Упутство за пријаву кандидата на конкурс за упис на основне студије Универзитета

Кандидати се могу пријавити за упис на основне студије од 19. 3. 2019. године закључно са 19. 4. 2019. године. Пријаве на конкурс кандидати подносе лично, радним данима од 10 до 15 часова у Београду, Улица цара Душана број 196 (Земун).

Приликом пријављивања кандидати предају следећа документа:

 1. Пријаву - образац можете преузети овде
 2. Упитник о идентификационим подацима (Образац БП-1 „Службени гласник РС“, број 48 од 22. 6. 2018. год.) – попуњава се у два примерка, образац можете преузети овде
 3. Сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (оверене фотокопије);
 4. Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда, не старије од шест месеци, оригинал);
 5. Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија);
 6. Уверење о држављанству (не старије од шест месеци, оверена фотокопија);
 7. Потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије – најмање једну годину непрекидно пре дана пријаве на конкурс (издата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице, оригинал);
 8. Потврда о извршеној уплати манипулативних трошкова.

Кандидати са собом треба да понесу личну карту или други идентификациони документ.

Пријаву и Упитник (тачке 1. и 2.) кандидати могу одштампати и донети попуњене. Потребно је да обрасце кандидати попуне лично читким штампаним словима ћирилице. Кандидати који нису преузели обрасце добиће их на Универзитету.

Кандидати који четврти разред средње школе завршавају у школској 2018/19. години, уз пријаву подносе уверење (потврду) средње школе о успеху постигнутом на крају првог полугодишта, или фотокопију ђачке књижице с подацима о успеху на првом полугодишту и ђачку књижицу на увид. Остварен успех на полугодишту не утиче на даљу процедуру конкурса већ је само неопходан као вид потврде да је кандидат ученик четвртог разреда средње школе. Кандидати су дужни да уверење или сведочанство о завршеном четвртом разреду средње школе с просечном оценом и диплому о завршеној средњој школи доставе одмах након издавања, а најкасније до 30. јуна 2019. године.

Приликом подношења пријаве на конкурс, кандидат се може определити да конкурише за пријем на један студијски програм или на више студијских програма. Кандидат који конкурише на један студијски програм уплаћује 2.900,00 динара, кандидат који конкурише на два студијска програма – 4.400,00 динара, кандидат који конкурише на три студијска програма – 5.400,00 динара и кандидат који конкурише на четири студијска програма – 6.400,00 динара на рачун број: 840-1751666-08; прималац: Криминалистичко-полицијски универзитет; сврха уплате: манипулативни трошкови конкурса. Потврду о уплати кандидат предајe приликом подношења пријаве.

По пријави на конкурс Криминалистичко-полицијски универзитет издаје кандидатима упут са термином за здравствени преглед, утврђивање морфолошког статуса, као и психолошких способности које обављају у Заводу за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска број 9.

Ради утврђивања испуњености услова у погледу здравственог стања, кандидати су обавезни да се подвргну: лекарском прегледу, тесту психолошких способности и тесту на употребу психоактивних супстанци. Неприхватање било ког од наведених прегледа подразумева да је кандидат одустао од пријаве на конкурс. Трошкове здравственог прегледа сносе кандидати и износе 7.000,00 динара (за лекарски преглед, тест психолошких способности и тест на употребу психоактивних супстанци). Наведени износ, са назнаком сврхе уплате, уплаћују се на рачун број: 840-348667-78; прималац: Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Београд. Кандидатима се не препоручује да уочи прегледа конзумирају посластице као и оброке који садрже мак, као и лекове против болова (типа кафетина и сл.). Дан уочи прегледа кандидати треба да конзумирају лакшу храну до 18.00 часова, а да изоставе интензивнију физичку активност и унос алкохола. Ујутру, на дан прегледа, не треба да доручкују, нити да пију заслађене течности. На преглед обавезно понети личну карту или пасош и примерак уплатнице за трошкове прегледа. Напомињемо да уколико се деси да је кандидат оправдано спречен да дође у термину лекарског прегледа потребно је да се јави Универзитету пре прегледа да би добио нови термин.

Кандидати су обавезни да након обављеног здравственог прегледа Криминалистичко-полицијском универзитету приложе уверење о испуњености задатих услова, које је издала лекарска комисија Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије одмах после добијања уверења, а најкасније у року од 24 часа. Приликом достављања уверења о испуњености посебних услова у погледу здравственог стања и психолошких способности Универзитету кандидатима се заказује полагање испита склоности и способности.

Тест провере склоности и способности

I за студијске програме Основне академске студије криминалистике и Основне струковне студије криминалистике тест се састоји из:

 1. теста одређених базично-моторичких способности (максимално 20 бодова); материјале за припрему за полагање теста можете преузети овде
 2. теста опште информисаности (максимално 20 бодова);
 3. теста знања из српског језика и књижевности (максимално 20 бодова). материјале за припрему за полагање теста можете преузети овде

Резултат на тесту одређених базично-моторичких способности мањи од 8 бодoва је елиминационог карактера.

II  за студијски програм основних академских студија Форензичко инжењерство тест се састоји из:

 1. теста опште информисаности (максимално 20 бодова);
 2. теста из математике (максимално 20 бодова); материјале за припрему за полагање теста можете преузети овде
 3. теста из хемије (максимално 20 бодова). материјале за припрему за полагање теста можете преузети овде

Резултат на тесту из математике мањи од 7 бодoва је елиминационог карактера.

III за студијски програм основних академских студија Информатика и рачунарство тест се састоји из:

 1. теста опште информисаности (максимално 20 бодова);
 2. теста из математике (максимално 20 бодова); материјале за припрему за полагање теста можете преузети овде
 3. теста из информатике (максимално 20 бодова). материјале за припрему за полагање теста можете преузети овде

Резултат на тесту из математике мањи од 7 бодoва је елиминационог карактера.

Кандидати на тест са собом треба да понесу личну карту, потврду о пријави коју добија приликом конкурисања, спортску опрему (за тест одређених базично-моторичких способности),  дигитрон (за тест из математике и хемије),  Периодни систем елемената (за тест из хемије) и оловку.

Кандидат који се пријави за упис на више студијских програма, уколико је на испиту провере склоности и способности предвиђен исти тест, тај тест полаже само једном.

Утврђивање редоследа кандидата за упис

Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис је:

 • општи успех у току средњег образовања, који се вреднује укупним бројем бодова од 16 до 40 и представља удвојени збир просечних оцена у првом, другом, трећем и четвртом разреду, с тим да се рачунање врши заокруживањем на две децимале и
 • успех на тесту провере склоности и способности, који се вреднује укупним бројем бодова од 0 до 60.

Да би се рангирао кандидат мора да оствари најмање 51 бод, док је укупан број бодова мањи од 51 је елиминациони.

Ранг-листе пријављених кандидата који су успешно савладали тест провере склоности и способности, имају најмање 51 бод (остварен укупно на општем успеху и успеху на тесту провере склоности и способности) и испуњавају посебне законом утврђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарствo унутрашњих послова, објављују се на огласној табли и интернет страници Универзитета (www.kpu.edu.rs).

Коначна ранг-листа студијског програма је основ за упис кандидата.

Право уписа на одређени студијски програм основних студија стиче кандидат који је на коначној ранг-листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за тај студијски програм.

Кандидат који је конкурисао и стекао право уписа на више студијских програма може се уписати само на један студијски програм.

Упис кандидата обавиће се након коначности ранг-листе.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину који ће бити одређен за упис, Универзитет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

 • (011) 3161-444
 • (011) 3107-100
 • dekanat@kpu.edu.rs