Конкурс за упис на студије другог степена! Oтворен 24.09.-09.10.2019.

pdf ПРЕУЗМИ ТЕКСТ КОНКУРСА
word ПРЕУЗМИ ПРИЈАВУ ЗА МАСТЕР
word ПРЕУЗМИ ПРИЈАВУ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИСТИЧКЕ
html Погледајте списак литературе и испитна питања

 

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Ул. цара Душана бр. 196, Београд- Земун
Телефони: 3107-218, 3107-114, 3107-967, 3107-104
www.kpu.edu.rs

објављује

КОНКУРС ЗА УПИС НА АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА, У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ

Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2019/2020. години, расписује конкурс за упис на:

А) студијски програм мастер академских студија:
-КРИМИНАЛИСТИКА
5 студената која се финансирају из буџета и
145 студената који се сами финансирају
-ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО
3 студента који се финансира из буџета и
22 студента који се сами финансирају
-ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
5 студената који се финансира из буџета и
27 студената који се сам финансира

Б) студијски програм специјалистичких академских студија
-КРИМИНАЛИСТИКА
100 студената који се сами финансирају

УСЛОВИ УПИСА

А) Мастер академске студије
Право уписа имају:
• кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова на акредитованом студијском програму,
• кандидати  који су завршили основне студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05), у трајању од најмање осам семестара.
Поред наведеног, услов је и да су кандидати завршили претходне студије на одговарајућим факултетима и то:
• за упис на мастер академске студије криминалистике – на факултету из друштвено-хуманистичког поља, као и из области безбедност и заштита животне средине;
• за упис на мастер академске студије форензичко инжењерство - на факултету из техничко-технолошког поља, природно-математичког поља, поља медицинских наука, као и области криминалистика, безбедност, правне науке, економске науке и специјалне едукације и рехабилитације;
• за упис на мастер академске студије Информатика и рачунарство - на факултету из природно-математичког поља, техничко-технолошког поља, као и области криминалистика, безбедност, правне науке и економске науке.

Пријемни испит

1. Мастер академске студије криминалистике
За упис на студијски програм Мастер академске студије криминалистике пријемни испит полаже само онај кандидат који није завршио основне академске студије на Универзитету, a изабере да полаже пријемни испит.
Пријемни испит за упис на овај студијски програм се полаже из предмета Криминалистика.

2. Мастер академске студије Форензичко инжењерство и Информатика и рачунарство
За упис на студијске програме мастер академских студија Информатика и рачунарство и Форензичко инжењерство пријемни испит не полаже кандидат који је основне академске студије завршио на Универзитету, на одговарајућем департману, без обзира на просечну оцену, или је завршио на другој одговарајућој високошколској установи, са најмањом просечном оценом током студија 8,00.
Пријемни испит се састоји из три од понуђених шест предмета:
• за упис на мастер академске студије Форензичко инжењерство – Биологија, Основи форензике, Физичка хемија, Физика, Хемија и Математика.
• за упис на мастер академске студије Информатика и рачунарство – Дискретна математика, Архитектуре рачунара, Безбедност података, Основи телекомуникација, Рачунарске мреже и Оперативни системи.

За сва три студијска програма мастер академских студија сваки испит је елиминациони, без могућности поновног полагања. Кандидат је положио испит уколико је оцењен са најмање 11 од могућих 20 бодова на сваком од три испита које полаже за студијске програме Форензичко инжењерство и Информатика и рачунарство, односно са најмање 31 од могућих 60 бодова за студијски програм Мастер академске студије криминалистике. Списак литературе за предмете пријемног испита може се преузети на интернет страници Криминалистичко-полицијски универзитет www.kpu.edu.rs.

Б) Специјалистичке академске студије
Право уписа имају кандидати који су завршили мастер академске студије на акредитованом студијском програму и остварили најмање 300 ЕСПБ бодова и кандидати који су завршили основне студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05), у трајању од најмање осам семестара. Кандидати конкуришу на одређени смер специјалистичких студија, уз услов да су претходне студије завршили на  одговарајућим  факултетима и то:
смер: Криминалистичко супротстављање савременим облицима криминала
завршен: Криминалистичко-полицијска академија (Полицијска академија),
правни факултет или други факултет друштвених наука;
смер: Безбедноснa заштита лица и имовине
завршена: Криминалистичко-полицијска академија (Полицијска академија), Факултет безбедности и факултети из поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких и техничко-технолошких наука;
смер: Извршно управљање у систему државне управе
завршена: Криминалистичко-полицијска академија (Полицијска академија), Војна академија или други факултет друштвеног смера.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Начин пријављивања

Конкурс је отворен почев од дана  24. 9. 2019. године до 9. 10. 2019. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе лично, радним даном од 10 до 15 часова, у Београду, Улица цара Душана бр. 196, Земун (образац пријаве може се преузети и на интернет страници Криминалистичко-полицијског универзитета www.kpa.edu.rs преузми пријаву (Word мастер, Word специјалистичке).

