проф. др Драган Васиљевић

 

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Драган Васиљевић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 119
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Правни факултет Универзитета у Београду
 2. Магистарске студије: Правни факултет Универзитета у Београду (1989) (тема: Општинска управа у СР Србији)
 3. Докторат: Правни факултет Универзитета у Београду (2003) (тема: Управне радње полиције и начело законитости)
Наставна област, предмети

Научна област: Управно право

Предмети:
 1. Управно право (основне академске студије)
 2. Систем државне управе (специјалистичке академске студије)
 3. Радни односи у органима државне управе (специјалистичке академске студије)
 4. Полиција у управном поступку и спору (мастер академске студије)
 5. Контрола полиције (мастер академске студије)
 6. Право и економија јавног сектора (докторске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија
Рођен у Убу, 21.06.1961. године. Завршио гимназију (друштвено-језички смер), са одличним успехом. Правни факултет Универзитета у Београду уписао 1981. године, а дипломирао 1985. године. Усмени магистарски испит из предмета управно-правног смера положио са одликом 27.05.1988. године. Звање магистра правних наука стекао 07.11.1989. године на Правном факултету Универзитета у Београду одбраном магистарске тезе под насловом „Општинска управа у СР Србији“. На Правном факултету Универзитета у Београду 25.12.2003. године одбранио докторску дисертацију под називом „Управне радње полиције и начело законитости“ и тиме стекао научни степен доктора правних наука.
 
Радни однос први пут засновао на Вишој школи унутрашњих послова у Београду као асистент на предмету Управно право–општи и посебан део, 1986. године. У звању асистента био до 1991. године када је изабран за наставника Више школе унутрашњих послова у звању предавача за предмет Управно право. 1993. године изабран за наставника у звању вишег предавача за предмет Управно право. У овом звању био до 2004. године када је изабран у звање професора за предмет Управно право на Вишој школи унутрашњих послова. Поред наведеног, од 1996 па до 2000. године налазио се на функцији помоћника директора Више школе унутрашњих послова за послове стручног оспособљавања и усавршавања. На Вишој школи унутрашњих послова био шеф Катедре безбедносних наука. Учествовао у организацији и реализацији наставе на бројним курсевима и семинарима у организацији Више школе унутрашњих послова за потребе Министарства унутрашњих послова. Био члан управног одбора Више школе унутрашњих послова. Био председник већа Дисциплинског суда и председник већа Вишег Дисциплинског суда у Министарству унутрашњих послова.
 
2006. године на Криминалистичко–полицијској академији изабран у звање доцента за предмет Управно право. 2009. године изабран у звање ванредног професора, а 2012. године изабран у звање редовног професора за ужу научну област Управно право за наставни предмет Управно право.
 
На Криминалистичко-полицијској академији био в.д. продекана за наставу у периоду од 2008-2009. године. Био уредник издања и члан уредништва часописа Безбедност. У периоду од 2006. до 2009. године био и члан Савета Криминалистичко-полицијске академије. Био члан радних група за израду правних аката.  
 
На Криминалистичко-полицијском универзитету на оснивним академским студијама реализује наставу на предмету „Управно право“. На специјалистичким студијама на смеру Извршно управљање у систему државне управе реализује наставу на предметима: „Систем државне управе“ и „Радни односи у органима државне управе“. На мастер студијама реализује наставу на предметима „Полиција у управном поступку и спору“ и „Контрола полиције“. На докторским студијама задужен је за реализацију наставе на предмету „Право и економија јавног сектора“. Био члан више комисија за оцену подобности теме и кандидата и ментор на специјалистичким и мастер радовима.
На Криминалистичко полицијском универзитету је Председник Већа научних области друштвено-хуманистичких и интердисцплинарних студија. Такође је и уредник издања.
Учествовао у реализацији више научних пројеката: „Правна контрола управних овлашћења полицијских органа“ , „Надлежност, организација и овлашћења полиције“, „Насиље у школама и његово спречавање и сузбијање“ , „Положај и улога полиције у демократској држави“ и „Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције“.
 
Учествовао у раду већег броја међународних и домаћих научних скупова у својству аутора научних радова и модератора. Учествовао у реализацији разних облика наставних активности на другим факултетима (држао предавања, био члан комисије за оцену и одбрану магистарских теза и докторских дисертација). Рецензент је универзитетских уџбеника, као и научних радова за научне часописе националног и међународног значаја.   Објавио више десетина научних и стручних радова из управно-правне научне области од чега 16 књига (уџбеника, приручника, монографија, истраживачких студија).
Избор из публикација
 1. Васиљевић, Д.: Управно право, Београд, КПА, 2009, (уџбеник).
 2. Васиљевић, Д.: Управно право, Београд, КПА, 2011, (уџбеник).
 3. Васиљевић, Д.: Управно право, Београд, КПА, 2015, (уџбеник).
 4. Васиљевић, Д., Вукашиновић-Радојичић, З.: Управно право, Београд, КПУ, 2019, (уџбеник).
 5. Васиљевић, Д.: Законитост управе и дискрециона оцена, Београд, КПА, 2012, (монографија).
 6. Васиљевић, Д.: Основи прекршајног права са заштитом јавног реда и мира, Београд, Виша школа унутрашњих послова, 2005, (приручник).
 7. Васиљевић, Д.: Управно право-посебан део, (област унутрашњих послова). Београд, Виша школа унутрашњих послова, 2005, (уџбеник).
 8. Vasiljević, D.: Contribution to issues regarding law enforcement in a legal state in the function of crime suppression, NBP – Journal of criminalistics and law, Vol. 14, no. 2 (2009).
 9. Vasiljević, D.: Mandatory character of court rulings and their execution according to new serbian law on administrative disputes, NBP –Journal of criminalistics and law, Vol. 15, no. 3 (2010).
 10. Vasiljević, D., Vukašinović-Radojičić, Z., The merit system as a contemporary civil service system, Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2011.
 11. Vasiljević, D., Nikač, Ž.: „Administrative measures of police in maintaining public order and preventing voilence, a general overview“, Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2012.
 12. Vasiljević, D., Milovanović, D.,: „A contribution to the question of professional devlopment of civil servants in the Republic of Serbia“, Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2013.
 13. Vasiljević, D., Milovanović, D.,: „The participation of stakeholders and general public in the legislation process (the situation in the republic of Serbia and a comparative overview), Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Kriminalističko-policijska akademija, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Beograd, 2014.
 14. Vasiljević, D., Milovanović, D.,: „Towards new solutions in the law on inspection supervision in the Republic of Serbia“, Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2015.
 15. Vasiljević, D.: „Legal nature and significance of guarantee act as provided for in general administrative procedure bill“, Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2016.
 16. Vasiljević, D., „The concept of administrative matter (Views of jurisprudence, case law and current legislation), Međunarodni naučni skup „Dani Arčibalda Rajsa“, Tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2017, Tom 2, Vol. 2.
 17. Васиљевић, Д.: „Облици управног поступања по новом Закону о општем управном поступку Републике Србије“, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, 2017, бр. 10, Том II, Година LXVI, Књига 600.
 18. Васиљевић, Д.: „Жалба као редован правни лек по новом Закону о општем управном поступку Републике Србије, Правни живот, Удружење правника Србије, Београд, 2018, бр. 10, Том II, Година LXVII, Књига 608.
Чланства у научним и стручним организацијама

- Члан Удружења за јавну управу Србије.

Награде и признања
 • Награда министра унутрашњих послова за изузетне резултате у раду и едукацији полицијских кадрова (08.02.2002. године).

 

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Земун, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени