Конкурс за упис на Мастер академске студије 2019/2020

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Ул. цара Душана бр. 196, Београд- Земун
Телефони: 3107-967, 3107-129, 3107-218
www.kpu.edu.rs


објављује


КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ


Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2019/2020. години, расписује конкурс за упис на студијски програм мастер академских студија


УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОСНИМ РИЗИЦИМА ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФА

 • 16 студената који се сами финансирају

Услови уписа
Право уписа имају:

 • кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од најмање 240 ЕСПБ бодова на акредитованом студијском програму,
 • кандидати који су завршили основне студије према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05), у трајању од најмање осам семестара.
  Поред наведеног, услов је и да су кандидати завршили претходне студије на факултету из друштвено-хуманистичког поља, природно-математичког поља, техничко-технолошког поља, као и интердисциплинарних студија области криминалистика, безбедност и заштита животне средине.

Пријемни испит
Пријемни испит не полаже кандидат који је основне академске студије завршио на Криминалистичко-полицијском универзитету, без обзира на просечну оцену, или је завршио на другој одговарајућој високошколској установи, са најмањом просечном оценом током студија 8,00 (основне академске студије или је стекао високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05), завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара).
У оквиру пријемног испита кандидат полаже предмет Безбедност у ванредним сутуацијама.
Пријемни испит је елиминациони, без могућности поновног полагања. Кандидат је положио испит уколико је оцењен са најмање 31 од могућих 60 бодова.

Начин пријављивања
Конкурс је отворен почев од дана 9. 9. 2019. године до 16. 9. 2019. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе лично, радним даном од 10 до 15 часова, у Београду, Улица цара Душана бр. 196, Земун .
Уз пријаву се подноси:

 1. диплома или уверење о завршеним студијама (могу и оверене фотокопије);
 2. потврда да је студијски програм студија које је кандидат завршио акредитован, (не односи се на кандидате који су основне студије завршили према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05)
 3. извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија);
 4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, може и оверена фотокопија);
 5. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци) за кандидате из грађанства, или потврда да су у радном односу у Министарству унутрашњих послова Републике Србије за кандидате који су запослени у Министарству.

Начин утврђивања листе редоследа
Ранг листа примљених кандидата објављује се на огласној табли и интернет страници Универзитета.
Рангирање, односно редослед кандидата за упис утврђује се на основу:

 • успеха оствареног на основним студијама израженог бодовима (до 40 бодова, односно просечнa оцена на основним студијама помножена са 4) и
 • успеха оствареног на положеном пријемном испиту (до 60 бодова).

Уколико два или више кандидата остваре исти број бодова, предност ће имати кандидат који је завршио основне студије у краћем року.
Кандидати који не полажу пријемни испит бодују се са максималних 60 бодова који се односе на пријемни испит, иако га не полажу.
На утврђену ранг листу може се поднети жалба Комисији за упис у року од три дана од дана објављивања листе.
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру конкурсом утврђеног броја студената.

Висина школарине
Студенти уписани на мастер академске студије Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа, ослобођени су плаћања школарине.

Упис
Упис примљених кандидата обавиће се у року од 3 дана од дана коначности листе редоследа примљених кандидата.

Питања за припрему пријемног испита

 1. Одређење основних појмова о удесима, катастрофама и  ванредним ситуацијама у РС
 2. Критеријуми (мерила) настанка ванредне ситуације
 3.  Међусобни однос појмова кризе, катастрофе и ванредне ситуације
 4.  Ванредно и ратно стање-појмовна одређења  и разграничења у односу на ванредне ситуације
 5.  Класификација ванредних ситуација: по  фазама  развоја;  по учесталости настанка; по брзини настанка и по обиму и размерама последица; према узроку (пореклу) настанка
 6. Теорије хаоса, катастрофа и комплексности, Теорије техногених удеса
 7. Видови и облици мера заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
 8. Основни штетни ефекти опасних догађаја - ударни талас; токсична дејства опасних хемијских материја и бојних отрова, психоемоционално деловање
 9. Основни штетни ефекти опасних догађаја -  јонизујуће зрачење; топлотно дејство, инфекције изазване биолошким агенсима; акустично оштећење
 10. Повредивост, процена (мерење) повредивости
 11. Изложеност и отпорност насеља на природне катастрофе
 12. Последице удеса, катастрофа и ванредних ситуација - директне и индиректне последице, материјалне последице
 13. Снаге и средстава  система заштите и спасавања
 14. Штабови за ванредне ситуације
 15. Сектор за ванредне ситуације
 16. Настанак и развој цивилне заштите и одбране у Републици Србији, jединице цивилне заштите
 17. Ватрогасно-спасилачке јединице
 18. Организација и задаци полиције у ванредним ситуацијама
 19. Задаци Војске Србије у ванредним ситуацијамa
 20. Организација система медицинске помоћи за ванредне ситуације
 21. Планови заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
 22. Обука становништва за личну, узајамну и колективну заштиту
 23. Средства колективне заштите – склоништa
 24. Средства и опрема за личну, узајамну и колективну заштиту
 25. Евакуација становништва, врсте евакуације
 26. Заштита од психолошких опасности у ванредним ситуацијама
 27. Заштита становништва од радиоактивног зрачења у случају удеса
 28. Заштита становништва од удеса са хемијски опасним материјaма
 29. Медицинско-биолошка заштита
 30. Заштита од пожара
 31. Одговор и опоравак од последица ванредних ситуација
 32. Руковођење акцијама заштите и спасавања у отклањању последица ванредних ситуација
 33. Обезбеђење места ванредне ситуације полицијским кордонима  и са аспекта очувања траговa
 34. Поправка (санирање) објеката критичне инфраструктуре
 35. Идентификација и уклањање лешева у ванредним ситуацијамa

 

Студијски програм

I ГОДИНА

I семестар

II семестар

Укупан фонд часова

ЕСПБ

Р. бр.

Шифра пред.

Назив предмета

П
В

СИР

П
В
С
И
Р
Први семестар

1.

14.1

Методологија истраживања  безбедносних појава

2

2

0

 

 

 

60

6

2.

14.2

Управљање ризиком

3

1

0

 

 

 

60

6

3.

14.3

Природне катастрофе

3

1

0

 

 

 

60

6

4.

 

Изборни предмет 1
(бира се 1 од 4)

2

2

0

 

 

 

60

6

5.

 

Изборни предмет 2
(бира се 1 од 4)

2

2

0

 

 

 

60

6

СВЕГА

12

8

0

 

 

 

300

30

Други семестар

6.

 

Стручна пракса

 

 

 

 

 

 

90

3

7.

 

Истраживање из области мастер рада

 

 

 

 

 

20

300

15

8.

МР

Мастер рад

 

 

 

 

 

 

 

12

СВЕГА

 

0

0

20

390

30

Изборни предмети

 

1.

14.4

Систем заштите и спасавања у природним катастрофама

2.

14.5

Моделовање и симулирање безбедносних ризика од природних катастрофа

3.

14.6

Информационо-комуникациона подршка управљању безбедносним ризицима природних катстрофа

4.

14.7

Право ванредних ситуација изазваних природним катастрофама

УКУПНO

20

20

690

60

 

 

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

 • (011) 3161-444
 • (011) 3107-100
 • dekanat@kpu.edu.rs