Уз пријаву се подноси:
1. диплома или уверење о завршеним студијама (могу и оверене фотокопије);
2. потврда да је студијски програм студија које је кандидат завршио акредитован, (не односи се на кандидате  који су основне студије завршили према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05)
3. уверење о положеним испитима са основних студија (за кандидате који конкурише за упис на Мастер академске студије криминалистике који су завршили основне студије на другом одговараћујем факултету)
4. извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија);
5. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, може и оверена фотокопија);
6. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци) за кандидате из грађанства, или потврда да су у радном односу у Министарству унутрашњих послова Републике Србије за кандидате који су запослени у Министарству.
7. потврду о извршеној уплати манипулативних трошкова.

На име манипулативних трошкова конкурса кандидат уплаћује износ од 3.400,00 динара, на рачун Универзитета 840-1751666-08; прималац – Криминалистичко-полицијски универзитет; сврха уплате – манипулативни трошкови.

Начин утврђивања листе редоследа

Ранг листа примљених кандидата објављује се на огласној табли и интернет страници Универзитета.

Рангирање кандидата

А) Мастер академске студије

1. Рангирање, односно редослед кандидата за упис на Мастер академске студије криминалистике утврђује се на основу:
• успеха оствареног на основним студијама израженог бодовима (до 40 бодова, односно просечнa оцена на основним студијама помножена са 4)  и
• бодовања факултета на коме су завршене основне студије (до 60 бодова).
Кандидати који су основне академске студије завршили на Универзитету, на име факултета остварују 60 бодова. Кандидати који су завршили основне академске студије на другом одговарајућем факултету остварују 50 бодова, односно до 60 бодова уколико се определе за полагање пријемног испита (у ком случају се припадајућих 50 бодова на основу факултета не узимају у обзир).
2. Рангирање, односно редослед кандидата за упис на мастер академске студије Информатика и рачунарство и Форензичко инжењерство утврђује се на основу:
• успеха оствареног на основним студијама израженог бодовима (до 40 бодова, односно просечнa оцена на основним студијама помножена са 4)  и
• успеха оствареног на положеном пријемном испиту (до 60 бодова).

Пријемни испит не полажу кандидати који су основне академске студије завршили на Универзитету, на одговарајућем департману, без обзира на просечну оцену, или су завршили на другој одговарајућој високошколској установи, са најмањом просечном оценом током студија 8,00.

Кандидати из претходног става бодују се са максималних 60 бодова који се односе на пријемни испит, иако га не полажу.
Уколико два или више кандидата остваре исти број бодова, предност ће имати кандидат који је завршио основне студије у краћем року.

Б) Специјалистичке академске студије

Рангирање, односно редослед кандидата за упис на Специјалистичке академске студије криминалистике утврђује се на основу просечне оцене остварене на основним студијама.
За све студијске програме на утврђену ранг листу може се поднети жалба Комисији за упис у року од три дана од дана објављивања листе.
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру конкурсом утврђеног броја студената на студијском програму.

Висина школарине

Висина школарине за студенте држављане Републике Србије износи 86.000,00 динара и може се уплатити у осам рата, с тим што се прва рата уплаћује приликом уписа, а последња најкасније до 31. маја 2020. године.
Висина школарине за студенте држављане других држава износи 120.000,00 динара и може се уплатити у осам рата, с тим што се прва рата уплаћује приликом уписа, а последња најкасније до 31. маја 2020. године.
Лице које је запослено на Универзитету у оквиру стручних служби  - ненаставно особље, као и лица запослена у Министарству унутрашњих послова, плаћају половину школарине на мастер и специјалистичким студијама.

Упис

Упис примљених кандидата обавиће се у року од 3 дана од дана коначности листе редоследа примљених кандидата.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs