике, који читаоцу могу олакшати дубље разумевање приме¬не теоријских концепата наведених дисциплина у мултидисциплинарној науци о материјалима. Трећи додатак приказује упоредне карактеристике појединих типова материјала.

 

2018, 498 стр.
ISBN 978-86-7020-412-6

Едиција „Монографије”; књ. 34
проф. др Слободан Миладиновић
доц. др Владимир М. Цветковић
проф. др Срђан Милашиновић

 

Ова монографија научнопопуларно, лексични јасно и систематично презентује научној и другој читалачкој јавности стање и проблеме у области перцепције ризика и угрожености становништа у условима елементарних непогода изазваних клизиштима. Њени аутори дају значајну и успелу теоријску и емпиријску анализу круцијалних питања везаних за све израженије проблеме који прате природне катастрофе и управљање ванредним ситуацијама, које угрожавају животе људи, узрокују економске и социјалне губитке и наносе директну и индиректну штету приватним и јавним добрима. Монографија је веома актуелна с обзиром на искуства Републике Србије у управљању кризним ситуацијама изазваним клизиштима, тако да има и велики друштвени значај. Резултати истраживања могу суштински допринети унапређењу кризног менаџмента, управљању у ванредним ситуацијама, санацији последица природних катастрофа изазваних поплавама, као и повећању спремности грађана да реагују у случају природних непогода.

 

2018, 293 стр.
ISBN 978–86–7020–393–8

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Дарко Симовић
проф. др Владан Петров

 

Уџбеник Уставно право је покушај синтезе традиционалне школе уставног права и модерних струја у уставном праву, које су последица еволуције уставног права и које се баве интернационализацијом уставног права, уставним плурализмом, као и преиспитивањем класичних појмова суверености и супрематије устава. Убрзо после другог издања, појавила се потреба за трећим, измењеним и допуњеним издањем овог уџбеника како би се осавременио и унапредио. Поред усклађивања садржине с променама у позитивном праву, од којих се најзначајније односе на Закон о локалној самоуправи из јуна 2018. године, дописане су и две нове тематске целине: Структура и систематика устава и Распуштање парламента. Такође, рукопис је растерећен сувишних детаља, посебно оних историјског и компаративног карактера.

 

2018, 462 стр.
ISBN 978–86–7020–410–2

проф. др Александра Љуштина

 

Циљ овог уџбеника је да се студентима на прегледан и приступачан начин изложи и објасни теорија система обезбеђења лица и имовине, као и да се развије вештина примене системског приступа у обезбеђењу лица и имовине. Уџбеник садржи основе система обезбеђења лица и имовине и разматра следеће његове аспекте: основни извори и облици угрожавања безбедности лица и имовине, правна регулатива приватног обезбеђења лица и имовине, безбедносна заштита штићених лица, објеката и имовине и безбедносна култура у систему обезбеђења лица и имовине.

 

2018, 176 стр.
ISBN 978–86–7020–397–6

Edicija Monografije; knj. 36
prof. dr Jovan P. Šetrajčić
prof. dr Stevo K. Jaćimovski
dr Slađana M. Stojković

 

Монографија обухвата неке од резултата истраживања спроведених у оквиру пројекта Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, до којих је у последње две, скоро три деценије дошла група истраживача бавећи се истраживањем фундаменталних физичких својстава материјала у моделима узорцима наноскопских димензија. Резултати тих истраживања доприносе бољем разумевању веома значајних структура које су у жижи интересовања науке о материјалима због њихових могућих практичних апликација (високотемпературска суперпроводност, квантни компјутери, квантни пренос информација итд.). Монографија садржи пет делова. У правом делу је дат преглед особина савремених материјала који се битно разликују у нискодимензионим узорцима, док су у другом делу анализирани електронски систем и његове основне микроскопске карактеристике у великим, просторно неограниченим (балк) кристалним структурама. Трећи и четврти део садрже истраживања доприноса носилаца наелектрисања у адекватним наноструктурним кристалним структурама (ултра танки филмови и суперрешетке), као и њихова фундаментална својства. У петом делу су побројани најважнији резултати истраживања.

 

2018, 110 стр.
ISBN 978–86–7020–409–6

Страна 1 од 19

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs