Конкурс за упис на докторске академске студије у школској 2019/20. години

pdf ПРЕУЗМИ ТЕКСТ КОНКУРСА
word ПРЕУЗМИ ПРИЈАВУ
html ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
Ул. цара Душана бр. 196, Београд- Земун
Телефони: 3107-218, 3107-114, 3107-967, 3107-104
www.kpa.edu.rs
објављује
КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ


Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду, у школској 2019/2020. години, расписује конкурс за упис самофинансирајућих студената на докторске академске студије

 • 5 студената за упис на докторске академске студије Криминалистика и право
 • 5 студената за упис на докторске академске студије Форензичко инжењерство
 • 3 студента за упис на докторске академске студије Информатике

УСЛОВИ УПИСА

На докторске студије Криминалистика и право, може се уписати:

1. кандидат који је завршио академске студије криминалистике првог и другог степена на Криминалистичко-полицијском универзитету и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену академских студија, без полагања пријемног испита,
2. кандидат који је стекао високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник  РС„ бр. 76/05), завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара по Наставном плану и програму Полицијске академије и стекао звање дипломирани официр полиције, са најмањом просечном оценом 8,00, без полагања пријемног испита.
Изузетно може се уписати и кандидат који је завршио основне и/или мастер академске студије из поља друштвено-хуманистичких наука на другој високошколској установи и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену академских студија, под условом да положи пријемни испит.
Кандидати који полажу пријемни испит за упис на докторске студије Криминалистика и право, у обавези су да полажу 4 испита, и то из предмета: Организација и послови полиције, Национална безбедност, Криминалистика и Кривично право. Успешност кандидата на полагању пријемног испита, оцењује се бодовима који за сваки предмет могу бити од 0 до 5. Кандидат је положио испит на предмету уколико је оцењен са 2 или више бода. Сваки од 4 предмета је елиминациони без могућности поновног полагања.
Кандидати који не полажу пријемни испит бодују се са 22 бода.
Пријемни испит за кандидате биће реализован само у случају недовољног броја пријављених кандидата који не полажу пријемни испит.

II На докторске студије Форензичко инжењерство, може се уписати:

1. кандидат који је завршио академске студије Форензичко инжењерство првог и другог степена на Криминалистичко-полицијском универзитету и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену академских студија, без полагања пријемног испита,
2. кандидат који је завршио основне и/или мастер академске студије из поља техничко-технолошких, природно-математичких и медицинских наука на другој високошколској установи и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену академских студија, под условом да положи пријемни испит.
3. кандидат који је стекао високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник  РС„ бр. 88/17 и 73/18), завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара са најмањом просечном оценом 8,00 на другој високошколској установи из поља техничко-технолошких, природно-математичких и медицинских наука, под условом да положи пријемни испит.
Изузетно, може се уписати кандидат наведен у тачкама 1-3 уколико има просечну оцену испод 8,00 на свим претходним нивоима студија, под условом да има објављен најмање један рад у часопису са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе из поља техничко-технолошких, природно-математичких и медицинских, под условом да положи пријемни испит.
Кандидати који полажу пријемни испит за упису на докторске студије Форензичко инжењерство у обавези су да полажу 2 испита, и то из предмета: Техничко-технолошко инжењерство и Савремене технике за идентификације материјала. Успешност кандидата на полагању пријемног испита оцењује се бодовима који за сваки предмет могу бити од 0 до 8. Кандидат је положио испит на предмету уколико је оцењен са 4 или више бода. Сваки од два предмета је елиминациони без могућности поновног полагања.
Кандидати који не полажу пријемни испит бодују се са 18 бодова.
Пријемни испит за кандидате биће реализован само у случају недовољног броја пријављених кандидата који не полажу пријемни испит.

III На докторске студије Информатике, може се уписати:

1. кандидат који је завршио академске студије Информатика и рачунарство првог и другог степена на Криминалистичко-полицијском универзитету и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену академских студија, без полагања пријемног испита,
2. кандидат који је завршио основне и/или мастер академске студије из поља природно-математичких и техничко-технолошких наука на другој високошколској установи и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену најмање 8,00 остварену и на првом и на другом степену академских студија, под условом да положи пријемни испит.
3. кандидат који је стекао високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник  РС„ бр. 88/17 и 73/18), завршетком основних студија у трајању од најмање осам семестара са најмањом просечном оценом 8,00 на другој високошколској установи из поља природно-математичких и техничко-технолошких наука под условом да положи пријемни испит.
Изузетно, може се уписати кандидат наведен у тачкама 1-3 уколико има просечну оцену испод 8,00 на свим претходним нивоима студија, под условом да има објављен најмање један рад у часопису са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе из поља природно-математичких и техничко-технолошких наука, под условом да положи пријемни испит.
Кандидати који полажу пријемни испит за упису на докторске студије Информатике у обавези су да полажу 2 испита, и то из предмета: Вештачка интелигенција и Сигурност рачунарских система. Успешност кандидата на полагању пријемног испита оцењује се бодовима који за сваки предмет могу бити од 0 до 8. Кандидат је положио испит на предмету уколико је оцењен са 4 или више бода. Сваки од два предмета је елиминациони без могућности поновног полагања.
Кандидати који не полажу пријемни испит бодују се са 18 бодова.
Пријемни испит за кандидате биће реализован само у случају недовољног броја пријављених кандидата који не полажу пријемни испит.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

Услов за рангирање кандидата је познавање енглеског језика до одређеног нивоа знања, што се утврђује тестирањем кандидата. Резултат провере исказује се као „положио“ и „није положио“. Кандидат који поседује важећи сертификат (British Council, Cambridge English Language Assessment или неки други званично признат сертификат), минимум Б2 нивоа према заједничком еврoпском реферeнтном оквиру за језике, не полаже тест из енглеског језика.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс је отворен почев од дана  24. 9. 2019. године до 9. 10. 2019. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе лично, радним даном од 10 до 15 часова, у Београду, Улица цара Душана бр. 196, Земун (образац пријаве може се преузети и на интернет страници Криминалистичко-полицијског универзитета www.kpu.edu.rs преузми пријаву (Word, PDF)).

Уз пријаву се подноси:

 1. диплома или уверење о завршеним студијама првог и другог степена (могу и оверене фотокопије);
 2. потврда да су студијски програми које је кандидат завршио акредитовани, (не односи се на кандидате  који су основне студије завршили према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник  РС„ бр. 88/17 и 73/18);
 3. извод из матичне књиге рођених (може и оверена фотокопија);
 4. уверење о држављанству (не старије од шест месеци, може и оверена фотокопија);
 5. уверење да се против кандидата не води кривични поступак издато од стране надлежног суда (не старије од шест месеци) за кандидате из грађанства, или потврда да су у радном односу у Министарству унутрашњих послова Републике Србије за кандидате који су запослени у Министарству;
 6. потврду о извршеној уплати манипулативних трошкова.

На име манипулативних трошкова конкурса кандидат уплаћује износ од 5.000,00 динара, на рачун Универзитета 840-1751666-08; прималац – Криминалистичко-полицијски универзитет; сврха уплате – манипулативни трошкови.

НАЧИН УТВРЂИВАЊА РАНГ-ЛИСТЕ КАНДИДАТА

Ранг-листа кандидата објављује се на огласној табли и интернет страници Универзитета.
Рангирање, односно редослед кандидата за упис на докторске академске студије утврђује се на основу збира:
• укупне просечне оцене остварене на академским студијама првог и другог степена, која се одређује дељењем са бројем два збира просечних оцена оствареним на основним и мастер академским студијама, и
• укупног броја бодова остварених на пријемном испиту.
Уколико два или више кандидата, приликом рангирања, имају исти број бодова примениће се као додатни критеријум дужина студирања кандидата.
На прелиминарну ранг-листу кандидата према студијским програмима може се поднети жалба Комисији за упис у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе. Комисија за упис решава по жалби, након чега утврђује коначну ранг-листу.
Коначна ранг-листа студијског програма је основ за упис кандидата.
Право уписа на одређени студијски програм стиче кандидат који је на коначној ранг-листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за тај студијски програм.
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину који ће бити одређен за упис, Универзитет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

Висина школарине за студенте држављане Републике Србије износи 180.000,00 динара и може се уплатити у две рате.
Висина школарине за стране држављане износи 3.400,00 евра у динарској противредности по званичном курсу НБС на дан уплате.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

 • (011) 3161-444
 • (011) 3107-100
 • dekanat@kpu.edu.rs